Xem mẫu

  1. Chương 13: Caùc thanh ghi ÔÛ hình 5.4a vaø hình 5.4b moâ taû boä thanh ghi cuûa 8251, goàm: thanh ghi traïng thaùi vaø thanh ghi ñieàu khieån. Hai thanh ghi treân coù cuøng moät ñòa chæ vôùi A0 = 1, moät duøng ñeå ghi (/WR) leänh ñieàu khieån vaø moät ñeå ñoïc (/RD) traïng thaùi. Hai thanh ghi ñeäm soá lieäu ghi vaø ñoïc coù cuøng moät ñòa chæ (A0 = 0) vaø duøng ñeå ghi vaø ñoïc soá lieäu caàn truyeàn vaø nhaän cuûa KGN. Caùc leänh cho caùc thanh ghi treân nhö baûng sau: /C C/D /W /R LEÄNH E R D 0 1 0 1 Ghi vaøo thanh ghi ñieàu khieån (cheá ñoä, 0 1 1 0 leänh). 0 0 0 1 Ñoïc thanh ghi traïng thaùi. 0 0 1 0 Ghi soá lieäu vaøo thanh ghi ñeäm truyeàn. 1 x x x Ñoïc soá lieäu töø thanh ghi ñeäm nhaän. Trôû khaùng cao (khoâng duøng). - Thanh ghi ñieàu khieån - Thanh ghi traïng thaùi
  2. a. Thanh ghi ñieàu khieån: - duøng ñeå ghi: + lôøi ñieàu khieån cheá ñoä. D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Toác ñoä truyeàn Bit chaün leû 00 ñoàng boä X0 khoâng kieåm tra 01 khoâng ñoàng boä x1 chaún leû 10 khoâng ñoàng boä x 16 01 kieåm tra leû 11 khoâng ñoàng boä x64 10 kieåm tra chaün Ñoä daøi kyù töï 00 5 bit 01 6bit 10 7bit 11 8 bit Ñieàu khieån khung. 01 khoâng giaù trò 02 moät bit döøng 10 1.5 bit döøng Hình 5.4a 11 2 bit döøng
  3. b. Lôøi leänh: D7 D6 D5 D4 D3 D2 EH IR RTS ER SBRK RxEN DTR TxEN Cho pheùp phaùt 1= cho pheùp Soá lieäu ñaàu cuoái Saün saøng, DTR\ =1 Cho pheùp thu 1= cho pheùp RxRDy Göûi tín hieäu caét 1= ñöa TxD = 0 Xoaù côø baùo loãi 1= xoaù côø Yeâu caàu phaùt 1= ñöa tín hieäu Ngaét meàm 1= xoaù caùc thanh ghi Cheá ñoä baát ñoàng boä 1= tìm kyù töï ñoàng boä HÌNH 5.4b
  4. c. thanh ghi traïng thaùi. Duøng ñeå ñoïc lôøi traïng thaùi:
  5. D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 DSR SYNDET FE OE PE TxEM RxRDy TxRDy Chæ 8251 saün saøng nhaän 1 chöõ hay leänh Chæ thanh ghi ñeå truyeàn Chæ modem bieán ñoåi song ñaõ Saün saøng song - noái ñeå truyeàn soá Chæ saün saøng nhaän soá tieáp roãng lieïäu lieäu ñeå truyeàn cho Chæ chöõ VXL ñoàng boä ñaõ ñöôïc 8251 Bit baùo sai chaún leû nhaän Pe= 1 khi coù sai xoùa baèng ER cuûa leänh Bit chæ loãi traøn Khi VXL chöa ñoïc lôøi tröôùc, lôøi sau ñaõ tôùi thì OE =1 xoaù baèng ER cuûa leänh Bit chæ sai khung (khoâng ñoàng boä) khi soá bit döøng bò sai Hình 5.4c FE= 1 xoaù baèng ER =1
  6. * Vôùùi lôøi ñieàu khieån cheá ñoä: hình 5.4a - Cheá ñoä ñoàng boä: (trong, ngoaøi hai hay moät kyù töï ñoàng boä SYNC) bôûi noäi dung ghi vaøo D7, D6. - Toác ñoä truyeàn vôùi giaù trò: + D1D0 = 00: Duøng cho cheá ñoä ñoàng boä, toác ñoä nôi thu baèng toác ñoä nôi phaùt, khoâng coù söï thay ñoåi taàn soá xung nhòp. + D1D0=01 : duøng cho cheá ñoä khoâng ñoàng boä, toác ñoä giöõa nôi thu vaø nôi phaùt khoâng ñoåi. + D1D0=01: toác ñoä thu = toác ñoä truyeàn X1, töùc toác ñoä thu = toác ñoä truyeàn. +D1D0=10: toác ñoä thu =16x toác ñoä truyeàn. + D1D0=11: toác ñoä thu =64x toác ñoä truyeàn. - Ñoä daøi kyù töï, töùc ñoä daøi moät ñôn vò tin SDU vôùi caùc giaù trò D3d2 = 00 (5bit), 01(6bit), 10(7bit) vaø 11(8bit) - Kieån tra chaün leû D5D4 =00 (khoâng kieåm tra), 01 (kieåm tra leû), 11 (kieåm tra chaün) - Ñieàu khieån khung, xaùc ñònh soá bit döøng. Vôùi D7D6 = 01 – moät bit döøng D7D6 = 10 – moät bit röôõi döøng D7D6 = 11 – hai bit döøng  Vôùi lôøi leänh (hình5.4b) ta coù theå ghi leänh ñeå: - Ñieàu khieån modem: DTR(D1=1), RTS(D5=1) - Xoaù meàm( baèng chöông trình coù IR (D6=1) ñeå xoaù veà 0 caùc thanh ghi noäi - Xoùa côø baùo loãi ER (D4=1) - Ghi cho pheùp truyeàn TxEN (D0=1) cho pheùp nhaän RxE(D2=1) - Göûi tín hieäu caét ( caùc bit baèng 0-Break) ñeå caét doøng tin lieân tuïc ñang truyeàn. - Tìm kyù töï ñoàng boä EH(D7=1) trong cheá ñoä ñoàng boä
  7.  Thanh ghi traïng thaùi (hình 5.4c): duøng ñeå ñoïc. - Saün saøng truyeàn TxRDY (D0=1), saün saøng nhaän RXRDY( D1=1) - Thanh ghi ñeäm soá lieäu roãng TxE (D2=1) - Tuy chæ coù moät ñòa chæ (CS\=0, A1=1) nhöng ta coù theå ghi ñöôïc 2 lôøi ñieàu khieån cheá ñoä vaø lôøi leänh ôû 2 thanh ghi ñieàu khieån khaùc nhau vì coøn coù chung moät flip flop noäi ñieàu khieån laàn löôït vaøo hai thanh ghi treân
  8. III. ÖÙNG DUÏNG 8251A ÑEÅ TRUYEÀN
nguon tai.lieu . vn