Xem mẫu

  1. Chương 11: GIÔÙI THIEÄU HEÄ THOÁNG KIT VI XÖÛ LYÙ 8085 I. GIÔÙI THIEÄU CAÁU TRUÙC PHAÀN CÖÙNG KIT VI XÖÛ LYÙ 8085: 1. Taàn soá laøm vieäc: + Vi xöû lyù 8085 cuûa Intel vôùi taàn soá hoaït ñoäng 6MHz. + Caùc chöông trình veà thôøi gian ñöôïc vieát töông öùng taïi ñòa chæ naøy. 2. Toå chöùc boä nhôù: a. Boä nhôù EPROM: Coù dung löôïng 16kbyte söû duïng 2 EPROM 2764, chöông trình heä thoáng chöùa ôû EPROM thöù nhaát, EPROM thöù 2 chöa söû duïng ñöôïc thieát keá ôû daïng socket. Socket cuûa EPROM thöù 2 coù theå söû duïng ñöôïc cho EPROM coù dung löôïng 2 kbyte, 4kbyte, 8kbyte vaø coù theå söû duïng cho boä nhôù RAM coù dung löôïng 8kbyte baèng caùch chuyeån ñoåi caùc Jump treân mainboard. + EPROM 1 coù ñòa chæ töø 0000h – 1FFFh. + EPROM 2 coù ñòa chæ töø 2000h – 3FFFh. Caùch söû duïng caùc Jump treân main: + Khi söû duïng EPROM coù dung löôïng 2kbyte (IC 2716): haõy keát noái chaân soá 2 vaø chaân soá 3 cuûa Jump 1. Vuøng ñòa chæ cuûa EPROM laø 2000h – 27FFh. + Khi söû duïng EPROM coù dung löôïng 4kbyte (IC 2732): haõy keát noái chaân soá 2 vaø chaân soá 1 cuûa Jump 1. Vuøng ñòa chæ cuûa EPROM laø 2000h – 2FFFh. + Khi söû duïng EPROM coù dung 8kbyte ( IC 2764): haõy keát noái chaân soá 2 vaø chaân soá 1 cuûa Jump 1, keát noái chaân soá 2 vaø
  2. chaân soá 3 cuûa Jump 2. Vuøng ñòa chæ cuûa EPROM laø 2000h – 3FFFh. + Khi söû duïng RAM coù dung löôïng 8kbyte (IC 6264): haõy keát noái chaân soá 2 vaø chaân soá 1 cuûa Jump 1, keát noái chaân soá 2 vaø chaân soá 1 cuûa Jump 2. Vuøng ñòa chæ cuûa RAM laø 2000h –3FFFh. b. Boä nhôù RAM: Boä nhôù RAM coù dung löôïng 16kbyte söû duïng 2 IC 6264. + RAM 1 coù ñòa chæ töø 6000h – 7FFFh. +ø RAM 2 coù ñòa chæ töø 8000h – 9FFFh. + Caùc vuøng nhôù RAM ñaõ söû duïng coù ñòa chæ laø 87F8h ñeán 87FFh. Chöông trình coù theå söõ duïng toaøn boä caùc vuøng nhôù RAM coøn laïi. 3. Caùc IC ngoaïi vi: Trong heä thoáng coù söû duïng 3 IC 8255A duøng ñeå giao tieáp vôùi thieát bò ngoaïi vi Baûng ñoà oâ nhôù cuûa 3 IC 8255: Ñòa chæ cuûa caùc port 8255-1 8255-2 8255-3 Port A 00H 10H 20H Port B 01H 11H 21H Port C 02H 12H 22H Thanh ghi ñieàu khieån 03H 13H 23H + IC 8255 –3 duøng ñeå queùt baøn phím cho heä thoáng maùy. + Caùc ngoõ ra cuûa IC 8255 –1, 8255-2 ñöôïc ñöa ra beân ngoaøi baèng connect 64 chaân coù sô ñoà chaân tra ôû baûng tra. Moãi IC 8255 coù 3 port, moãi port coù 8 chaân ñieàu khieån neân soá chaân ñöa ra beân ngoaøi ñeå ñieàu khieån laø 48. 4. Khoái giaûi maõ hieån thò söû duïng IC 8279: Goàm coù 8 led vôùi thöù töï led 1 tôùi led 8 theo höôùng töø phaûi sang traùi nhö hình 4.2.
  3. LED LED LED4 LED LE LED LED7 6 5 LED 2 D1 8 3 Hình 4.2 a Vuøng ñòa chæ söû duïng cuûa IC 8279 laø A000H- A001H, trong ñoù: f g b + Ñòa chæ A000H laø ñaïi chæ duøng ñeå göûi döõ lieäu e c caàn hieån thò. + Ñòa chæ A001H laø ñòa chæ duøng ñeå gôûi töø ñieàu d p khieån ra IC 8279. a. Caáu truùc byte döõ lieäu cuûa led: dp g f e d c b a Heä thoáng söû duïng led loaïi Anode chung neân muoán ñoaïn naøo saùng thì bit döõ lieäu töông öùng vôùi ñoaïn ñoù baèng 1. Ñoaïn naøo taét thì bit töông öùng vôùi ñoaïn ñoù baèng 0. Ví duï muoán saùng soá "9" thì byte döõ lieäu göûi ra led laø: 0 1 1 0 1 1 1 1 Töông öùng vôùi soá HEX laø 6FH. Sau ñaây laø maõ 7 ñoaïn cuûa moät soá chöõ soá vaø chöõ caùi: P g f e d c b a Hex
  4. Soá 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3F Soá 1 0 0 0 0 0 1 1 0 06 Soá 2 0 1 0 1 1 0 1 1 5B Soá 3 0 1 0 0 1 1 1 1 4F Soá 4 0 1 1 0 0 1 1 0 66 Soá 5 0 1 1 0 1 1 0 1 6D Soá 6 0 1 1 1 1 1 0 1 7D Soá 7 0 0 0 0 0 1 1 1 07 Soá 8 0 1 1 1 1 1 1 1 7F Soá 9 0 1 1 0 1 1 1 1 6F Chöõ A 0 1 1 1 0 1 1 1 77 Chöõ B 0 1 1 1 1 1 0 0 7C Chöõ C 0 0 1 1 1 0 0 1 39 Chöõ D 0 1 0 1 1 1 1 0 5E Chöõ E 0 1 1 1 1 0 0 1 79 Chöõ F 0 1 1 1 0 0 0 1 71 Chöõ P 0 1 1 1 0 0 1 1 73 Chöõ H 0 1 1 1 0 1 1 0 76 Chöõ U 0 0 1 1 1 1 1 0 3E Coù theå tìm caùc maõ töông öùng coøn laïi. b. Coù 2 caùch hieån thò döõ lieäu caùc led: + Caùch 1: khi göûi döõ lieäu môùi ra ñòa chæ A000H thì döõ lieäu naøy söõ hieån thò ôû led 1, döõ lieäu tröôùc ñoù cuûa led seõ dòch sang traùi LED8 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 Hình 4.3
  5. theo chieàu muõi teân trong hình 3. Rieâng byte döõ lieäu tröôùc cuûa led 8 seõ dòch maát ñi. Muõi teân naèm ngang chæ chieàu nhaän döõ lieäu töø vi xöû lyù ñöa ñeán led 1, caùc muõi teân voøng cung chæ dòch chuyeån döõ lieäu. Neáu muoán xoaù heát maøn hình 8 led thì gôûi 8 byte 00 lieân tieáp ra A000h. + Caùch 2: Kieåu gôûi döõ lieäu ôû caùch 1 coøn ñöôïc goïi laø kieåu dòch chuyeån döõ lieäu tuaàn töï. Beân caïnh ñoù 8279 coøn cho pheùp gôûi döõ lieäu tröïc tieáp ñeán baát kyø led naøo trong 8 led, toå chöùc cuûa led khoâng coù gì thay ñay ñoåi ñòa chæ gôûi döõ lieäu vaãn laø A000H nhöng moåi led coøn coù theâm moät ñòa chæ ñieàu khieån nhö trong hình 4.4. ñòa chæ cuûa led phaûi gôûi ra ñòa chæ A001H tröôùc khi gôûi döõ lieäu ra ñòa chæ A000H. LED8 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 80H 81H 82H 83H 84H 85H 86H 87H Hình 4.3 5. Khoái giaûi maõ baøn phím duøng 8255: Chöông trình con giaûi maõ baøn phím ñöôïc vieát taïi ñòa chæ 0223H, söû dung caùc thanh ghi B, D, E, A, khi goïi chöông trình con 0223H: + Neáu khoâng aán phím thì sau khi thöïc hieän xong chöông trình seõ trôû veà chöông trình chính vôùi noäi dung thanh ghi A = FFH. + Neáu coù aán phím thì maõ cuûa phím aá chöùa trong A.
  6. Chöông trình naày neáu coù aán phím hoaëc khoâng coù aán phím ñieàu trôû veà sau khi thöïc hieän xong vaø phaûi caát döõ lieäu trong caùc thanh ghi khi goïi chöông trình con naøy. Baûng maõ caùc phím soá: Baûng maõ caùc phím soá: Phím Maõ Phím Maõ Phím Maõ Phím Maõ 0 00 4 04 8 08 C 0C 1 01 5 05 9 09 D 0D 2 02 6 06 A 0A E 0E 3 03 7 07 B 0B F 0F Baûng maõ caùc phím chöùc naêng: Phím Maõ Phím Maõ T 10 S 14 G 11 15 R 12 P 16 13 K 17
nguon tai.lieu . vn