Xem mẫu

  1. Chương 1: Cô sôû lyù luaän I. Theå thöùc nghieân cöùu: 1. Thôøi gian nghieân cöùu: Quaù trình nghieân cöùu ñeà taøi ñöôïc xem laø moät qui trình coâng ngheä haún hoi vì ñoøi hoûi phaûi tieán haønh theo caùc khaâu keá tieáp nhau bao goàm vieäc choïn ñeà taøi, bieân soaïn ñeà cöông, thu thaäp döõ kieän, xöû lyù döõ kieän, vieát coâng trình nghieân cöùu. Luaän vaên toát nghieäp ñöôïc tieán haønh thöïc hieän trong khoaûng thôøi gian laø 6 tuaàn: Tuaàn 1 : Choïn ñeà taøi, chính xaùc hoùa ñeà taøi, soaïn ñeà cöông, thu thaäp kieän vaø taøi lieäu lieân heä. Tuaàn 2 : Bieân soaïn noäi dung phaàn lyù thuyeát. Tuaàn 3 : Thieát keá maïch treân giaáy vaø tieán haønh thi coâng, thuû maïch. Tuaàn 4 : Thieát keá baøn thöïc taäp. Tuaàn 5 : Soaïn baøi thöïc taäp cho moâ hình ñaõ thieát keá. Tuaàn 6 : Hoaøn chænh moâ hình,caân chænh phaàn lyù thuyeát ñeå in aán vaø noäp luaän vaên. 2. Phöông phaùp thu thaäp döõ kieän: Ñaây laø giai ñoaïn quan troïng, söû duïng caùc phöông phaùp vaø phöông tieän nghieân cöùu ñeå thu thaäp caùc döõ kieän veà ñeà taøi ñaõ xaùc ñònh. Döõ kieän ñaõ thu thaäp ñöôïc seõ laø chaát lieäu ñeå hình thaønh coâng trình thöïc hieän ñeà taøi. Vaán ñeà laø laøm sao thu thaäp ñöôïc döõ kieän ñaày ñuû, chính xaùc, vaø phuø hôïp vôùi noäi dung nghieân cöùu.
  2. Trong phaïm vi luaän vaên naøy ngöôøi nghieân cöùu söû duïng phöông phaùp tham khaûo taøi lieäu ñeå thu thaäp döõ kieän giaûi quyeát ñeà taøi. Vieäc tham khaûo taøi lieäu giuùp ngöôøi thöïc hieän boå sung theâm kieán thöùc, lyù luaän cuõng nhö phöông phaùp maø nhöõng coâng trình nghieân cöùu tröôùc ñoù ñaõ xaây döïng. Nhôø ñoù ngöôøi nghieân cöùu taäp trung giaûi quyeát vaán ñeà coøn toàn taïi. Tuy nhieân vieäc nghieân cöùu tham khaûo taøi lieäu luoân baûo ñaûm tính keá thöøa vaø phaùt trieãn coù choïn loïc. 3. Xöû lyù döõ kieän: Caùc döõ kieän sau khi ñöôïc thu thaäp chöa theå söû duïng ñöôïc ngay maø phaûi qua quaù trình saøng loïc, söûa chöõa, phaân tích khaùi quaùt thaønh lyù luaän . Taøi lieäu ñöôïc söû duïng laø nhöõng taøi lieäu coù chaát löôïng cao chuû yeáu laø taøi lieäu goác neân baûo ñaûm chính xaùc veà noäi dung ñeà caäp. 4. Trình baøy ñoà aùn: Ñeà taøi toát nghieäp ñöôïc trình baøy theo caáu truùc moät taäp ñoà aùn toát nghieäp ñeå phuø hôïp vôùi noäi dung vaø thôøi gian nghieân cöùu ñoàng thôøi ñaùp öùng ñuùng yeâu caàu veà chöông trình ñaøo taïo cuûa tröôøng. Trình baøy thaønh vaên coâng trình nghieân cöùu khoa hoïc laø giai ñoaïn hoaøn thaønh nghieân cöùu, do ñoù khoâng ñöôïc xem ñoù laø quaù trình kyõ thuaät maø laø moät quaù trình saùng taïo saâu saéc. Chính vieäc naém vöõng buùt phaùp trong nghieân cöùu khoa hoïc giuùp ngöôøi nghieân cöùu laøm saùng toû theâm nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc, phaùt trieãn chuùng vaø coù theâm nhöõng kieán thöùc môùi. II. Cô sôû lyù luaän: Ñoà aùn toát nghieäp thöïc chaát laø moät quaù trình nghieân cöùu khoa hoïc - quaù trình nhaän thöùc vaø haønh ñoäng. Quaù trình naøy ñoøi
  3. hoûi phaûi coù thôøi gian nhaát ñònh töông xöùng vôùi noäi dung cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu vaø tính chaát phöùc taïp cuûa vaán ñeà nghieân cöùu. Vieäc nghieân cöùu khoa hoïc giuùp ta tìm ra caùi môùi. Caùi môùi ôû ñaây khoâng nhöõng mang tính chuû quan cuûa ngöôøi nghieân cöùu maø coøn mang tính khaùch quan ñoái vôùi xaõ hoäi. Nghieân cöùu khoa hoïc phaûi nhaèm muïc ñích phuïc vuï xaõ hoäi, ñaùp öùng yeâu caàu thöïc tieãn. Hoaït ñoäng ngieân cöùu khoa hoïc muoán ñaït keát quaû toát phaûi hoäi ñuû caùc yeáu toá: Phöông tieän, phöông phaùp, cô sôû vaät chaát, maùy moùc thieát bò, hình thöùc toå chöùc. Caùc yeáu toá naøy coù moái quan heä höõu cô vaø phuø hôïp vôùi ñoái töôïng nghieân cöùu. CAÙC CÔ SÔÛ CHO VIEÄC NGHIEÂN CÖÙU ÑEÀ TAØI 1. Kieán thöùc vaø naêng löïc ngöôøi nghieân cöùu: Trong quaù trình nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñeà taøi ngöôøi nghieân cöùu caàn phaûi caân nhaéc kyõ ñoä khoù vaø ñoä phöùc taïp cuûa ñeà taøi sao cho phuø hôïp vôùi khaû naêng,ø kieán thöùc vaø naêng löïc cuûa ngöôøi nghieân cöùu. Ñoä phöùc taïp cuûa ñeà taøi theå hieän ôû caùc maët: lónh vöïc nghieân cöùu roäng hay heïp, ôû moät ngaønh hay lieân ngaønh, ñoái töôïng nghieân cöùu laø ñoàng nhaát hay khoâng ñoàng nhaát. Tuy nhieân caàn löu yù raèng giaù trò cuûa ñeà taøi khoâng phuï thuoäc vaøo ñoä phöùc taïp cuûa noù. Ñeà taøi heïp chöa haún laø ñeà taøi keùm giaù trò. Moãi ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc coù moät phaïm vi nhaát ñònh, phaïm vi naøy caøng heïp thì söï nghieân cöùu caøng saâu. Ñoä khoù cuûa ñeà taøi noùi leân tính vöøa söùc ñoái vôùi ngöôøi nghieân cöùu. Do ñoù ñoä phöùc taïp cuûa ñeà taøi thöôøng coù moái lieân heä töông hoå vôùi ñoä khoù cuûa noù.
  4. Kieán thöùc cuûa ngöôøi nghieân cöùu (ñaây laø ñieàu kieän chuû quan ôû ngöôøi nghieân cöùu). Tröôùc heát ñoù laø voán lieáng, kinh nghieäm cuûa ngöôøi nghieân cöùu. Giaùo sö Haø Vaên Taán ñaõ nhaän xeùt: “Trình ñoä hoïc sinh, sinh vieân hieän nay khoâng cho pheùp hoï ngay töø ñaàu choïn ñöôïc ñeà taøi nghieân cöùu. Vì vaäy phaûi coù söï gôïi yù cuûa thaày coâ giaùo…”. Moãi ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc coù nhöõng yeâu caàu nhaát ñònh cuûa noù. Ngöôøi nghieân cöùu caàn naém vöõng noäi dung, phöông phaùp nghieân cöùu phuø hôïp vôùi ñeà taøi, noùi khaùc ñi ñeà taøi nghieân cöùu phaûi mang tính vöøa söùc. Ngöôøi nghieân cöùu phaûi theå hieän naêng löïc nghieân cöùu khoa hoïc bao goàm vieäc naém vöõng lyù thuyeát cô baûn cuûa khoa hoïc trong lónh vöïc nghieân cöùu cuûa mình, naém ñöôïc möùc ñoä nhaát ñònh veà söï phaùt trieãn vaø tieán boä thuoäc lónh vöïc nghieân cöùu. Coù nhö theá môùi choïn ñöôïc ñeà taøi coù giaù trò. Trong tình hình tieán boä cuûa khoa hoïc kyõ thuaät hieän nay treân theá giôùi, khoái löôïng thoâng tin khoa hoïc gia taêng vôùi qui moâ lôùn vaø nhòp ñoä nhanh ñoøi hoûi ngöôøi nghieân cöùu phaûi tham khaûo taøi lieäu nöôùc ngoaøi. Ñeå thöïc hieän ñöôïc vaán ñeà naøy ngöôøi nghieân cöùu ngöôøi nghieân cöùu khoa hoïc caàn coù soá voán ngoaïi ngöõ nhaát ñònh. Theå hieän loøng ham meâ khoa hoïc vaø quyeát taâm nghieân cöùu tìm toøi chaân lyù. 2-Vaán ñeà thöïc tieãn: Ngöôøi nghieân cöùu phaûi coi thöïc tieãn laøm cô sôû, laø ñoäng löïc cuûa nhaän thöùc. Ang - ghen vieát: “Khi xaõ hoäi coù nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät thì xaõ hoäi thuùc ñaåy khoa hoïc hôn möôøi tröôøng ñaïi hoïc”. Maët khaùc thöïc tieãn cuõng laø tieâu chuaån ñeå kieåm tra nhaän thöùc .
  5. Thöïc teá laø nhöõng söï vieäc coù thaät, nhöõng tình hình cuï theå, nhöõng vaán ñeà ñaõ hoaëc chöa ñöôïc giaûi quyeát trong cuoäc soáng. Ngöôøi nghieân cöùu vôùi kinh nghieäm baûn thaân trong coâng taùc haøng ngaøy thöôøng thaáy ñöôïc caùc maët cuûa vaán ñeà, caùc moái quan heä phöùc taïp, caùc dieãn bieán, phöông höôùng phaùt trieån cuûa söï vaät töø ñoù coù ñònh höôùng thích hôïp giaûi quyeát ñeà taøi. Chính thöïc tieãn giuùp ngöôøi nghieân cöùu tìm thaáy vaán ñeà moät caùch cuï theå. Ngöôøi nghieân cöùu phaûi xem thöïc tieãn cao hôn nhaän thöùc (lyù luaän) vì noù coù öu ñieåm khoâng nhöõng coù tính phoå bieán maø coøn coù tính hieän thöïc tröïc tieáp. Hoà Chuû Tòch cuõng ñaõ daïy: “Hoïc taäp thì theo nguyeân taéc: kinh nghieäm vaø thöïc tieãn phaûi ñi cuøng nhau”. Ñeà taøi thöïc hieän mang tính thöïc tieãn, noäi dung cuûa ñeà taøi laø coù thaät, phaùt trieån töø thöïc teá khaùch quan. Coù theå noùi haàu nhö moïi coâng trình nghieân cöùu ñieàu coù giaù trò thöïc teá cuûa noù, chæ khaùc nhau ôû möùc ñoä ít nhieàu, phuïc vuï tröôùc maét hay laâu daøi, giaùn tieáp hay tröïc tieáp. 3. Taùc ñoäng cuûa ñieàu kieän khaùch quan ñeán vieäc thöïc hieän ñeà taøi: Trong quaù trình nghieân cöùu thöïc hieän ñeà taøi ngöôøi nghieân cöùu laø yeáu toá chuû quan goùp phaàn quan troïng ñeán keát quaû coøn ñoái töôïng nghieân cöùu, phöông phaùp nghieân cöùu keå caû phöông tieän ngieân cöùu, thôøi gian nghieân cöùu cuøng nhöõng ngöôøi coäng taùc nghieân cöùu vaø ngöôøi höôùng daãn nghieân cöùu laø nhöõng ñieàu kieän khaùch quan aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán vieäc nghieân cöùu vaø keát quaû nghieân cöùu. Ngöôøi nghieân cöùu caøng naém chaéc caùc yeáu toá khaùch quan ñoù bao nhieâu thì keát quaû nghieân cöùu caøng ñöôïc khaúng ñònh baáy nhieâu.