Xem mẫu

  1. Kãút cáúu tênh toaïn âäüng cå âäút trong - Baín veî Cå cáúu phäúi khê 1 Hçnh 1 Caïc phæång aïn phäúi khê Hçnh 2 Kãút cáúu caïc phæång aïn phäúi khê Biãn soaûn Ts Tráön Thanh Haíi Tuìng - Bäü män Âäüng læûc, Khoa Cå khê, Âaûi hoüc kyî thuáût
  2. Kãút cáúu tênh toaïn âäüng cå âäút trong - Baín veî Cå cáúu phäúi khê 2 Biãn soaûn Ts Tráön Thanh Haíi Tuìng - Bäü män Âäüng læûc, Khoa Cå khê, Âaûi hoüc kyî thuáût
  3. Kãút cáúu tênh toaïn âäüng cå âäút trong - Baín veî Cå cáúu phäúi khê 3 Hçnh 3 Caïc phæång aïn dáùn âäüng truûc cam Hçnh 4 Caïc phæång aïn dáùn âäüng truûc cam Biãn soaûn Ts Tráön Thanh Haíi Tuìng - Bäü män Âäüng læûc, Khoa Cå khê, Âaûi hoüc kyî thuáût
  4. Kãút cáúu tênh toaïn âäüng cå âäút trong - Baín veî Cå cáúu phäúi khê 4 Hçnh 5 Caïc phæång aïn bäú trê xu païp Hçnh 6 Caïc chi tiãút cuía hãû thäúng phäúi khê duìng xu païp treo Biãn soaûn Ts Tráön Thanh Haíi Tuìng - Bäü män Âäüng læûc, Khoa Cå khê, Âaûi hoüc kyî thuáût
  5. Kãút cáúu tênh toaïn âäüng cå âäút trong - Baín veî Cå cáúu phäúi khê 5 Hçnh 7 Caïc loaûi con âäüi Biãn soaûn Ts Tráön Thanh Haíi Tuìng - Bäü män Âäüng læûc, Khoa Cå khê, Âaûi hoüc kyî thuáût
  6. Kãút cáúu tênh toaïn âäüng cå âäút trong - Baín veî Cå cáúu phäúi khê 6 Hçnh 8 Caïc chi tiãút hãû thäúng phäúi khê Hçnh 9 Truûc cam Hçnh 10 Âáöu truûc cam Hçnh 11 Baín veî biãn daûng cam Biãn soaûn Ts Tráön Thanh Haíi Tuìng - Bäü män Âäüng læûc, Khoa Cå khê, Âaûi hoüc kyî thuáût
  7. Kãút cáúu tênh toaïn âäüng cå âäút trong - Baín veî Cå cáúu phäúi khê 7 Hçnh 12 Kãút cáúu Hãû thäúng phäúi khê dáùn âäüng nhiãöu truûc cam Hçnh 13 Baín veî chi tiãút xu païp âäüng cå IFA Biãn soaûn Ts Tráön Thanh Haíi Tuìng - Bäü män Âäüng læûc, Khoa Cå khê, Âaûi hoüc kyî thuáût
  8. Kãút cáúu tênh toaïn âäüng cå âäút trong - Baín veî Cå cáúu phäúi khê 8 Hçnh 14 Kãút cáúu cå cáúu giaím aïp Hçnh 15 Dæûng hçnh cam läöi ba cung Hçnh 16 Xaïc âënh baïn kênh cung tiãúp tuyãún Biãn soaûn Ts Tráön Thanh Haíi Tuìng - Bäü män Âäüng læûc, Khoa Cå khê, Âaûi hoüc kyî thuáût
  9. Kãút cáúu tênh toaïn âäüng cå âäút trong - Baín veî Cå cáúu phäúi khê 9 Hçnh 17 Âäüng hoüc con âäüi âaïy bàòng giai âoaûn 1 Hçnh 18 Âäüng hoüc con âäüi âaïy bàòng giai âoaûn 2 Hçnh 19 Âäüng hoüc con âäüi con làn giai âoaûn 1 Hçnh 20 Âäüng hoüc con âäüi con làn giai âoaûn 2 Tr×nh tù tÝnh to¸n c¬ cÊu ph©n phèi khÝ: 1. X¸c ®Þnh kiÓu, lo¹i. 2. X¸c ®Þnh c¸c kÝch thíc c¬ b¶n. 3. X¸c ®Þnh tû sè truyÒn i nÕu cã. 4. X¸c ®Þnh ®é n©ng hmax. 5. KiÓm tra tèc ®é dßng khÝ. 6. Chän d¹ng cam, thiÕt kÕ cam. 7. TÝnh ®éng häc con ®éi - cam ( hoÆc cam - ®ßn bÈy). 8. X¸c ®Þnh khèi lîng qui dÉn ( qui dÉn vÒ t©m xupap; qui dÉn vÒ t©m con ®éi.) 9. TÝnh lß xo xupap. 10. TÝnh bÒn c¸c chi tiÕt trôc cam, con ®éi ®ßn bÈy, xupap. Biãn soaûn Ts Tráön Thanh Haíi Tuìng - Bäü män Âäüng læûc, Khoa Cå khê, Âaûi hoüc kyî thuáût