Xem mẫu

  1. K HO CH T CH C HO T ð NG M T NGÀY Ch ñ nhánh: Con v t nuôi trong gia ñình Ho t ñ ng: T o hình: N n c cho bò ăn Nhóm nhà tr : 24 – 36 tháng Giáo viên th c hi n: Nguy n Th Hoa Trư ng M m non 20.10, H i Châu, ðà N ng.
  2. I/ M c ñích yêu c u: - Tr th hi n s h ng thú khi tham gia ho t ñ ng n n c cho bò ăn - Tr bi t cách nh i ñ t, véo ñ t, lăn d c, n b t ñ t ñ t o thành nhi u c cho bò ăn - Rèn luy n s khéo léo c a ñôi bàn tay và ngón tay - Phát tri n v n t : Nh i ñ t cho d o, véo ñ t, lăn d c, n b t … - Tr bi t th hi n tình c m yêu quý nh ng con v t g n gũi ( con bò ) c g ng làm nhi u th c ăn cho chúng - Sau khi chơi v i ñ t n n, bi t d n d p ñ ñ t n n ñúng ch , r a tay lau s ch tay sau khi chơi. II/ Các ho t ñ ng trong ngày: 1. ðón tr vào l p: hư ng d n tr x p túi xách, dép vào k - Cô hư ng tr vào góc n I b t ch ñ , cho tr nh n bi t các con v t nuôi trong gia ñình qua tranh lô tô - M nh c cho tr nghe các bài hát v các con v t 2. Ho t ñ ng h c có ch ñích: 2.1. chu n b môi trư ng ho t ñ ng: - Không gian t ch c: T i l p h c - ð dùng phương ti n : 2 sa bàn ñàn bò + Các con bò làm b ng gi y cattông trang trí trên mô hình
  3. + ð t n n, b ng con, ñĩa ñ ng s n ph m m u c a cô + Máy cassett, băng nh c 2.2. Phương pháp: Th c hành luy n t p 2.3. Ti n trình ho t ñ ng: a/ M ñ u ho t ñ ng: - Cô cho tr chơi trò chơi “ B t chư c dáng ñi c a các con v t ”: Tr bò và kêu ùm bò, ùm bò, l n n n, mèo kêu meo meo… hư ng tr vào mô hình và h i tr : - Các cháu hãy nhìn xem mô hình c a cô có con gì ? ðang làm gì ? + Tr tr l i: Con bò ñang n m ng , con bò ñang chơi, con bò ñang ch ăn - Cô h i tr : các cháu có bi t con bò thích ăn gì nh t nào? + Tr tr l i: Bò thích ăn c - Cô nói nhưng hôm nay, các chú bò trong chu ng ch ng có gì cho chú ăn c . Nào bây gi l p mình làm gì ñ có c cho bò ăn nhé. - Cô cho tr suy nghĩ m t lúc và nói: A! Cô nh ra r i l p mình s n n th t nhi u c ñ bò ăn b/ Ho t ñ ng tr ng tâm: - Cô hư ng tr ñ n bàn n n và nói: L n trư c trong khi chơi cô ñã n n ra th t nhi u c xanh cho bò ăn ñây này.
  4. - Cô ñưa ñĩa ñ ng s n ph m n n c ra cho tr quan sát. Cô phân tích cho tr bi t v hình dáng s n ph m n n c a cô, h i tr nó gi ng như cái gì ? C ñ làm gì ? - Tr quan sát s n ph m n n c a cô và tr l i: + Thưa cô gi ng hình c - C ñ cho bò ăn - Cô nói: ð n n ñư c nhi u c cho bò ăn, cô s hư ng d n cách n n cho các con xem nhé. c/ Cô hư ng d n k thu t n n: - Trư c tiên cô nh i ñ t cho m m, d o. Cô nh i ñ t cho th t d o này. Cô v a làm v a nói: Cô ñang làm gì ñây ? + Tr cùng nói v i cô: Cô nh i ñ t - Cô khuy n khích tr : Các con nh i ñ t gi ng cô ñi nào + Tr l y tay làm ñ ng tác nh i ñ t, v a làm v a nói: nh i ñ t cho d o này, th t d o này - Cô làm ti p: Véo ñ t r i lăn ñ t, m t tay cô gi b ng, m t tay cô dùng lòng bàn tay lăn d c ñ t trên b ng và n d t cho gi ng hình lá c - Cô nh c tr nói và làm thao tác gi ng như cô: Véo ñ t, lăn d c, lăn d c, n b t - Cô nói: cô ñã n n ñ oc c r i, cô cho vào gi nhé. Th là cô ñã có gi c cho bò ăn r i. Bây gi các con b t ñ u n n th t nhi u c nhé.
  5. - Cô cho tr hát bài “ ðôi tay xinh ” và làm ñ ng tác minh h a cách n n c . V a hát v a làm thao tác: nh i ñ t, véo ñ t, lăn d c, r i nb t * Tr luy n t p: - Cô hư ng d n tr cách l y ñ t n n, ñ t ñ t lên b ng con, véo ñ t thành t ng viên nh , tay trái véo ñ t, tay ph i th c hi n k năng nh i ñ t cho m m d o r i véo ñ t, lăn d c thành t ng viên dài, dùng tay n b t thành lá c . - Trong lúc tr th c hi n cô ñi ñ n t ng bàn và h i tr : Con ñang làm gì ? ð làm gì ? - Tr nói v cách làm: con ñang nh i ñ t cho d o, lăn d c ñ t cho tròn… - Cô m nh c hòa t u bài hát con v t ñ tr h ng thú khi n n hình. - Khi tr ñã làm ñư c m t s s n ph m n n c , cô ñ ng viên tr làm thêm s n ph m và gi v làm ti ng kêu “ ùm bò ùm bò, ôi các chú bò ñang ñói b ng quá, các cháu hãy nhanh tay n n th t nhi u c cho bò ăn ” - Tr hoàn thành s n ph m n n nhi u c , cô khích l tr mang c ñ n cho các chú bò ăn. + Cho tr chơi trò chơi: “ bé cho bò ăn c ” - Cô h i tr v s n ph m n n c c a tr . Tuyên dương tr n n ñư c nhi u c cho bò ăn, ñ ng viên tr l n sau c g ng làm ñ p hơn.
  6. - Cô nh c tr : Sau khi n n xong chúng mình ph i làm gì ? Sau khi h c v i ñ t n n không ñư c ngh ch ñ t, bôi b n ñ t vào qu n áo,mà ph i r a tay, lau tay s ch s . c/ K t thúc ho t ñ ng: Cô và tr h ng thú ñi quanh mô hình, v a ñi v a ñ c bài thơ “ ðàn bò ” “ ð p nh t ñàn bò ðuôi dài hông to Lông vàng bóng mư t Vươn c ùm bò ” Tr ñ c thơ theo cô và ch vào mô hình ñàn bò 3. Ho t ñ ng góc: * Góc ngh thu t: - N i dung: Cho tr xé dán c - Yêu c u: + Tr bi t c m gi y xé thành d i dài làm c cho bò ăn. + Rèn luy n s khéo léo c a ñôi bàn tay và ngón tay. - Chu n b : Gi y màu, h dán, tranh hình con bò ñã dán s n - Ti n hành: cô cho tr vào góc chơi, hư ng d n tr cách c m gi y ñ xé, cách bôi h ñ dán c vào b c tranh hình con bò cô ñã chu n b s n t o thành b c tranh hình con bò ñang ăn c . * Góc xây d ng:
  7. - N i dung: X p chu ng tr i cho bò, cho l n - Yêu c u: + Tr bi t c m các kh i g x p sát c nh nhau ñ t o thành chu ng bò và chu ng l n. + Rèn luy n s khéo léo c a ñôi bàn tay và ngón tay. - Chu n b : Kh i hình ch nh t b ng g , các lon s a ñư c b c b ng x p bitis, các con hình con bò làm b ng gi y cattông. - Ti n hành: Cô hư ng tr vào góc chơi, gi i thi u cho tr xem m t s ñò chơi góc b ng các hình kh i và các lon s a. Cô hư ng d n tr x p các kh i g và các lon s a sát c nh nhau ñ t o thành chu ng bò và chu ng l n. Khi tr x p xong g i ý cho tr ñưa các hình con bò, con l n vào chu ng. Trong lúc tr x p, cô ñ t câu h i ñ h i tr : X p cái gì ? ð làm gì ? * Góc thao tác vai: - N i dung: Bác s thú y - Yêu c u: Cô tr m t s thao tác khám b nh: ðeo ng nghe lên tai, áp ñ u ng nghe lên ng c, b ng, lưng c a các con thú nh i bông và giao ti p h i han, âu y m ñ i v i các con thú nh i bông. - Chu n b : thú nh i bông b ng ñ chơi con v t, ng nghe, tranh ph c y t , mũ,áo. - Ti n hành: + Cô ñưa thú nh i bông b ng các con v t cho tr chơi, cô hư ng d n cho tr cách chơi ñeo ng nghe lên tai, khám b nh cho các con thú nh i bông.
  8. + N u tr chưa làm ñư c cô giáo c n giúp tr ñeo ng nghe vào tai, c m tay tr làm ñ ng tác khám b nh. Khi tr ñã bi t cách chơi c n khuy n khích cho tr chơi. 4. Ho t ñ ng ngoài tr i: - Ho t ñ ng có m c ñích: trò chuy n nh n bi t v các con v t nuôi trong gia ñình. - Trò chơi: “ L n c u v ng ” + Yêu c u: . Kích thích h ng thú c a tr . . Luy n tr ñ c thơ k t h p v i ñ ng tác minh h a. + Ti n hành: . Cô cho tr ñ ng t ng ñôi ñ i di n v i nhau ñu ñưa sang hai bên theo nh p ñ p c a bài thơ “ L n c u v ng ”, ñ n cu i câu “ Ra l n c u v ng ” tr buông tay nhau ra, quay m t vòng r i c m tay nhau chơi l i t ñ u. . Vui chơi theo ý thích. 5. V sinh, ăn trưa, ăn ph chi u: - D y tr t p ñeo y m trư c khi ăn, t p cách c m thìa b ng tay ph i ñ xúc cơm ăn ( có s giúp ñ c a cô ) - Cô gi i thi u các món ăn ñư c ch bi n t th t bò, th t l n, giúp tr ăn ngon mi ng, h t xu t. 6. Ho t ñ ng chi u: - Cho tr chơi trò chơi: Xâu các con gi ng, tháo l p vòng.
  9. - Cô trò chuy n v i tr , có th h i tr ñ tr k v ho t ñ ng trong ngày c a tr : Hôm nay ai ñưa con ñi h c, ñi b ng gì, con ñã làm gì trư c khi ñ n l p, hôm nay cô d y con cái gì ? Chơi trò chơi gì ? 7. Nh n xét sau khi t ch c các ho t ñ ng trong ngày: ðón tr , ho t ñ ng có ch ñích, ho t ñ ng vui chơi, v sinh ăn ng , ho t ñ ng chi u, c n quan tâm, chăm sóc giáo d c ñ i v i nh ng tr có bi u hi n ñ c bi t ): ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. .................................................................................................................
nguon tai.lieu . vn