Ke hoach hoat dong Ban Thanh tra nhan dan nam 2019

  • 16/10/2019 11:48:16
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Muc tieu cua ke hoach nham tang cuong hieu luc quan ly, bao dam va nang cao nang luc giao duc toan dien, nang cao tinh than trach nhiem, y thuc chap hanh cac chi thi, nghi quyet cua Dang, phap luat Nha nuoc, cung nhu viec thuc hien cac noi quy, quy che cua Trung tam, cua nganh Giao duc.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : , số trang : 1 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ