Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K HO CH GI NG D Y THÁNG 9 NĂM 2006 KH I LÁ CH ðI M: TRƯ NG M M NON Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c tiêu: 1. Phát tri n nh n th c: • Tr nh n bi t tên g i, ch t li u, cách s d ng m t s ñ dùng, ñ chơi trong trư ng l p. • Nh n bi t m t s ho t ñ ng trư ng trong m t ngày( th d c sáng, ăn, h c, chơi, ng …) • Bi t ñư c th t các ngày trong tu n, nh ng ngày ñi h c và nh ng ngày ngh h c. 2. Phát tri n ngôn ng : • Bi t k tên trư ng, tên l p, ñ a ch trư ng, tên cô giáo và các b n trong l p. • ð c thu c thơ, ñ ng dao… nói v trư ng l p, b n bè và cô giáo. • Nh n ra các nhóm ch cái o, ô, ơ thông quia t , qua thơ, qua bài hát, qua môi trư ng ch xung quanh l p. • Phát tri n k năng giao ti p qua vui chơi, qua giao ti p v i b n, cô giáo… 3. Phát tri n th ch t: • Phát tri n m t s v n ñ ng cơ b n: bò dích d c, b t tách và ch m chân, trèo lên xu ng thang… • Phát tri n s ph i h p, v n ñ ng các giác quan. • Bi t s d ng các ñ dùng ăn u ng m t cách thành th o: c m ly u ng nư c, c m mu ng xúc cơm. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 4. Phát tri n th m m : • C m nh n ñư c cái ñ p c a ñ dùng, ñ chơi, c a cách bày bi n, trang trí l p h c, sân trư ng trong ngày khai gi ng. • Bi t th hi n các cách v n ñ ng theo nh c, c m nh n ñư c giai ñi u c a bài nh c. • Th hi n ñư c các ý tư ng sáng t o thông qua v tranh v ch ñ trư ng l p, qua vi c cùng cô tranh trí l p h c. 5. Phát tri n TC – XH: • Thích thú và có ý th c tham gia các ho t ñ ng lao ñ ng, trang trí l p h c. • Bi t gi gìn, s p x p ñ chơi sau khi chơi xong. • Có thói quen gi v sinh thân th s ch s . • Hòa ñ ng, như ng nh n b n. • Chào h i, l phép v i ngư i l n và các cô chú trong trư ng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com II. M ng n i dung: TRƯ NG M M NON L p h c c a bé: Các phòng ban trong Các ho t ñ ng c a trư ng - Tên l p, tên cô giáo trư ng: m m non: - Tên và ñ c ñi m các b n trong - Tên các phòng ban trong - Các ho t ñ ng trong m t l p. trư ng( ban giám hi u, phong ngày c a l p( l ch sinh ho t). - ð dùng, ñ chơi, các khu v c y t , phòng tài v , phòng b o - T ch c h i di n văn ngh ho t ñ ng trong l p( ñ c ñi m, v , phòng vi tính, phòng thư chào m ng các ngày l l n. hình d ng, ch t li u, màu s c, vi n…) - Các ho t ñ ng ngo i khóa: cách s d ng, x p ñ t, b o - Ch c năng, công vi c c a ñi tham quandã ngo i, các h i qu n…) các cô chú trong phòng ban. thi bé khéo tay… - Phân nhóm, phân lo i ñ dùng - Tình c m c a bé ñ i v i các - Ý nghĩa c a l khai gi ng theo ch t li u, theo ch c năng s cô chú trong trư ng. năm h c m i và ñón T t trung II. ng ng ho t ñ ng: TRƯ NG L P d M thu. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com PHÁT TRI N NH N TH C PHÁT TRI N TH M M PHÁT TRI N TC – XH Làm quen toán T o hình - Xem tranh nh v - Ôn s lư ng t 1 ñ n 5. - V , n n, xé dán, tô màu v trư ng l p, vi c s p x p ñ - Ôn nh n bi t các hình hình h c. các ñ dùng trong l p, trong trư ng. dùng trong l p. - ð m s lư ng ñ dùng, ñ chơi, - Cùng cô trang trí l p h c. - Hư ng d n tr th c ñ m s b n trai, b n gái. - Làm ñ dùng, ñ chơi t nguyên v t li u hành các công vi c - Xác ñ nh các hư ng trong không ph th i. ph c v b n thân, gian so v i b n thân. - Làm sách tranh, album v ch cái. các công vi c tr c - So sánh kích thư c c a các ñ dùng Âm nh c nh t l p. trong l p. - Hát, v n ñ ng các bài hát: Bài ca ñi h c, - Ý th c gi gìn và Khám phá khoa h c L p chúng ta k t ñoàn, Trư ng m u giáo b o v tài s n chung - Phân bi t, nh n ra d u hi u ñ c yêu thương, Rư c ñèn tháng 8. c a l p, c a trư ng. trưng c a ñ dùng., ñ chơi. - Nghe hát: em yêu trư ng em, chi c ñèn - Trò chơi: bán hàng, - So sánh ch t ki u c a m t s ñ ông sao, cò l . gia ñình. chơi. - TCAN: tai ai tinh, gi ng hát to, gi ng hát - Làm thí nghi m: v t n i v t chìm. ??? PHÁT TRI N NGÔN NG PHÁT TRI N TH CH T - Trò chuy n vè các ho t ñ ng c a trư ng, c a l p. Th d c - ð c thơ: Trăng ơi t ñâu ñ n, Bé ñi m u giáo, Cô giáo - V n ñ ng cơ b n: bò zichzac, b t t i ch và ch m chân, m m non. trèo lên xu ng thang. - Truy n: chuy n l p m u giáo, th y giáo th tr ng, - T o dáng các ñ dùng ñ chơi, các ch cái… b ng cơ th . bé mèo lư i. - Trò chơi dân gian: th ñ a ba ba, r ng r n lên mây. - Làm quen ch vi t: ñ c và phát âm nhóm ch cái O, Dinh dư ng Ô, Ơ. - Bi t ñư c giá tr dinh dư ng c a m t s món ăn ñ c - Trò chơi ch cái: nghe âm tìm ti ng, tìm ch cái trong trưng: bánh trung thu. t . - T p gói bánh. - Khai thác các trò chơi ch cái Kisdmart trên máy vi - Ăn u ng phù h p v i th i ti t, b o v s c kh e. tính. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn