Xem mẫu

  1. K ho ch gi ng d y Ch ñ : Tìm hi u v th c v t Th i gian 4 tu n
  2. I. M c tiêu: 1. Phát tri n nh n th c: Nh n bi t m t s nhóm th c v t, c u t o và ch c năng c a chúng: cây xanh, cây ăn qu , rau… Hi u ñư c l i ích c a m t s lo i th c v t ñ i v i ñ i s ng con ngư i - Cây xanh cho bóng mát, ñi u hòa không khí, cây ăn trái, rau là th c ph m r t t t cho cơ th .v.v.. - Hi u ñư c ý nghĩa c a hoa ñ i v i ñ i s ng con ngư i, gìn gi và b o v các lo i hoa, cây c nh..v.v… - Nh n bi t tên g i m t s lo i hoa, cây tr ng g n gũi và ñ c ñi m c a chúng. - Hi u ñư c quá trình phát tri n c a m t s lo i cây. 2. Phát tri n ngôn ng - giao ti p: - Nói ñúng tên m t s lo i hoa, cây trái. - Th hi n l i nói l ch s , rõ ràng, g n g n và ñ y ñ nghĩa trong giao ti p. Không nói câu tr ng không, câu c t. - Bi t th hi n tình c m, c m xúc b ng ngôn ng c a tr . - Phát tri n ngôn ng m ch l c trong vi c th hi n l i các tác ph m. - S d ng các câu ph c, t ng ña d ng trong giao ti p
  3. 3. Phát tri n th m m : - C m nh n ñư c v ñ p trong thiên nhiên và th hi n c m xúc c a mình thông qua các ho t ñ ng ngh thu t - C m nh n ñúng các giai ñi u, ti t t u c a bài hát, hát ñúng nh c, ñúng l i. 4. Phát tri n th ch t: - Phân bi t ñư c các nhóm th c v t ñ ch bi n món ăn - Nh n bi t ñư c m t s lo i cây g n gũi có th gây h i cho tr n u không c n th n. - Rèn luy n th d c. - Gi v sinh s ch s . 5. Phát tri n tình c m – xã h i: - Hi u ñư c ý nghĩa c a vi c t ng hoa trong các d p ñ c bi t. II. N i Dung:
  4. Cây trái b n mùa Cây xanh Cây cho qu ng t Cây trong r ng Nh ng cây cho qu chua v chua Cây che bóng mát M t s trái cây g n gũi Tìm hi u v th c v t Hoa Rau Hoa s ng dư i nư c Rau ăn lá Hoa s ng trên ñ t Rau ăn c Hoa s ng bám Rau ăn qu III. M ng ho t ñ ng: Tìm hi u v th c v t 1. So sánh cây cao nh t, th p hơn và th p 1. Truy n k c a h t m m. (ch l và h) nh t. 2. Truy n trong vư n 2. Phân nhóm trái cây theo s lư ng, so 3. S tích hoa h ng (ch l và h) sánh ñ l n c a 3 lo i trái cây. 4. Thơ: Vòng quay luân chuy n 3. Phân nhóm hoa theo hình d ng và s lư ng trong ph m vi 7 4. Phân nhóm rau c theo hình d ng và theo s lư ng trong ph m vi 7 1. V : Hoa trong vư n 2. N n: Mâm qu 3. Xé dán: công viên cây xanh 4. Quy n sách v các lo i rau Hát: Qu gì? Em yêu cây xanh, vư n cây c a ba V n ñ ng: v tay, gõ nh c c theo nh p và theo ti t t u. 1. Cây xanh, lá ph i c a thành ph V n ñ ng nh p nhàng theo giai ñi u bài 2. Hoa s ng ñâu? hát 3. Rau t t cho cơ th bé v n ñ ng, múa sáng t o theo s c m nh n 4. Bé thích trái cây nào? c a tr Trò chơi âm nh c: Xem tai ai thính, ai
  5. 1. Thu ho ch rau v nhà (ñi thăng b ng) 2. Trèo cây hái qu (leo lên xu ng thang) 3. Nh ng chú th thu ho ch cà r t (B t xa) 4. ði thăm nông tr i: k t h p: ñi thăng b ng và ñi trong ñư ng h p
nguon tai.lieu . vn