Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M c tiêu phát tri n kh i Ch i Ch ñ : Th c V t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 1. Phát tri n nh n th c - Tr quan sát và nh n bi t tên g i, các b ph n cơ b n c a cây xanh - Hi u ñư c chu trình phát tri n c a cây xanh - So sánh nh ng ñ ng ñ c ñi m gi ng nhau vá khác nhau c a m t s cây - Bi t ích l i c a cây xanh ñ i v i ñ i s ng con ngư i - Hình thành các k năng ñ m, so sánh s lư ng cây xanh, nh n bi t v trí c a b n thân, so v i v t khác (cây xanh)… 2. Phát tri n ngôn ng - M r ng v n t v các lo i th c v t, cách dùng t miêu t : cành lá rung rinh; t ch tính ch t c a qu : Ví d ng t như ñư ng - Hư ng d n tr cách dùng t , ñ t câu, k chuy n, nêu câu h i khi trò chuy n, khi di n ñ t kinh nghi m c a b n thân v th gi i th c v t xung quanh tr 3. Phát tri n tình c m xã h i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Giáo d c tr b o v cây xanh (không ch t phá r ng, r ng nhi u cây xanh) - Nh ơn ngư i tr ng cây, làm ra h t lúa cho mình ăn - Tr bi t r a tay, bi t r a rau qu trư c khi ăn, ăn xong b rác vào thùng, khônng v t b h t, v lung tung 4. Phát tri n tình c m th m m - C m nh n v ñ p c a cây, hoa, qu nh ng tư th , hình dáng, màu s c khác nhau - Bi t cách di n ñ t cái ñ p c a hoa, qu qua các lo i ngh thu t: V , dán, tô màu, n n g p…, qua các bài hát, dân ca, v n ñ ng theo âm nh c, ñóng k ch, k chuy n sáng t o 5. Phát tri n th ch t - Phát tri n các v n ñ ng trèo thang, ñi, ch y ch m - Ph i h p các v n ñ ng gi a tay và m t; kh năng thăng b ng - Phát tri n v n ñ ng tinh: C ñ ng c a tay, cơ th - Gi i thi u cho tr các món ăn giàu ch t sơ; vitamin A,C t các lo i rau, c a, trái cây Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tu n 1: Cây xanh Tu n 2: Cây cho hoa - Cây xanh mang ñ n cho con ngư inhi u - Tên m tt s lo i cây cho hoa ph bi n: l i ích: Cho hoa, qu , bóng mát, cho g Hoa h ng, hoa sen, hoa cúc, hoa mai, hoa làm ñ dùng, làm nhà, cung c p lương lan… th c… - Cây hoa có th i gian s ng ng n hơn cây - Cây xanh có nhi u lo i: Cây lâu năm, cây cho qu ng n ngày; cây thân g , cây thân th o, cây - Cây hoa có nhi u màu,: Màu xanh, ñ ,, dây leo… tím, vàng, tr ng; nhi u d ng cánh: Cánh - Các b ph n c a cây: R , thân, lá, cành. dài, cánh tròn R giúp cây ñ ng v ng trên m t ñ t - M t s hoa có mùi thơm, m t s hoa - Cây c n nư c, không khí, ánh sáng, gió, không có mùi thơm mưa n ng. M t cây c n nhi u nư c: Xương - Hoa mang v ñ p ñ n cho m i ngư i; r ng… chăm sóc hoa, tr ng hoa - M t s cây l n lên t h t, m t s cây l n lên t cành nhánh Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M NG N I DUNG KH I CH I CH ð TH C V T Tu n 2: Cây cho qu Tu n 1: Cây xanh - Tên m t s lo i cây ăn qu ph bi n: - Tên m t s cây rau: Rau c i…; cây lương Chôm chôm, s u riêng, nhãn, mít, m n th c: B p, lúa, khoai - M t s cây ăn qu là cây lâu năm: Mít, - Ích l i c a rau xanh: Cung c p ch t xơ xoài,… m t s cây ăn uq là cây ng n cho cơ th ; ích l i c a lương th c: Cung ngày: i, thanh long… c p ch t b t cho cơ th - M t s cây ñư c tr ng t h t. H t ñem - Phân lo i rau c : Cà r t, c c i,…; rau gieo xu ng ñ t n y m m; m m thành cây qu : Cà chua, dưa leo… và rau ăn lá: Rau xanh; cây lá l n ra hoa, k t trái; trái l i cho d n, rau mu ng h t. M t s cây có th tr Tr t em hôm nay ng nhánh… – Th gibii tngày mai gi a cây rau và cây - Phân s khá nhau - Phân lo i qu theo tính ch t chua, ng t… lương th c - Ăn nhi u trái cây có l i cho s c kh e, - Ăn nhi u và ăn phong phú các lo i rau và
  6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M ng ho t ñ ng kh i ch i Ch ñ : Th c v t PHÁT TRI N NH N TH C PHÁT TRI N NGÔN NG Làm quen tr v i toán Khám phá khoa h c - K chuy n tr nghe các câu - T o nhóm s lư ng - Tìm hi u s l n lên chuy n: b ng nhau trong ph m vi c a cây xanh + Con hãy ñ i r i con s bi t 5; ð m, so sánh s - Làm thí nghi m v s + S tích cây khoai lang lư ng nhi u ít cây xanh, c n thi t c a nư c ñ i + H ñ sót hoa, c qu trong ph m v i cây xanh + Hoa dâm b t vi 5 - Nh n bi t phân bi t - Bài thơ - Xác ñ nh v trì c a b n m t s lo i hoa, qu , rau + Hoa k t trái thân so v i v t khác c và cây lương th c + Cây thư c dư c Nh n bi t các hình h c - Cây xanh và môi + Hoa sen theo hình d ng qu trư ng - Cho tr hóa thân thành các nhân v t rau, c , qu PHÁT TRI N TH M M Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai - Chơi nh ng trò chơiTÌNH C ngXÃ H nhà vư n có PHÁT TRI N xây d M khu I - Xé dán cây xanh, c t dán các b nhi u cây xanh, vư n rau, s thú, làng quê, ñ ng ph n c a cây xanh
nguon tai.lieu . vn