Xem mẫu

  1. Môn : k chuy n (Ti t 20 ) Tên bài d y : K CHUY N Ã NGHE, Ã C “K l i m t câu chuy n mà em ã ư c nghe ho c ư c cv m t ngư i có tài” I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : Rèn k năng nói - H c sinh bi t k t nhiên, b ng l i c a mình m t câu chuy n (m u chuy n, o n truy n), các em ã nghe, ã c nói v m t ngư i tài. 2. Thái : Hi u chuy n trao i ư c v i các b n v n i dung, ý nghĩa câu chuy n. 3. Hành vi : Rèn k năng nghe - H c sinh chăm chú nghe l i b n k , bi t nh n xét II. CHU N B : - Giáo viên : Truy n c l p 4, 1 m u chuy n v ngư i danh nhân
  2. - H c sinh : m t m u chuy n v m t ngư i có tài III. HO T NG D Y H C : Phương pháp d y h c Ti n trình Ho t ng c a d yh c Ho t ng c a Th y trò Bài cũ : - Cho h c sinh k l i 1 2 o n c a câu -1 H c sinh k chuy n “Bác ánh các và gã hung th n”. -1 H c sinh nêu - Nêu ý nghĩa cây chuy n - Nh n xét, cho i m Bài m i : - Giáo viên gi i thi u bài - Ki m tra ph n c truy n c a h c sinh nhà -H c sinh nói tên Ho t ng 1 - Giáo viên dán b ng có dàn ý truy n (Hư ng d n * Gi i thi u lên câu chuy n ,nhân v t -H c sinh c dàn h c sinh k ý (2 em) *M u câu chuy n (x y ra âu, khi nào ?)
  3. chuy n) Di n bi n câu chuy n K t thúc câu chuy n (S ph n hay tình tr ng c a nhân v t chính) * Ý nghĩa câu chuy n - Giáo viên lưu ý h c sinh : Câu chuy n ó ph i là câu chuy n c a m t ngư i có th t còn s ng hay ã ch t mà em ã ư c nghe ho c cv h - Cho h c ti p n i gi i thi u tên câu chuy n c a mình -H c sinh c l i Ho t ng 2 - Cho h c sinh th c hành k chuy n, trao i dàn ý (nhóm ôi) ý nghĩa c a câu chuy n -T ng c p h c - H c sinh k trong nhóm, trư c l p (cá nhân sinh k chuy n ho c nhóm) - H c sinh nêu ý nghĩa c a câu chuy n -H c sinh nêu - L p nh n xét, bình ch n câu chuy n hay nh t, ngư i k chuy n hay nh t
  4. C ng c - D n - V nhà k l i cho ngư i thân nghe -H c sinh sưu t m dò - Chu n b cho ti t sau v “1 ngư i có kh năng ho c có s c kho c bi t mà em bi t”
nguon tai.lieu . vn