Xem mẫu

  1. K CHUY N BÀI ÔN LUY N ( ti t 7 ) I- M c tiêu: -Hs bi t k l i câu chuy n b ng ngôn ng và di n t c a mình. -Hi u ý nghĩa câu chuy n , trao i cùng b n v ý nghĩa và làm bài t p úng chính xác. II- dùng h c t p; -Tranh minh ho . III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1-Gi i thi u câu chuy n: -Y/c hs quan sát tranh minh ho và -Hs quan sát tranh và c th m câu c th m câu chuy n “ Quê hương”. chuy n . 2-Gv k chuy n : Quê hương. -hs l ng nghe l n 1 . -Gv k l n 1 . -Hs nghe gi i nghĩa t . -Gi i nghĩa m t s t : hoàng hôn , -Hs l ng nghe l n 2 . trùi trũi. -Hs th o lu n theo nhóm ôi., trao -Gv k l n 2 k t h p ch vào tranh i ý ki n và tr l i câu h i. minh ho . -1 hs c y/c bài t p . -3- Hư ng d n hs k chuy n , trao
  2. i ý nghĩa câu chuy n : -Hs k trong nhóm. -Hs c l n lư t y/c c a bài t p . -Y/c nhóm k n i ti p . -K theo nhóm . -1 hs k toàn b câu chuy n . -Hs k t ng o n n i ti p . -L p nh n xét. -1 hs k toàn câu chuy n -hs th o lu n theo nhóm ôi ,tìm ý nghĩa va tr l i các câu h i. htra1 -Nh n xét , tyueendương. 1-…….. Hòn t. - Y/c trao i n i dung , ý nghĩa câu chuy n và tr l i các câu h i 2-……..Vùng bi n. sau theo nhóm . 3- …….sóng bi n , c a bi n , xóm 1- Tên vùng quê ư c t trong bài lư i , làng bi n ,khơi….. văn là âu? 4-……vòi v i. 2-Quê hương ch S là âu? 5-…….ch có v n và thanh. 3-Nh ng t ng nào giúp em tr l i 6-……Oa oa ,da d , nghiêng câu h i 2 úng ? nghiêng , chen chúc , ph t phơ, trùi 4- T ng cho em th y ng n núi Ba trũi, tròn tr a., vòi v i. Thê cao nh t là t nào ? 7-……. trư c tiên . 5-Ti ng “ yêu “ g m nh ng b ph n 8-có 3 danh t riêng: ch S , Hòn nào c u t o thành? át , Ba Thê. 6-Bài văn trên có 8 t láy là nh ng t nào? 7-Nghĩa c a ch “ tiên “ trong u tiên là gì? 8- Bài văn trên có m y danh t riêng?
  3. 4- C ng c và d n dò: -Nh n xét ti t h c. -V nhà xem l i bài , tìm hi u ti p câu chuy n ; Bàn chân kì di u. ÂM NHAC KHĂN QUÀNG TH M MÃI VAI EM I- M c tiêu: -Hs hát úng giai i u và l i ca , bi t th hi n tình c m c a bài hát. -Hs bi t v a hát v a gõ m theo ti t t u , phách , nh p và bi t bi u di n bài hát. -Bi t c úng coa , trư ng và ghép l i ca bài T N s 3 Cung bư c u. II-Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1-Gi i thi u n i dung bài h c: -Ôn bài hát: Khăn quàng th m mãi vai em . -T p c nh c s 3 : Cùng bư c u. -Hs l ng nghe. 2-Ph n ho t ng : -L p hát 2 l n . a- N i dung 1: Ôn bài hát : Khăn quàng -Hát theo nhóm :1 nhóm hát , 1 nhóm th m mãi vai em .
  4. -Gv trình bày bài hát . gõ m và ngư c l i. -C l p hát l i 2 l n .. -Hs l ng nghe gv hư ng d n v n ng m ts ng tác k t h p khi hát. Cho 2 nhóm hát : Nhóm 1 hát ,nhóm 2 gõ m . và ngư c l i. -Hs làm theo gv t ng ng tác . -Gv hư ng d n hs v a hát và v n ng thêm m t s ng tác ơn gi n. -Gv làm m u , y/c hs làm theo. + ng tác1:( câu 1) ưa hai tay t dư i lên v phía trư c , nghiêng u phía trái và nhún chân theo nh p 2. + ng tác 2;: ( câu 2)Hai tay t t trên vai , u ưa sang ph i theo nh p 2 -L p hát k t h p gõ m theo phách. . + ng tác 3: ( câu 3-4) Hai tay t t -L p hát và k t h p v n ng m t s ưa xu ng n m vào nhau trư c ng c ng tác . ,chân nhún theo nh p. + ng tác 4: ( câu 5-9) Ngư i u ưa ,chân nhún theo nh p 2. + ng tác 5:( câu 10) Tay ưa lên vai ,chân nhún theo nh p nhàng. -Hs luy n tâp: -C l p v a hát v a gõ m theo phách m tl n. -Gv nh n xét.s a sai.
  5. -C l p v a hát v a v n ng m t s ng tác v a h c trên. - Gv nh n xét. -Nh n xét ti t h c.
nguon tai.lieu . vn