Xem mẫu

  1. EG • Chuỗi xung écho de gradient (FLASH, SPGR…) • Chuỗi xung nhanh, • Nhạy cảm với tính không đồng nhất của trường từ • Phát hiện các sản phẩm do quá trình phân huỷ Hb
  2. Echo de Gradient T1 – GRE TR = 120, TE = 4 ms , PA = 90° T2 – GRE TR = 200, TE = 20 ms , PA = 20° – Ít giá trị trừ trường hợp muốn đánh giá sự có mặt của sắt hoặc các chất cận từ
  3. TR 25 TR 50 TR 100 TR 200 PA 15° TE = 5 ms PA 45° PA 90°
  4. IR( Inversion-récupération) Inversion-récupération) TR TE TI(Temps d’inversion) TI=0,69xT1 của tổ chức IR T1 với TI dài ( TI=450 ms/0,5 Tesla IR T2: FLAIR và STIR TI ngắn( TI= 110 ms /0,5Tesla)
  5. Hình ảnh T1 – SE – EG – IR
  6. Hình ảnh T2 - SE - EG - Drive/CISS
  7. Các xung bản chất T2 Rho: T2 écho thứ nhất(SE) IR – FLAIR – STIR
  8. Các cấu trúc tăng tín hiệu trên T1 Mỡ và tuỷ xương Tuyến yên thần kinh Máu ở giai đoạn methb gadolinium Một số dòng chảy Một số kim loại : manganèse Các cấu trúc dịch giàu : protides, lipides, lipiodol Một số vôi hoá mélanine
  9. Các cấu trúc giảm tín hiệu trên T1 Khí Vỏ xương Gân và dây chằng gadolinium Một số dòng chảy Một số kim loại Hémosidérine Một số vôi hoá Phần lớn tổn thương
  10. Tăng tín hiệu T2 bất thường phân bố nước Máu tụ bán cấp Giảm tín hiệu T2 Môi trường nghèo Proton, vôi hoá, xơ Các chất cận từ Dịch giàu Protein Dòng chảy nhanh
nguon tai.lieu . vn