Xem mẫu

INVERSION (ĐẢO NGỮ) _ĐẢO Ở MỆNH ĐỀ 2_ I. Only when ( chỉ khi) Only after Only before Only in Only by + trạng ngữ Not till Not still Not until ( cho đến tận khi) … E.g. Only when they are introduced, do they usually shake hands. Not till she came back home, did she realize she had lost all her money. Xuất hiện đảo ngữ khi những từ trên đứng ở đầu câu. Đảo ngữ ở mệnh đề số 2. ( trợ động từ được đảo lên trước chủ ngữ) II. Exercises: Ex1: Put the verbs in the correct forms: 1. Only when studying English hard, you (improve) your English level. 2. Only in unhappiness, people (understand) the real value of happiness. 3. Not till she (buy) that book, she (know) it was interesting. 4. Not until I (know) that fact, I (understand) he is a good person. 5. Only after practicing cooking that meal, Tim (realize) that it was not easy to do. Ex2: Rewrite the sentences so that the meaning is not changed. 1. She speaks English only when she is in class. Only when 2. I only realize it then. Only then 3. He is only nice with the presence of Jane. Only with 4. He did not realize he had lost it until he got home. Not until 5. He was able to make himself heard only by shouting. Only by 6. He asked us to help only when he was too tired. Only when 7.We can get there in time only in this way. Only in Ex3: Translate these sentences into English: 1. Cho đến tận khi tham gia vào kì thi đó thì tôi mới biết nó rất khó. Giá mà tôi đã học hành chăm chỉ hơn. 2. Đến tận khi cô giáo nhắc nhở thì chúng tôi mới học hành chăm chỉ. 3. Đến tận khi mua quyển sách này tôi mới biết nội dung của nó rất phong phú. 4. Chỉ khi chăm học bạn mới có thể vượt qua kì thi một cách dễ dàng. ... - tailieumienphi.vn