Impact of high CO2 content in natural gas

  • 3 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

This paper will go through how the CO2 can be utilised to produce methanol or ammonia, and also co-production of ammonia and methanol. It will show how the overall CO2 foot print can be reduced for the same production capacity

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.35 M, số trang : 4 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ