Xem mẫu

  1. Ích huy t nhu n tràng nam dư c - sinh tân d ch, b khí huy t, h t táo bón Ngư i già, ph n sau sinh và ngư i sau ph u thu t thư ng hay b táo bón. Táo bón gây nhi u khó ch u, au n và n u không kh c ph c ngay s thành táo bón kinh niên v i nhi u h l y nguy hi m như trĩ, sa tr c tràng, ru t k t to (mégacolon)... V y gi i pháp nào là phù h p cho nh ng i tư ng trên? T i sao ngư i già, ph n sau sinh và ngư i sau ph u thu t hay b táo bón? Theo ông Y, táo bón là do tân d ch trong cơ th không ho c khô ki t khi n phân ít nư c và khô c ng, vì v y n u tân d ch thì i ti n t s bình thư ng. i u này lý gi i t i sao ngư i già, ph n sau sinh và ngư i sau ph u thu t thư ng b táo bón.
  2. ngư i già, cơ th b suy như c, khí huy t kém lưu thông, ch c năng c a các t ng ph b suy gi m trong ó có t ng th n ch v 5 ch t d ch c a cơ th h tr vi c i ti n, ti u ti n cũng suy gi m. Hình nh ch p m ch máu cho th y ngư i cao tu i do hi n tư ng xơ v a ng m ch khá ph bi n d n n thi u máu c cb i tràng, máu i nuôi i tràng gi m t ó có th làm h p i tràng và gi m kh năng co th t c a i tràng gây táo bón. Táo bón cũng r t ph bi n ph n sau sinh, ngư i v a tr i qua ph u thu t và ngư i thi u máu vì các i tư ng này cơ th m i b m t máu ho c m t s n d ch nhi u khi n ru t khô, không nhu nhu n nên táo bón là i u không th tránh kh i. Táo bón còn ư c gia tăng khi ph n sau sinh và ngư i v a ph u thu t thư ng ph i h n ch v n ng và tuân th m t ch ăn kiêng khem hơn bình thư ng. Lo i b táo bón ngư i già, ph n sau sinh và ngư i sau ph u thu t b ng Ích huy t nhu n
  3. tràng? "Ích huy t nhân nhu n tràng Nam Dư c" có tác d ng b i b khí huy t, sinh tân d ch, lo i tr táo bón. Như trên ã phân tích, chúng ta th y có nh ng c i m chung nh t c a ch ng táo bón ngư i già, ph n sau sinh và ngư i sau ph u thu t là thi u tân d ch, khí huy t nuôi i tràng kém c ng v i cơ th y u nên trương l c cơ gi m, kh năng co th t c a i tràng gi m mà gây táo bón. Theo H i Thư ng Lãn Ông nh ng trư ng h p b hao t n tinh huy t như trên mu n ch a ph i dùng phép tư nhu n, t c là b i b cơ th , giúp cơ th tái t o huy t, sinh tân d ch. Khí huy t ư c sinh ra d i dào t kh c táo bón s h t. Còn n u không b i b cơ th mà ch t p trung vào ch a tri u ch ng v i thu c x (thu c tăng th m th u) hay thu c kích thích cơ h c,... thì càng làm cho tân d ch b khô i, cơ th càng ngày càng suy ki t. Táo
  4. bón không ch a ư c căn nguyên s d n n các bi n ch ng tr m tr ng như trĩ, ung thư i tràng, sa tr c tràng, ru t k t to làm nhi m c, th ng ru t... Trong dân gian có nhi u loài th o dư c dành cho táo bón, tuy nhiên v i nh ng i tư ng ư c c p bài vi t này thì phù h p nh t ph i là nh ng s n ph m có tác d ng ích huy t nhu n tràng. Xin gi i thi u v ib n c s n ph m “Ích huy t nhu n tràng Nam Dư c” v i tác d ng b i b khí huy t, sinh tân d ch, lo i tr táo bón. S n ph m là s k t h p c a nhi u v dư c li u quý như Nh c thung dung v i tác d ng b th n âm, sinh tân d ch; Sinh a, ương quy b huy t, nhu n táo; Hoàng kỳ có tác d ng b khí; Tr n bì hành khí cùng v i M t ong giúp nhu nhu n, làm m m ch t táo. Kinh nghi m s d ng cho th y thông thư ng s n ph m s c i thi n tri u ch ng táo bón sau 2 n 3 ngày s d ng nhưng b n nên dùng s n ph m t 10-15 ngày b i b khí huy t và nhanh chóng ph c h i s c kho .