Xem mẫu

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 134 Håi thø chÝn L·nh h−¬ng tiÓu Tróc §ã lµ mét lµng nhá vïng s¬n c−íc . Ngay ë ®Çu th«n , bªn trong ®¸m rõng phong , mét tÊm b¶ng hiÖu lã ra :" Qu¸n R−îu ChiÒu " §äc tªn qu¸n kh«ng lµ Lý TÇm Hoan ®· muèn say råi . R−îu tuy kh«ng ®¸ng gäi lµ qu¸ ngon nh−ng l¹i rÊt trong , nhiÒu h−¬ng vÞ . §óng lµ mét thø r−îu cÊt b»ng thø n−íc suèi bªn rõng . Ngän suèi tõ phÝa sau nói ch¶y ra , trong ®Õn thÊy c¸i d−íi ®¸y . Lý TÇm Hoan biÕt ®i vßng theo nói Êy däc theo con suèi , gÆp mét c¸nh rõng mai , rõng mai Êy cã n¨m ba gian nhµ nho nhá xinh xinh , trong nh÷ng gian nhµ ®ã cã L©m Tiªn Nhi vµ TiÓu Phi . NghÜ tíi g−¬ng mÆt tuÊn tó mµ quËt c−êng , nhí ®Õn tia m¾t tinh anh mµ bÐn nhän cña TiÓu Phi , nhí tíi con ng−êi b¹n trÎ mµ nhiÖt t×nh Êy , t×nh c¶m trong ng−êi Lý TÇm Hoan bçng cuån cuén d©ng lªn . C¸i lµm cho ng−êi ta kh«ng thÓ nµo quªn ®−îc , Lý TÇm Hoan cµng kh«ng thÓ quªn ®−îc lµ sù nhiÖt t×nh cña con ng−êi TiÓu Phi l¹i ®−îc che bëi bé mÆt l¹nh nh− b¨ng , bé mÆt kh«ng thÊy mét nÐt c−êi , bé mÆt nh− s¾t nguéi Êy l¹i cã mét t×nh c¶m cùc kú nång nhiÖt , thø t×nh c¶m cã thÓ chÕt cho ng−êi kh¸c Êy . Lý TÇm Hoan bçng nghe trong lßng chît næi lªn mét sù bån chån , sù bån chån cña con ng−êi l·ng b¹t khi vÒ gÇn tíi quª h−¬ng , khi biÕt gÇn ®−îc gÆp ®−îc kÎ th©n yªu . H¾n håi hép khi nghÜ r»ng s¾p gÆp TiÓu Phi trong phót chèc . Kh«ng biÕt trong hai n¨m qua TiÓu Phi ®· sèng nh− thÕ nµo , kh«ng biÕt con ng−êi h¾n ra sao ? H¾n ®· cã g× thay ®æi hay lµ vÉn gi÷ y nh− cò ? Kh«ng biÕt trong hai n¨m qua L©m Tiªn Nhi ®· ®èi xö víi h¾n nh− thÕ nµo ? " Nµng y nh− mét tiªn n÷ tõ trªn trêi r¬i xuèng nh−ng lu«n lu«n dÉn bän ®µn «ng xuèng ®Õn tËn cïng cña ®Þa ngôc " . C©u nãi cña l·o giµ cã thËt ®óng nh− thÕ hay kh«ng ? TiÓu Phi ph¶i ch¨ng ®· xuèng tËn cïng cña ®Þa ngôc ? Lý TÇm Hoan kh«ng d¸m nghÜ tíi nhiÒu h¬n n÷a , h¾n rÊt hiÓu con ng−êi cña TiÓu Phi , h¾n biÕt h¹ng ng−êi nh− TiÓu Phi , con ng−êi cã mét t×nh c¶m nhiÖt thµnh nh− thÕ cã thÓ v× ¸i t×nh mµ b»ng lßng mµ t×nh nguyÖn sèng tËn cïng n¬i ®Þa ngôc hay sao ? *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 135 ChiÒu xuèng thËt mau . Hoµng h«n cña rõng nói thËt sËm mµu . TiÓu ®iÕm vÉn kh«ng cã lÖ lªn ®Ìn sím v× dÇu ë ®©y m¾c l¾m , v¶ l¹i qu¸ nhá mµ kh¸ch còng th−a . TiÓu ®iÕm b©y giê chØ cã Lý TÇm Hoan lµ ng−êi kh¸ch duy nhÊt . H¾n chän mét c¸i bµn trong gãc nhµ , n¬i thËt tèi t¨m . §ã lµ thãi quen cña h¾n . Ngåi n¬i ghÕ ®ã cã thÓ tr«ng thÊy ng−êi mét c¸ch râ rµng mµ ng−êi ®i vµo l¹i kh«ng thÊy h¾n . Nh−ng h¾n kh«ng thÓ ngê r»ng ng−êi thø nhÊt ®i vµo l¹i lµ Th−îng Quan Phi . Th−îng Quan Phi b−íc vµo lµ ngåi ngay chiÕc bµn ®Æt ë cöa qu¸n . H¾n ngåi dùa cöa vµ nh×n ngay ra cöa y nh− lµ ®ang ®îi mét ng−êi nµo . Tr«ng d¸ng s¾c cña h¾n cã mßi hèi h¶ , véi vµng . So víi th¸i ®é kh¸ trÇm tÜnh cña h¾n th× b©y giê qu¶ lµ hai th¸i cùc , h¾n ngåi mµ thËt bån chån . Tù nhiªn ng−êi h¾n ®îi ph¶i lµ mét nh©n vËt träng yÕu , v¶ l¹i h¾n ®Õn ®©y chØ mét m×nh , kh«ng mang theo mét ng−êi thñ h¹ th× nhÊt ®Þnh cuéc héi −íc nµy ch¼ng nh÷ng träng yÕu mµ cßn lµ bÝ mËt . Gi÷a mét s¬n th«n nh− thÕ nµy th× cã nh©n vËt nµo träng yÕu ? Ng−êi mµ Th−îng Quan Phi chê ®îi ®ã lµ ai ? H¾n ®ét nhiªn ®Õn n¬i ®©y ph¶i ch¨ng lµ cã quan hÖ ®Õn L©m Tiªn Nhi vµ TiÓu Phi ? Lý TÇm Hoan chèng tay vµo tr¸n nh− mét ng−êi ®· ngµ say , h¾n cè dÊu mÆt m×nh . ThËt ra th× nÕu h¾n kh«ng lµm nh− thÕ th× Th−îng Quan Phi còng kh«ng thÊy h¾n . §«i m¾t cña Th−îng Quan Phi nh×n ®¨m ra phÝa tr−íc , h¾n kh«ng nh×n mét n¬i nµo kh¸c c¶ . Trêi mçi lóc mét thªm tèi . Vµ cuèi cïng dÇu cã hµ tiÖn c¸ch mÊy tiÓu ®iÕm vÉn ph¶i lªn ®Ìn . D¸ng s¾c cña Th−îng Quan Phi coi cã mßi nân nµ h¬n lªn . Ngay lóc ®ã chît cã hai chiÕc kiÖu lîp v¶i mµu xanh x¸m dõng ngoµi cöa qu¸n . Phu kiÖu lµ nh÷ng thanh niªn tr¹c ngoµi hai m−¬i tuæi víi ¸o lam thËt míi , giµy èng quÊn bã ch©n vµ sîi gi©y ®ai mµu huyÕt dô tr«ng thËt lµ oai vÖ . ChiÕc kiÖu thø nhÊt b−íc xuèng mét thiÕu n÷ kho¶ng m−êi ba m−êi bèn tuæi ¸o hång , tuy tuæi nµng h·y cßn nhá nh−ng b»ng vµo d¸ng c¸ch rÊt ®ñ søc hÊp dÉn bän ®µn «ng , nhÊt lµ eo l−ng thËt nhá , thËt dÞu , thËt v« cïng hÊp dÉn . Th−îng Quan Phi võa míi n©ng chÐn r−îu ®· véi vµng ®Æt xuèng . §«i m¾t nh− mòi dao cña c« bÐ ®¶o mét vßng thËt nhanh vµ ®i ngay l¹i tr−íc mÆt Th−îng Quan Phi . - Ch¾c c«ng tö ®îi ®· l©u ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 136 Th−îng Quan Phi chíp m¾t : - C« n−¬ng lµ ... C« g¸i liÕc nhanh bèn phÝa vµ h¹ thÊp giäng nh− ng©m th¬ : - Dõng ch©n bªn qu¸n r−îu chiÒu , nhÞ hång hoa nguyÖt yªu kiÒu th−ít tha ... Th−îng Quan Phi ®øng ph¾t lªn : - Nµng ®©u ? T¹i sao nµng kh«ng ®Õn ? C« g¸i ¸o hång nhÕch m«i c−êi : - C«ng tö ®õng nãng n¶y , xin h·y theo t«i . *** Nh×n Th−îng Quan Phi ra cöa , nh×n h¾n b−íc lªn chiÕc kiÖu thø hai , Lý TÇm Hoan chît ph¸t hiÖn ra mét chuyÖn kh¸ kú . Nh÷ng tªn khiªng kiÖu , tªn nµo còng thanh niªn kháe m¹nh , chiÕc kiÖu thø nhÊt khi chïng nhÊc lªn y nh− x¸ch mét vËt nhÑ nhµng kh«ng cã g× cè søc nh−ng chiÕc thø hai th× chóng khiªng thËt nÆng nhäc , chõng nh− ph¶i vËn dông søc lùc kh¸ nhiÒu . KiÖu th× b»ng nhau , nh÷ng kiÖu phu thÓ tr¸ng nh− nhau , th©n h×nh cña Th−îng Quan Phi còng kh«ng cã g× lµ to lín , thÕ th× t¹i sao chiÕc kiÖu thø hai , chiÕc kiÖu h¾n ngåi cã vÎ nÆng nh− thÕ ? Lý TÇm Hoan tr¶ tiÒn r−îu vµ b−íc nhanh ra khái qu¸n . Lµ mét con ng−êi kh«ng thÝch xen vµo chuyÖn cña ng−êi kh¸c , l¹i cµng kh«ng thÝch dßm ngã vµo chuyÖn riªng t− cña bÊt cø ng−êi nµo nh−ng b©y giê th× h¾n quyÕt ®Þnh theo dâi Th−îng Quan Phi , cÇn ph¶i xem kÎ héi −íc víi h¾n lµ ai ? Bëi Lý TÇm Hoan c¶m thÊy Th−îng Quan Phi ®Õn ®©y nhÊt ®Þnh cã dÝnh d¸ng vµo vÊn ®Ò TiÓu Phi . ChuyÖn cña ai th× cã thÓ kh«ng cÇn biÕt tíi nh−ng chuyÖn vÒ TiÓu Phi th× kh«ng thÓ bá l¬ . Con ®−êng chñ yÕu cña s¬n th«n nµy chØ cã mét , nã lµ mét ng¶ tõ quan lé rÏ vµo , ®i ngang qua mét tiÖm t¹p hãa , mét tiÖm g¹o qua mét tiÖm r−îu vµ n¨m b¶y c¸i nhµ kh¸c n÷a th× con ®−êng trë nªn hÑp nhá quanh co dÉn vµo ®¸m rõng phong . Bän phu kiÖu rÏ vµo khu rõng phong ®ã . KiÖu tr−íc bän phu kiÖu ®i rÊt nhÑ nhµng , kiÖu sau th× ng−êi khiªng l¹i th¸o må h«i hét , bëi v× chiÕc kiÖu thø hai ch¼ng nh÷ng nÆng mµ l¹i cßn lu«n lu«n chao ®éng . Th×nh l×nh trong chiÕc kiÖu Êy ph¸t ra mét giäng c−êi l¸nh lãt . TiÕng c−êi Êy võa trßn võa thanh , võa dÞu dµng mang theo h¬i thë dËp dån . BÊt luËn lµ ai , miÔn ngêi ®ã lµ ®µn «ng , nhÊt ®Þnh ph¶i rung ®éng khi nghe thÊy tiÕng c−êi tõ trong kiÖu Êy . ChØ cã ng−êi ®µn bµ tuyÖt ®Ñp míi cã ®−îc giäng c−êi nh− thÕ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 137 Nh−ng râ rµng kiÖu Êy lµ kiÖu cña Th−îng Quan Phi ngåi t¹i lµm sao b©y giê l¹i biÕn ra giäng c−êi phô n÷ . *** KiÖu ®· lªn s−ên nói . Lý TÇm Hoan dõng l¹i , h¾n dùa m×nh d−íi mét gèc c©y to d−íi ch©n nói mµ ho . Th× ra trong chiÕc kiÖu thø hai cã nh÷ng hai ng−êi . Ng−êi ®µn «ng hiÓn nhiªn lµ Th−îng Quan Phi . Nh−ng ng−êi ®µn bµ trong Êy lµ ai ? B»ng vµo giäng nãi tiÕng c−êi quyÕn rò Êy , Lý TÇm Hoan m¬ hå nh− ®· cã nghe qua . Giäng nãi tiÕng c−êi quen thuéc . Hä Lý lµ mét ng−êi kinh nghiÖm kh¸ nhiÒu vÒ ®µn bµ , h¾n biÕt cã nhiÒu ng−êi ®µn bµ cã giäng nãi tiÕng c−êi thËt ®Ñp , thËt quyÕn rò nh−ng giäng nãi võa råi trong kiÖu ph¸t ra , thø giäng nãi tiÕng c−êi lµm kinh hån ®éng ph¸ch ®µn «ng Êy , h¾n biÕt trªn ®êi nµy kh«ng cã bao nhiªu . H¾n vèn cã thÓ nãi ra c¸i tªn cña ng−êi ®µn bµ trong kiÖu nh−ng h¾n kh«ng nãi bëi v× h¾n ch−a d¸m x¸c ®Þnh mét c¸ch døt kho¸t . Mµ ®èi víi Lý TÇm Hoan ®· trë thµnh mét thãi quen , bÊt cø vÊn ®Ò g× , bÊt cø chuyÖn g× khi ch−a x¸c ®Þnh døt kho¸t , h¾n nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu ph¸n ®o¸n . Trong ®êi h¾n , h¾n b»ng lßng nhËn chÞu hËu qu¶ vµ kh«ng chÞu nghi ngê nh−ng h¾n nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu ph¸n ®o¸n . Trong ®êi h¾n , h¾n b»ng lßng nhËn chÞu hËu qu¶ vµ kh«ng chÞu nghi ngê nh−ng h¾n nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu ®Ó mét ai bÞ nghi lÇm . H¾n kh«ng chÞu nghi ngê bÊt cø mét ai khi trong tay h¾n kh«ng cã ®ñ b»ng cí râ rµng . H¾n cã thÓ ngê mét ng−êi nµo ®ã lµ ng−êi tèt mÆc dÇu h¾n ch−a quen chø h¾n kh«ng chÞu nghi xÊu cho ai c¶ . Thoai tho¶i trong dèc nói , trong s©u cña rõng phong cã mÊy gian nhµ cã mét ng«i lÇu nhá . KiÖu ®· dõng l¹i ngay n¬i Êy . KiÖu bªn sau , kiÖu phu ®ang ®øng quÑt må h«i , kiÖu phÝa tr−íc , c« g¸i ¸o hång ®· b−íc xuèng . C« ta b−íc xuèng kiÖu vµ ®i th¼ng l¹i bªn ch©n cÇu thang d−íi gian lÇu vµ b−íc nhanh lªn gâ cöa . Céc ... céc ... céc . C« g¸i ¸o hång gâ ba tiÕng ng¾n , cöa lÇu më ho¸c . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 138 KiÖu thø hai còng cã ng−êi b−íc xuèng , mét ng−êi con g¸i . V× ®øng ®»ng xa vµ ®øng nghÞch chiÒu , Lý TÇm Hoan kh«ng thÊy râ mÆt , chØ thÊy quÇn ¸o ng−êi ®ã nh¨n nheo , m¸i tãc rèi bêi nh−ng vãc ng−êi l¹i v« cïng hÊp dÉn , d¸ng ®i v« cïng khªu gîi . Eo l−ng vµ m«ng nµng uèn vµ rung khi nµng b−íc ch©n ®i nh−ng còng kh«ng uèn vµ rung qu¸ møc , ng−ßi con g¸i mµ khi ®i eo m«ng kh«ng uyÓn chuyÓn tù nhiªn lµ kh«ng ®Ñp nh−ng nÕu qu¸ møc sÏ trë thµnh lè bÞch . Ng−êi con g¸i nµy cã lÏ ®· nghiªn cøu kh¸ nhiÒu nªn c« ta chØ lµm võa ®óng møc , võa ®óng tÇm hÊp dÉn cña nã mµ th«i . B−íc ®i cña nµng thËt nhÑ nhµng , kh«ng mau qu¸ còng kh«ng chËm qu¸ , t− thÕ ®ã , Lý TÇm Hoan còng ®· tõng quen thuéc , ng−êi nµy h¾n ®· cã thÊy råi . Hay Ýt nhÊt còng ®· thÊy mét ng−êi con g¸i y nh− thÕ . Nµng tha th−ít b−íc nhÑ lªn lÇu vµ khi lªn khái bËc thang , nµng vïng quay ph¸t l¹i vÉy tay vÒ phÝa chiÕc kiÖu , cã lÏ nµng vÉy Th−îng Quan Phi , råi míi tho¾t vµo trong cöa . Lý TÇm Hoan chØ nh×n ®−îc ph©n nöa mÆt nµng . Da mÆt nµng tr¾ng hång , chøa ®ùng c¶ mét trêi xu©n s¾c . Vµ b©y giê Lý TÇm Hoan x¸c ®Þnh râ rµng : L©m Tiªn Nhi . L©m Tiªn Nhi ë ®©y cßn TiÓu Phi ë ®©u ? ThiÕu chót n÷a Lý TÇm Hoan ®· ch¹y la lªn hái nµng vÒ tin tøc cña ng−êi b¹n cè tri nh−ng h¾n dõng l¹i kÞp . H¾n kh«ng muèn nh×n c¸i chuyÖn tåi b¹i gi÷a nµng vµ Th−îng Quan Phi . C¸i chuyÖn mµ chØ nãi kh«ng th«i , h¾n còng ®ñ buån n«n . *** Lý TÇm Hoan lµ mét con ng−êi thËt kú . H¾n tuy kh«ng nhËn lµ mét qu©n tö nh−ng chuyÖn h¾n lµm ®a phÇn lµ nh÷ng bËc qu©n tö kh«ng lµm ®−îc hoÆc hä kh«ng muèn lµm hoÆc hä vÜnh viÔn kh«ng lµm næi . ChuiyÖn h¾n lµm kh«ng mét ai cã thÓ lµm ®−îc bëi v× trªn ®êi chØ cã Lý TÇm Hoan , chØ cã mét con ngêi nh− thÕ míi lµm nh÷ng chuyÖn nh− thÕ . V× thÕ , trªn ®êi nµy rÊt nhiÒu ng−êi mong cho Lý TÇm Hoan chÕt ®i nh−ng ®ång thêi còng cã ng−êi , cã mét sè ®«ng ng−êi ®· kh«ng tiÕc sinh m¹ng ®Ó ñng hé , ®Ó che chë cho h¾n . ChuyÖn ®ã cã thÓ l¹ víi mét sè ng−êi mµ còng kh«ng kh«ng l¹ víi mét sè ng−êi *** §ªm ®· vÒ khuya . Lý TÇm Hoan vÉn cø ngåi chê . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 139 Mét con ng−êi khi chê ®îi mét chuyÖn g× nhÊt ®Þnh kho¶ng thêi gian ®ã h¼n nghÜ rÊt nhiÒu viÖc . ChuyÖn thø nhÊt mµ Lý TÇm Hoan nghÜ ®Õn lµ lóc mµ h¾n vµ TiÓu Phi míi gÆp nhau . Trªn ®−êng b¨ng tuyÕt TiÓu Phi mét m×nh lÇm lòi b−íc ®i . H¾n ®i thËt chËm vµ víi nh÷ng b−íc ch©n thËt ®Òu , thËt ch¾c . H¾n cã vÎ thËt mÖt mái nh−ng h¾n b»ng lßng chÞu ®ùng sù mÖt mái c« ®éc Êy , h¾n b»ng lßng bÞ ®ãi l¹nh dµy vß chø h¾n kh«ng b»ng lßng chÞu nhËn ©n huÖ cña mét ai . Con ng−êi thËt lµ kiªn c−êng , thËt lµ s¾t ®¸ nh−ng còng l¹i lµ mét kÎ cã lßng . Nhí ®Õn TiÓu Phi lµ nhí ®Õn ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng . Håi ®ã , Lý TÇm Hoan kh«ng cã c« tÞch nh− b©y giê , bªn c¹nh lu«n lu«n cã ThiÕt Gi¸p kim C−¬ng , h¾n kh«ng ph¶i lµ gia nh©n mµ cuèi cïng cßn trung tÝn h¬n c¶ mét gia nh©n . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng , mét c¸i tªn thËt ®óng víi c¸i thÓ chÊt cña con ng−êi søc chÞu ®ùng nh− m×nh ®ång da s¾t y nh− con ng−êi " thÐp " cña h¾n , chØ téi mét ®iÒu lµ con ng−êi s¾t ®¸ Êy cã mét t©m ®Þa qu¸ mÒm , qu¸ nghÜ ®Õn ng−êi kh¸c , qu¸ th−¬ng ng−êi nªn thµnh ra nhu nh−îc , lßng d¹ h¾n cßn yÕu h¬n c¶ lßng d¹ ®µn bµ , tù nhiªn lµ ®µn bµ thËt tèt , chÝnh v× c¸i mÒm yÕu Êy mµ h¾n dÔ bÞ ng−êi lµm xóc ®éng vµ chÝnh v× lÏ duy nhÊt Êy nªn sèng cña h¾n gÇn nh− chØ biÕt vµ chÞu sù tñi hên ®au khæ . Suy quanh nghÜ quÈn , Lý TÇm Hoan chît muèn uèng r−îu , còng may , bªn m×nh h¾n th−êng mang theo mét c¸i b×nh dÑp dÑp . H¾n më b×nh gië n¾p vµ trót th¼ng mét h¬i . Sau cïng h¾n l¹i gËp m×nh ho sÆc sôa . Trong hai n¨m nay , nh÷ng c¬n ho cña Lý TÇm Hoan h×nh nh− cã th−a lÇn . Nh−ng mçi lÇn ho th× l¹i kÐo dµi h¬n lóc tr−íc , tù nhiªn h¾n biÕt ®ã kh«ng ph¶i lµ triÖu chøng tèt cña nh÷ng c¬n ho kinh niªn nh− h¾n . Tuy nhiªn h¾n kh«ng bao giê ®Ó t©m lo nghÜ vÒ chuyÖn Êy . Mµ kh«ng ph¶i chuyÖn ®ã th«i , tõ tr−íc ®Õn giê h¾n kh«ng bao giê nghÜ vÒ h¾n c¶ . Ngay trong lóc Êy , c¸nh cöa trªn lÇu xÞch më . Th−îng Quan Phi b−íc ra , ¸nh s¸ng ®Ìn trong phßng h¾t ra ngoµi räi trªn m×nh h¾n , h¾n h×nh nh− cã nhiÒu tháa m·n nh−ng còng nhiÒu mÖt mái . Trong cöa ra lã ra mét bµn tay n¾m lÊy bµn tay cña h¾n . Trong tho¸ng giã ®ªn nghe tiÕng r× rµo h×nh nh− hä c¨n dÆn g× nhau . Qua mét lóc thËt l©u , bµn tay trong phßng míi chËm chËm bu«ng ra vµ ph¶i qua mét lóc kh¸ l©u n÷a , Th−îng Quan Phi míi chÇm chËp b−íc ®i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 140 H¾n b−íc xuèng thang lÇu b»ng nh÷ng b−íc thËt chËm , h¾n lu«n quay ®Çu l¹i h×nh nh− h·y cßn luyÕn tiÕc . Nh−ng c¸nh cöa trªn lÇu ®· ®ãng l¹i råi . Th−îng Quan Phi ngÈng mÆt nh×n trêi thë dµi s−ên s−ît , ch©n h¾n cã mau h¬n nh−ng vÎ mÆt vÉn mét mùc si mª . Cã lóc h¾n mØm c−êi nh−ng cã lóc l¹i thë ra . Cã ph¶i h¾n còng ®· ®i lÇn vµo ®Þa ngôc ? *** ¸nh ®Ìn trªn lÇu thËt dÞu , nã räi trªn mµng máng n¬i khung cöa sæ öng hång . Th−îng Quan Phi ®· khuÊt bãng råi vµ Lý TÇm Hoan chît thÊy ngËm ngïi . H¾n c¶m tiÕc th−¬ng cho ng−êi thiÕu niªn tuÊn tó . Trªn ®êi cã rÊt nhiÒu thiÕu niªn kh«ng nh÷ng th«ng minh mµ l¹i cßn nhiÒu ng¹o m¹n nh−ng hä còng lµ h¹ng dÔ bÞ xá mòi dÉn ®i . ThiÕu niªn lµ mét h¹ng tuæi ®ang lªn nh−ng khi gÆp mét ®èi thñ ®µn bµ , hä còng dÔ dµng xuèng dèc . Hä rÊt dÔ bÞ ®µn bµ ®em lµm mét mãn ®å ch¬i . Lý TÇm Hoan thë dµi b−íc lÇn vÒ phÝa ng«i lÇu . C¸ch kiÕn tróc ng«i lÇu nhá thËt lµ khÐo lÐo , hä dïng nh÷ng c©y g¸t theo v¸ch nói , bªn d−íi lµ chiÕc thang uèn cong cong võa cã vÎ th« s¬ mµ l¹i võa ®Ñp m¾t . Céc ! Lý TÇm Hoan gâ vµo khung cöa . Céc ... céc ! Mét tiÕng ®Çu h¬i l¬i vµ hai tiÕng sau ®ã cã phÇn nhÆt h¬n lªn . H¾n nhí håi míi lªn , c« g¸i gâ cöa y nh− thÕ . Sau ba tiÕng gâ , c¸nh cöa më ra . - ña ! Mét ng−êi lã ra chØ nãi bÊy nhiªu råi khùng l¹i khi nh×n râ mÆt Lý TÇm Hoan . Më cöa kh«ng ph¶i lµ c« tú n÷ ¸o hång còng kh«ng ph¶i lµ L©m Tiªn Nhi mµ lµ mét mô giµ , bµ ta chØ thèt mét c©u råi véi vµng khÐp cöa nh−ng Lý TÇm Hoan ®· x« cöa b−íc v« . Mô giµ giËt m×nh run giäng : - ¤ng ... «ng lµ ai ? ®Õn ®©y lµm g× ? Lý TÇm Hoan nãi : - T«i t×m mét ng−êi b¹n th©n . Mô giµ cau mÆt : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 141 - B¹n th©n ? Ai lµ b¹n th©n cña «ng ? Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - Khi nµng thÊy t«i th× nµng nhËn ra ngay . Võa nãi h¾n võa b−íc th¼ng vµo trong . Mô giµ muèn ng¨n nh−ng kh«ng d¸m , chØ ®øng nãi h¬i lín tiÕng : - ë ®©y kh«ng cã b¹n cña «ng , ë ®©y chØ cã t«i vµ ch¸u g¸i cña t«i th«i . Lý TÇm Hoan cø b−íc v« , bÊt cø mô giµ nãi g× h¾n còng kh«ng dõng b−íc . Ng«i lÇu gåm cã ba gian , phÝa tr−íc lµ phßng kh¸ch , gi÷a lµ phßng ¨n vµ cuèi lµ phßng ngñ . Tù nhiªn c¸ch tr¸ng trÝ cùc kú trang nh· . Nh−ng c¶ ba gian ®Òu kh«ng thÊy bãng L©m Tiªn Nhi . C« g¸i mÆc ¸o hång h×nh nh− sî qu¸ khi thÊy Lý TÇm Hoan , toµn th©n nµng run lÈy bÈy , da mÆt nµng x¸m mÐt , nµng cø nóp sau l−ng mô giµ , giäng nµng lËp cËp : - Bµ ... cã ph¶i ... ¨n c−íp kh«ng ? B©y giê Lý TÇm Hoan míi nhËn ra thËt kü nµng kh«ng ph¶i kho¶ng m−êi ba m−êi bèn tuæi nh− h¾n thÊy håi ngoµi qu¸n , nµng ®· lín råi , Ýt nhÊt còng m−êi s¸u tuæi . Mô giµ ®· sî quýnh , mô kh«ng nãi ra lêi . Tuy th−êng bÞ ng−ßi ta gäi lµ l·ng tö , say s¾c , thËm chÝ cã ng−êi gäi lµ hung thñ nh−ng ch−a cã mét ai gäi h¾n lµ c−êng ®¹o , lµ ¨n c−íp . B©y giê nghe c« g¸i hái , h¾n chØ g−îng c−êi : - C« xem t«i cã gièng t−íng c−íp thËt kh«ng ? C« g¸i c¾n m«i : - NÕu «ng kh«ng ph¶i lµ c−êng ®¹o th× t¹i sao nöa ®ªm x«ng vµo nhµ ng−êi ta nh− thÕ ? Lý TÇm Hoan nãi : - T«i ®Õn ®©y ®Ó t×m L©m Tiªn Nhi . C« g¸i l¾c ®Çu : - ë ®©y kh«ng cã L©m Tiªn Nhi , chØ cã Chu .. c« n−¬ng . Lý TÇm Hoan cau mÆt . Kh«ng lÏ L©m Tiªn Nhi ®· ®æi tªn ? H¾n hái dån : - Chu c« n−¬ng b©y giê ë ®©u ? C« g¸i chØ vµo mòi m×nh : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 142 - T«i hä Chu , Chu c« n−¬ng lµ t«i chø cßn ®©u n÷a ? Lý TÇm Hoan mØm c−êi . H¾n chît c¶m thÊy m×nh y nh− mét th»ng ngèc . C« g¸i h×nh nh− còng c¶m thÊy tøc c−êi , c« ta chíp m¾t : - Nh−ng t«i kh«ng biÕt «ng th× t¹i lµm sao «ng l¹i ®Õn kiÕm t«i ? Lý TÇm Hoan c−êi g−îng : - T«i t×m lµ t×m ®¹i c« n−¬ng chø kh«ng ph¶i lµ tiÓu c« n−¬ng . C« g¸i l¾c ®Çu : - ë ®©y kh«ng cã ®¹i c« n−¬ng nµo n÷a hÕt . Lý TÇm Hoan hái : - N¬i ®©y võa råi kh«ng cã ai ®Õn µ ? C« g¸i nhÝu m¾t : - Cã chø . Lý TÇm Hoan hái tíi : - Ai ? C« g¸i nãi : - T«i vµ bµ t«i , hai bµ ch¸u t«i võa míi tõ thÞ trÊn vÒ ®©y . Nµng chíp chíp m¾t vµ nãi tiÕp : - N¬i nµy chØ cã hai ng−êi , nhá lµ t«i , lín lµ bµ t«i nh−ng bµ t«i ®©u cßn lµ c« n−¬ng n÷a , ch¾c «ng ®©u ph¶i kiÕm bµ t«i ? Lý TÇm Hoan l¹i c−êi . Lóc h¾n tù nhËn m×nh lµ ngu th× h¾n cø c−êi . C« g¸i nãi : - Ngoµi t«i vµ bµ t«i ra , n¬i nµy kh«ng cã ai ®Õn mµ còng kh«ng cã ai ®i , nÕu «ng cã thÊy th× ch¾c «ng thÊy quû . ThËt t×nh Lý TÇm Hoan kh«ng thÊy ai ra , ngo¹i trõ Th−îng Quan Phi nh−n gh¾n kh«ng t×m tªn Êy . C¸nh cöa sæ vÉn nh− th−êng , kh«ng cã dÊu vÕt g× chøng tá r»ng cã ngwoif võa lao ra ®ã . Nh−ng râ rµng L©m Tiªn Nhi ®· cã ®i vµo . Ch¼ng lÏ h¾n thÊy quû thËt sao ? Ch¼ng lÏ ng−êi tõ n¬i kiÖu b−íc vµo ®©y l¹i lµ bµ l·o nµy ? Vµ bµ l·o th×nh l×nh vïng thôp xuèng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 143 - Bµ ch¸u chóng t«i lµ ng−êi ®¸ng th−¬ng , n¬i nµy còng kh«ng cã g× gäi lµ ®¸ng tiÒn , nÕu ®¹i gia thÊy mãn nµo −ng ¨n th× viÖc mang ®i , bµ ch¸u chóng t«i kh«ng d¸m phiÒn hµ chi c¶ . Lý TÇm Hoan nhÕch m«i : - Th«i , ®−îc råi . Trªn bµn ¨n cã mét b×nh r−îu , Lý TÇm Hoan víi tay cÇm b×nh r−îu ®i mét m¹ch ra ngoµi kh«ng quay ®Çu ngã l¹i . Bªn trong c« g¸i c−êi khóc khÝch : - Nh− vËy kh«ng ph¶i c−êng ®¹o mµ lµ Töu Quû ! *** VÇng tr¨ng vÉn cßn vµnh v¹nh . Suèi rõng d−íi ¸nh tr¨ng troiong nh− mét con m·ng xµ uèn m×nh lÊp l¸nh tr−ên ®i chÇm chËm . Tay Lý TÇm Hoan vÉn cÇm chiÕc b×nh , trong b×nh vÉn cßn l−ng l−ng r−îu . §ªm thËt v¾ng , n−íc suèi rãc r¸ch y nh− tiÕng nh¹c ªm ®Òm . Men theo bê suèi , Lý TÇm Hoan ®i thËt chËm , h¾n kh«ng muèn tíi chç cña TiÓu Phi mµ trêi h·y cßn ch−a s¸ng . Vèn tõ tr−íc ®Õn giê h¾n kh«ng muèn khuÊy rÇy mét ai trong lóc vÒ ®ªm , trõ tr−êng hîp v¹n bÊt ®¾c dÜ . Nh−ng ng−îc l¹i , bÊt cø mét ng−êi nµo , bÊt cø ë ®©u vµ bÊt cø giê nµo , muãn khuÊy rÇy h¾n , h¾n vÉn kh«ng cã g× khã chÞu . C¸i mô giµ Êy ®óng lµ mét mô giµ , quyÕt kh«ng thÓ lµ L©m Tiªn Nhi . ThÕ th× L©m Tiªn Nhi ®i ®©u ? Lý TÇm Hoan dÞu dÞu m¾t : - Kh«ng lÏ b©y giê m×nh thËt ®· giµ råi ? Kh«ng lÏ m¾t m×nh ®· mê ch¨ng ? Tr¨ng ®· xÕ vÒ t©y , nh÷ng v× sao còng b¾t ®Çu rêi r¹t . MÐ trêi ®«ng m©y ®· gi¾t ngang . ®ªm cã dµi nh−ng vÉn kh«ng lµm sao tèi m·i . Mïa thu ®· t¹n , s¾p c¹n mïa ®«ng , hoa mai ®· b¾t ®Çu lai rai hÐ c¸nh . Lý TÇm Hoan chît nghe mét mïi h−¬ng thoang tho¶ng ngÈng ®Çu lªn , rõng mai ®· thÊy d¹ng dÇn . S©u vµo trong rõng mai mét chót , lê mê mét gãc lÇu . §èi diÖn víi rõng mai , ®«i m¾t cña Lý TÇm Hoan h×nh nh− d¹i h¼n . Gi÷a thung lòng nói , cµnh mai chong nh÷ng bóp hµo nhän nh− rõng kÝch , mét cµnh thiªn nhiªn tuyÖt diÖu , nã kh«ng gièng nh− nh÷ng rõng mai trong v−ên trÇn tôc tÇm th−êng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 144 Nh−ng trªn ®êi ®©u cã rõng mai nµo l¹i cã thÓ h¬n ®−îc rõng mai cña chÝnh nhµ m×nh ? Víi Lý TÇm Hoan còng thÕ , cho dÇu h¾n cã kh¸ch quan c¸nh mÊy nh−ng ch¾c ch¾n còng kh«ng cã rõng mai nµo s¸nh b»ng rõng mai ë L·nh H−¬ng TiÓu Tróc , n¬i ®· ghi nhËn nh÷ng kú niÖm vui buån trong ®êi h¾n . Bªn c¹nh rõng mai b©y giê lµ ®Çu ngän suèi , n−íc trong ng¾t b¾t nguån tõ ®ã . Mét dßng n−íc b¾n th¼ng vµo ngän s¸t trong v¸ch nói ®æ xuèng ®Çu suèi , n−íc tia ra c¶ mét vïng réng lín s¸t víi rõng mai tr«ng thµnh mét bøc ho¹ lung linh . Trong bøc ho¹ thiªn nhiªn Êy cã mét ng−êi . Lý TÇm Hoan còng kh«ng thÊy râ mÆt , h¾n chØ thÊy vãc ng−êi thanh tó , mÆc bé ®å xanh thËt s¹ch , thËt míi , ®Çu ch¶i gän gµng , ãng m−ît . Ng−êi Êy tay x¸ch mét thïng n−íc quyÒn qua rõng mai ®i th¼ng vµo nhµ . Vãc d¸ng ng−êi Êy tuy kh«ng kh¸c TiÓu Phi mÊy nh−ng Lý TÇm Hoan biÕt ch¾c kh«ng ph¶i lµ TiÓu Phi . Con ng−êi cña TiÓu Phi cã bao giê bÞ rµng buéc bëi mét bé ®å gän ghÏ míi mÎ nh− thÕ Êy ? §Çu tãc h¾n lu«n bång bÒnh chø kh«ng thÓ cã chuyÖn ch¶i gì l¸ng bãng nh− c«ng tö bét vËy ®©u . ThÕ th× ng−êi Êy lµ ai ? Lý TÇm Hoan thËt kh«ng thÓ ®o¸n ra ng−êi nµo nh− thÕ mµ ë chung víi TiÓu Phi. H¾n lËp tøc b−íc theo . Ng«i nhµ ®· më cöa , trong nhµ tuy kh«ng cã ®¸ng gäi lµ hoa lÖ nh−ng tÊt c¶ nh÷ng g× trang trÝ còng ®Òu s¹ch sÏ , s¹ch ®Ðn møc cã thÓ ®−a tay rê kh¾p chç kh«ng bao giê v−íng bôi . Bªn c¹nh chiÕc bµn dµi cã mét c¸i bµn : “ b¸t tiªn " , ng−êi thiÕu niªn ¸o xanh lÊy tõ trong thïng n−íc ra mét nói vµi cÈn thËn lau tõng chç mét . H¾n lau bµn cßn chËm h¬n c¶ l·o T«n Gï , chËm h¬n nhiÒu , lµm nh− thÓ nÕu trªn bµn cßn nh÷ng h¹t bôi nhá lµ h¾n kh«ng sèng ®−îc vËy . Lý TÇm Hoan ®øng phÝa sau h¾n nh×n ch¨m chó . Con ng−êi nµy gièng t¹c TiÓu Phi , gièng ë khæ ng−ßi nh−ng d¸ng c¸ch th× hoµn toµn tr¸i ng−îc . TiÓu Phi kh«ng thÓ lµ con ng−êi " ch¶i chuèt " , TiÓu Phi kh«ng thÓ lµm c¸i c«ng viÖc lau bµn mµ l¹i lau tØ mØ nh− thÕ . Nh−ng kh«ng cÇn biÕt h¾n lµ ai , ë ®©y th× tù nhiªn h¾n ph¶i biÕt vÒ TiÓu Phi . Lý TÇm Hoan cÊt tiÕng ho nhÌ nhÑ , h¾n hy väng ng−êi Êy quay l¹i . Ph¶n øng cña con ng−êi Êy kh«ng nhanh nh−ng cuèi cïng råi h¾n còng quay l¹i . Lý TÇm Hoan söng sèt ®øng tr¬ tr¬ nh− pho t−îng gç . ThËt h¾n kh«ng sao ngê ®−îc , con ng−êi mµ h¾n kh«ng thÓ t−ëng t−îng lµ TiÓu Phi th× l¹i ®óng lµ TiÓu Phi . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 145 Dung m¹o cñaTiÓu Phi kh«ng cã g× thay ®æi , vÉn ®«i m¾t to ®en víi chiÕc mòi thËt th¼ng , ch¼ng nh÷ng h¾n kh«ng gi¶m phÇn tuÊn tó mµ l¹i cã vÎ tuÊn tó h¬n h¼n lªn . Nh−ng vÒ thÇn th¸i th× tr¸i l¹i cã nhiÒu biÕn ®æi , biÕn ®æi h¬n tr−íc rÊt nhiÒu . ¸nh m¾t tuy vÉn to ®en nh−ng ®· mÊt h¼n c¸i " ma lùc " cña håi nµo . G−¬ng mÆt c−¬ng nghÞ ®Çy vÎ c« ®éc ng¹o m¹n n¨m x−a b©y giê trë thµnh nhu hoµ nhi mét nhµ tu , nhu hoµ ®Õn møc gÇn nh− ®Çn ®én . Nh×n chung , TiÓu Phi b©y giê " dÔ coi " h¬n lóc tr−íc , s¹ch sÏ h¬n lóc tr−íc nh−ng phong th¸i lµm cho ng−êi h¬i rîn l¹nh mçi khi nh×n vµo m¾t h¾n b©y g× còng tiªu mÊt h¼n . Ng−êi Êy thËt lµ TiÓu Phi ®©y sao ? Cã ph¶i con ng−êi thui thui c« ®éc b−íc nh÷ng b−íc ®i ch¾c nÞch gi÷a vïng b¨ng tuyÕt d¹o nµo ®ã − ? Cã ph¶i lµ ng−êi thiÕu niªn thµ chÕt chø kh«ng b»ng lßng tiÕp nhËn bÊt cø ©n huÖ cña mét ai , cã ph¶i ng−êi thiÕu niªn tuèt kiÕm nhanh nh− giã , con ng−êi ®· lµm cho quÇn hïng khiÐp ®¶m ®ã ch¨ng ? Lý TÇm Hoan thËt kh«ng muèn tin nh− thÕ . H¾n kh«ng muèn tin ng−êi thiªu niªn ®øng tr−íc mÆt h¾n b©y giê lµ TiÓu Phi . H¾n kh«ng lµm sao t−ëng t−îng ng−êi thiÐu niªn mÆc bé ®å thËt míi thËt s¹ch , l»n xÕp th¼ng b¨ng ®ang cÇm c¸i nïi v¶i thËn träng lau bµn tr−íc mÆt h¾n b©y giê lµ TiÓu Phi . C¸i tªn TiÓu Phi quen biÕt tõ tr−íc ®Õn giê . Nh−ng sù thËt lµ nh− thÕ , sù thËt lµ TiÓu Phi ®ang ®øng tr−íc mÆt h¾n ®©y . TiÓu Phi còng ®· thÊy Lý TÇm Hoan . Ban ®Çu h×nh nh− h¾n c¶m thÊy chuyÖn bÊt ngê , chuyÖn ngoµi ý muèn , h¾n h¬i khùng tay nh−ng sau cïng h¾n còng lÇn lÇn còng ®iÓm ®−îc c¸i mØm c−êi - thËt lµ mét chuyÖn gióp cho Lý TÇm Hoan cã phÇn nhÑ bít . NÐt c−êi cña h¾n vÉn cßn nguyªn vÑn . Lý TÇm Hoan còng c−êi theo . Ngoµi miÖng tuy c−êi nh−ng trong lßng hä Lý còng v« cïng ¶o n·o . Hai ng−êi nh×n th¼ng vµo nhau , ®èi diÖn mµ c−êi . Kh«ng ai nhÝch ch©n còng kh«ng ai lªn tiÕng . Nh−ng c¶ hai lÇn lÇn c¶m nghe cay cay lç mòi vµ m¾t hä cïng mét tiÕng öng lªn. Kh«ng biÕt nh− thÕ bao l©u , TiÓu Phi nãi trong h¬i thë : - Lý huynh ®Êy µ . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - T«i ®©y . TiÓu Phi nãi giäng trÇm trÇm : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 146 - Cuèi cïng råi anh còng ®Õn . Lý TÇm Hoan gËt gï nãi rËp theo : - Cuèi cïng råi t«i vÉn ph¶i ®Õn . TiÓu Phi nãi : - T«i biÕt anh nhÊt ®Þnh sÏ ®Õn . Lý TÇm Hoan l¹i gËt gï : - T«i nhÊt ®Þnh ph¶i ®Õn . Hä nãi chuyÖn víi nhua ch©m chËm v× h×nh nh− giäng nãi cña hä nghÑn ngµo vµ chØ nãi bÊy nhiªu th«i råi hä lÆng thinh nh− kh«ng cßn g× nãi n÷a . Nh−ng còng ngay trong lóc ®ã , TiÓu Phi tõ trong nhµ vïng ch¹y ra , Lý TÇm Hoan còng tõ ngoµi ch¹y Ëp vµo , hai ng−êi gÇn nh− ®Êm sÇm vµo nhau , bèn tay ®Òu «m chÆt . H¬i thë cña c¶ hai gÇn nh− kh«ng cßn nghe n÷a . Qua mét lóc l©u , Lý TÇm Hoan thë mét h¬i dµi nh− cè d»n c¬n xóc ®éng : - Trong hai n¨m nay anh cã khoÎ kh«ng ? TiÓu Phi chËm chËm gËt ®Çu : - T«i ... t«i rÊt khoÎ , cßn anh ? Lý TÇm Hoan nhÕch mÐp m«i heo h¾t : - T«i ®Êy µ ? T«i th× ®· giµ råi . H¾n ®−a b×nh r−îu ®ang cÇm n¬i tay lªn nãi tiÕp : - Anh xem , t«i vÉn cßn uèng r−îu nh− n¨m nµo , trong hai n¨m nay c¸i chøng ho ¸c nghiÖt h×nh nh− ®· sî r−îu mµ d«ng ®i mÊt . C©u nãi ch−a døt lµ h¾n l¹i gËp m×nh ho sÆc sùa . TiÓu Phi im lÆng nh×n Lý TÇm Hoan , m¾t h¾n −ít lÇn . Th×nh l×nh tõ trong cã tiÕng kªu lªn : - Coi k×a , Lý ®¹i ca ®· ®Õn sao anh cø tr¬ tr¬ nh− thÕ ? Sao kh«ng mêi Lý ®¹i ca vµo nhµ ? Mõng qu¸ nªn quyªn c¶ ®i ? Lý TÇm Hoan ngÈng mÆt lªn . B©y giê th× kh«ng cßn lÇm n÷a , L©m Tiªn Nhi ®· ra mÆt víi h¾n thËt råi . *** L©m Tiªn Nhi× kh«ng thay ®æi chót nµo . Nµng vÉn trÎ nh− n¨m nµo , vÉn ®Ñp nh− n¨m nµo , tiÕng c−êi cña nµng vÉn trong , giäng nãi cña nµng nh− anh hãt , nhÊt lµ tia m¾t , tia s¸ng nh− l©n tinh s¸nh nh− v× sao mµn ®ªm tèi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 147 NÕu cã ng−êi qu¶ quyÕt r»ng nµng cã thay ®æi th× sù thay ®æi cã nghÜa lµ nµng ®Ñp h¬n h¼n lªn , mét nÐt ®Ñp quyÕn rò h¬n c¶ d¹o nµo . Nµng nh×n Lý TÇm Hoan b»ng mét tia m¾t dÞu dµng vµ giäng nµng còng hÕt søc dÞu dµng : - Hai n¨m qua thËt mau nh−ng nã còng thËt lµ trÇm trÇm v× Lý ®¹i ca kh«ng ®Õn th¨m chóng t«i , ch¾c Lý ®¹i ca ®· quªn chóng t« råi ph¶i kh«ng ? BÊt cø mét ai nghe c©u nãi cña nµng còng t−ëng r»ng tõ l©u råi Lý TÇm Hoan vèn biÕt chç ë cña hä nh−ng kh«ng ®Õn ®©y th¨m hä . Lý TÇm Hoan nh×n th¼ng vµo m¹t nµng vµ c−êi nãi mét c¸ch th¶n nhiªn : - T¹i v× c« kh«ng ®−a kiÖu ®Õn r−íc t«i , b¶o lµm sao t«i ®Õn ®−îc ? L©m Tiªn Nhi c−êi thËt t−¬i vµ th¶n nhiªn kh«ng kÐm g× Lý TÇm Hoan : - Nãi tíi kiÖu th× thËt lµ thÌm , t«i vÉn muèn ®i thö mét bËn xem sao nh−ng vÉn ch−a bao giê ®i ®−îc . Lý TÇm Hoan chíp m¾t : - C« ch−a tõng ngåi kiÖu lÇn nµo µ ? L©m Tiªn Nhi nãi b»ng mét giäng buån buån : - Con ng−êi nh− t«i th× lµm g× cã phóc ngåi ®−îc trªn kiÖu ? Lý TÇm Hoan c−êi lªn ¸nh m¾t : - Nh−ng håi tèi h«m qua trªn thÞ trÊn t«i thÊy cã ng−êi ngåi kiÖu y hÖt nh− c« . H¾n nãi mµ ®«i m¾t cø d¸n chÆt vµo mÆt nµng . §· kh«ng cã mét chót g× kinh ng¹c mµ tr¸i l¹i nµng cßn c−êi thËt ®Ñp : - Ch¾c cã lÏ t«i tõ trong méng ®i ra . Anh nãi cã ph¶i kh«ng nµo ? C©u hái sau cïng tù nhiªn nµng hÊt hµm vÒ TiÓu Phi . TiÓu Phi nãi ngay : - Mçi tèi nµng ngñ rÊt sím , tõ tr−íc ®Õn nay kh«ng hÒ ®i ®©u c¶ . Trong bông cña Lý TÇm Hoan lµm mét bµi to¸n thËt nhanh , TiÓu Phi nhÊt ®Þnh kh«ng bao giê nãi l¸o , nhÊt lµ ®èi víi h¾n nh−ng nÕu qu¶ thËt L©m Tiªn Nhi mçi tèi ®Òu ngñ rÊt sím vµ tõ tr−íc ®Õn nay kh«ng ®i ®©u th× c« g¸i håi tèi lµ ai ? L©m Tiªn Nhi ®øng s¸t bªn TiÓu Phi , nµng ®−a tay vuèt l¹i nÕp ¸o h¾n , mÆc dï h¼n ®· rÊt th¼ng råi , th¸i ®é vµ giäng nãi cña nµng thËt rÊt «n nhu : - §ªm råi anh ngñ ngon ®Êy chø ? TiÓu Phi khÏ gËt ®Çu . Nµng khe khÏ hái tiÕp : - VËy anh h·y ra ngoµi ch¬i cho m¸t , t«i vµo trong lµm mÊy mãn nh¾m cho Lý ®¹i ca tÈy trÇn nhÐ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 148 Vµ nµng liÕc nhÑ vÒ phÝa Lý TÇm Hoan : - Bªn ngoµi hoa mai ®· s¾p në råi , t«i biÕt Lý ®¹i ca rÊt thÝch hoa mai cã ph¶i thÕ kh«ng ? *** D¸ng ®i cña TiÓu Phi ®· cã nhiÒu thay ®æi . VÒ tr−íc h¾n ®i tuy vÉn th¼ng th©n h×nh vµ mçi b−íc ®i ®Òu cã mét cù ly nhÊt ®Þnh nh−ng nh÷ng thí thÞt , ®−êng g©n cña h¾n hoµn toµn phãng tóng , ng−êi kh¸c ®i lµ mÖt nhäc nh−ng víi h¾n , lóc ®i chÝnh lµ lóc nghØ ng¬i . B©y giê th× ®· kh¸c råi . B©y giê th©n ng−êi h¾n còng vÉn nh− x−a , th¼ng nh−ng cøng ng¾t , tinh thÇn h¾n l¹i cã vÎ hÕt søc khÈn tr−¬ng , khi khÈn tr−¬ng nh−ng cã khi l¹i lê ®ê . B−íc ch©n cña h¾n vÉn gi÷ cù ly nh−ng c¸i gi÷ cña h¾n b©y giê thËt ®óng lµ gi÷ nghÜa lµ h¾n nh− bÞ mét c¸i g× rµng buéc chø kh«ng cßn phãng tóng . Hai ng−êi cø lµm thinh b−íc ®i , kh«ng ai nãi mét lêi . Lý TÇm Hoan kh«ng nãi lµ v× h¾n kh«ng biÕt ph¶i nãi g× . H¾n vÉn muèn hái TiÓu Phi coi t¹i sao l¹i ph¶i trèn biÖt n¬i ®©y ? L©m Tiªn Nhi cã tù nhËn nh÷ng téi lçi tõ tr−íc cña nµng kh«ng ? Nh÷ng tµi vËt nµng ®· c−íp cña ng−êi ta d−íi ¸c d¹ng Mai Hoa §¹o ®· cã giao hoµn toµn hÕt cho khæ chñ ? ThÕ nh−ng h¾n l¹i kh«ng hái mét c©u nµo . H¾n kh«ng muèn ®éng ®Õn chç ®au kÝn cña TiÓu Phi kh«ng muèn lµm cho TiÓu Phi bÞ ray røt bëi vÕt th−¬ng lßng . §i thªm mét kho¶ng kh¸ dµi , ®ang trÇm ng©m , TiÓu Phi vôt thë ra : - T«i cã lçi víi anh nhiÒu qu¸ . Lý TÇm Hoan còng thë ra : - Anh ®· v× cøu t«i mµ ph¶i tù nhËn lµ Mai Hoa §¹o , lu«n ®Õn tÝnh m¹ng anh còng kh«ng cÇn , nÕu cÇn nãi ®Õn lçi th× chÝnh t«i cã lçi víi anh chø ®©u phaØo anh cã lçi ! Vµ nÕu qu¶ nh− thÕ lµ anh cã lçi th× t«i mong trong thiªn h¹ mçi ng−êi ®Òu cã lçi víi t«i . Nh− kh«ng nghe c©u nãi cña Lý TÇm Hoan , TiÓu Phi nãi tiÕp theo chÇm chËm : - §¸ng lý lóc ra ®i t«i ph¶i nãi qua víi anh mét tiÕng . Lý TÇm Hoan nh×n h¾n b»ng tia m¾t dÞu dµng : - T«i biÕt anh cã c¸i khã xö trong lßng , t«i kh«ng tr¸ch anh g× c¶ . TiÓu Phi buån buån : - T«i biÕt kh«ng nªn lµm nh− thÕ nh−ng thËt t×nh bÊt luËn ra sao t«i còng kh«ng thÓ h¹ thñ ®èi víi nµng , thËt t×n t«i b©y giê kh«ng lµm sao xa nµng ®−îc n÷a . Lý TÇm Hoan c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 149 - Mét ng−êi ®an «ng khi ®· yªu mét ng−êi ®µn bµ , ®ã lµ chuyÖn t×nh nghÜa cao dµy , nhÊt ®Þnh kh«ng cã mét chót sai lÇm nµo c¶ . T¹i sao anh cø tr¸ch m×nh nh− thÕ . TiÓu Phi ngËp ngõng : - Nh−ng ... nh−ng ... Tinh thÇn cña h¾n chõng nh− bÞ kÝch ®éng h¾n vïng lín tiÕng : - Nh−ng t«i vÉn cã lçi víi anh vµ còng cã lçi víi n¹n nh©n cña Mai Hoa §¹o . Lý TÇm Hoan trÇm ng©m mét chót vµ bu«ng mét c©u hái gièng ; - Nh−ng nµng còng ®· c¶i qu¶ råi mµ , cã ph¶i thÕ kh«ng ? TiÓu Phi nãi : - Tr−íc giê ra ®i , nµng ®· ®em tÊt c¶ nh÷ng g× c−íp giËt tr−íc kia trao tr¶ l¹i cho mäi ng−êi . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - §· thÕ th× anh cßn g× ®©u n÷a mµ khã chÞu ? " Bu«ng c©y ®ao giÕt chãc tøc lµ ®· thµnh PhËt råi " c©u nãi ®ã anh còng kh«ng biÕt n÷a sao ? Vµ nh− ®Ó cho TiÓu Phi kh«ng thÓ suy nghÜ nhiÒu h¬n , Lý TÇm Hoan vôt ngÈng mÆt c−êi : - Anh xem , c©y mai nµy hoa ®· b¾t ®Çu në råi ®Êy nhÐ . TiÓu Phi gËt ®Çu kh«ng nãi . Lý TÇm Hoan hái tiÕp : - T«i ®è anh c©y mai ®· në mÊy hoa råi . TiÓu Phi ®¸p mµ vÉn kh«ng ngÈng mÆt lªn ; - M−êi b¶y ®o¸ . Lßng Lý TÇm Hoan vïng nÆng trÜu . Bêi v× h¾n còng ®· ®Õm nh÷ng ®ãa hoa mai vµ qu¶ ®óng y nh− thÕ . H¾n rÊt th«ng c¶m víi nh÷ng ng−êi ®Õm hoa mai , trong khi hä ®Õm lµ giê phót u buån lÆng lÏ nhÊt . TiÓu Phi ngÈng ®Çu lªn vµ nãi th× thÇm : - Xem chõng cã mét ®o¸ n÷a s¾p në råi . Kh«ng hiÓu t¹i sao chóng l¹i në sím ra nh− thÕ nhØ ? §o¸ hoa në sím råi còng sÏ tµn rÊt sím ! © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 150 Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
nguon tai.lieu . vn