Xem mẫu

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 91 Håi thø t¸m Sinh tö trong ®−êng t¬ §ªm ®· phñ mµu ®en . Bªn ngoµi thµnh bãng ®ªm h×nh nh− cµng ®Ëm s©u h¬n thµnh néi . Bèn bªn ph¼ng lÆng nh− tê , tiÕng giã ®−a giäng c«n trïng n·o ruét . B−íc ®i cña T«n TiÓu B¹ch thËt nhÑ , y nh− lµ c« ta ®i kh«ng biÕt mÖt bao giê. H×nh nh− ®èi víi bÊt cø viÖc nµo c« ta còng ®Òu høng thó . Ph¶i nãi r»ng nµng lµ mét ng−êi con ng−êi yªu sèng , yªu ®êi , ®èi víi chuyÖn thÕ nh©n , nµng rÊt nhiÖt thµnh sèt s¾ng . Cã lÏ t©m t×nh cña nµng nh− thÕ mµ còng cã lÏ nhê vµo tuæi trÎ ®ang lªn . §i bªn c¹nh nµng , Lý TÇm Hoan c¶m thÊy v« cïng ¸i mé c« g¸i , ¸i mé ®Õn møc gÇn nh− sinh ®è kþ m·i cho ®Õn lóc ph¸t hiÖn ra c¸i ®è kþ cña m×nh th× h¾n míi buéc miÖng thë ra ; - Ch¼ng lÏ t«i ®· giµ thËt råi − ? Bëi v× h¾n biÕt chØ cã tuæi giµ míi dÏ sinh lßng ®è kþ , khi thÊy vÎ nhiÖt thµnh ph¸t lé ë løa tuæi ®ang lªn . H¾n l¹i c−êi , giäng c−êi nh− tù chÕ diÔu m×nh : - NÕu lµ ë vµo m−êi n¨m tr−íc ®©y th× nhÊt ®Þnh t«i sÏ kh«ng ®i gÇn víi c« nh− thÕ . T«n TiÓu B¹ch hái : - T¹i sao vËy ? Lý TÇm Hoan nãi giäng bïi ngïi ; - Bêi v× trªn giang hå ai còng nhËn t«i lµ mét l½ng tö mµ mét c« g¸i trÎ nh− c« cïng ®i song song víi t«i th× thiªn h¹ sÏ truyÒn ng«n bËy b¹ ngay . H¾n c−êi vµ nãi tiÕp : - Còng may b©y giê th× t«i ®· giµ råi , ng−êi kh¸c nh×n vµo ch¾c ch¾n hä sÏ nãi t«i lµ cha cña c« . T«n TiÓu B¹ch nh¶y dùng lªn : - Cha cña t«i µ ? Hø , Th¸m Hoa t−ëng Th¸m Hoa giµ thËt ®Êy µ ? Lý TÇm Hoan : - Tù nhiªn . T«n TiÓu B¹ch c−êi h¨ng h¾c . Lý TÇm Hoan hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 92 - T¹i sao c« l¹i c−êi ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i c−êi Th¸m Hoa ®Êy . Lý TÇm Hoan cau mÆt : - T¹i sao l¹i c−êi t«i ? T«n TiÓu B¹ch nãi ; - Bëi v× t«i biÕt Th¸m Hoa rÊt sî t«i . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - T«i sî c« ? ¸nh m¾t cña T«n TiÓu B¹ch s¸ng rùc lªn nh− hai v× sao . Nµng c−êi nh− n¾c nÎ : - Bëi v× sî t«i nªn Th¸m Hoa míi nãi nh− thÕ , bëi v× Th¸m Hoa sî sÏ ®èi xö " tèt " víi t«i nªn tù nhËn tr−íc lµ m×nh ®· giµ , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan ®µnh ph¶i c−êi trõ . T«n TiÓu B¹ch ®iÓm ®iÓm ngãn tay : - Nãi thËt nhÐ , nÕu Th¸m Hoa thËt lµ mét " l·o «ng " th× t«i nhÊt ®Þnh còng lµ mét " l·o bµ " ! Nµng vôt ngõng b−íc l¹i vµ ngÉng nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan : - ChØ cã ng−êi nµo tù c¶m thÊy lµ m×nh ®· giµ míi thËt lµ giµ , «ng néi t«i tõ tr−íc tíi nay kh«ng bao giê tù nhËn lµ minh giµ c¶ , huèng chi Th¸m Hoa h·y cßn t−¬ng ®èi nhá ? T«i yªu cÇu tõ nay vÒ sau ®õng bao giê Th¸m Hoa nãi m×nh giµ n÷a ®−îc kh«ng ? Bãng tèi qu¸ dµy nªn kh«ng thÊy râ mÆt nµng trong lóc ®ã chØ thÊy ¸nh m¾t ngêi ngêi sau c©u nãi cña Lý TÇm Hoan . ¸nh m¾t nãi lªn c¶ mét thø t×nh c¶m ªm dÞu ... thuÇn bëi mét t×nh c¶m ®Ëm ®µ . ChØ cã ng−êi thiÕu n÷ ®óng nghÜa cña nã míi cã thø t×nh c¶m ch©n thuÇn nh− thÕ . Nh×n ®«i m¾t Êy , Lý TÇm Hoan chît nhí ®Õn L©m Thi ¢m håi m−êi n¨m vÒ tr−íc . Lóc bÊy giê ¸nh m¾t cña L©m Thi ¢m còng ch©n thuÇn nh− thÕ . Nh−ng cßn b©y giê th× sao ? Lý TÇm Hoan thë dµi mét c¸ch ©m thÇm vµ tr¸nh tia m¾t cña T«n TiÓu B¹ch . H¾n chît c−êi trong khi ¸nh m¾t h−íng vÒ phÝa xa xa .. H¾n nh×n T«n TiÓu B¹ch vµ nãi thËt nhá : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 93 - C« xem k×a , tr−íc m¾t chóng ta thÊy d¹ng Tr−êng §×nh , m×nh h·y ®i nhanh lªn mét chót ®õng ®Ó «ng néi c« ph¶i ®îi l©u . *** Kh«ng tr¨ng kh«ng sao mµ còng kh«ng thÊy mét ®èm löa nµo . Trong ®ªm tèi trÇm trÇm , chØ trong Tr−êng §×nh cã mét ¸nh löa thËt nhá lËp lße . Khi ¸nh s¸ng chíp lªn , m¾t nhanh l¾m míi thÊy mét bãng ng−êi vµ T«n TiÓu B¹ch hái Lý TÇm Hoan : - Th¸m Hoa cã thÊy ®èm löa Êy kh«ng ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - ThÊy chø . T«n TiÓu B¹ch c−êi : - Th¸m Hoa ®o¸n xem ®ã lµ ¸nh löa g× ? §o¸n tróng lµ t«i phôc l¨n ®Êy . Lý TÇm Hoan c−êi : - ¤ng néi c« ®ang hót thuèc . T«n TiÓu B¹ch vç tay : - Hay , ®óng lµ mét thÇn ®ång , t«i phôc thËt råi ®Êy nhÐ . Lý TÇm Hoan còng bËt c−êi theo . Còng kh«ng hiÓu t¹i sao , khi gÇn nh÷ng c« g¸i trÎ th× c¸i c−êi cña Lý TÇm Hoan th× cã lÏ nhiÒu h¬i mµ c¸i ho l¹i gi¶m . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Kh«ng biÕt Th−îng Quan Kim Hång ®· cã ®Õn ®©y ch−a vµ kh«ng biÕt néi t«i d· ®−a h¾n ®i råi hay cßn chê ®îi . B©y giê th× mÆt nµng cã vÎ kh«ng vui , nµng nãi b»ng mét giäng tá ra lo l¾ng : - Chóng ta h·y ®i mau mét chót xem sao . Nµng nãi ch−a døt th× Lý TÇm Hoan vôt n¾m tay nµng . T«n TiÓu B¹ch c¶m nghe tim m×nh ®Ëp lªn lo¹n x¹ vµ mÆt nãng bõng bõng . Nµng len lÐn liÕc Lý TÇm Hoan , nµng míi nhËn ra mÆt h¾n h¬i trÇm träng , ®«i m¾t ng−êi ngêi cña h¾n chiÕu th¼ng vÒ phÝa xa xa . Theo tia m¾t h¾n , T«n TiÓu B¹ch b¾t gÆp hai ¸nh s¸ng bËp bïng : hai ngän ®Òn lång . *** Hai ngän ®Òn lång ®−îc ®−a lªn kh¸ cao. Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 94 Ngän ®Ìn lång ®−îc phÊt b»ng thø giÊy vµng ãng ¸nh vµ c¶ hai ngän ®Ìn ®Òu ®−îc ®−a lªn cao b»ng hai nh¸nh tróc . D−íi ¸nh ®Ìn vµng rùc rì , cã thÓ nh×n thÊy tµ ¸o vµng chãi läi cña kÎ cÇm ®Ìn , cã thÓ thÊy c¶ mÆt hä nh−ng v× ¸nh cña mµu ®Ìn nªn da mÆt hä trë thµnh nhît nh¹t . VÎ nhît nh¹t Êy kh«ng ph¶i mÐt mµ lµ vµng , mét thø n−íc da vµng dÔ sî . Th©n ¶nh cña Lý TÇm Hoan nho¸ng lªn , h¾n kÐo T«n TiÓu B¹ch nÐp vµo mét gèc c©y thËt lín ë phÝa xa vÖ ®−êng . T«n TiÓu B¹ch thÊp giäng : - Kim TiÒn Bang . Lý TÇm Hoan nhÑ gËt ®Çu . T«n TiÓu B¹ch nãi khÏ : - Th× ra Th−îng Quan Kim Hång b©y giê míi ®Õn hay lµ däc ®−êng h¾n gÆp chuyÖn bÊt ngê ? Lý TÇm Hoan chËm r·i : - Còng cã thÓ v× h¾n chØ cã hai ch©n nªn h¾n kh«ng thÓ ch¹y nhanh nh− ngùa . T«n TiÓu B¹ch ®Þnh c−êi v× c©u nãi ®ã nh−ng c« tay chØ hÐ m«i råi ng−ng l¹i ngay v× chît nhËn ra phÝa sau hai ngän ®Òn lång Êy cã thªm hai ngän n÷a .. Vµ kho¶ng gi÷a cña cÆp ®Ìn tr−íc cÆp ®Ìn sau cã hai ng−êi ®i , hä kh«ng ®i song ®«i mµ kÎ tr−íc ng−êi sau . C¶ hai ®Òu th©n h×nh cao lín , hä còng ®Òu mÆc ¸o vµng . Ng−êi ®i tr−íc , ¸o thËt dµi , v¹t ¸o loµ ßa tËn gãt nh−ng khi b−íc ®i tµ ¸o vÉn kh«ng thông thÖu . Ng−êi ®i sau ¸o rÊt ng¾n , ng¾n võa chØ ngåi . Hä ®Òu ®éi nãn réng vµnh khe khuÊt mÆt , kh«ng chØ che tíi ngang mµy nh−ng chiÕc nãn réng vµnh qóa thµnh thö tuy ¸nh ®Ìn cã s¸ng nh−ng vÉn kh«ng soi râ mÆt . Ng−êi ®i sau d¾t thanh kiÕm h¬i gièng thanh kiÕm cña TiÓu Phi , thanh kiÕm kh«ng cã vá . ChØ kh¸c h¬n lµ TiÓu Phi d¾t kiÕm ngay gi÷a l−ng , ®èc kiÕm xèc vÒ tay ph¶i , cßn ng−êi nµy d¾t kiÕm kh«ng ph¶i , ®èc kiÕm xèc vÒ tay tr¸i . Lý TÇm Hoan chó ý v× thanh kiÕm kh«ng cã vá gièng TiÓu Phi nh−ng h¾n h¬i cau mµy v× ®èc kiÕm vÒ tay tr¸i . H¾n kh«ng thÝch gÆp ®èi thñ sö dông ®«i kiÕm b»ng tay tr¸i . Ng−êi sö dông ®«i kiÕm b»ng tay tr¸i , chiªu thøc cña hä kh¸ nguy hiÓm võa ®éc mµ l¹i võa khã l−êng . RÊt khã ®èi phã . NhÊt lµ thanh kiÕm kh«ng cã vá vµ nhÊt ®Þnh khi ra tay thanh kiÕm Êy rÊt nhanh . Do kinh nghiÖm nhiÒu n¨m mang l¹i , chØ nh×n qua Lý TÇm Hoan biÕt ngay ®èi thñ m¹nh khã ¨n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 95 T«n TiÓu B¹ch l¹i chó ý ®Õn mét viÖc kh¸c . Nµng chó ý vµo b−íc ®i cña hä , hä ®i kh«ng nhanh nh−ng b−íc thËt dµi , ®iÒu ®Æc biÖt h¬n hÕt lµ ch©n cña hä rÊt ®Òu vµ rÊt chÝnh x¸c . Ch©n ph¶i cña ng−ßi thø nhÊt võa nhÊc lªn th× ch©n ph¶i cña ng−êi thø hai võa ®Æt xuèng ®· võa ®óng lóc mµ l¹i kh«ng sai mét ly nµo . Trong t×nh tr¹ng b×nh th−êng mµ hä nhÞp nhµng nh− thÕ , khi cÇn liªn hîp giao ®Êu víi ®Þch nh©n , nhÊt ®Þnh hä cßn nhÞp nhµng vµ v÷ng vµng h¬n n÷a .. Trong khi ®i th× thËt kh«ng cã g× l¹ nh−ng d−íi con m¾t cña T«n TiÓu B¹ch , nµng nhËn ngay cã chç kh¸c th−êng ph¶i mét lóc thËt l©u nµng míi t×m ra chç kh¸c th−êng ®ã . Víi T«n TiÓu B¹ch th× c¸ch ®i nhÞp nhµng nh− thÕ tr«ng thËt lµ hay vµ thËt lµ thÝch thó nh−ng d−íi con m¾t cña Lý TÇm Hoan th× kh«ng chót thÝch thó chót nµo . H¾n biÕt hä lµ hai ng−êi thuÇn thôc , thuÇn thôc trong viÕc sãng ®«i vµ cø nh− thÕ th× e r»ng trong thiªn h¹ anh hïng khã cã ngwoif ®«Ý thñ nÕu hä cïng ®Êu l−ng trong mét trËn . B»ng mét Th−îng Quan Kim Hång kh«ng th«i còng khã lßng chèng ®ì , huèng chi thªm vµo ®ã mét Kinh V« M¹ng . Lßng cña Lý TÇm Hoan chît nh− teo l¹i . H¾n nghÜ kh«ng ra trªn ®êi nµy cßn cã c¸ch nµo ph¸ ®−îc thÕ liªn hîp cña hai ng−êi . H¾n kh«ng tin r»ng l·o giµ ®ang ngåi trong Tr−êng §×nh kia cã thÓ ®uæi ®−îc hai ng−êi Êy . *** Tõ hoµng h«n trë ®i , trªn ®−êng ®i kh«ng thÊy bé hµnh . Trong ng«i Tr−êng §×nh l·o giµ vÉn ngåi hót thuèc , ¸nh löa khi bõng khi t¾t . Lý TÇm Hoan bçng ph¸t gi¸c c¸ch hót cña l·o giµ thËt l¹ lïng . Kho¶ng c¸ch gi÷a ®èm thuèc khi bõng khi t¾t còng cã mét nhÞp ®é chø kh«ng ph¶i bÊt chît nh− nh÷ng ng−êi hót thuèc th«ng th−êng . ¸nh löa khi bïng khi t¾t lu«n kÐo dµi h¬n khi t¸t vµ ¸nh löa bïng lªn qu¸ møc nh− mét ngän ®Ìn . Lý TÇm Hoan ch−a tõng thÊy ai hót thuèc ,nhÊt lµ hót b»ng èng ®iÕu mµ ¸nh löa bõng lªn mµ l¹i tá nh− ngän ®Ìn Êy . Th−îng Quan Kim Hång còng nhËn ra ¸nh löa v× ngay trong lóc Êy th× h¾n dõng b−íc l¹i . Ch©n h¾n dõng l¹i th× ch©n Kinh V« M¹ng còng dõng , hä kh«ng hÒ cã mét tÝ ti lì trín , hä kh«ng ra hiÖu , hä kh«ng nãi mét lêi nµo nh−ng h×nh nh− trong trùc gi¸c hä cã mét sù c¶m th«ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 96 GÇn nh− h¬i thë cña hä hoµ hîp víi tõng ®éng t¸c vµ gi÷a h¬i thë cña ng−êi nµy vµ ng−êi kia cã mét c¸ch th«ng b¸o ngÊm ngÇm . Còng trong lóc Êy , ®ãm thuèc trong ng«i Tr−êng §×nh t¾t ngÊm . Bãng l·o giµ ch×m theo bãng tèi . Th−îng Quan Kim Hång ®øng dùa lÒ ®−êng mét lóc kh¸ l©u råi moÝ quay m×nh ®i th¼ng vµo Tr−êng §×nh . H¾n ®i vµo vµ ®øng im lÆng tr−íc l·o giµ . BÊt luËn h¾n ®i ®Õn ®©u , Kinh V« M¹ng còng còng ®i theo ®Õn ®ã , theo ®óng b−íc vµ dõng còng ®óng lóc cã khi ng−êi ta dÔ c¶m thÊy h¾n lµ c¸i bãng mµ Th−îng Quan Kim Hång l¹i lµ h×nh . Bèn chiÕc ®Ìn lång ®−a cao v©y quanh ng«i Tr−êng §×nh , khung c¶nh n¬i ®©y b©y giê s¸ng rùc . B©y giê míi thÊy râ l·o hä T«n . ¤ng ta ®ang ngåi gâ gâ cho tµn thuèc rít mÐp bµn . Còng víi m¸i tãc b¹c ph¬ , còng víi chiÕc ¸o mµu lam mµ v× giÆt nhiÒu lÇn nÒn b©y giê nhiÒu n¬i mèc thÕch , l·o cói ®Çu lo vô trót tµn thuèc , l·o lµm mét c¸ch ch¨m chØ , h×nh nh− l·o kh«ng biÕt r»ng cã ng−ßi ®ang ®øng tr−íc mÆt m×nh . L·o mãc mét c¸i tói nhá , lÊy thuèc nhåi vµo èng ®iÕu . Th−îng Quan Kim Hång ®øng im lÆng , vµnh nãn sïm sôp tËn mÝ m¾t , c¶ khu«n mÆt khuÊt vµo trong bãng tèi , h¾n chõng nh− kh«ng muèn ai nh×n thÊy mÆt m×nh . Nh−ng hai con m¾t th× l¹i kh¸c , h¾n nh×n ch»m vµo tay cña l·o giµ , h¾n quan s¸t tõng ®éng t¸c mét , h¾n nh×n thËt kü . Nhåi xong ®iÕu thuèc vµo èng ®iÕu , l·o giµ mãc ®¸ löa ra ®Æt lªn bµn , l·o lÊy mét m¶nh nhá se thµnh cäng tim . L·o lµm viÖc chËm ch¹p , tay tr¸i l·o rÊt v÷ng vµng æn ®Þnh . L·o ®Æt d©y tim lªn bµn , ®o¹n cÇm lÊy ®¸ löa .. Th−îng Quan Kim Hång vôt b−íc tíi cäng tim . D−íi ¸nh s¸ng cña ngän ®Ìn , thÊy cäng tim thËt nhá , thËt ch¾c vµ tõ ®Çu chÝ cuèi rÊt ®Òu . Th−îng Quan Kim Hång nh×n cäng tim thËt kü vµ ®−a th¼ng tíi gÇn viªn ®¸ löa trªn tay cña l·o giµ . C¹ch ! L·o giµ lÆng thinh ®¸nh löa . Tia löa b¾t vµo tim , cäng tim b»ng d©y b¾t ®Çu ngón khãi . Th−îng Quan Kim Hång chÇm chËm ®−a cäng tim lªn èng thuèc cña l·o giµ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 97 *** Tuy ®øng c¸ch xa ng«i Tr−êng §×nh nh−ng nhê ®Ìn s¸ng nªn Lý TÇm Hoan vµ T«n TiÓu B¹ch thÊy rÊt râ rµng tõng ®éng t¸c cña hä . Lý TÇm Hoan khÏ hái : - Cã nªn ra mÆt hay ch−a ? T«n TiÓu B¹ch l¾c ®Çu : - Kh«ng cÇn , «ng néi t«i cã c¸ch ®uæi hä ®i . C« ta nãi mét c©u kh¼ng ®Þnh nh−ng Lý TÇm Hoan chît thÊy h×nh nh− tay nµng cã rÞn må h«i . H¾n biÕt nµng ®ang lo l¾ng cho «ng nµng . ChiÕc èng ®iÕu ®é gang hai tay , nh− vËy Th−îng Quan Kim Hång ®ang kÒ cËn l·o giµ , tay h¾n còng chØ c¸ch l·o giµ hai gang tay , h¾n muèn xuÊt thñ giê nµo còng ®−îc vµ khi h¾n ra tay th× bÊt cø träng huyÖt nµo trªn mÆt l·o giµ h¾n còng cã thÓ ®¸nh tíi nh− th−êng . Nh−ng së dÜ h¾n ch−a ra tay lµ v× h¾n cßn chê c¬ héi . L·o giµ ®ang ngËm èng ®iÕu vµ l·o ®ang bËp bËp . Kh«ng biÕt v× thuèc ªm qu¸ hay v× nhåi chÆt qu¸ nªn tõ n·y giê kh«ng ch¸y ®−îc . Cäng tim giÊy ®· ng¾n lÇn . C¸ch cÇm èng ®iÕu cña l·o giµ còng l¹ . L·o cÇm ngay chç nhåi thuèc b»ng ba ngãn tay : ngãn c¸i , ngãn trá vµ ngãn gi÷a , hai ngãn ¸p ót th× khÏ vÜnh lªn . Th−îng Quan Kim Hång dïng ngãn c¸i vµ ngãn trá cÇm cäng tim , ba ngãn cßn l¹i h¬i co vµo lßng bµn tay . Ngãn ¸p ót vµ ngãn ót cña l·o giµ rÊt gÇn ®éng m¹ch n¬i cæ tay cña Th−îng Quan Kim Hång vµ ng−îc l¹i , ba ngãn tay cña Th−îng Quan Kim Hång nÕu bung ra th× còng rÊt gÇn cæ tay cña l·o . Nåi thuèc vÉn kh«ng chÞu ch¸y , cäng tim cµng lóc cµng ng¾n dÇn . Tay cÇm èng ®iÕu vµ tay cÇm tim löa mçi lóc mçi gÇn h¬n . C¶ hai ng−êi kh«ng mét ai ngÈng mÆt lªn , h×nh nh− c¶ hai ®Òu chó t©m vµo cäng tim vµ måi thuèc . Cäng tim ®· s¾p tµn , ®ãm löa ®· s¾p ch¸y tõ tay cña Th−îng Quan Kim Hång ngay trong lóc Êy . XÌo ! ¸nh löa tõ trong èng ®iÕu bËt lªn , khãi thuèc b¾t ®Çu bay ra nhÌ nhÑ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 98 Ba ngãn tay co cña Th−îng Quan Kim Hång vôt h¬i ®éng ®Ëy , hai ngãn tay ¸p ót vµ ngãn ót cña l·o giµ còng h¬i ®éng ®Ëy . C¸i ®éng cña hä rÊt nanh vµ chØ ®éng s¬ s¬ mét tho¸ng råi ng−ng l¹i . Th−îng Quan Kim Hång chît thèi lui . L·o giµ b¾t ®Çu ch©m thuèc . C¶ hai tõ tr−íc tíi sau ®Òu cói mÆt , kh«ng ai nh×n vµo mÆt ai cho dï chØ mét c¸i liÕc s¬ . *** M·i cho ®Õn b©y giê , Lý TÇm Hoan mít hë mét h¬i dµi nhÑ nhâm . D−íi con m¾t cña ngwofi kh¸c th× l·o giµ vµ Th−îng Quan Kim Hång chØ ch©m thuèc vµ hót thuèc mµ th«i nh−ng d−íi con m¾t cña Lý TÇm Hoan , ®ã lµ mét cuéc ¸c ®Êu cã thÓ ®i ®Õn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò sin tö . Th−îng Quan Kim Hång lu«n lu«n chê c¬ héi , nÕu l·o giµ chØ mét gi©y lo ra lµm xao nh·ng tinh thÇn , c¸nh tay mÊt ®i ph©n æn ®Þnh th× lËp tøc h¾n ra tay . Nh−ng tõ tr−íc ®Õn sau , h¾n vÉn kh«ng t×m ra c¬ héi . Cuèi cïng th× v× kh«ng thÓ nhÉn n¹i næi n÷a , h¾n tÝnh " ¡n non " . Nh−ng h¾n kh«ng lµm sao cã thÓ hµnh ®éng theo ý muèn ®−îc trwocs mét l·o giµ cã s¹n , bëi v× nÕu nãi ®Õn vÊn ®Ò Èn nhÈn th× h¾n nhÊt ®Þnh thua ®øt l·o giµ . Ba ngãn tay cña h¾n míi b¾t ®Çu , chØ míi b¾t ®Çu trong ®Çu trong ý t−ëng chø thËt sù ch−a kÞp ngä ngËy th× ngãn tay ¸p ót vµ ngãn tay ót cña l·o giµ ®· øng phã ngay . L·o giµ ®· bãp chÕt ngãn ®ßn trong trøng n−íc . NghÜa lµ l·o ®· khèng chÕt ngay khi h¾n míi võa cã ý nghÜ ra chiªu . Nh−ng c¸i " c«ng " c¸i " ph¸ " thËt tinh vi tÕ nhÞ Êy , tù nhiªn ph¶i lµ bËc nh©n tµi nh− Lý TÇm Hoan míi th−ëng thøc ®Çy ®ñ vµ chØ cã m×nh h¾n míi nh×n thÊy c¸i vi diÖu Êy mµ th«i . Hai ng−êi chØ h¬i m¸y ®éng mÊy ngãn tay nh−ng lµ mét sù biÕn chuyÓn cùc kú quan träng , nã lµ mét chuyÖn mµ sin m¹ng cña hä gëi trong ®−êng t¬ kÏ tãc , nã nguy hiÓm h¬n nh÷ng kÎ ®Êu b»ng ®ao b»ng kiÐm . C¸i chÕt cña ng−êi ®ao kiÕm dï cã nhanh còng ph¶i cã mét ¸nh thÐp nho¸ng lªn , cßn víi hä th× kh«ng , c¸i chÕt sÏ ®Õn víi hä máng manh nh− sîi t¬ tr−íc giã . Nh−ng b©y giê th× bao nhiªu nguy hiÓm ®· qua råi . Th−îng Quan Kim Hång thèi lui ba b−íc , h¾n thèi lui trë vµo ®óng n¬i h¾n ®øng khi h¾n míi b−íc vµo .. L·o giµ hót nh÷ng h¬i thuèc thËt chËm vµ cho ®Õn b©y giê míi ngÈng ®Çu lªn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 99 Lµm nh− cho ®Õn b©y giê l·o míi thÊy Th−îng Quan Kim Hång , l·o mØm c−êi ®iÒm ®¹m : - C¸c h¹ ®Õn ®©y råi ! Th−îng Quan Kim Hång gËt ®Çu : - Ph¶i ! L·o giµ nãi : - C¸c h¹ cã ®Õn h¬i chËm . Th−îng Quan Kim Hång h¬i nh−íng m¾t : - C¸c h¹ chê ®îi n¬i nµy , ph¶i ch¨ng ®o¸n ®óng lé tr×nh cña t¹i h¹ ? L·o giµ c−êi ; - Ta chØ mong c¸c h¹ ®õng ®Õn ®©y th«i . Th−îng Quan Kim Hång gÆng l¹i : - T¹i sao ? L·o giµ nãi chËm : - Bëi v× nÕu c¸c h¹ ®Õn råi còng ph¶i ®i ngay . Th−îng Quan Kim Hång hái tõng tiÕng mét : - Cßn nÕu nh− t¹i h¹ kh«ng ®i ? L·o giµ mÝm miÖng nh− c−êi : - Ta biÕt c¸c h¹ nhÊt ®Þnh sÏ ®i ngay . Hai bµn tay cña Th−îng Quan Kim Hång b¾t ®Çu n¾m kh¸ chÆt . Tõ tr−íc tíi sau vÉn theo Th−îng Quan Kim Hång nh− h×nh víi bãng vµ kh«ng hÒ hÐ mét lêi , Kinh V« M¹ng b©y giê tay tr¸i còng ®Æt nhÑ lªn ®èc kiÕm .. Tõ níi chç nÊp , Lý TÇm Hoan vµ m¾t hanø b¾n ra nhiÒu s¸t khÝ . Ng«i Tr−êng §×nh vôt nh− tèi sÉm mét mµu cña nh÷ng g× chÕt chãc . L·o g× ®iÒm nhiªn hót mét h¬i dµi , nh¶ khãi ra chÇm chËm . Khãi tõ trong miÖng l·o bay ra vèn mét ®−êng dµi nh− c©y trô n»m nghiªng nh−ng khi bay ra mét kho¶ng xa vôt biÕn h×nh . Nã bçng thµnh nhiÒu cuén trßn nh− c¸i vßng vµ b¾n th¼ng vÒ phÝa Th−îng Quan Kim Hång ®ang ®øng . Th−îng Quan Kim Hång giËt n¶y m×nh nh−ng liÒn lóc Êy nh÷ng vßng khãi thuèc cña l·o giµ bçng nhiªn tan mÊt .. Th−îng Quan Kim Hång nh×n s÷ng nh÷ng vßng khãi ®ang tan vµo kh«ng khÝ , bµn tay n¾m chÆt cña h¾n chÇm chËm bu«ng l¬i . Bµn tay ®Æt hê trªn ®èc kiÕm cña Kinh V« M¹ng còng tõ tõ bu«ng xuèng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 100 Tõ chç nÊp , Lý TÇm Hoan l¹i thë ph¶o . Th−îng Quan Kim Hång chît vßng tay : - Béi phôc . L·o giµ kh«ng c−êi , giäng l·o rÊt th¶n nhiªn : - Kh«ng d¸m ! Th−îng Quan Kim Hång nãi thËt chËm : - M−êi b¶y n¨m tr−íc ®· gÆp gì mét lÇn , ngµy nay c¸o biÖt kh«ng biÕt ®Õn bao giê gÆp l¹i . L·o giµ vÉn ®iÒm ®¹m : - GÆp còng nh− kh«ng , gÆp l¹i còng ch¼ng hÒ g× . Th−îng Quan Kim Hång cã vÎ trÇm ng©m , h×nh nh− h¾n muèn nãi g× nh−ng l¹i kh«ng hÐ miÖng . L·o g×a b¾t ®Çu bËp thuèc nh− kh«ng cã chuiyÖn g× xÈy ra n¬i Êy . Th−îng Quan Kim Hång chÇm chËm quay m×nh vµ chÇm chËm b−íc ®i . Kinh V« M¹ng b¸m theo nh− c¸i bãng . *** Nh÷ng ngän ®Ìn lång cµng lóc cµng xa , c¶ mét vïng quanh Tr−êng §×nh l¹i ch×m vµo bãng tèi . Lý TÇm Hoan vÉn nh×n theo bãng ®en xa lÇn , m¾t hÊn ®¨m ®¨m nh− mªnh mang nhiÒu t©m sù . Lóc quay m×nh bá ®i , kh«ng biÕt v« t×nh hay cè ý , Th−îng Quan Kim Hång nÐm tia m¾t thËt nhanh vÒ phÝa Lý TÇm Hoan nÊp vµ ®©y còng lµ lÇn thø nhÊt Lý TÇm Hoan thÊy tia m¾t l¹ lïng . Ch−a bao giê h¾n thÊy mét tia m¾t ©m trÇm vµ bÐn nhän nh− thÕ Êy . Tõ ®«i m¾t Êy , h¾n nhËn râ néi lùc vâ c«ng cña Th−îng Quan Kim Hång cã lÏ cßn sî h¬n nh÷ng lêi truyÒn tông rÊt nhiÒu . Nh−ng ®¸ng sî h¬n hÕt cã lÏ lµ ®«i m¾t cña Kinh V« M¹ng . Lóc Th−îng Quan Kim Hång nÐm tia m¾t vÒ phÝa chç nóp cña Lý TÇm Hoan th× gÇn nh− mét hµnh ®éng ®ång thêi , Kinh V« M¹ng còng nems theo ngay . Vµ chØ mét lÇn th«i , h¾n kh«ng liÕc thªm nöa c¸i .. Nh−ng bÊt cø ai nÕu bÞ h¾n liÕc qua mét lÇn th«i còng ®ñ mäc ãc ®Çy m×nh . ThËt lµ ín , ín ®Õn møc nghÑt thë nh− muèn ãi . Kh«ng ph¶i v× ®«i m¾t qu¸ hung ¸c nh−ng nã kh«ng ph¶i lµ ®«i m¾t cña con ng−êi còng kh«ng ph¶i lµ ®«i m¾t cña loµi d· thó mµ lµ ®«i m¾t chÕt . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 101 BÊt luËn m¾t ng−êi hay m¾t d· thó Ýt nhÊt còng cã mét ®iÓm sèng ®éng dï ®«i m¾t tham lam , tµn ¸c v× trong ®ã còng cã mét thø " t×nh " ®»ng nµy ®· " chÕt " th× thËt lµ ghª gím . Cø t−ëng t−îng kh«ng còng ®ñ rïng m×nh . T«n TiÓu B¹ch kh«ng hÒ chó ý ®Õn viÖc Êy , c« ta ®ang bËn ngã Lý TÇm Hoan . Tuy trong bãng tèi nh−ng víi vÇng tr¸n th«ng m×nh , víi sãng mòi th¼ng vµ ®«i m¾t s¸ng qu¾t cña Lý TÇm Hoan lµm cho toµn bé mÆt cña h¾n cã ¸nh s¸ng räi vµo , hay nãi c¸ch kh¸c lµ tõ trong trong ®ã ph¸t ra ¸nh s¸ng . MÆc dï trong bãng tèi nµng còng dÔ nhË ra tõ trong bé mÆt Êy to¸t ra c¶ mét sù th«ng minh trÝ tuÖ , tuy cã mÖt mái nh−ng vÉn cßn nhiÒu s¾c th¸i trµo léng vµ c¶ mét sù g× chø ®ùng cña mét sù c¶m th«ng .. LÇn thø nhÊt T«n TiÓu B¹ch nh×n ®−îc râ rµng . Víi sèng mòi th¼ng nãi lªn c¶ mét tÊm lßng c−¬ng trùc vµ b©t khuÊt . §«i m¾t tuy cã nh÷ng ®−êng nh¨n nh− ®u«i c¸ nh−ng nh÷ng ®−êng nh¨n Èn hiÖn Êy l¹i nãi lªn c¶ mét sù thµnh thËt cña con ng−êi . BÊt cø ai gÇn mét con ng−êi nh− thÕ ®Òu cã c¶m gi¸c an toµn tin t−ëng v« biªn , ®Òu còng c¶m thÊy " ®ã " lµ mét chç dùa v÷ng vµng . §ã lµ mét ®iÓn h×nh " méng t−ëng " cña nh÷ng ng−êi thiÕu n÷ mét nÎo m«ng lung , hä kh«ng hay r»ng l·o giµ ®· ®ang ®i gÇn vÒ phÝa hä . L·o ®ang ngã hä mµ c−êi , ¸nh m¾t cña l·o lé ®Çy niÒm an ñi . Nh×n hä mét lóc kh¸ l©u , l·o míi c−êi ra tiÕng : - C¸c ng−¬i cã ai b»ng lßng ®i t¸n chuyÖn víi l·o kh«ng nÌ ? *** VÇng tr¨ng kh«ng biÕt lªn tõ bao giê . Con ®−êng réng r·i mµu tr¾ng ®ôc d−íi ¸nh tr¨ng vµng vµnh v¹ch , con ®−êng ch¹y th¼ng t¾p mét chiÒu . Lo· giµ ®i víi Lý TÇm Hoan ®i tr−íc song song , T«n TiÓu B¹ch im lÆng ®i theo sau ®óng t− thÕ cña mét ®øa bÐ ®i theo ng−êi lín . Tuy nµng cói ®Çu kh«ng nãi lêi nµo nh−ng trong lßng vui s−íng ®Õn ®é muèn la lªn cho mäi ng−êi cïng biÕt . Bëi v× mçi bËn ngÈng ®Çu lªn lµ b¾t gÆp ngay ng−êi " lý t−ëng " cña nµng tr−íc m¾t , ng−êi ®µn «ng kh¶ ¸i d−íi con m¾t cña nµng . ¸nh tr¨ng cµng vÒ khuya cµng s¸ng tá , c¸i bãng Êm ¸p nhu hoµ phñ lªn th©n thÓ nµng , nµng chît c¶m thÊy trêi ®ªm nay kh«ng l¹nh n÷a . Nµng c¶m nghe h¹nh phóc µo ®Õn víi nµng nh− méng −íc . L·o giµ phµ mét h¬i khãi vµ chËm r·i : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 102 - L·o tõng nghe nãi ®Õn Th¸m Hoa , ®· tõng muèn t×m Th¸m Hoa ®Ó công nhau vµi chÐn ®Ó ®µm ®¹o cho vui nh−ng m·i ®Õn nay míi gÆp . Lý TÇm Hoan ®Þnh hÐ m«i th× T«n TiÓu B¹ch ë ®»ng sau ®· c−êi thµnh tiÕng : - Nh−ng b©y giê ng−êi ta ®· gÆp «ng , chØ hái cã tÝnh c¸ch " vÊn an " chø cã nãi g× ®©u ! L·o giµ c−êi : - §ã míi lµ c¸i tèt cña Th¸m Hoa Êy . Nh÷ng viÖc kh«ng cÇn nãi n÷a th× nöa c©u còng kh«ng nãi , nh÷ng c¸i kh«ng cÇn hái th× nöa c©u còng kh«ng hái , nÕu cÇn ®æi l¹i mét ng−êi kh¸c th× nhÊt ®Þnh ph¶i t×m c¸ch moi ra cho kú ®−îc lý lÞch cña «ng ch¸u m×nh råi . Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - Còng cã lÏ t¹i v× t«i ®· ®o¸n ®−îc lai lÞch cña tiÒn bèi råi ®Êy chø . L·o giµ nhÊp nh¸y m¾t : - Sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - Kh¾p trong thiªn h¹ cã thÓ ®Èy lui d−îc Th−îng Quan Kim Hång th× ®©u cã mÊy ng−êi . L·o giµ c−êi : - NÕu Th¸m Hoa cho r»ng chÝnh l·o ®· lµm cho Th−îng Quan Kim Hång sî mµ ®i th× Th¸m Hoa lÇm råi ®Êy . Råi kh«ngchê cho Lý TÇm Hoan nãi g× , l·o giµ nãi tiÕp : - Vâ c«ng cña Th−îng Quan Kim Hång ch¾c Th¸m Hoa còng thÊy råi , thªm vµo ®ã g· than niªn nöa b−íc kh«ng rêi h¾n lµ Kinh V« M¹ng l¹i lµ mét ®èi thñ ®¸ng sî , nÕu hai ng−êi hä ®Ëu l−ng víi nhau th× trong thiªn h¹ cã ai chÞu næi hä mÊy chiªu ? Lý TÇm Hoan chíp m¾t : - NghÜa lµ l·o tiÒn bèi còng kh«ng chÞu næi ? L·o giµ nãi : - T«i mµ lµm g× chÞu næi . Lý TÇm Hoan nãi : - ThÐ mµ hä vÉn ph¶i b¹i lôi . L·o giµ c−êi : - Ch¾c hä bá ®i lµ t¹i l·o ? RÊt cã thÓ lµ hä thÊy kh«ng cÇn thiÕt giÕt t«i mµ còng cã thÓ hä ®· ph¸t gi¸c sù cã mÆt cña Th¸m Hoa vµ hä nhËn thÊy kh«ng ch¾c th¾ng ®−îc hai ng−êi m×nh . T«n TiÓu B¹ch nãi ngay : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 103 - Cho dï chóng cã ph¸t gi¸c ra r»ng phÝa sau cã ng−êi Èn nÊp ®i n÷a nh−ng t¹i lµm sao chóng cã thÓ biÕt ch¾c ®ã lµ Lý Th¸m Hoa ? L·o giµ ®¸p : - Mét tuyÖt ®Ønh cao thñ nh− Lý Th¸m Hoa cho dÇu ngåi yªn mét chç −nhng nÕu bÊt cø víi ng−êi nµo mµ Lý Th¸m Hoa coi lµ ®Þch thñ th× tù nhiªn trong t©m t−ëng sÏ xuÊt ph¸t nhiÒu s¸t khÝ . T«n TiÓu B¹ch trè m¾t s÷ng sê . L·o giµ nãi tiÕp : - Nh−ng thø s¸t khÝ ©m thÇm Êy còn chØ cã ng−êi nh− Th−îng Quan Kim Hång míi ph¸t hiÖn ra næi , chØ cã mét cao thñ tuyÖt ®Ønh nh− h¾n míi ph¸t gi¸c ra c¸i mµ ng−êi th−êng kh«ng sao thÊy ®−îc . T«n TiÓu B¹ch l¾c ®Çu thë ra ; - Néi nãi nghe cã vÎ huyÒn diÖu qu¸ , thËt con kh«ng sao hiÓu næi . L·o giµ nghiªm giäng : - Vâ c«ng ®· vèn lµ huyÒn diÖu , ng−êi hiÓu ®−îc nã kh«ng cã nhiÒu l¾m ®©u . Lý TÇm Hoan nãi : - ThÕ nh−ng ... L·o giµ l¹i ng¾t lêi , l·o c−êi vµ chÆn nãi : - T«i chØ thÝch thÊy nh÷ng ng−êi tèt nh− Th¸m Hoa ph¶i sèng , thÕ nªn Th¸m Hoa kh«ng nªn nãi chuyÖn c¸m ¬n hay ®a t¹ lµm g× c¶ . Cã ph¶i Th¸m Hoa ®· muèn nãi thÕ kh«ng ? Theo t«i th× nh÷ng ng−êi nh− Th¸m Hoa sèng trªn thÕ gian nµy míi qu¶ kh«ng thõa . Lý TÇm Hoan ®µnh ph¶i mØm c−êi im lÆng . L·o giµ nãi tiÕp ; - Tuy míi lÇn ®Çu gÆp nhau nh−ng tÝnh t×nh cña Th¸m Hoa rÊt lµ th«ng c¶m , v× thÕ t«i tuyÖt nhiªn kh«ng cã ý nghÜa khuyªn Th¸m Hoa l×a khái n¬i ®©y . §«i m¾t «ng ta nh×n Lý TÇm Hoan b»ng mét vÎ trang träng : - T«i chØ mong Th¸m Hoa nªn hiÓu mét ®iÒu . Lý TÇm Hoan nãi ; - Xin tiÒn bèi chØ gi¸o . L·o giµ nghiªm mÆt : - L©m Thi ¢m kh«ng cÇn thiÕt ®Õn sù b¶o vÖ cña Th¸m Hoa , cho nªn b©y giê Th¸m Hoa cã ®i th× ®èi víi nµng chØ cã chç tèt mµ kh«ng cã chç h¹i . Lý TÇm Hoan cói mÆt lµm thinh . L·o giµ nãi tiÕp : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 104 - B¶n th©n cña L©m Thi ¢m vèn kh«ng ph¶i lµ ®èi t−îng cña ng−êi ta h·m h¹i , së dÜ ng−êi kh¸c cã lßng h·m h¹i nµng ch¼ng qua v× sù cã mÆt cña Th¸m Hoa , nãi mét c¸ch kh¸c , ng−êi kh¸c muèn h·m h¹i nµng v× " cã mÆt Th¸m Hoa " b¶o hé “ nµng , cho nªn nÕu Th¸m Hoa ®õng b¶o hé nµng th× kh«ng ai h·m h¹i nµng c¶ . C¸i lý ®ã Th¸m Hoa cã hiÓu râ kh«ng ? Chît nh− bÞ ai quÊt mét roi thËt m¹nh , Lý TÇm Hoan ch¼ng nh÷ng nghe lßng m×nh ®au nhãi mµ toµn th©n cßn nh− bçng co rót l¹i , h¾n cã c¶m t−ëng nh− b©y giê m×nh trë nªn nhá bÐ qu¸ . Nh− vÉn kh«ng ®Ó ý ®Õn sù ®au khæ cña h¾n , l·o giµ vÉn ®iÒm nhiªn nãi tiÕp : - NÕu Th¸m Hoa c¶m thÊy qu¸ hiu qu¹nh , muèn nèi b¹n cïng nµng hoÆc muèn ë bªn c¹nh nµng th× b©y giê còng kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò n÷a . Bëi v× Long Tiªu V©n ®· trë vÒ råi . Th¸m Hoa cßn ë l¹i n¬i nµy chØ phiÒn thªm cho nµng chø kh«ng cã g× Ých lîi . Lý TÇm Hoan vôt nh×n ®¨m ®¨m vµo bãng tèi vµ m·i mét lóc l©u , h¾n míi thë dµi vµ lÇm bÇm nh− tù nãi víi riªng m×nh : - T«i ®· lÇm ... t«i ®· lÇm ... M×nh h¾n h¬i khom xuèng vµ nh− kh«ng cßn ngÈn lªn næi n÷a . Nh×n vµo d¸ng s¾c cña Lý TÇm Hoan , T«n TiÓu B¹ch còng vôt thë ra , nµng c¶m thÊy mét sù xãt xa th«ng c¶m . Nµng biÕt «ng néi nµng ®ang cè ý lµm cho Lý TÇm Hoan bÞ kÝch ®éng , cè ý lµm cho h¾n ®au khæ , nµng còng biÕt lµm nh− thÕ lµ cã lîi cho h¾n nh−ng kh«ng biÕt t¹i sao nµng vÉn thÊy ch¼ng ®µnh lßng . Lao giµ nãi ; - Long Tiªu V©n së dÜ trë vÒ ®ét ngét nh− thÕ lµ v× h¾n ®· t×m ra mét ng−êi mµ h¾n tù tin r»ng cã thÓ ®èi phã ®−îc víi Th¸m Hoa . Lý TÇm Hoan g¾ng g−îng mØm c−êi : - ChuyÖn chi mµ ph¶i t×m ng−êi tèt ®èi phã víi t«i . T«i vÉn xem anh Êy lµ b»ng h÷u cña t«i mµ . L·o giµ nãi : - Nh−ng h¾n th× h¾n kh«ng nghÜ thÕ . Th¸m Hoa cã biÕt ng−êi h¾n ®· t×m ®−îc lµ ai kh«ng ? Lý TÇm Hoan ®¸p : - Hå BÊt Qui . L·o giµ gËt ®Çu : - §óng , ®óng lµ th»ng Hå ®iªn Êy ®Êy . T«n TiÓu B¹ch xen v« : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 105 - C¸i tªn Hå ®iªn Êy vâ c«ng qu¶ lîi h¹i l¾m sao ? L·o giµ nãi : - Trong thiªn h¹ chØ cã hai ng−êi mµ vâ c«ng ta kh«ng sao l−êng ®−îc , kh«ng sao hiÓu ®−îc mét c¸ch râ rµng . T«n TiÓu B¹ch hái : - Hai ng−êi nµo ? L·o giµ c−êi ngã Lý TÇm Hoan : - Mét lµ Lý Th¸m Hoa vµ mét n÷a lµ Hå BÊt Qui . Lý TÇm Hoan c−êi : - TiÒn bèi qu¸ khen cho , cø theo t«i biÕt th× b»ng h÷u TiÓu Phi cña t«i nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ d−íi t«i , ngoµi ra cßn cã Kinh V« M¹ng ... L·o giµ chËn lêi ; - TiÓu Phi còng nh− Kinh V« M¹ng , c¨n b¶n cã thÓ nãi hä lµ nh÷ng ng−êi kh«ng biÕt vâ c«ng . Lý TÇm Hoan cã h¬i ng¹c nhiªn : - TiÒn bèi b¶o hä kh«ng biÕt vâ c«ng ? L·o giµ nãi : - §óng , ch¼ng nh÷ng hä kh«ng biÕt vâ c«ng mµ cßn kh«ng xøng ®¸ng víi hai tiÕng vâ c«ng . Hä chØ cã thÓ giÕt ng−êi chØ biÕt giÕt ng−êi . Lý TÇm Hoan gËt gï : - Cã thÓ ph−¬ng ph¸p giÕt ng−êi cña hä gièng nhau nh−ng môc ®ich kh«ng ph¶i cïng nh− thÕ . L·o giµ nghiªng m¾t : - Sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - TiÓu Phi giÕt ngêi lµ trong tr−êng hîp bÊt ®¾c dÜ , cßn Kinh V« M¹ng giÕt ng−êi lµ ®Ó giÕt ng−êi th«i . L·o giµ khÏ gËt ®Çu ; - Th¸m Hoa nãi ®óng , t«i còng biÕt TiÓu Phi lµ b»ng h÷u cña Th¸m Hoa nh−ng t¹i sao Th¸m Hoa l¹i ch¼ng cã chót quan t©m vÒ h¾n . T¹i sao kh«ng t×m xem h¾n ra sao ? Lý TÇm Hoan cói mÆt . L·o giµ nãi : - NÕu Th¸m Hoa muèn t×m h¾n th× b©y giê rÊt ®óng lóc , nÕu kh«ng th× sî chËm mÊt ®i ch¨ng ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 106 Lý TÇm Hoan th¼ng m×nh lªn : - §óng råi , t«i sÏ t×m h¾n ngay . L·o giµ b©y giê míi në nô c−êi tho¶ m·n ; - Th¸m Hoa biÕt chç råi ch−a ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu ; - VÇng , t«i biÕt . T«n TiÓu B¹ch l−ít tíi thËt gÇn vµ m¾t nµng lãng l¸nh ; - Nh−ng còng cã thÓ kh«ng cã thÓ t×m ra , ®Ó t«i dÉn ®i míi ch¾c . Lý TÇm Hoan ch−a nãi th× l·o giµ ®· chËn ngang : - Ng−¬i cßn cã chuyÖn cña ng−¬i , Lý Th¸m Hoa kh«ng cÇn ng−¬i dÉn ®−êng ®©u . T«n TiÓu B¹ch chu má cói ®Çu , m¾t nµng öng ®á .. TrÇm ng©m mét lóc , Lý TÇm Hoan vé vßng tay : - T¹i h¹ xin c¸o tõ . Trong lßng hanø h×nh nh− cã nhiÒu ®iÒu muèn nãi nh−ng cuèi cïng h¾n chØ nãi mÊy tiÕng , h¾n biÕt tr−íc mÆt l·o giµ b©y giê ®i n÷a còng chØ lµ thõa . L·o giµ ®−a ngãn tay lªn ®iÓm ®iÓm : - §óng , nãi ®i lµ ®i , nh− vËy míi lµ nam tö , nh− vËy míi tr−îng phu . *** Lý TÇm Hoan nãi ®i lµ ®i vµ kh«ng hÒ quay mÆt l¹i .. T«n TiÓu B¹ch nh×n theo b»ng ®«i m¾t ®á hoe . - Con khã chÞu l¾m ph¶i kh«ng ? T«n TiÓu B¹ch cø nh×n theo h−íng cña Lý TÇm Hoan , nµng nãi b»ng mét giäng thËt m¬ hå : - Kh«ng cã ... L·o giµ l¾c ®Çu c−êi : - Con bÐ ngu , con nãi néi kh«ng biÕt ®Êy µ ? T«n TiÓu B¹ch l¹i chu má : - BiÕt sao néi l¹i kh«ng ®Ó con cïng ®i víi h¾n ? L·o giµ vÉn b»ng mét giäng nãi dÞu dµng : - Con bÐ ngu , ng−o icÇn ph¶i biÕt r»ng mét ng−ßi ®µn «ng− nh Lý TÇm Hoan ®©u ph¶i ai muèn ®−îc còng ®ùoc mét c¸ch dÔ dµng ? ¸nh m¾t cña l·o ngêi ngêi vµ mØm c−êi nãi tiÕp : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 107 - Con muèn ®ùoc h¾n , tr−íc hÕt con ph¶i ®−îc lßng h¾n , chuyÖn ®ã kh«ng thÓ ®¬n gi¶n ®−îc , ph¶i chÇm chËm t×m c¸ch nÕu con lµm gÊp qu¸ h¾n ta sÏ sî mµ d«ng mÊt lu«n ®ã . *** Tuy nãi ®i lµ ®i , ®i kh«ng quay ®Çu nh×n l¹i nh−ng trong lßng cña Lý TÇm Hoan vÉn bÞ mét vßng v©y v« h×nh rµng buéc qu¸ chÆt . H¾n biÕt lÇn nµy kh«ng biÕt bao gi¬ f®−îc gÆp l¹i L©m Thi ¢m . " T−¬ng kiÕn th× nan , biÖt diÖc nan " GÆp nhau th× rÊt khã mµ xa nhau cµng th¸y khã h¬n . Trong m−êi mÊy n¨m nay h¾n gÆp L©m Thi ¢m chØ cã ba lÇn mµ lÇn nµo còng gÆp mét c¸ch véi vµng , lu«n ®Õn mét c©u còng gÇn nh− kh«ng nãi hÕt . Nh−ng vßng v©y trãi buéc chÆt lßng cña h¾n vÉn cßn trong tay cña L©m Thi ¢m . ChØ cÇn thÊy mÆt nµng , thËm chÝ chØ cÇn c¶m gi¸c nµng ë gÇn ®©u ®ã th× h¾n ®· v« cïng m·n ý .. Ngän giã m¹nh thæi lïa vµo mÆt , giã ®· cã h¬i ®«ng . Mïa thu ®· d¾p tµn råi . Lßng cña Lý TÇm Hoan b©y giê tiªu ®iÒu nh− buæi tµn thu . " Th¸m Hoa ë l¹i b©y giê chØ t¨ng thªm phiÒn n·o cho nµng " . C©u nãi Êy cña l·o gµi hä T«n cßn v¨ng v¼ng bªn tai . H¾n còng biÕt m×nh kh«ng nªn gÆp mÆt nµng mµ lu«n c¶ ®Õn viÖc nghÜ nhí tíi nµng còng kh«ng h¬n n÷a .. H¾n dõng ch©n l¹i , dùa m×nh vµo gèc c©y to , h¾n næi lªn nh÷ng c¬n ho kÞch liÖt . M·i cho ®Õn lóc c¬n ho ®· dÞu th× h¾n ®· quyÕt ®Þnh xong : h¾n kh«ng nªn nghÜ ®Õn nh÷ng viÖc kh«ng nªn nghÜ . Còng may , h¾n cßn nhiÒu viÖc cÇn lµm . C¸i l·o giµ hä T«n Êy ch¼ng nh÷ng lµ bËc trÝ mµ nhÊt ®Þnh cßn lµ bËc cao nh©n dµy d¹n phong trÇn , ®êi nµy gÇn nh− kh«ng cã chuyÖn nµo mµ l·o ta kh«ng biÕt . Nh−ng vÒ lai lÞch cña «ng ta th× qu¶ thËt lµ qu¸ kú bÝ . ¤ng lµ ai ? Trong con ng−êi cña «ng ta chøa Èn nh÷ng g× ? §Õn L·o T«n Gï th× Lý TÇm Hoan còng phôc l¨n lu«n . Mét con ng−êi ®· v× kÎ kh¸c mµ ë m·i m·i métichç suèt m−êi l¨m n¨m , ë mét chç vµ c¸i c«ng viÖc lau ghÕ dän bµn th× thËt trªn ®êi nµy kh«ng mÊy ai lµm næi . Nh−ng «ng ta ®· v× ai ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 18. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 108 Vµ ë ®ã ®Ó gi÷ c¸i g× ? Cßn c¶ T«n TiÓu B¹ch n÷a . T©m lý cña nµng , Lý TÇm Hoan lµm sao l¹i kh«ng biÕt .. Nh−ng h¾n kh«ng thÓ chÊp nhËn , kh«ng d¸m tiÕp nhËn .. Nãi chung lµ c¸i gia ®×nh Êy , nh÷ng ng−êi hä T«n Êy thËt lµ kú l¹ lïng . L¹ lïng ®Õn møc dÔ sî lu«n . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
nguon tai.lieu . vn