Xem mẫu

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 614 Håi thø bèn m−¬i mèt Mét con ng−êi míi M kho¸i l¹ lïng . −a cµng nÆng , giã cµng l¹nh . M−a xèi trªn th©n trÇn trïng trôc cña TiÓu Phi , h¾n nghe khoan Bëi v× m−a cµng l¹nh , h¾n cµng c¶m thÊy h¾n kh«ng ph¶i lµ h×nh c©y t−îng ®¸. Hai n¨m nay , h×nh nh− ®©y lµ lÇn thø nhÊt h¾n biÕt c¶m gi¸c . H¾n c¶m nghe th©n thÓ h¾n rÊt nhÑ nhµng , gièng nh− h¾n míi võa trót bá ngµn c©n ®¸ nÆng . H¾n vôt dõng ®øng l¹i , h¾n nghe trong m−a giã cã tiÕng rÐo xa xa : - TiÓu Phi ... TiÓu Phi ... TiÕng kªu thËt trong nh−ng còng thËt nhÑ , gi¸ nh− chõng hai h«m tr−íc nhÊt ®Þnh h¾n kh«ng lµm sao nghe thÊy . Nh−ng hiÖn t¹i th× kh¸c , hiÖn t¹i b¶n n¨ng cña sù sèng gi÷a ®ång hoang trong con ng−êi cña h¾n ®· trë vÒ . Ch¨qngr nh÷ng m¾t h¾n s¸ng lµ tai h¾n l¹i thÝnh v« cïng . B©y giê th× m¾t h¾n kh«ng cßn mï , tai h¾n kh«ng cßn ®iÕc n÷a . H¾n b¨ng nhanh vÒ h−íng ®ã vµ lªn tiÕng : - Ai ? Mét con ng−êi cã vãc m×nh nhá thã , cã ®«i m¾t ®en , cã hai bÝm tãc th¶ dµi tr−íc ngùc , con ng−êi ®ã ch¹y vÒ h−íng h¾n : - T«i . T«n TiÓu B¹ch ®· t×m ®−îc h¾n . Mét viÖc lµm mµ nµng c¶ quyÕt ph¶i lµm cho kú tr−íc khi trêi s¸ng . Nµng ch¹y thËt nhanh , c¬ hå va vµo m×nh TiÓu Phi , nµng võa thë võa nãi : - Cã lÏ anh kh«ng nhËn ra t«i ... TiÓu Phi ng¾t lêi nµng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 615 - Nhí , t«i nhí , hai n¨m tr−íc , t«i gÆp mét lÇn , c« lµ ng−êi nãi chuyÖn cã duyªn vµ −u nãi nh−ng hai h«m tr−íc ®©y , t«i gÆp l¹i th× c« ch¼ng nãi mét tiÕng nµo . T«n TiÓu B¹ch c−êi : - §óng lµ nhí thËt vµ ®óng thËt ®óng . Lßng nµng vôt nh− hoa në , nµng thÊy râ TiÓu Phi , nµng thÊy h¾n " ®øng thËt th¼ng " . " Mét con ng−êi bÞ ®¸nh ng· nhiÒu lÇn mµ lÇn nµo còng qu¸ ®au l¹i cã thÓ ®øng th¼ng nh− thÕ , con ng−êi Êy ®· biÕn ®æi theo chiÒu h−íng ®i lªn " . ¤ng néi nµng ®· tõng nãi nh− thÕ . Nµng c¶m ®éng thÊy Lý TÇm Hoan qu¶ ®óng lµ tri kû cña TiÓu Phi . H¾n cã thÓ nh×n TiÓu Phi ®ang håi xuèng dèc nh−ng h¾n c¶ quyÕt r»ng TiÓu Phi ®· ®i lªn . TiÓu Phi biÕt r»ng nµng t×m h¾n nhÊt ®Þnh ph¶i cã chuyÖn nh−ng h¾n kh«ng véi hái . H¾n biÕt nµng sÏ nãi . thÕ nh−ng T«n TiÓu B¹ch l¹i kh«ng nãi v× nµng còng ch−a biÕt nªn nãi lµm sao. Cuèi cïng TiÓu Phi ®µnh ph¶i lªn tiÕng : - BÊt luËn chuyÖn g× c« còng cã thÓ nãi ngay v× c« lµ b»ng h÷u cña Lý TÇm Hoan . T«n TiÓu B¹ch chíp m¾t : - Anh ®· gÆp nµng råi ? " Nµng " ë ®©y tù nhiªn lµ L©m Tiªn Nhi . TiÓu Phi gËt ®Çu . T«n TiÓu B¹ch hái : - Nµng ®©u ? TiÓu Phi nãi : - Nµng lµ nµng , t«i lµ t«i , t¹i lµm sao hái vÒ nµng mµ c« l¹i hái t«i ? Tr−íc ®©y cø mçi bËn ai ®øng tr−íc mÆt h¾n mµ nãi vÒ nµng , h¾n béc lé c¶ sù kÝch ®éng phi th−êng , h×nh nh− néi c¸i tªn cña nµng ®èi víi h¾n cã mét ma lùc kh«ng thÓ h×nh dung . Nh−ng giê ®©y th× h¾n rÊt b×nh tÜnh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 616 T«n TiÓu B¹ch nh×n s÷ng h¾n vµ vôt thë phµo : - Qu¶ thËt anh ®· cêi bá c¸i g«ng råi . TiÓu Phi lËp l¹i : - C¸i g«ng ? T«n TiÓu B¹ch −êi : - Mçi mét con ng−êi ®Òu cã mét c¸i g«ng trªn cæ , nh−ng rÊt Ýt ng−êi tù cëi ®−îc c¸i g«ng Êy cho m×nh . Nµng vôt c−êi h¬i lín v× nµng nhËn ra nµng ®ang lËp l¹i lêi nãi cña «ng nµng . TiÓu Phi l¾c ®Çu : - T«i ch−a hiÓu . T«n TiÓu B¹ch −êi : - Anh kh«ng cÇn biÕt , chØ cÇn lµm ®−îc nh− thÕ lµ tèt nhÊt råi . TiÓu Phi trÇm ng©m mét phót råi h¾n gËt ®Çu : - T«i biÕt . T«n TiÓu B¹ch nh−íng m¾t : - Anh biÕt thËt µ . VËy t«i hái thËt anh nhÐ , lµm sao anh cëi c¸i g«ng Êy nh− thÕ ? TiÓu Phi suy nghÜ mét lóc råi h¾n bËt c−êi : - T«i chØ t×nh cê nhËn râ . " T×nh cê nhËn râ " . Bèn tiÕng Êy nghe qua rÊt ®¬n gi¶n nh−ng lµm ®−îc qu¶ thËt khã kh¨n . T«n TiÓu B¹ch thë ra : - Mét con ng−êi mµ " nhËn râ " th× qu¶ ®· tr¶ mét gi¸ qu¸ ®¾t . TiÓu Phi hái ngay : - Cã ph¶i h¾n b¶o c« ®Õn t×m t«i ? " H¾n " ë ®©y lµ Lý TÇm Hoan . T«n TiÓu B¹ch nghe hái nh− thÕ vµ nµng l¾c ®Çu : - Kh«ng ph¶i . TiÓu Phi nh−íng m¾t : - H¾n ®©u ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 617 T«n TiÓu B¹ch lµm thinh , nô c−êi trªn m«i vÉn nh− th−êng trùc cña nµng ®· t¾t ngÊm . TiÓu Phi róng ®éng : - H¾n ®· lµm sao råi ? T«n TiÓu B¹ch dµu dµu : - Nãi thËt t×nh , cho ®Õn b©y giê , t«i còng ch−a biÕt h¾n ®· lµm sao . TiÓu Phi biÕn s¾c : - NghÜa lµ sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi nh− khãc : - Cã thÓ t«i sÏ t×m ra h¾n nh−ng vÊn ®Ò sèng chÕt ... TiÓu Phi chåm m×nh tíi hái nhanh : - Sèng chÕt lµm sao ? Lµ lµm sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi tõng tiÕng mét : - H¾n sèng hay chÕt ®Òu do n¬i anh c¶ . TiÓu Phi n¾m cøng hai bµn tay l¹i , m«i h¾n run run ... *** Bªn ngoµi m−a vÉn kh«ng dõng nh−ng bªn trong th× rÊt kh« r¸o vµ Êm ¸p . Gian phßng chØ cã mét khung cöa sæ , khung cöa sæ rÊt nhá c¸ch mÆt ®Êt kh¸ cao . Cöa sæ lu«n lu«n ®ãng kÝn , ¸nh s¸ng khong hÒ lät vµo mµ m−a còng kh«ng thÓ t¹t vµo . T−êng t« mét mµu tr¾ng to¸t , t« rÊt dµy , v× tÕ kh«ng ai cã thÓ biÕt t−êng Êy b»ng g¹ch hay b»ng s¾t . Nh−ng nh×n qua ai còng cã thÓ biÕt t−êng ®ã kh¸ dµy , vßng t−êng ng¨n tÊt c¶ ®èi víi kÎ tù do , vßng t−êng ®ã ®−îc coi lµ rÊt an toµn , lµ " bÊt kh¶ x©m ph¹m " nh−ng nã còng lµ n¬i x−¬ng tµn cèt rôi ngµn ®êi ®èi víi mét ph¹m nh©n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 618 Gian phßng , ngoµi hai c¸i gi−êng vµ mét c¸i bµn rÊt lêi , cßn th× kh«ng cã g× n÷a c¶ , kh«ng cã mét c¸i ghÕ ngåi , mét c¸i chÐn còng kh«ng . Bang Chñ Kim TiÒn Bang , ng−êi uy danh lõng lÊy giang hå , thÕ lùc , tiÒn tµi , m¹nh nhÊt giang hå ë trong mét gian phßng nh− thÕ . Sù ph¸t hiÖn ®ã lµm cho Lý TÇm Hoan bÊt gi¸c s÷ng sê . Th−îng Quan Kim Hång nh×n h¾n thong dong : - N¬i nµy ch¾c tóc h¹ tháa m·n råi chø ? LiÕc quanh mét l−ît n÷a , Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ gËt ®Çu : - Ýt nhÊt còng lµ mét n¬i kh« r¸o . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - ThËt kh« r¸o , ta b¶o ®¶m kh«ng mét giät n−íc nµo cã thÓ b¾n vµo ®©y . H¾n trÇm ng©m noÝi tiÕp : - N¬i ®©y ®· kh«ng cã trµ , kh«ng n−íc , còng kh«ng cã r−îu mµ tõ tr−íc ®Õn nay còng kh«ng hÒ cã mét giät n−íc m¾t nµo . Lý TÇm Hoan hái : - ThÕ cßn m¸u ? Ch−a cã mét ai ®æ m¸u n¬i ®©y sao ? Th−îng Quan Kim Hång l¹nh lïng : - Kh«ng , còng kh«ng , cho dÇu cã ng−êi muèn chÕt ë ®©y nh−ng khi b−íc vµo tíi th× m¸u ®· ch¶y c¹n tåi . H¾n nãi tiÕp b»ng mét giäng ng¹o nghÔ : - Mét khi ta kh«ng b»ng lßng th× dÇu muèn sèng hay chÕt , kh«ng mét ai ®Æt ch©n vµo ®−îc . Lý TÇm Hoan c−êi c−êi : - Nãi cho thËt t×nh th× sèng ë ®©y thËt kh«ng khoan kho¸i chiót nµo c¶ nh−ng nÕu chÕt ë ®©y th× tr¸i l¹i , ®óng lµ mét n¬i lý t−ëng . Th−îng Quan Kim Hång nh−íng m¾t : - Sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - V× n¬i ®©y gièng hÖt mé phÇn . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - NÕu tóc h¹ thÊy thÝch th× ta sÏ mai t¸ng tóc h¹ n¬i ®©y . H¾n nhÕch m«i ®iÓm nhÑ nô cêi tµn khèc vµ chØ xuèng nÒn ®¸ : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 619 - Ch«n ngay chç nµy vµ mçi ngµy ta ®øng ®©y lµm viÖc sÏ nhí tíi TiÓu Lý Phi §ao ®ang cã mÆt d−íi ch©n , n¨ng lùc lµm viÖc cña ta nhÊt ®Þnh ph¸t huy tinh thÇn thØnh t¸o . Lý TÇm Hoan cau mµy : - TØnh t¸o ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Bëi v× nÕu ta kh«ng gi÷ ®−îc sù tØnh t¸o th× cã c¶m t−ëng nh− ®ang bÞ ng−êi ta ®¹p ë trªn m×nh ng−êi kh¸c th× tinh thÇn cùc kú tØnh t¸o . Lý TÇm Hoan nãi : - Nh−ng nÕu mét con ng−êi mµ lu«n lu«n tØnh t¸o nh− thÕ th× e r»ng ph¶i chÞu nhiÒu khæ së ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta kh«ng hÒ khæ së , tõ x−a nay kh«ng hÒ cã chuyÖn ®ã bao giê . Lý TÇm Hoan nãi : - §ã lµ v× c¸c h¹ tõ x−a nay kh«ng hÒ vui s−íng , cã nhiÒu lóc thËt t«i muèn hái kh«ng biÕt c¸c h¹ v× lÏ g× mµ sèng ? §u«i m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång giËt liªn håi , thËt l©u h¾n nãi : - Cã nh÷ng ng−êi kh«ng hiÓu t¹i v× ®©u mµ m×nh sèng cßn nh÷ng ng−êi ®¸ng th−¬ng h¬n n÷a , hä thËm chÝ kh«ng hiÓu v× sao mµ m×nh chÕt . Lý TÇm Hoan nghiªng mÆt : - Sao ? Th−îng Quan Kim Hång nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan : - RÊt cã thÓ tóc h¹ kh«ng hiÓu t¹i sao mµ m×nh chÕt . Lý TÇm Hoan nãi : - Còng cã thÓ ta còng kh«ng muèn chÕt . Th−îng Quan Kim Hång nh−íng m¾t : - Kh«ng muèn chÕt ? Lý TÇm Hoan nãi : - Bëi v× ta vèn biÕt chÕt vÉn kh«ng ph¶i lµ mét chuyÖn quan träng . Kh«ng ®îi Th−îng Quan Kim Hång nãi g× , Lý TÇm Hoan tiÕp lu«n : - D−íi con m¾t cña c¸c h¹ th× t¹i h¹ b©y giê ®· lµ mét con ng−êi chÕt , ph¶i kh«ng ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 620 Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Tóc h¹ qu¶ lµ mét con ng−êi s¸ng suèt . Lý TÇm Hoan nãi : - §· lµ mét con ng−êi chÕt tÊt nhiªn t«i kh«ng cã ®iÒu chi lo l¾ng , kh«ng cã ®iÒu chi phiÒn n·o thÕ nh−ng cßn tóc h¹ ? H¾n vôt ngåi xuèng , ngåi duçi ch©n mét c¸ch th− th¸i vµ nãi tiÕp : - B©y giê t«i muèn ngåi lµ ngåi , muèn nh¾m m¾t lµ nh¾m m¾t , c¸c h¹ cã thÓ nh− thÕ ®−îc ch¨ng ? Hai n¾m tay cña Th−îng Quan Kim Hång siÕt chÆt l¹i thËt cøng , nh÷ng ®èt x−¬ng kªu r¨ng r¾c . Lý TÇm Hoan nãi : - C¸c h¹ ®· kh«ng lµm ®−îc nh− thÕ bëi v× cßn qu¸ nhiÒu lo l¾ng , cßn ph¶i ®Ò phßng . H¾n dùa vµo t−êng vµ duçi ch©n thËt th¼ng trong t− thÕ thËt khoan kho¸i : - V× thÕ , ngay b©y giê , so víi c¸c h¹ , t«i thong th¶ h¬n nhiÒu . Th−îng Quan Kim Hång vôt c−êi ha h¶ : - Ta ®· b»ng lßng ®Ó cho tóc h¹ kh«ng chÕt trong khi toµn th©n −ít ¸t cho nªn vèn muèn ®îi cho y phôc cña c¸c h¹ kh« råi sÏ ra tay nh−ng b©y giê th× ta ®æi ý . Lý TÇm Hoan hái : - Thay ®æi sao ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - B©y giê ch¼ng nh÷ng ta cho c¸c h¹ mét bé y phôc kh« s¹ch mµ l¹i cßn rãt cho c¸c h¹ mét chÐn r−¬ô ngon , v× lêi lÏ cña c¸c h¹ thËt cã duyªn , cã thÓ nghe ®−îc ng−êi s¾p chÕt nh÷ng lêi thÝch thó nh− thÕ thËt kh«ng ph¶i lµ chuyÖn dÔ . *** Long ThiÕu V©n thun m×nh trong chiÕc mÒn dµy , ¸nh ®Ìn ¶m ®¹m räi vµo mÆt h¾n mê mê . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 621 L©m Thi ¢m nhÌ nhÑ x« cöa b−íc vµo . Nµng b−íc chÇm chËm , gÇn nh− nhãn gãt , h×nh nh− nµng kh«ng nì lµm mÊt giÊc ngñi cña con nµng . Nµng rãn rÐn l¹i s¸t bªn gi−êng nh×n vµo mÆt con , lßng nµng chît d©ng lªn mét niÒm chua xãt . §©y lµ hßn m¸u duy nhÊt cña nµng , nã lµ sù an ñi duy nhÊt cña ®êi nµng , nã lµ sù ký th¸c an vui vµ ®au khæ . Long ThiÕu V©n cùa m×nh më m¾t , h¾n nh×n mÆt nµngt hËt l©u råi thë ra : - Con biÕt mÑ ®au khæ l¾m , con biÕt cha vµ con ®· mang l¹i cho mÑ qu¸ nhiÒu bÊt h¹nh . L©m Thi ¢m cói mÆt r−ng r−ng . Nµng kh«ng thõa nhËn nh−ng còng kh«ng phñ nhËn . Nµng biÕt con nµng ®· lín kh«n tr−íc tuæi vµ sù ®¶ kÝch nÆng nÒ trong buæi tiÖc " b¸i giao " võa qua cµng lµm cho nã tr−ëng thµnh . Nµng rÊt vui khi thÊy con nµng tuy kh«ng døt h¼n thï h»n víi Lý TÇm Hoan nh−ng còng kh«ng cßn h»n häc l¾m . §−a tay vuèt lªn m¸i tãc cña con , nµng chît giËt m×nh .'M¸i tãc con nµng cßn ®Ém h¬i s−¬ng , h¼n nhiªn nã kh«ng cã ngñ , nã ®ang ë bªn ngoµi míi võa vÒ . Long ThiÕu V©n nh×n s©u vµo m¾t mÑ vµ cho tay vµo ngùc ¸o lÊy ra mét gãi bäc giÊy dÇu cÈn thËn , h¾n trao cho mÑ : - MÑ h·y cÇm ®i . L©m Thi ¢m ng¹c nhiªn : - Chi thÕ con ? Long ThiÕu V©n nhoÎn miÖng c−êi : - QuyÓn BÝ KÝp vâ c«ng , con biÕt mÑ ®ang cÇn nã l¾m , con biÕt mÑ s¾p ®i xa . Con kh«ng tr¸ch mÑ mµ con còng kh«ng buån . Con nghÜ mÑ lµm nh− thÕ lµ ph¶i , mÑ ®i còng lµ ph¶i . Con kh«ng −a h¾n nh−ng con thÊy h¾n nªn sèng , h¾n cÇn ph¶i sèng , h¾n lµ mét con ng−êi tèt . Con còng kh«ng muèn xa mÑ nh−ng mÑ ®i lµ ph¶i , mÑ ®· hy sinh cho con nhiÒu qu¸ , ®Õn lóc mÑ cÇn ph¶i ®−îc sù yªn æn trong hån . H¾n ®¨m ®¨m nh×n nµng vµ nãi tiÕp : - V¶ l¹i , mÑ còng thõa biÕt , con ®©u cßn nhá n÷a , con ®· tr−ëng thµnh , khæng chØ vÒ tuæi mµ cßn tr−ëng thµnh h¼n vÒ t− t−ëng . MÑ ®õng bËn t©m g× c¶ , mÑ ph¶i cam ®¶m gi¶i tho¸t t©m hån cña mÑ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 622 L©m Thi ¢m ®Ó mÆc cho n−íc m¾t cña m×nh tu«n ra , nµng kh«ng khãc thµnh tiÕng , nµng còng kh«ng buån lau n−íc m¾t . §óng nh− Long ThiÕu V©n ®· nãi , nµng biÕt con nµng ®· lín . Nã ®· ®Çy ®ñ t− c¸ch ®Ó nãi chuyÖn vÒ ng−êi lín . Long ThiÕu V©n nhoÎm nmiÖng c−êi , tù nhiªn nô c−êi chøa ®ùng nhiÒu chua xãt . Kh«ng mét ai cã quyÒn c¶n mÑ , kh«ng cã t×nh c¶m nµo buéc mÑ ph¶i ®au khæ d»ng dai . ë ®©y , con biÕt mÑ rÊt th−¬ng con , con biÕt mÑ kh«ng khinh bØ cha nh−ng tù nhiªn mÑ kh«ng cã lý do nµo kÝnh nÓ vµ chÝnh v× thÕ , kh«ng ai ®em l¹i cho mÑ ®−îc an ñi . ThÊy mÑ kh«ng nãi , h¾n gi·i bµy dïm cho mÑ : - Con biÕt mÑ lµ ng−êi ®µn bµ nh− thÕ nµo , sù ra ®i cña mÑ kh«ng ai cã quyÒn nghi ngê , kh«ng ai cã quyÒn bªu xÊu , kh«ng ai cã quyÒn nghÜ kh«ng ph¶i vÒ mÑ v× mÑ kh«ng bao giê cã ý t−ëng chø ®õng nãi ®Õn hµnh ®éng sai lÇm . L©m Thi ¢m cø cói mÆt , n−íc m¾t kh«ng bao giê døt . Ngay lóc ®o , ngoµi cöa vôt cã tiÕng Long Tiªu V©n : - Kh«ng , t«i ®· lµm nªn nh÷ng chuyÖn ®èn m¹t nhÊt ®èi víi mét ng−êi b¹n tèt , t«i ph¶i cã ®−îc mét hµnh ®éng cuèi cïng . H¾n b−íc vµo vµ L©m Thi ¢m bçng giËt m×nh . Míi c¸ch mÊy h«m mµ th©n s¾c h¾n hoµn toµn thay ®æi . Nh÷ng vÕt nh¨n v× tuæi b©y giê cµng nh¨n h¬n n÷a , m¸i tãc vèn cßn xanh m−ít b©y giê ®· ®iÓm hoa r©m . Sù d»n vÆt nµo l¹i cã thÓ biÕn ®æi con ng−êi nhanh nh− thÕ ? Long Tiªu V©n nãi tiÕp : - T«i kh«ng ®−îc Th−îng Quan Kim Hång xem träng nh−ng h¾n còng ch¼ng thï h»n vµ nhÊt ®Þnh quyÓn BÝ KÝp nµy sÏ lµm cho h¾n vuimõng , nÕu hanø kh«ng tiÕp ®·i ©n cÇn th× Ýt nhÊt h¾n còng chÊp nhËn gi¶i cuäc quyÕt ®Êu víi Lý TÇm Hoan b»ng tinh thÇn cëi më , phu nh©n h·y ®Ó cho t«i ®i , t«i ®· nhÊt ®Þnh råi . Cung c¸ch gi÷a vî chång Long Tiªu V©n lµ nh− thÕ , hä ®èi xö víi nhau thËt trang träng vµ t−¬ng kÝnh , bÊt cø trwongf hîp nµo hä còng kh«ng tá ra v« lÔ víi nhau , c¶ ®Õn chuyÖn x−ng h« hä còng lùa lêi y nh− tr−íc mÆt ®«ng ng−êi . L©m Thi ¢m nhÊt luËt cói ®Çu , nµng kh«ng nãi mµ còng kh«ng béc lé mét cö chØ nµo c¶ . Long Tiªu V©n cÇm lÊy quyÓn BÝ KÝp trong tay , giäng h¾n buån nh−ng c−¬nmgh quyÕt : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 623 - §Õn nh− chuyÖn phu nh©n ®Þnh ®i xa , ®iÒu ®ã t«i ch¼ng nh÷ng kh«ng cn¶ mµ còng kh«ng than tr¸ch , nh− lêi con võa nãi , kh«ng ai cã quyÒn lµm khæ phu nh©n h¬n n÷a , v× phhu nh©n ®· gi÷ h¹nh phóc cho chång con b»ng mét gi¸ qu¸ ®¾t råi . Tuy nhiªn , t«i nãi mét lêi mong phu nh©n ®õng xem ®ã lµ lêi ng¨n c¶n , t«i thÊy r»ng chóng ta b©y giê ®· qu¸ tuæi thanh xu©n , chóng ta sèng b©y giê nÆng nhiÒu vÒ nghÜa vô h¬n lµ h−ëng thô , chóng ta cã thÓ v× nghÜa vô mµ b»ng lßng , cè nhiªn mçi mét con ng−êi cña chóng ta ph¶i cã nhiÓu c¶i söa , t«i nghÜ r»ng phu nh©n còng kh«ng qu¸ ®æi kh¾t khe . H¾n ®øng nh×n s©u vµo m¾t L©m Thi ¢m vµ quay mÆt b−íc nhanh ra khái cöa . L©m Thi ¢m vÉn ngåi bÊt ®éng . Nµng ®· chÞu ®ùng gÇn qu¸ nöa ®êi ng−êi , nµng kh«ng thÓ chÞu ®ùng n÷a sao? PhÇn cña Lý TÇm Hoan coi nh− ®· yªn råi , nµng tin t−ëng T«n TiÓu B¹ch cã thõa ®øc tÝnh ®em l¹i sù an ñi cho h¾n , nµng cßn mong g× h¬n n÷a . §óng nh− Long Tiªu V©n ®· nãi , nµng cã thÓ v× nghÜa vô ®Ó b»ng lßng vµ ho¸n c¶i t×nh h×nh cuéc sèng t−¬ng ®èi yªn vui cho ®Õn ngµy chung cuéc . Con nµng tuy ch−a hoµn toµn thay ®æi nh−ng sù hung h·n kh«ng cßn cã trong ng−êi cña nã . Chång nµng thËt ®· qu¸ râ åi , sù hèi hËn ®· lµm cho chµng giµ ®i tr−íc tuæi , chØ trong vßng mÊy h«m th«i . Nµng gôc mÆt vµo lßng bµn tay , nµng kh«ng khãc , nµng rÊt tØnh t¸o . Ph¶i ch¨ng nµng nªn h¹ quyÕt t©m ? Sù quyÕt t©m thö l¹i mét lÇn n÷a vÒ h¹nh phóc cuØa nµng ? Long ThiÕu V©n nhÌ nhÑ n¾m lÊy bµn tay cña mÑ , h¾n t«n träng sù im lÆng cña mÑ , h¾n kh«ng nãi mét tiÕng nµo . H¾n ®Ó cho n−íc m¾t m×nh tù tiÖn tu«n ra . LÇn thø nhÊt trong ®êi , h¾n khãc . *** Mét tßa trang viÖn rÊt réng lín nh−ng thÊp lÌ tÌ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 624 Nã còng nh− mét gia trang hµo phó nh− bao gia trang hµo phó kh¸c , chØ cã ®iÒu nã rÊt cæ . Nh−ng chØ cÇn b−íc qua khái vßng tam cÊp cæng ngopµi , ai còng ph¶i cm¶m nghe nÆng mïi s¸t khÝ . Long Tiªu V©n ®· b−íc vµo tíi cæng . bªn ngoµi cæng lµ mét vßng s©n kh«ng rµo d¹o mªnh m«ng . Trong vßng s©n cã thuû t¹ , cã non bé , cã nh÷ng con ®−êng l¸t ®¸ tµn c©y r©m m¸t . vßng s©n réng v¾ng ng¾t kh«ng mét tiÕng chim kªu . Nh−ng khi Long Tiªu V©n võa b−íc bvµo th× lËp tøc cã hai tèp ng−êi ¸o vµng gåm cã m−êi mÊy tªn µo ra , hä ®Òu lµ nh÷ng tay lùc l−ìng , tay hä l¨m l¨m binh khÝ nh− s½n sµng tö chiÕn . Hä ë trong v×ng s©n s¸t trang viÖn , hä lµ " cËn vÖ " , hä toµn lµ h¶o thñ tuyÓn chän cña Kim TiÒn Bang . - Ng−¬i lµ ai ? ®Õn ®©y cã chuyÖn g× ? Mét tªn trong bän võa thÊy Long Tiªu V©n lµ h»n häc hái ngay . Long Tiªu V©n ®¸p : - §Õn ®©y t×m ng−êi . Tªn ¸o vµng hái : - T×m ai ? Long Tiªu V©n ®¸p : - Th−îng Quan Kim Hång , Bang Chñ cña cc¸c ng−¬i cã ë ®©y kh«ng . Bèn tiÕng " Th−îng Quan Kim Hång " vang lªn nh− tiÕng sÐt , bän ¸o vµng lËp tøc ®æi thay th¸i ®é : - Bang Chñ cã ë ®©y nh−ng ch¼ng hay tóc h¹ lµ ... Long Tiªu V©n ®¸p : - H−ng V©n Trang , Trang Chñ Long Tiªu V©n . TiÕng thÐt rËp lªn mét l−ît : - LÖnh cña Bang Chñ gÆp tªn Long Tiªu V©n lµ giÕt tr−íc bÈm sau . NhiÒu ¸nh thÐp lo¸ng lªn , m¸u t−¬i b¾n xèi vµo lªn ®Çu c©y ngän cá . Tay kh«ng binh khÝ vµ trong lóc bÊt phßng , Long Tiªu V©n chØ vung ®−îc mÊy ngän quyÒn , mÊy tªn ¸o vµng ng· xuèng th× h¾n còng ng· theo . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 625 TiÓu Phi kh«ng cã kiÕm . §iÒu ®ã kh«ng quan träng v× h¾n chît cã ®Çy ®ñ dòng khÝ vµ tÝn t©m . Lßng qu¶ c¶m vµ sù tù tin h¬n c¶ vò khÝ s¾c bÐn . Bªn ®−êng cã khu rõng tróc , ®øng n¬i ®ã ®· thÊy trang viÖn cña Kim TiÒn Bang . TiÓu Phi dïng truû thñ chÆt ng· mét c©y tre giµ , d»n gèc chÎ lµm ba , rãc dÑp , møc dÇu cho nhän , xÐ v¹t ¸o quÊn vµo tay kiÕm , ®ã lµ thanh " Tróc kiÕm " . H¾n cÇm cøng n¬i tay . Tay h¾n thËt v÷ng vµng , æn ®Þnh . T«n TiÓu B¹ch ®øng l¼ng lÆng nh×n , ®«i m¾t nµng r¹ng rì mét niÒm thÝch thó . Nµng c¶m thÊy mét chuyÖn v« cïng míi l¹ . Nµng hái : - Dïng thanh kiÕm ®ã cã thÓ ®èi phã víi Th−îng Quan Kim Hång sao ? TiÓu Phi trÇm ng©m : - BÊt luËn dïng thanh kiÕm nµo còng kh«ng thÓ ®èi phã víi Th−îng Quan Kim Hång c¶ . T«n TiÓu B¹ch ngÉm nghÜ vµ hái : - Chø dïng c¸i g× mµ ®èi phã víi h¾n ®−îc ? TiÓu Phi kh«ng tr¶ lêi c©u ®ã . H¾n biÕt dïng c¸i g× ®Ó ®èi phã víi Th−îng Quan Kim Hång nh−ng h¾n kh«ng nãi ra ë trªn ®êi cã rÊt nhiÒu viÖc kh«ng thÓ béc lé b»ng lêi nãi . T«n TiÓu B¹ch thë ra : - Ngoµi Th−îng Quan Kim Hång ra , anh cßn ph¶i ®èi phã rÊt nhiÒu ng−êi . TiÓu Phi hái : - C« cã ch¾c Th−îng Quan Kim Hång ®· vÒ ®©y ph¶i kh«ng ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i nghÜ ch¾c kh«ng sai ®©u . TiÓu Phi hái : - T¹i sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - V× n¬i ®©y bÊt cø chuyÖn g× còng kh«ng ai ngã thÊy . TiÓu Phi hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 626 - Cã thÓ giÕt ®−îc Lý TÇm Hoan ®©u ph¶i lµ chuyÖn mÊt mÆt , t¹i sao h¾n l¹i kh«ng muèn cho ng−êi kh¸c thÊy ? T«n TiÓu B¹ch thë ra : - Mét con ng−êi khi lµm mét chuyÖn vui s−íng nhÊt th× l¹i rÊt Ýt muèn cho ng−êi kh¸c thÊy . TiÓu Phi nãi : - T«i kh«ng biÕt . T«n TiÓu B¹ch hái : - Anh thÝch ¨n mãn g× nhÊt ? TiÓu Phi ®¸p : - C¸i g× còng thÝch . T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i thÝch ¨n h¹nh ®µo nhÊt , mçi bËn ¨n nã , t«i c¶m thÊy sù gh−ëng thô kh«ng cã g× b»ng , nhÊt lµ nh÷ng ngµy trêi ®«ng rót v« mÇn ¨n th× tuyÖt . Nµng c−íi nãi tiÕp : - Len lÐn ¨n nh− thÕ th× ngon kh«ng thÓ t−ëng t−îng nh−ng nÕu cã ng−êi ®øng mét bªn th× mÊt ngon ngay . TiÓu Phi trÇm ng©m : - Co cho r»ng Th−îng Quan Kim Hång coi chuyÖn giÕt Lý TÇm Hoan còng lµ mét sù h−ëng thô ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - V× thÕ nªn t«i ®o¸n ch¾c Th−îng Quan Kim Hång ®−a h¾n vÒ ®©y . Nµng trÇm trÇm nãi tiÕp : - D−íi con m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång , Lý TÇm Hoan lµ ®Þch thñ duy nhÊt cña h¾n , v× thÕ h¾n y nh− t«i , h¾n muèn len lÐn h−ëng thô mét m×nh . TiÓu Phi chËm chËm cho thanh tróc kiÕm vµo d©y ®ai : - T«i kh«ng hÒ cã chuyÖn h−ëng thô trong lóc giÕt ng−êi nh−ng t«i lµm chuyÖn ®ã kh«ng khã kh¨n g× c¶ . Nãi xong c©u ®ã , h¾n r¶o b−íc thËt nhanh vÒ phÝa cæng gia trang . Long Tiªu V©n n»m d−íi ®Êt . M¸u nhuém ®á ng−êi h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 627 H¾n ®· bÞ nhiÒu vÕt th−¬ng , kh«ng cã vÕt th−¬ng nµo trÝ m¹ng , chØ cã mét nh¸t ®ao lµm cho h¾n ®øt l×a ch©n ph¶i . H¾n kh«ng chÕt nh−ng h¾n kh«ng cßn chèng cù . Tªn ¸o vµng cÇm ®ao , tªn ®· ®èn l×a ch©n Long Tiªu V©n , h¾n chèng thanh ®ao nh×n Long Tiªu V©n l−êm l−êm : - Ng−¬i ®· tõng giÕt ng−êi , giÕt ng−êi b»ng c¸ch khëi ®éng mãng tay , nh− vËy ng−¬i cã rÊt nhiÒu thñ ®o¹n , b©y giê th× t¹i sao ng−¬i kh«ng dïng thñ ®o¹n thö xem ? Long Tiªu V©n nghiÕn r¨ng kh«ng nãi . H¾n biÕt bän Kim TiÒn Bang nãi ®óng . H¾n ®· giÕt rÊt nhiÒu ng−êi nh−ng h¾n kh«ng hÒ ra mÆt , h¾n giÕt ng−êi b»ng thñ ®o¹n . H¾n biÕt t¹i sao thñ ®o¹n ®ã kh«ng thÓ dïng ®−îc n¬i ®©y . H¾n dïng thñ ®o¹n giÕt ng−êi dÔdµng t¹i vi nh÷ngng−êi Êy tin h¾n , v× nh÷ng ng−êi Êy lµ ng−êi l−¬ng thiÖn , h¬n n÷a v× hÇu hÕt lµ nh÷ng ng−êi b¹n h¾n , ch¼ng h¹n nh− Lý TÇm Hoan . Cßn ë ®©y , ®èi víi bän chØ biÕt v©ng lÖnh giÕt ng−êi nh− bän nµy th× thñ ®o¹n cña h¾n trë thµnh v« dông . Tªn ¸o vµng c−êi s»ng sÆc : - Sao , ng−¬i kh«ng cßn thñ ®o¹n nµo n÷a c¶ hay sao ? B©y giê ta cho biÕt chø kh«ng giÕt ng−êi b»ng c¸ch lÐn lót nh− ng−¬i , ta cho biÕt tr−íc ®Ó tung thñ ®o¹n , b©y giê thanh ®ao nµy sÏ phËp vµo cæ ng−¬i ®ã , h·y gië thñ ®o¹n ra ®i . Thanh ®ao nho¸ng lªn vµ mét tiÕng ró tiÕp theo . Tªn ¸o vµng bu«ng thanh ®ao cña h¾n , hai tay h¾n bÞn vµo cæ , n¬i yÕt hÇu cña h¾n , thanh tróc kiÕm ghim vµo ®óng b¶y ph©n . TiÓu Phi . Long Tiªu V©n n»m d−íi ®Êt tr¬ m¾t nh×n kinh ng¹c . Thanh tróc kiÕm rót ra , mét vßi m¸u t−íi v·i vÒ phÝa tr−íc , tªn ¸o vµng ng· , hai m¾t h¾n låi ra tr«ng dÔ sî . NhiÒu tiÕng thÐt rËp lªn mét l−ît , binh khÝ nho¸ng lªn . TiÓu Phi lui vµo mét gãc , tay h¾n nhÊc lªn tõng c¸i mét . Thanh tróc kiÕm kh«ng ngít nho¸ng b»ng ¸nh thÐp nh−ng nh÷ng vßi m¸u ®· thay vµo , cø tay h¾n nhÊc lªn lµ n¬i yÕt hÇu cña nh÷ng tªn ¸o vµng b¾n ra tõng vßi m¸u . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 628 M¸u b¾n ra nh− hoa c¶i vµ th©y ng−êi ng· sÊp vµo nhau . T«n TiÓu B¹ch thÊy ®· ®Õn lóc ph¶i trî lùc , nµng lao m×nh tíi vµ hoa c¶i l¹i b¾n ra theo . Kh«ng ph¶i hoa c¶i m¸u mµ lµ hoa c¶i thÐp . T«n gia ®· næi danh ¸m khÝ , T«n TiÓu B¹ch lµ ch¸u ®Ých t«ng , l¹i lµ con g¸i , tù nhiªn m«n ¸m khÝ nh− ®−îc tËp hîp c¶ vµo nµng , tay nµng khÏ vÈy lªn , tõng vïng ¸nh thÐp nh− hoa c¶i . Kh«ng mét chiÕc ¸m khÝnµo v¨ng trËt ra ngoµi . Tªn ¸o vµng cuèi cïng ng· xuèng . C¶ mét vßng s©n réng lín im ph¨ng ph¾t , kh«ng mét tiÕng chim kªu . T«n TiÓu B¹ch chît rïng m×nh . Nµngcòng ®· tõng chøng kiÕn nhiÒu trËn ®Êu , ®· tõng thÊy th©y ng−êi líp líp nh−ng ch−a bao giê ghª rîn nh− b©y giê . Nh÷ng tªn ¸o vµng co qu¾t bªn nhau , tªn nµo hai tay còng cßn bÞn cøng n¬i yÕt hÇu , m¸u theo kÏ tay bøt ra vµ nh÷ng cÆp m¾t låi tr«ng khñng khiÕp . - Kh«ng sai chÖch yÕt hÇu , giái ! TiÕng c−êi l¹nh ng¾tph¾t ra tõ khung cöa vµo trang viÖn lµm cho T«n TiÓu B¹ch giËt m×nh quay l¹i . Kinh V« M¹ng ! Tay h¾n bu«ng tháng , ®èc kiÕm h·y cßn xÕch ngang l−ng , h¾n ®øng nh− pho t−îng gç . §«i m¾t c¸ chÕt cña h¾n nh×n TiÓu Phi mµ nh− nh×n vµo câi h− v« . T«n TiÓu B¹ch giËt m×nh nh−ng ¸nh m¾t nµng ngêi lªn r¹ng rì . Nµng biÕt chuyÖn x¶y ra ngoµi nµy ®· lµm kinh ®éng bªn trong , ®· lµm cho Kinh V« M¹ng ph¶i ®i ra th× nhÊt ®Þnh Th−îng Quan Kim Hång còng ®· nghe thÊy. TrËn ®Êu gi÷a Th−îng Quan Kim Hång vµ Lý TÇm Hoan ch−a gi¶i quyÕt hay lµ kÕt thóc råi ? Nµng h¬i mõng nh−ng tay nµng bçng run khan . TiÓu Phi tõ tõ quay l¹i . M¾t h¾n ngêi lªn . H¾n ®· nhËn ra Kinh V« M¹ng . H¾n ®· nhí lÇn th¶m b¹i khi ®i cøu Lý TÇm Hoan . H¾n ®øng nh×n Kinh V« M¹ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 629 Y nh− hai con cäp gh×m nhau , s¸t khÝ hõng hõng . Kinh V« M¹ng tõ tõ b−íc tíi . H¾n dõng ngay l¹i , kho¶ng c¸ch gi÷a hai ng−êi võa ®óng tÇm tay . H¬i thÓ cña T«n TiÓu B¹ch ng−ng ®äng l¹i . Kinh V« M¹ng vôt hái : - Cã nªn lµm l¹i hay kh«ng ? " Lµm l¹i " ? Hai tiÕng ®ã vôt lµm cho TiÓu Phi nghe nh− cã mét lß dÇu tõ bông h¾n s«i lªn sïng sôc , h¾n cho thanh tróc kiÕm vµo ®ai l−ng . M¾t h¾n nh×n th¼ng vµo Kinh V« M¹ng , h¾n nãi tõng tiÕng mét : - Kh«ng ph¶i lµm l¹i mµ b¾t ®Çu ? ChØ cã mét ¸nh thÐp nho¸ng lªn v× thanh kiÕm cña TiÓu Phi lµ thanh kiÕm tróc. §· b»ng c©y th× kh«ng cã ¸nh thÐp nho¸ng lªn . ChØ cã mét ¸nh thÐp nho¸ng lªn råi t¾t ngÊm . Mòi tróc kiÕm cña TiÓu Phi võa lón vµo líp da ngoµi n¬i t©m mi cña Kinh V« M¹ng , mòi kiÕm cña Kinh V« M¹ng cßn c¸ch cæ cña TiÓu Phi ®óng ba ph©n r−ìi . Lóc tr−íc , khi TiÓu Phi ®i cøu Lý TÇm Hoan , mòi kiÕm cña Kinh V« M¹ng ph¹m vµo da h¾n , mòi kiÕm cña h¾n cßn c¸ch Kinh V« M¹ng ba ph©n r−ìi , ba ph©n r−ìi chËm , céng víi ba ph©n r−ìi nhanh b©y giê lµ ®óng b¶y ph©n . B¶y ph©n ®ñ ®Ó giÕt ng−êi . C¶ hai ®øng thËt v÷ng nh− ch«n ch©n d−íi ®Êt , tay hä thËt æn ®Þnh , mòi kiÕm cña hä kh«ng may ®éng mét chót nµo . C¶ hai ®Òu kh«ng thu kiÕm vÒ , h×nh nh− c¶ hai ®Òu muèn chøng minh . T«n TiÓu B¹ch gÇn nh− h¸ hèc måm nh×nhai ®Êu thñ . THËt l©u , Kinh V« M¹ng hái : - Ng−¬i kh«ng giÕt ta ? TiÓu Phi ®¸p : - Ta kh«ng giÕt ng−¬i v× ng−¬i lµ Kinh V« M¹ng . Da mÆt cña Kinh V« M¹ng bçng giËt liªn håi , h¾n nhí l¹i c©u nãi ®ã . §ã lµ c©u nãi cña chÝnh h¾n khi giao ®Êu víi lÇn ®Çu . H¾n lÇm bÇm nhai l¹i c©u nãi ®ã , m¾t h¾n cµng x¹m l¹i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 630 Thu thanh tróc kiÕm trë vÒ , TiÓu Phi nh×n th¼ng vµo mÆt Kinh V« M¹ng : - Ng−¬i cã thÓ ®i ? Kinh V« M¹ng lËp l¹i : - §i ? TiÓu Phi nãi : - Ng−¬i ®· cho ta c¬ héi mét lÇn , ta còng cho ng−¬i mét lÇn cuèi cïng . Kinh V« M¹ng bu«ng r¬i thanh kiÕm , h¾n chÇm chËm b−íc ®i , d¸ng ®i cña h¾n tr«ng thËt thÊt thÓu . *** T«n TiÓu B¹ch b−íc nhanh l¹i gÇn TiÓu Phi : - Vµo ®i . TiÓu Phi nh×n theo h−íng ®i cña Kinh V« M¹ng vµ ®¸p : - Kh«ng véi . T«n TiÓu B¹ch ng¹c nhiªn : - Anh nghÜ r»ng ... TiÓu Phi ng¾t ngang : - T«i nghÜ r»ng cuéc ®Êu trong Êy còng ®· kÕt thóc . T«n TiÓu B¹ch hái : - Bao giê ? TiÓu Phi nãi : - Khi Kinh V« M¹ng b−íc ra ®©y . T«n TiÓu B¹ch hái : - T¹i sao kh«ng thÓ lµ ®· kÕt thóc tr−íc ®ã ? TiÓu Phi nãi : - NÕu kÕt thóc tr−íc ®ã th× hanø kh«ng thÓ b−íc ra v× h¾n kh«ng thÓ bá x¸c Th−îng Quan Kim Hång . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 18. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 631 T«n TiÓu B¹ch hái : - Nh−ng nÕu ®· kÕt thóc tr−íi råi mµ Th−îng Quan Kim Hång th¾ng ? TiÓu Phi nãi : - NÕu Th−îng Quan Kim Hång ®· th¾ng th× khi n·u tay h¾n kh«ng run . T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i kh«ng thÊy . TiÓu Phi nãi : - §¸ng lý thanh kiÕm cña h¾n chÜa ngay vµo yÕt h©ïi cña t«i , cho dÇu ch−a tíi còng thÕ nh−ng mòi kiÕm khi n·y nhÝch lªn trªn kho¶ng mét ph©n , chøng tá tay h¾n h¬i run . T«n TiÓu B¹ch hái : - T¹i sao ? TiÓu Phi nãi : - B»ng vµo chuyÖn ®ã , cã thÓ thÊy cuéc quyÕt ®Êu trong ®ã ch−a b¾t ®Çu th× ngoµi nµy cã tiÕng ®éng , tù nhiªn tiÕng va ch¹m khi n·y ®· lµm cho hä nghe thÊy , v× thÕ nªn Kinh V« M¹ng ph¶i ra , hä bÞ giao ®éng tyh×nh l×nh v× chç ë cña Th−îng Quan Kim Hång ch−a tõng cã ai x©m ph¹m . T«n TiÓu B¹ch ng¾t ngang : - Long Tiªu V©n khi n·y ? TiÓu Phi nãi : - Long Tiªu V©n bÞ giÕt chø kh«ng ph¶i lµ giao ®Êu , bÊt cø ai vµo ®©y lµ bÞ giÕt ngay . H¾n mØm c−êi nãi tiÕp : - V× thÕ cho nªn hä giao ®éng vµ chÝnh vi thÐ nªn tay cña Kinh V« M¹ng h¬i run , kh«ng ph¶i h¾n sî t«i mµ h¾n sî Lý TÇm Hoan . T«n TiÓu B¹ch hái : - H¾n sî Lý TÇm Hoan nh©n lóc ®ã ra tay vµ Th−îng Quan Kim Hång sÏ b¹i ? - §óng , Th−îng Quan Kim Hång ®· b¹i . §ã kh«ng ph¶i lµ c©u tr¶ lêi cña TiÓu Phi mµ lµ c©u tr¶ lêi cña Lý TÇm Hoan . H¾n ®· ra vµ ®ang ®øng ngay gi÷a cöa . T«n TiÓu B¹ch la lªn : - A ... Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 19. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 632 Nµng ng−ng ngang v× nµng b¸t gÆp tia m¾t xuèng mµu cña Lý TÇm Hoan . H¾n ®· thÊy Long Tiªu V©n . B»ng nh÷ng b−íc ®i thËt nhanh , Lý TÇm Hoan b−íc l¹i bÕ xèc Long Tiªu V©n , giäng h¾n run run : - §¹i ca ... Long Tiªu V©n hÐ m¾t , mØm c−êi nh−ng véi t¾t ngay , h¾n hái : - Lý Th¸m Hoa , kh«ng biÕt t«i ...t«i cßn cã thÓ gäi lµ ...hiÒn ®Ö ... Lý TÇm Hoan bång Long Tiªu V©n ®Æt lªn chiÕc ph¶n bªn ngoµi , giäng h¾n thËt nång nhiÖt : - VÉn nh− x−a ®¹i ca bao giê vÉn lµ ®¹i ca , hiÒn ®Ö vÉn lµ hiÒn ®Ö . N−íc m¾t cña Long Tiªu V©n bçng trµo ra . H¾n nghÑn ngµo nãi kh«ng ra tiÕng . H¾n lÇn l−ng lÊy quyÓn BÝ KÝp trao cho Lý TÇm Hoan : - Thi ¢m ®Þnh mang ®i n¹p cho Th−îng Quan Kim Hång nh−ng ®¹i ca ®µnh ®i ... Lý TÇm Hoan biÕt ngay c©u chuyÖn , n−íc m¾t h¾n còng trµo ra . H¾n ®Æt quyÓn BÝ KÝp bªn c¹nh Long Tiªu V©n , h¾n xÐ v¹t ¸o buéc vÕt th−¬ng n¬i ch©n Long Tiªu V©n , n−íc m¾t r¬i lªn m¶nh v¶i . Long Tiªu V©n mØm c−êi : - Kh«ng sao tù nhiªn mÊt hÕt mét ch©n nh−ng nh− thÕ ®©u ®· lµ tµn phÕ . Lý TÇm Hoan nãi : - §¹i ca h·y ®em quyÓn BÝ KÝp nµy vÒ cho hiÒn diÖt TiÓu V©n , b¶o h¾n cè g¾ng c¨n cø theo ®ã ®Ó luyÖn tËp cho thËt phôc håi . Vµ nh− ®Ó cho c©u chuyÖn l·ng ®i , Lý TÇm Hoan ngo¾t T«n TiÓu B¹ch : - Ch¾c ®¹i ca biÕt T«n c« n−íng ®©y chø , nµng lµ vÞ h«n thª cña tiªu ®Ö . T«n TiÓu B¹ch chØ kÞp khÏ cói ®Çu chµo Long Tiªu V©n råi nµngquay nhanh sang phÝa kh¸c , mÆt nµng öng ®á vµ n−íc m¾t øa ra . Nµng khãc v× mõng . Lóc Lý TÇm Hoan ®i vµo nguy hiÓm , nµng kh«ng hÒ r¬i n−íc m¾t thÕ mµ b©y giê nµng khãc v× h¹nh phóc ®· n¾m ®−îc trong tay . Tia m¾t cña Long Tiªu V©n s¸ng lªn r¹ng rì , h¾n mõng v× ng−êi b¹n , ng−êi em kÕt nghÜa tõ ®©y sÏ t×m ra l¹c thó , h¾n mõng v× biÕt ch¾c L©m Thi ¢m tõ ®©y còng sÏ yªn vui . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 20. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 633 Cho ®Õn b©y giê , Lý TÇm Hoan míi ®øng lªn , h¾n b−íc th¼ng tíi tr−íc mÆt TiÓu Phi mØm c−êi . §«i m¾t TiÓu Phi nh×n h¾n nh− mét ®øa em th¬ d¹i ®i hoang l©u ngµy vÒ gÆp l¹i anh , h¾n c−êi vµ hái : - Kh«ng ng¹c nhiªn ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Kh«ng nªn ng¹c nhiªn th× håi míi ra A ®©y , t«i ®· ch¹y l¹i «m chÆt lÊy anh råi . TiÓu Phi hái : - T¹i sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - T«i kh«ng thÓ gi¶i thÝch ®ùoc , cã thÓ ®ã lµ linh c¶m , t«i chØ thÊy r»ng lßng t«i cã mét niÒm tin tuyÖt ®èi , t«i biÕt t«i ®· bÊt lùc tr−íc c¸i g«ng trªn cæ cña anh , t«i còng kh«ng hy väng g× ®èi víi mét ng−êi nµo c¶ nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao t«i tin ch¾c anh sÏ tù th¸o bá c¸i g«ng ®ã ra khái cæ m×nh . TiÓu Phi «m choµng lÊy Lý TÇm Hoan : - T«i tù bá ®−îc g«ng còng nhê nh÷ng ng−êi b»ng h÷u nh− anh . Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - §· lµ b»ng h÷u th× sao nãi lµ nhê . TiÓu Phi ngÉm nghÜ mét håi råi nãi : - Dï sao nµng còng ®Ó l¹i cho m×nh nh÷ng kû niÖm ®Ñp . T«n TiÓu B¹ch xen vµo : - ChÝnh chÞ Êy tù ®i t×m ®au khæ cho m×nh . Nµng nh×n Lý TÇm Hoan : - §¹i ca , m×nh ®i t×m «ng cña tiÓu muéi chø . Lý TÇm Hoan nh×n nµng mét håi . H¾n nhoÎn miÖng c−êi råi bÊt gi¸c gËt ®Çu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
nguon tai.lieu . vn