Xem mẫu

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 589 Håi thø bèn m−¬i Ng−êi thiÕu phô ®au khæ M −a cµng phót cµng nÆng hét . Lý TÇm Hoan nh×n theo L©m Tiªn Nhi n»m d−íi vòng bïn , lßng h¾n chît c¶m nghe d©ng lªn mét niÒm xãt xa th«ng c¶m . H¾n ch−a h¼n xãt xa th«ng c¶m cho nµng mµ tr−íc hÕt h¾n th«ng c¶m xãt xa cho TiÓu Phi . TiÓu Phi kh«ng lÇm . H¾n tuy ®· yªu lÇm ng−êi nh−ng riªng ý nghÜa vÒ " yªu " trong ng−êi h¾n kh«ng hÒ lÉm lÉn . Cã lÏ ®ã còng lµ c¸i thèng khæ cña nh©n sinh . Mµ còng lµ c¸i ®¸ng kÓ cho ®êi thèng khæ . Th−îng Quan Kim Hång nh×n Lý TÇm Hoan : - Ta kh«ng giÕt nµng lµ v× ta thÊy ng−¬i cã nhiÒu lý do giÕt nµng h¬n , v× thÕ ta nh−êng ®ã . Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ thë dµi : - H×nh nh− tóc h¹ xem nhÑ t«i råi ®ã . TrÇm ng©m mét lóc , Th−îng Quan Kim Hång gËt ®Çu : - §óng ta ®· cã xem nhÑ c¸c h¹ phÇn nµo , c¸c h¹ còng sÏ kh«ng giÕt nµng ®©u . H¾n chÇm chËm nãi tiÕp : - GiÕt ng−êi cÇn cã s¸t khÝ , s¸t khÝ cña tóc h¹ ®ang tËp trung vµo ta cßn thõa ®©u ®Ó giÕt con ng−êi nh− thÕ Êy . Lý TÇm Hoan nãi : - C¸i ®ã chØ ®óng mét phÇn , thËt ra th× ng−êi kh«ng xøng kh«ng giÕt , chç kh«ng xøng kh«ng giÕt . Th−îng Quan Kim Hång h¬i khùng : - Chç nµy kh«ng xøng hay sao ? Lý TÇm Hoan nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 590 - B©y giê kh«ng cßn xøng n÷a . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Kh«ng xøng ë chç nµo ? Lý TÇm Hoan nãi : - Chç nµy b©y giê ®«ng qu¸ . Th−îng Quan Kim Hång c−êi : - Cã ph¶i v× thÕ mµ lµm cho ng−¬i c¶m thÊy bÊt an ? Lý TÇm Hoan ®¸p : - Ph¶i . ThËt t×nh h¾n kh«ng muèn che dÊu mét sù thËt , cho dÇu Kinh V« M¹ng kh«ng ra tay , gi÷a t×nh tr¹ng nµy , sù cã mÆt cña Kinh V« M¹ng vÉn lµ mét ¸p lùc uy hiÕp tinh thÇn . Huèng chi Kinh V« M¹ng rÊt cã thÓ ra tay , trªn ®êi nµy kh«ng mét ai cã thÓ chèng chäi næi mét khi Kinh V« M¹ng vµ Th−îng Quan Kim Hång kÕt ®Êu . Th−îng Quan Kim Hång trÇm giäng : - Ta rÊt ý kiÕn cña ng−¬i , thËt ra h¾n ®· trë vÒ th× kh«ng mét ai cã thÓ lµm cho h¾n ®i ®−îc n÷a , còng kh«ng mét ng−êi nµo cã thÓ buéc h¾n ph¶i ®i , cã ph¶i thÕ kh«ng ? C©u hái sau cïng , h¾n quay qua Kinh V« M¹ng . Kinh V« M¹ng ®¸p : - §óng . H¾n cßn ®øng ngoµi xa nh−ng bÊt cø ai còng cã thÓ c¶m gi¸c ®Õn sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a h¾n vµ Th−îng Quan Kim Hång , mét sù liªn hîp kh«ng ngõng trong khi b×nh th−êng còng nh− khi giao ®Êu víi ®Þch nh©n . Lý TÇm Hoan thë ra , h¾n chît nghÜ ®Õn TiÓu Phi . H¾n nhí hai n¨m tr−íc , t¹i H−ng V©n Trang khi Long Tiªu V©n tËp trung v©y c¸nh , ©m m−u lµm cho h¾n tª liÖt ®«i ch©n , TiÓu Phi ®· ®Õn kÞp thêi , h¾n ®−îc TiÓu Phi câng trªn l−ng , c¶ hai v−ît khái trïng v©y mµ kh«ng ai c¶n næi . Tuy lóc bÊy giê h¾n trong thÕ yÕu nh−ng sù liªn hîp gi÷a h¾n vµ TiÓu Phi ®· lµm cho bän nha tr¶o Long Tiªu V©n ph¶i khoanh tay . Lóc bÊy giê , b»ng mét thanh kiÕm , mét ngän ®ao , mét ng−êi câng mét ng−êi gi÷a mét bÇy mãng vuèt , trong ®ã cã §iÒn ThÊt , TriÖu ChÝnh NghÜa , hä toµn lµ nh÷ng cao thñ tuyÖt lu©n , hä kh«ng kÐm Qu¸ch Tung D−¬ng , kh«ng thua Kinh V« M¹ng thÕ mµ h¾n vµ TiÓu Phi ra khái vßng v©y kh«ng mÊy khã . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 591 H¬n ai hÕt Lý TÇm Hoan rÊt biÕc gi¸ trÞ cña sù liªn hîp chiÕn ®Êu quan träng v« cïng . H¾n thë dµi kh«ng ph¶i v× tiÕc mµ v× b©y giê kh«ng cã TiÓu Phi n¬i ®©y , h¾n chØ ngËm ngïi th−¬ng tiÕc cho mét nh©n tµi . H×nh nh− Th−îng Quan Kim Hång nh×n thÊy t©m t− cña Lý TÇm Hoan , h¾n nãi : - Gi¸ nh− b©y giê TiÓu Phi cã mÆt n¬i ®©y , cã thÓ ... rÊt cã thÓ ... nh−ng rÊt tiÕc , chuyÖn ®ã chØ lµ dÜ v·ng . §óng , Lý TÇm Hoan thë dµi v× ®ã lµ mét dÜ v·ng huy hoµng , mét dÜ v·ng ®· lµm cho Thanh Ma Y Khèc vµ bän Ngò §éc §ång Tö khiÕp ®¶m , mät dÜ v·ng ®· lµm chÊn ®éng vâ l©m , dÜ v·ng ®ã b©y giê ... BÊt gi¸c , Lý TÇm Hoan nh×n xuèng L©m Tiªn Nhi , nµng vÉn n»m co d−íi vòng bïn , tåi tµn x¬ x¸c . Ng−êi ®µn bµ nµy ®· lµm cho mét dÜ v·ng vµng son Êy bÞ mÊt ®i . Cã ph¶i kh«ng ? Cã ph¶i nµng kh«ng ? Mét ý niÖm vÒ nh©n sinh chît hiÖn lªn trong ãc Lý TÇm Hoan , h¾n nghÜ ®Õn t×nh yªu vµ ph¶n béi . Bçng nhiªn , h¾n kh«ng thÊy c¨m hên L©m Tiªn Nhi mét chót nµo c¶ v× h¾n liªn t−ëng ®Õn Long Tiªu V©n , h¾n nhí khi h¾n vµ Long Tiªu V©n kho¸t tay nhau ®i d¹o trong L·nh H−¬ng TiÓu Tróc , h¾n nhí ®Õn vßng tay " th©n thiÕt " , chÝnh vßng tay b»ng h÷u Êy ®· kÒm gi÷ h¾n ®Ó cho ngän roi cña §iÒn ThÊt ®iÓm tróng huyÖt Hoµn Khiªu cña h¾n . ChÝnh h¾n còng ngê chuyÖn x¶y ra nh− thÕ , chÝnh h¾n cßn nhí mån mét , lóc ®ã Long Tiªu V©n vÉn choµng vai h¾n vµ lín giäng " Ai muèn hµnh hung Lý hiÒn ®Ö th× tr−íc nhÊt ph¶i giÕt Long Tiªu V©n nµy ..." H¾n nhí chÝnh gi÷a ®¹i s¶nh H−ng V©n Trang , Long Tiªu V©n ®· cùc lùc bªnh vùc h¾n nh−ng ... bÊt lùc v× " ch©n lý " v× " ®¹o nghÜa giang hå " , chÝnh Long Tiªu V©n ®· ®Ëp tay xuèng bµn , ®· ch¶y n−íc m¾t biÖn minh hµm oan cña h¾n víi thiªn h¹ vâ l©m . TÊt c¶ nh÷ng chuyÖn Êy x¶y ra cã thø tù líp lang chÆt chÏ nh− mét mµn kÞch mµ Long Tiªu V©n lµ mét s¸ng t¸c gia −u h¹ng vµ còng lµ mét kÞch sÜ tµi ba . Nh÷ng chuyÖn ®ã Lý TÇm Hoan cßn kh«ng tr¸ch , lµm sao h¾n cã thÓ tr¸ch mét c« g¸i qu¸ nhiÒu cao giäng nh− nµng . Lý TÇm Hoan nh×n Th−îng Quan Kim Hång qu¶ quyÕt : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 592 - Ta kh«ng hÒ thÊt väng víi TiÓu Phi , cã nhiÒu ng−êi ng· xuèng kh«ng biÕt bao l©u , kh«ng biÕt bao lÇn nh−ng cuèi cïng vÉn ®øng lªn , ®øng lªn mét c¸ch hiªn ngang . Th−îng Quan Kim Hång gÆn l¹i : - C¸c h¹ cho r»ng h¾n lµ h¹ng ng−êi thÕ ®ã ? Lý TÇm Hoan ®¸p : - Tù nhiªn . Th−îng Quan Kim Hång c−êi khÈy : - Cø cho lµ c¸c h¹ kh«ng nh×n lÇm ®i nh−ng khi h¾n ®øng lªn ®−îc th× ... th× c¸c h¹ còng ®· xuèng råi , thÕ liªn hîp gi÷a c¸c h¹ ngµn ®êi kh«ng cßn hy väng . Lý TÇm Hoan nãi : - B©y giê ... Th−îng Quan Kim Hång tiÕp lu«n : - B©y giê th× c¸c h¹ kh«ng cßn c¬ héi , mét chót c¬ héi còng kh«ng . Lý TÇm Hoan bçng c−êi c−êi : - V× thÕ , tóc h¹ còng nªn ®Ó cho t«i chän mét n¬i nµo kh¸c , nÕu mét con ng−êi mµ nhÊt ®Þnh ph¶i chÕt , kh«ng chÕt kh«ng ®−îc Ýt nhÊt hä còng cã quyÒn chän n¬i an nghÜ cuèi cïng cña hä chø . Th−îng Quan Kim Hång ch−a nãi th× Kinh V« M¹ng lªn tiÕng : - §óng . MÆt h¾n l¹nh lïng nh−ng thø l¹nh lïng kiªn quyÕt . H¾n chØ nãi mét tiÕng nh−ng mét tiÕng nh− mÖnh lÖnh . Th−îng Quan Kim Hång nh×n Lý TÇm Hoan : - C¸c h¹ ®· lÇm , kÎ giÕt ng−êi míi cã quyÒn chän lùa mét n¬i thÝch øng ®Ó giÕt ng−êi , kÎ bÞ giÕt kh«ng cã mét chót quyÒn nµo c¶ . H¾n khÏ liÕc Kinh V« M¹ng vµ nãi tiÕp b»ng mét giäng kiªu c¨ng ng¹o nghÔ : - Nh−ng th«i , ta còng nÓ t×nh v× c¸c h¹ lµ mét ng−êi b¹n tèt ®èi víi b»ng h÷u mµ còng lµ mét ®Þch thñ xøng ®¸ng víi ta . Lý TÇm Hoan nãi vµ liÕc nh×n Kinh V« M¹ng : - §a t¹ . Th−îng Quan Kim Hång nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 593 - Nh−ng ph¶i víi mét ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh lµ sù chän lùa Êy ph¶i ngay b©y giê , ph¶i cïng ®i ngay b©y giê . H¾n lËp ®i lËp l¹i hai tiÕng " b©y giê " nh− mét lÖnh cuèi cïng vµ h¾n tiÕp lu«n: - C¸c h¹ muèn chÕt ë ®©u ? Lý TÇm Hoan nãi : - Mét con ng−êi khi sèng ®· qu¸ nhiÒu gian khæ th× lóc chÕt muèn ®−îc thong dong khoan kho¸i . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - BÊt luËn chÕt b»ng c¸ch nµo , c¸i chÕt ®· ®Çy ®ñ sù thong dong råi . Lý TÇm Hoan nãi : - T«i chØ muèn t×m mét n¬i kh«ng cã m−a thay ®æi mét bé y phôc kho r¸o , t«i kh«ng thÝch −ít ¸t nh− thÕ nµy , còng kh«ng muèn ng· xuèng chç bïn lÇy n−íc ®äng . H¾n c−êi c−êi nãi tiÕp : - Nãi cho thËt t×nh , trõ nh÷ng lóc t¾m röa , t«i kh«ng thÝch bÞ −ít ¸t . Th−îng Quan Kim Hång nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan råi vôt thë ra : - Ta cã nghe nãi tóc h¹ lµ ng−êi kh«ng biÕt sî chÕt nh−ng thËt t×nh ta kh«ng tin , nh−ng ®Õn b©y giê ta còng ph¶i tin . Lý TÇm Hoan nghiªng mÆt : - Sao ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Mét con ng−¬i tr−íc giê phót s¾p chÕt mµ l¹i cßn nãi ®−îc nh÷ng lêi nh− thÕ , ®ñ thÊy ®èi víi vÊn ®Ò sinh tö vèn xem qu¸ nhÑ v× thÕ cho nªn ta rÊt l¹ lïng . Lý TÇm Hoan hái : - L¹ lïng µ ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ng−êi ta th−êng nãi " Thiªn cæ gian nan duy nhÊt tö " , trõ c¸i chÕt ra th× kh«ng cã g× ®¸ng gäi lµ ®¹i sù c¶ , nh− vËy th× chuyÖn chi ph¶i nghÜ ®Õn chuyÖn chØ trong khi chÕt ? H¾n nh×n xãi vµo mÆt Lý TÇm Hoan vµ nãi thËt chËm : - V× thÕ , ta nghÜ ch¾c ch¾n tóc h¹ cßn mét môc ®Ých kh¸c h¬n . Lý TÇm Hoan hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 594 - Theo c¸c h¹ th× ®ã lµ môc ®Ých chi ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Còng cã thÓ cã ng−êi cho r»ng c¸c h¹ lµm nh− thÕ ch¼ng qua lµ ®Ó kÐo dµi thêi gian bëi v× cho dÇu mét con ng−êi biÕt ch¾c r»ng m×nh ph¶i chÕt nh−ng vÉn cè kÐo dµi ®−îc phót nµo hay phót ®Êy , hy väng cã mét sù ngÉu nhiªn nµo ®ã . Lý TÇm Hoan hái : - Cã ng−êi nghÜ nh− thÕ th× ch¾c c¸c h¹ còng nghÜ thÕ . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta kh«ng nghÜ nh− thÕ v× kh«ng bao giê ta ®¸nh gi¸ thÊp vÒ c¸c h¹ . H¾n trÇm ng©m nh− cè ý vµ sau ®ã míi nãi tiÕp : - Bëi v× c¸c h¹ kh«ng thÓ t−ëng sÏ cã mét t×nh cê nµo ®ã ®−îc , kh«ng mét ai cã thÓ cøu c¸c h¹ ®−îc , huèng chi c¸c h¹ vÉn lµ ng−êi kh«ng sî chÕt . Lý TÇm Hoan hái : - ThÕ th× theo c¸c h¹ , c¸c h¹ nghÜ sao ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Theo ta nghÜ ... H¾n nh×n L©m Tiªn Nhi vµ T«n TiÓu B¹ch vµ gËt gï : - Ta nghÜ c¸c h¹ lµm thÕ víi môc ®Ých lµ ®Ó cho hai ng−êi Êy ®i khái n¬i nµy bëi v× c¸c h¹ biÕt ch¾c r»ng tr−íc khi giÕt c¸c h¹ , ta tuyÖt ®èi kh«ng thÓ giÕt mét ai còng nh− tr−íc khi ®i ¨n mét mãn quý th× kh«ng ai l¹i ®i ¨n c¬m nguéi bao giê . Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - ThÝ dô Êy cã phÇn kh«ng ®Ñp . Th−îng Quan Kim Hång ®¸p : - Kh«ng ®Ñp nh−ng thùc tÕ . Lý TÇm Hoan nãi : - Cho dÇu lµ thùc tÕ ®i nh−ng kh«ng lÏ c¸c h¹ l¹i xem vÊn ®Ò sèng chÕt cña hai ng−êi Êy lµ quan träng hay sao ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Kh«ng , ta kh«ng xem lµ quan träng . §ã lµ sù thËt , quan träng hay kh«ng , cÇn ph¶i xem nh÷ng ng−êi Êy cã uy hiÕp h¨m däa g× ®Õn hµnh ®éng cña h¾n hay kh«ng , ®èi víi L©m Tiªn Nhi vµ T«n TiÓu B¹ch b©y giê thËt kh«ng cã g× lµm cho Th−îng Quan Kim Hång ®¸ng ng¹i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 595 Lý TÇm Hoan khÏ liÕc T«n TiÓu B¹ch , thÊy nµng vÉn gi÷ vÎ th¶n nhiªn , h¾n c¶m thÊy yªn lßng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta ®· nãi råi , v× c¸c h¹ ta ph¸ lÖ mét lÇn vµ tù nhiªn vÊn ®Ò nµy gi÷a ta vµ c¸c h¹ mµ th«i , ®èi víi bÊt cø ai , hä muèn ®i muèn ë tïy hä , kh«ng cã g× quan hÖ. ChuyÖn ®· ®Õn møc mµ kh«ng thÓ tr× nghi ®−îc n÷a , cuèi cïng Lý TÇm Hoan m¹nh d¹n b−íc theo Th−îng Quan Kim Hång , tù nhiªn khi theo h¾n Lý TÇm Hoan ®· n¾m vÊn ®Ò . NÕu Th−îng Quan Kim Hång cã lµm kÕ phôc binh , chuyÖn h¾n b»ng lßng cïng ®i víi Lý TÇm Hoan vµo tiÒn ®×nh cña h¾n th× phôc binh ®· bÞ bá ë vßng ngoµi. V¶ l¹i khi ®èi diÖn , b»ng vµo th¸i ®é quyÕt ®Þnh nhiÒu vÒ c¸i chÕt h¬n lµ sèng cña Lý TÇm Hoan ®· lµm cho Th−îng Quan Kim Hång tin t−ëng vÒ m×nh gÇn nh− tuyÖt ®èi , h¾n kh«ng cßn e ng¹i nh− tr−íc khi cho thuéc h¹ mai phôc t¹i H−ng V©n Trang . Th¸i ®é cña Lý TÇm Hoan khi ®èi diÖn víi Th−îng Quan Kim Hång lµ mét th¸i ®é cÇm ch¾c c¸i chÕt tá râ r»ng biÕt tr−íc kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña Th−îng Quan Kim Hång , ®ã cã thÓ lµ th¸i ®é khiªm cung cè h÷u cña Lý TÇm Hoan mµ còng cã thÓ lµ ¸p dông ý riªng . Tr−íc khi ®i , Lý TÇm Hoan ®· nãi víi T«n TiÓu B¹ch , cè nhiªn lµ h¾n nãi b»ng ®u«i m¾t , h¾n ngÇm b¶o cho nµng biÕt r»ng vÊn ®Ò kh«ng ph¶i nh− thÕ , h¾n ®ang lµm cho Th−îng Quan Kim Hång cã c¶m t−ëng r»ng m×nh ch¾c th¾ng , lµm cho Th−îng Quan Kim Hång bá l¬i l¹i sau chuyÖn phôc binh . ChØ cÇn kh«ng cã phôc binh , chuyÖn Th−îng Quan Kim Hång cã muèn th¾ng , cã muèn giÕt ®−îc Lý TÇm Hoan kh«ng ph¶i lµ chuyÖn mµ cã thÓ dÔ dµng nh− h¾n muèn . T«n TiÓu B¹ch rÊt b×nh tÜnh , nµng kh«ng lé ra b»ng vÎ mÆt , b»ng khãe m¾t nµng ®ang lo sî vµ tù nhiªn , viÖc ®ã cã lîi cho Lý TÇm Hoan . ChÝnh Lý TÇm Hoan lµm cho Th−îng Quan Kim Hång tù tin , cßn lßng tù tin cña Lý TÇm Hoan l¹i do T«n TiÓu B¹ch . Hai chuyÖn ®ã kÕt qu¶ lµ còng mang ®Õn cho ng−êi trong cuéc mét søc m¹nh tù tin nh−ng kÕt qu¶ mang ®Õn hoµn toµn kh¸c biÖt . Th−îng Quan Kim Hång nhËn ®Þnh lµ ®èi ph−¬ng nhÊt ®Þnh sÏ bÞ b¹i vµo tay m×nh , Lý TÇm Hoan th× l¹i thÊy T«n TiÓu B¹ch kiªn quyÕt r»ng m×nh ph¶i sèng . Th−îng Quan Kim Hång ®· cho thuéc h¹ mai phôc H−ng V©n Trang , h¾n ®· kh«ng ch¾c th¾ng ®−îc Lý TÇm Hoan , khi ®èi diÖn qua th¸i ®é cña Lý TÇm Hoan ®· lµm cho Th−îng Quan Kim Hång c¶m thÊy ®èi ph−¬ng yÕu h¼n h¬n m×nh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 596 Lý TÇm Hoan biÕt Th−îng Quan Kim Hång lîi h¹i , h¾n lµm cho Th−îng Quan Kim Hång thÊy r»ng h¾n ®· biÕt r»ng ph¶i chÕt nªn h¾n chän c¸i chÕt cho ®−îc thong dong , h¾n kh«ng ph©n v©n r»ng sÏ th¾ng hay lµ b¹i , h¾n ®· b»ng lßng dän s½n c¸i chÕt cho m×nh . H¾n chÕt nh−ng h¾n hoµn toµn chñ ®éng . Hai vÊn ®Ò t©m lý v« cïng phøc t¹p , nã kh¸c nhau chØ trong ®−êng t¬ kÏ tãc , kh«ng ai cã thÓ gi¶i thÝch ®−îc râ rµng v× kh«ng ai thÊy ®−îc , chØ cã mçi mét m×nh Lý TÇm Hoan nh×n thÊy . Vµ kh«ng biÕt v× qu¸ tin t−ëng vµo Lý TÇm Hoan hay v× nh− ý cña T«n TiÓu B¹ch ®· nãi víi Lý TÇm Hoan b»ng m¾t , nµng hÕt søc b×nh tÜnh khi Lý TÇm Hoan cÊt b−íc . *** T«n TiÓu B¹ch ®øng yªn nh×n theo cho ®Õn khi Lý TÇm Hoan khuÊt bãng , thËt l©u , tia m¾t nµng dêi vÒ phÝa L©m Tiªn Nhi . L©m Tiªn Nhi ®ang lãp ngãp trong vòng s×nh vµ cè ®øng lªn . H×nh nh− nµng cè hÕt søc ªÓ phôc håi d¸ng c¸ch kiªu ng¹o nh−ng nµng l¹i thÊy ®· kh«ng cßn c¸ch nµo cè g»ng h¬n ®−îc , c¸ch Êy b©y giê còng trë thµnh v« dông . Bëi v× chÝnh nµng còng ®· tù thÊy m×nh ®ang khèn ®èn v« cïng . T«n TiÓu B¹ch ®øng nh×n kh«ng nãi mét lêi nµo . Nµng kh«ng lé mét chót c¶m t×nh mµ còng kh«ng lé vÎ g× khinh miÖt . L©m Tiªn Nhi vïng c−êi nh¹t : - T«i biÕt c« ®· xem t«i kh«ng ra g× nh−ng c« cã biÕt t«i cµng xem c« kh«ng ra g× h¬n n÷a ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Kh«ng , t«i kh«ng biÕt ®iÒu ®ã . L©m Tiªn Nhi nãi : - C« ®· lµm h¹i Lý TÇm Hoan thÕ mµ c« l¹i ®øng tr¬ tr¬ nh− c©y ®¸ , con ng−êi c« nh− thÕ hay sao ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 597 T«n TiÓu B¹ch hái : - Theo c« th× t«i ph¶i lµm sao ? L©m Tiªn Nhi nãi : - ChÝnh c« , c« ph¶i biÕt chø ? Ch¼ng lÏ c« kh«ng thÊy m×nh ®· lµm sai µ ? Kh«ng ®Ó cho T«n TiÓu B¹ch cã ph¶n øng , L©m Tiªn Nhi nãi lu«n : - C« ®· biÕt chuyÕn ®i nµy h¾n chÕt , thÕ mµ c« l¹i ... T«n TiÓu B¹ch chÆn ngang : - C« b¶o t«i kÐo h¾n l¹i µ ? T«i cã thÓ kÐo h¾n l¹i kh«ng ? Nµng chît c−êi c−êi vµ nh×n th¼ng vµo mÆt L©m Tiªn Nhi : - T«i kh«ng biÕt chuyÖn nhiÒu nh− c« nh−ng t«i biÕt c« ®ang t×m c¸ch ®¶ kÝch t«i nh−ng t«i kh«ng hÒ tr¸ch c« v× bçng nhiªn t«i c¶m thÊy c« lµ ng−êi ®¸ng th−¬ng hÕt søc . L©m Tiªn Nhi c−êi khÈy : - §¸ng th−¬ng ? Cã g× ®©u mµ l¹i ph¶i dïng hai tiÕng "®¸ng th−¬ng " ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - C« cho r»ng c« trÎ , c« ®Ñp , c« th«ng minh , c« cho r»ng tÊt c¶ ®µn «ng trªn ®êi nµy sÏ b¸i phôc d−íi chan c« , thÕ cho nªn ng−êi ta thµnh t©m thËt ý ®èi ®·i tèt víi c« , tr¸i l¹i c« cho ng−êi ta ngu ngèc nh−ng nhÊt ®Þnh cã mét ngµy c« sÏ ph¸t gi¸c ra r»ng trªn ®êi nµy ng−êi thËt t×nh yªu c« kh«ng cã mÊy bëi v× ch©n t×nh kh«ng khi nµo dïng c¸i trÎ , c¸i ®Ñp ra ®Ó mua mµ c« . Nµng mØm c−êi vµ nãi tiÕp b»ng mét giäng buån buån : - §Õn lóc ®ã , ®Õn lóc mµ c« nh×n thÊy ®−îc sù thËt trÇn truång nh− thÕ ®ã th× c« sÏ ph¸t gi¸c thªm r»ng c« hoµn toµn kh«ng cã ®−îc c¸i g× c¶ , hoµn toµn lµ mét sè kh«ng , mét con ng−êi ®· ®Õn lóc ®ã th× thËt ®¸ng th−¬ng v« h¹n . Giäng cña L©m Tiªn Nhi h¬i rung rung : - C« nghÜ r»ng t«i ®· ®Õn thêi kú Êy råi µ ? Giäng nµng ®· rung , th©n thÓ nµng còng rung theo , kh«ng biÕt nµng v× l¹nh , v× giËn hay ®ang sî sÖt . T«n TiÓu B¹ch kh«ng nãi , nµng chØ nh×n L©m Tiªn Nhi ®ang lem luèt , ®ang x¬ x¸c tr−íc mÆt nµng . L©m Tiªn Nhi vôt c−êi , nµng c−êi thËt lín : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 598 - §óng , qu¶ thËt ta ®· xem h¾n ch¼ng ra g× , ta lu«n lu«n cho h¾n lµ mét th»ng ngu , ta cho c« biÕt nhÐ , nÕu b©y giê mµ t×m ®Õn h¾n th× h¾n vÉn y nh− cò , h¾n vÉn qïy mäp d−íi ch©n ta . T«n TiÓu B¹ch h¸y h¸y m¾t : - ThÕ sao c« kh«ng mau ®i t×m h¾n thö xem ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Kh«ng cÇn , kh«ng cÇn ph¶i thö , ta biÕt ch¾c nh− thÕ , ta biÕt nÕu kh«ng cã ta th× h¾n kh«ng khi nµo sèng næi . Ngoµi miÖng nãi " kh«ng cÇn " nh−ng ch©n nµng ®· phãng nh− bay . L©m Tiªn Nhi ch¹y thËt nhanh . Nµng ®· dïng tËn lùc v× nµng biÕt rÊt râ r»ng ®©y lµ c¬ héi sau cïng , c¬ héi nµy mµ kh«ng chôp ®−îc th× chÝnh nµng , nµng míi lµ kÎ kh«ng lµm sao sèng næi . Nµng kh«ng d¸m nhËn b»ng lêi nh−ng trong th©m t©m cña nµng , nµng thÊy c©u nãi cña T«n TiÓu B¹ch lµ ®óng . B©y giê nµng kh«ng cßn g× c¶ , nµng chØ cßn hy väng TiÓu Phi gi÷ ®−îc y nh− cò hoÆc h¾n cã thèng tr¸ch nµng , sØ nhôc nµng nh−ng mong h¾n kh«ng nì bá nµng. *** §−a m¾t nh×n theo cho ®Õn khi bãng cña L©m Tiªn Nhi mÊt hót , T«n TiÓu B¹ch míi quay l¹i nhÌ nhÑ thë dµi . Nh−ng còng võa lóc Êy th× nµng chît thÊy mét bãng ng−êi xuÊt hiÖn ë ven rõng . Kh«ng , kh«ng ph¶i tíi b©y giê , h×nh nh− ng−êi Êy ®· tíi l©u råi , ®øng ë ®ã l©u råi . C¸i nh×n thÊy ®Çu tiªn cña T«n TiÓu B¹ch lµ ®«i m¾t cña ng−êi Êy . §«i m¾t thËt s¸ng nh−ng cã lÏ v× ®«i m¾t s¸ng Êy v× ch¶y n−íc m¾t qu¸ nhiÒu nªn vÎ tinh anh ®· cã phÇn tr× trÖ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 599 Tuy ®«i m¾t Êy kh«ng ®−îc kinh ho¹t l¾m nh−ng b»ng vµo vÎ y trÇm nh− chøa ®ùng mét mèi sÇu v¹n cæ , ®«i m¾t Êy vÉn cßn ®ñ søc lay ®éng hån ng−êi cho dÇu kÎ Êy lµ s¾t ®¸ . Da mÆt thËt tr¾ng nh−ng mµu tr¾ng Êy ®· xanh , da mÆt mÞm nh−ng nã ®· tiÒm Èn nh÷ng ®−êng nh¨n kh«ng ph¶i v× thêi gian mµ v× ®au khæ . ChØ cÇn nh×n qua , mÆc dï ch−a gÆp lÇn nµo nh−ng b»ng vµo phong th¸i Êy , b»ng vµo sù xuÊt hiÖn n¬i ®©y vµ lóc b©y giê , T«n TiÓu B¹ch ®· ®o¸n ra ngay ng−êi Êy lµ ai . L©m Thi ¢m , ch¾c ch¾n ®ã lµ L©m Thi ¢m chø kh«ng cßn ai n÷a . §µn bµ nh×n ®µn bµ kh«ng gièng nh− c¸i nh×n cña ®µn «ng . L©m Thi ¢m còng ®· thÊy T«n TiÓu B¹ch , nµng chËm chËm b−íc ra vµ hái mét giäng nh− chØ tho¶ng qua trong giã : - C« lµ T«n c« n−¬ng ? Mèi thiÖn c¶m cã ngay víi T«n TiÓu B¹ch ®èi víi ng−êi thiÕu phô , nµng nhoÎn miÖng c−êi : - T«i biÕt tû tû råi , Lý Th¸m Hoa th−êng nh¾c tíi chÞ . L©m Thi ¢m còng c−êi , nô c−êi ¶o n·o lµm sao . T«n TiÓu B¹ch hái tiÕp : - ChÞ ®Õn ®©y sím l¾m ph¶i kh«ng ? L©m Thi ¢m cói mÆt : - T«i nghe nãi Lý Th¸m Hoa cã trËn quyÕt ®Êu t¹i ®©y , vèn muèn ®Õn gÆp ®Ó cïng Th¸m Hoa nãi ®«i lêi nh−ng v× ®· l©u qu¸ t«i kh«ng ra khái cöa v× thÕ nªn ®i l¹c m·i b©y giê míi tíi . Nµng c−êi thËt buån vµ nãi tiÕp : - Nh−ng th«i , kh«ng sao , t«i nãi chuyÖn ®−îc víi c« còng nh− t«i nãi chuyÖn víi Th¸m Hoa . Nµng nãi chuyÖn thËt nhÑ , thËt chËm , h×nh nh− mçi tiÕng nµng ®· c©n nh¾c thËt kü cµng . BÊt cø nãi tiÕng nµo , nµng còng cø b»ng mét giäng thËt ªm , thËt râ , ng−êi nghe nhÊt ®Þnh sÏ cho nµng lµ mét con ng−êi l·nh ®¹m v« cïng . Nh−ng T«n TiÓu B¹ch th× l¹i c¶m th«ng s©u s¾c , nµng cã thÓ nãi nh÷ng c©u nh− thÕ , cã thÓ nãi b»ng giäng l·nh ®¹m nh− thÕ lµ v× nµng ®au khç ®· qu¸ nhiÒu , nµng ®· bÞ d»n vÆt qu¸ nhiÒu . Còng nh− mét dßng suèi nhá bÞ n¾ng h¹n qu¸ l©u lµm cho kh« c¹n . T«n TiÓu B¹ch kh«ng ng¨n ®−îc xóc c¶m cña m×nh , nµng nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 600 - T«i biÕt Th¸m Hoa tõ l©u råi rÊt muèn gÆp chÞ , b©y giê chÞ ®· ®Õn ®©y th× t¹i sao l¹i kh«ng muèn gÆp ng−êi ? L©m Thi ¢m nãi : - Kh«ng ... t«i kh«ng thÓ ... ThËt th× nµng rÊt mong cïng Lý TÇm Hoan gÆp gì nh−ng khi nµng ®Õn th× ®· cã ®«ng ng−êi , v× thÕ nªn nµng kh«ng d¸m lé mÆt bëi v× nµng rÊt sî ng−êi kh¸c ®äc thÊy t×nh c¶m gi÷a nµng vµ Lý TÇm Hoan . Bëi v× nµng biÕt ch¾c nÕu nµng ®èi diÖn víi Lý TÇm Hoan th× ch¾c ch¾n nµng sÏ kh«ng lµm sao khèng chÕ t©m t×nh m×nh ®−îc n÷a . Nµng kh«ng nãi nh÷ng ®iÒu Êy nh−ng T«n TiÓu B¹ch còng ®· hiÓu råi . T«n TiÓu B¹ch thë ra : - Treøc kia t«i kh«ng hiÓu , t«i kh«ng biÕt t¹i sao cã ng−êi l¹i b»ng lßng sèng theo sù an bµy cña kÎ kh¸c , b»ng lßng ®Ó cho ng−êi kh¸c c¶i biÕn ®êi sèng t×nh c¶m cña ®êi m×nh nh−ng b©y giê th× t«i ®· biÕt råi , së dÜ m×nh b»ng lßng nghe theo ng−êi nµo ®ã lµ t¹i v× m×nh yªu ng−êi ®ã , biÕt r»ng ng−êi Êy bÊt cø nãi g× , bÊt cø lµm chuyÖn g× còng ®Òu ®· v× m×nh . L©m Thi ¢m vèn lµ con ng−êi thËn träng , lµ con ng−êi ®· quen kiÒm chÕ b¶n n¨ng nh−ng b©y giê th× nµng ®Ó mÆc cho t×nh c¶m m×nh ph¸t lé . Nµng ®Ó cho n−íc m¾t nµng mÆc t×nh ®æ xuèng . V× nµng thÊy râ con ng−êi ®èi diÖn , nµng ®· thÊy mét sù c¶m thoong , bëi v× mçi mét tiÕng nãi cña T«n TiÓu B¹ch ®Òu thÊm tËn tim nµng , mçi mét tiÕng cña T«n TiÓu B¹ch y nh− mét mòi kim x©m ®óng vµo tim . Nµng ®· tõng o¸n tr¸ch Lý TÇm Hoan , nµng ®· thÊy nµng kh«ng ®−îc g× c¶ , còng nh− L©m Tiªn Nhi , nµng hoµn toµn mÊt hÕt nh−ng kÕt côc bi th¶m Êy , L©m Tiªn Nhi th× kh¸c mµ nµng th× kh¸c . B©y giê nµng c¶m thÊy hËu qu¶ cña mét lçi lÇm . Lý TÇm Hoan v× t×nh , v× nghÜa , b»ng lßng trao s¶n nghiÖp l¹i cho Long Tiªu V©n , gëi g¾m nµng l¹i cho Long Tiªu V©n nh−ng h¾n ®©u ®· g¶ nµng cho Long Tiªu V©n ? ChØ v× nµng hiÓu lÇm , chØ v× nµng o¸n tr¸ch Lý TÇm Hoan nªn nµng míi lÊy Long Tiªu V©n , kh«ng ph¶i Lý TÇm Hoan mµ chÝnh nµng , nµng ®· lµm cho nµng lì dì . Bao nhiªu n¨m tù giam m×nh gi÷a vïng sa m¹c hoang vu n¬i quan ngo¹i , cuèi cïng råi Lý TÇm Hoan còng vÉn quay vÒ . Lóc Lý TÇm Hoan ë nhµ , lóc h¾n ra ®i vµ lóc h¾n trë vÒ , ®«i m¾t h¾n vÉn chøa c¶ mét trêi th−¬ng nhí . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 601 T«n TiÓu B¹ch dÞu giäng : - T«i kh«ng biÕt râ l¾m vÒ chuyÖn gi÷a chÞ vµ Lý Th¸m Hoa nh−ng t«i biÕt ... L©m Thi ¢m vôt ng¾t lêi : - B©y giê th× t«i còng ®· biÕt , v× t«i kh«ng ®−îc nh− c« nªn t«i ®· lµm mét chuyÖn sai lÇm . T«n TiÓu B¹ch ng¹c nhiªn : - Sao ? ChÞ bµo sao ? L©m Thi ¢m nãi : - T¹i sao t«i kh«ng d¸m nãi th¼ng víi h¾n lµ t«i yªu h¾n , bÊt cø h¾n ®i ®©u , cho dÇu gãc biÓn ch©n trêi t«i còng quyÕt kÒ cËn bªn h¾n vµ h¬n n÷a , t¹i sao t«i kh«ng chê h¾n trë vÒ ? T¹i t«i , t¹i t«i kh«ng cã dòng khÝ , t¹i t«i tù t«n tù träng råi l¹i ®©m ra tù ¸i , t¹i t«i , chÝnh t¹i t«i ®· lµm háng cuéc ®êi t«i vµ chÝnh t¹i t«i ®· lµm cho h¾n khæ ®au . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Nh−ng ... nh−ng chÞ ... L©m Thi ¢m l¹i ng¾t ngang : - B©y giê t«i biÕt t«i kh«ng xøng ®¸ng lµm vî h¾n , chØ cã c« míi thËt xøng ®¸ng mµ th«i . Kh«ng ®Ó cho T«n TiÓu B¹ch ph©n trÇn , L©m Thi ¢m nãi lu«n : - Bëi v× chØ cã c« míi cã thÓ an ñi h¾n , chØ cã c« míi xøng ®¸ng lÊp vµo chç trèng thª th¶m trong t©m hån h¾n , chØ cã c« míi khuyÕn khÝch , míi gióp h¾n dùng l¹i cuéc ®êi , bëi v× ®èi víi h¾n c« cã mét niÒm tin , kh«ng cã g× c¶i biÕn ®−îc , cßn t«i ... t«i ... Nµng nghÑn ngµo , n−íc m¾t tu«n ra nh− xèi . T«n TiÓu B¹ch cói ®Çu thËt l©u råi nµng vôt ngÈng lªn c−êi thËt dÞu : - Qóa khø lµ chuyÖn tr«i qua , ngµy mai gÆp l¹i ... L©m Thi ¢m l¹i ng¾t lêi : - Ngµy mai ? Cuéc quyÕt ®Êu nµy ... T«n TiÓu B¹ch nãi b»ng mét giäng c¶ quyÕt : - Ng−êi ta thÊy h¾n nh− thÕ , ai còng cho lµ con ng−êi ®· bu«ng mÊt niÒm tin nh−ng d−íi con m¾t cña t«i , lßngt in cña h¾n bao giê còng thÕ , bao giê còng v÷ng vµng nh− ®Ønh Th¸i S¬n vµ chÝnh ®ã lµ hy väng . L©m Thi ¢m gËt ®Çu : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 602 - C« nãi ®óng , c« qu¶ hiÓu h¾n hoµn toµn . T«n TiÓu B¹ch nãi tiÕp : - Së dÜ t«i hiÓu nh− thÕ lµ v× t«i biÕt h¾n ®· ©m thÇm gi¨ng mét c¸i bÉy cho Th−îng Quan Kim Hång , h¾n lµm ra d¸ng c¸ch nh− thÕ ®Ó cho Th−îng Quan Kim Hång khinh thÞ h¾n vµ chØ cÇn mét chót lßng khinh ®Þch tÊt nhiªn sÏ cã mét chót s¬ hë , ch¾c chÞ còng thõa hiÓu , h¾n chØ cÇn mét tho¸ng gi©y s¬ hë lµ ®ñ l¾m råi . L©m Thi ¢m c−êi thËt t−¬i , cã lÏ kh«ng biÕt bao l©u råi nµng míi cã l¹i ®−îc mét nô c−êi t−¬i nh− thÕ , nµng nãi : - H¾n cã ®−îc mét lßng tin víi chÝnh m×nh nh− thÕ , cã lÏ nhê vµo lßng tin cña c« ®èi víi h¾n , sù hç trî cña c« ®èi víi h¾n to lín l¾m , cã lÏ chÝnh c« còng ch−a thÊy ®−îc râ rµng . Nµng trÇm ng©m vµ vôt hái : - Cßn Kinh V« M¹ng ? H¾n dÇu cã thÓ ®¸nh b¹i Th−îng Quan Kim Hång nh−ng nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ cù næi c¶ hai liªn hîp . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Kinh V« M¹ng còng cã thÓ kh«ng ra tay bëi v× Th−îng Quan Kim Hång ®· c¶m thÊy n¾m ch¾c v÷ng phÇn th¾ng trong tay th× kh«ng cÇn ph¶i lµm chuyÖn Êy vµ chê cho ®Õn lóc h¾n thÊy dÇu ph¶i ra tay th× ®· muén råi . L©m Thi ¢m hái : - C« cã biÕt ch¾c r»ng Kinh V« M¹ng sÏ ch¼ng ra tay ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Lµm sao biÕt ch¾c ®−îc ? L©m Thi ¢m cói mÆt : - Nh− thÕ th× ... th× khã ch¾c cã ®−îc chuyÖn may ... T«n TiÓu B¹ch nãi : - Cã . L©m Thi ¢m hái : - Lµm sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - TiÓu Phi ! L©m Thi ¢m kh«ng nãi nh−ng nµng lé ®Çy thÊt väng . Qu¶ thËt , ai còng cïng thÊt väng vÒ TiÓu Phi . T«n TiÓu B¹ch nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 603 - Ai còng b¶o TiÓu Phi kh«ng cßn mong g× ®øng lªn ®−îc n÷a bëi v× cæ h¾n ®ang ®eo mét c¸i g«ng . L©m Thi ¢m rè m¾t : - C¸i g«ng ? T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu : - Ph¶i , c¸i g«ng cña h¾n chØ cã mçi mét ng−êi gì ®−îc . L©m Thi ¢m hái : - Ai ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Ng−êi nµo trßng vµo cæ h¾n lµ ng−êi Êy gì ®−îc . L©m Thi ¢m nh¨n mÆt : - C« muèn nãi L©m Tiªn Nhi ? T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu : - Ph¶i , chØ khi nµo h¾n c¶m thÊy L©m Tiªn Nhi lµ ng−êi kh«ng ®¸ng cho h¾n yªu , lóc ®ã c¸i g«ng sÏ rít . L©m Thi ¢m thë ra : - T«i còng mong nh− thÕ . Vµ nµng vôt hái : - Cßn ... cßn T«n L·o Tiªn Sinh ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - ¤ng t«i vµ c¶ NhÞ Thóc t«i ®· ph¶i gÊp ra vïng quan ngo¹i , h×nh nh− cã hÑn víi V−¬ng ... Nghe nh¾c tíi L·o T«n Gï , L©m Thi ¢m vïng cói mÆt v©n vª tµ ¸o , h×nh nh− nµng muèn nãi nh−ng råi l¹i ngËp ngõng . T«n TiÓu B¹ch hái : - Cã ph¶i chÞ muèn t«i chuyÓn lêi cho h¾n vÒ quyÓn bÝ kÝp kh«ng ? L©m Thi ¢m kinh ng¹c : - C« còng biÕt chuyÖn Êy hay sao ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - ChuyÖn Êy chÝnh t«i ®· cho h¾n biÕt v× NhÞ Thóc ... L©m Thi ¢m Ët ®Çu : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 604 - V©ng , chÝnh lóc V−¬ng l·o tiÒn bèi ®Õn th× ®· cã T«n NhÞ HiÖp . T«n TiÓu B¹ch hái : - ThÕ th× t¹i sao chÞ l¹i kh«ng cho h¾n biÕt vÒ chuyÖn ®ã ? L©m Thi ¢m nãi : - Bëi v× lóc ®ã t«i c¶m thÊy r»ng vâ c«ng ch¼ng nh÷ng kh«ng cã Ých g× ®èi víi h¾n , tr¸i l¹ cßn cã thÓ lµm cho ®êi h¾n nguy hiÓm nhiÒu h¬n . T«n TiÓu B¹ch c−êi : - ChÝnh v× thÕ nªn chÞ míi dÊu , chÞ muèn ®êi h¾n sÏ m·i m·i lµ mét ng−êi tÇm th−êng yªn æn sèng víi h¹nh phóc gia ®×nh , bªn c¹nh vî ®Ñp con ngoan . L©m Thi ¢m buån buån : - §ã lµ nguyªn nh©n chÝnh yÕu , ng−êi kh¸c cã thÓ kh«ng tin . T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i tin v× t«i ®©u ®îi chÞ nãi , chÝnh t«i ®· c¶m th«ng nh− thÕ . Nµng mØm c−êi nãi tiÕp : - §µn bµ chóng m×nh ch¾c ai còng thÕ c¶ , ai còng muèn yªn lµnh bªn c¹nh chång con , råi còng muèn cho chång m×nh ®õng ®i vµo con ®−êng nguy hiÓm , dÇu con ®−êng ®ã mang l¹i l¾m vinh quang . Nµng thë dµi : - NÕu t«i lµ chÞ trong lóc ®ã ch¾c t«i còng hµnh ®éng nh− thÕ . Nµng vôt hái : - Nh−ng sau nµy nhÊt ®Þnh sÏ cßn gÆp gì , t¹i sao chÞ l¹i ®Þnh nhê t«i nãi l¹i víi h¾n chuyÖn ®ã lµm chi ? L©m Thi ¢m cói mÆt : - Bëi v× ... bëi v× t«i chØ cÇn gÆp c« lÇn nµy råi th«i , ch¾c t«i sÏ ... ®i xa l¾m ... T«n TiÓu B¹ch ng¹c nhiªn : - Sao ? ChÞ ®· quyÕt ... L©m Thi ¢m c−êi buån : - Nh−îc ®iÓm suèt ®êi t«i lµ bÊt cø chuyÖn g× t«i còng thiÕu quyÕt t©m nh−ng cã lÏ ®©y lµ lÇn thø nhÊt t«i h¹ quyÕt t©m , t«i hy väng , t«i khÊu cÇu ®õng ai lµm tiªu tan c¸i quyÕt t©m ®ã cña t«i , v× nã lµ lÇn thø nhÊt trong ®êi . Nµng do dù mét gi©y råi vôt hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 605 - Hißnh nh− trong c¸i chuyÖn do th¸m H−ng V©n Trang bao lÇn , Th−îng Quan Kim Hång cã nghe phong thanh vÒ quyÓn BÝ KÝp vâ l©m cña V−¬ng l·o tiÒn bèi . T«n TiÓu B¹ch nãi : - H¾n biÕt cã quyÓn ®ã nh−ng h¾n kh«ng biÕt vÒ tay ai , chuyÖn do th¸m H−ng V©n Trang lµ chuyÖn ®o¸n mß . L©m Thi ¢m c¾n m«i : - Nh−ng ch¾c ch¾n lµ h¸n cã nhiÒu tham väng vÒ quyÓn BÝ KÝp Êy l¾m ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - Tù nhiªn . L©m Thi ¢m cói mÆt trÇm ng©m . ThËt l©u , nµng ngÈng mÆt nãi : - T«i míi cã mét quyÕt t©m kh¸c n÷a . T«n TiÓu B¹ch tho¸ng h¬i ng¹c nhiªn , nµng nh×n ch¨m ch¨m vµo mÆt L©m Thi ¢m mét lóc vµ nµng bËt hái : - Cã ph¶i chÞ muèn ®¸nh ®æi ? Cã ph¶i chÞ muèn t«i gi¶i táa cho h¾n b»ng quyÓn BÝ KÝp Êy kh«ng ? L©m Thi ¢m ®−a m¾t nh×n vÒ kho¶ng trèng xa x«i vµ nµng nãi trÇm thÇm nh− ®Ó m×nh nghe : - T«i cã thÓ l¹i lµm sao nh−ng t«i nhÊt quyÕt ph¶i hµnh ®éng theo ý nghÜ , t«i ®· thÊt b¹i v× do dù , t«i ®· laµm h ®êi t«i vµ lµm khæ cho ng−êi kh¸c v× do dù , t«i nhÊt ®Þnh ph¶i quyÕt t©m . T«n TiÓu B¹ch cói ®Çu . Nµng kh«ng d¸m lªn tiÕng mµ còng kh«ng d¸m can ng¨n . Nµng nh×n theo d¸ng dÊp m¶nh kh¶nh , l¶o ®¶o v× hÊp tÊp cña L©m Thi ¢m mµ n−íc m¾t bçng øa ra . Th©n phËn ®µn bµ . ChØ v× tù träng , chØ v× h¹nh phóc mµ ph¶i ®¸nh ®Ó mÊt c¶ mét ®êi h¹nh phóc . T«n TiÓu B¹ch ngÈng mÆt nh×n lªn trêi vµ lau n−íc m¾t . Kh«ng , nµng kh«ng thÓ khãc , nµng biÕt bÊt cø giät n−íc m¾t nµo , bÊt cø v× ai , c¨n b¶n còng v× lßng cña nµng ®èi víi Lý TÇm Hoan . B©y giê cßn l©u míi s¸ng , nµng ph¶i hµnh ®éng khi trêi s¸ng . Nµngkh«ng thÓ cÇu may . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 18. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 606 Cuéc chiÕn n¬i nµo còng cã phÇn th¾ng b¹i cÇu may nh−ng t×nh yªu cña nµng kh«ng thÓ phã mÆc vµo may rñi . Nµng ph¶i hµnh ®éng ngay lóc b©y giê . B»ng mäi c¸ch ph¶i cã ng−êi hé trî . B»ng mäi c¸ch ph¶i cã ng−êi tr−íc khi trêi s¸ng . *** Cã ng−êi nãi r»ng " Trªn ®êi chØ cã hai h¹ng ng−êi , h¹ng tèt vµ h¹ng xÊu " . §µn «ng còng thÕ mµ ®µn bµ còng thÕ . L©m Tiªn Nhi tù nhiªn thuéc h¹ng xÊu nh−ng cßn T«n TiÓu B¹ch vµ L©m Thi ¢m ? Tù nhiªn hä thuéc lo¹i tèt nh−ng hä l¹i kh«ng gièng nhau . BÊt luËn ®èi víi chuyÖn g× , L©m Thi ¢m cã mét ph−¬ng c¸ch lµ chÞu ®ùng , c¾n r¨ng chÞu ®ùng . Nµng cho r»ng c¸i mü ®øc lín nhÊt cña ®µn bµ lµ chÞu ®ùng , lµ nhÉn n¹i , T«n TiÓu B¹ch th× kh«ng . Nµng lµ con ng−êi thùc tÕ , nµng lµ con ng−êi ph¶n ®èi . Khi nµo nµng nhËn thÊy viÖc ®ã lµ sai th× nµng lËp tøc ph¶n kh¸ng . Nµng cã thÓ lµ Ých kû nh−ng nµng kh«ng giµnh giùt . Nµng kh«ng giµnh giùt cña bÊt cø ai nh−ng nÕu nµng cã lµ nµng c−¬ng quyÕt cho b»ng ®−îc . Nµng s¸ng suèt , c−¬ng nghÞ , dòng khÝ , nµng cã ®ñ mét søc tin vÒ hµnh ®éng cña m×nh . Nµng s¸m yªu , d¸m hËn , kh«ng ai nh×n vµo ng−êi nµng mµ cã thÓ thÊy tèi t¨m . ChÝnh v× lÏ ®ã , v× cã h¹ng ng−êi nh− thÕ Êy , nh©n lo¹i míi tiÕn lªn , míi sinh tån . §ã lµ nhËn thøc cña nµng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 19. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 607 " ChØ cÇn ta t×m h¾n , bÊt luËn lóc nµo , h¾n còng sÏ quú mäp d−íi ch©n ta , cÇu ta ban cho h¾n t×nh yªu " " Kh«ng cã ta , nhÊt ®Þnh h¾n kh«ng lµm sao sèng næi " Nh−ng L©m Tiªn Nhi cã n¾m ch¾c ®−îc nh− thÕ hay kh«ng ? Nµng tin nµng n¾m ch¾c ®−îc h¾n , nµng biÕt h¾n qu¸ yªu nµng , yªu ®Õn møc s½n sµng chÕt v× nµng . Nh−ng b©y giê TiÓu Phi ë ®©u ? NhÊt ®Þnh lµ h¾n ®ang ë t¹i nhµ , bëi v× " ®ã lµ nhµ cña chóng ta " , n¬i ®ã cßn dÊu tÝch cña nµng , cßn h¬i h¸m cña nµng . NhÊt ®Þnh ®ang ngãng ®îi nµng . NghÜ ®Õn ®ã , lßng L©m Tiªn Nhi bçng nghe khoan kho¸i . Trong hai ngµy nay , nhÊt ®Þnh h¾n kh«ng lµm g× c¶ , nhÊt ®Þnh h¾n uèng r−îu tèi ngµy , nhµ cöa nhÊt ®Þnh lµ tïm lum , lu«n c¶ nh÷ng tö thi ch¾c còng kh«ng buån ch«n dËp . NghÜ ®Õn ®ã L©m Tiªn Nhi bÊt gi¸c cau mµy . Nµng kh«ng thÝch d¬ d¸y , nµng lu«n lu«n s¹ch sÏ . Nh−ng còng kh«ng sao , chØ cÇn thÊy mÆt ta th× bÊt luËn chuyÖn g× nÆng nhäc ®Õn ®©u h¾n còng ®µnh lµm hÕt , nµng kh«ng ph¶i ®éng mãng tay . L©m Tiªn Nhi thë phµo khoan kho¸i . Nµng tháa m·n lµ ph¶i . Mét con ng−êi ®· " lón " s©u ®Õn møc nh− nµng , thÕ mµ cßn cã mét chç Êm cóng ®Ó vÒ , cßn cã ng−êi khæ ®îi tr«ng , c¸i c¶m gi¸c Êy khiÕn cho nµng cã quyÒn tháa m·n . " Trë vÒ tr−íc , ta ®èi víi h¾n thËt còng cã ®iÒu qu¸ ®¸ng ,còng h¬i ¸c mét chót , c¸i ®ã còng kh«ng hoµn toµn do lçi n¬i m×nh nh−ng kh«ng sao , sau nµy m×nh sÏ níi níi h¾n mät chót còng d− ®Ó bï l¹i " " §µn «ng th× còng ch¼ng kh¸c chi con nÝt , muèn cho hä nghe lêi ®©u cã khã , chØ cÇn nhÐt vµo miÖng hä tÝ ti ®−êng lµ mäi chuyÖn dÇu d÷ ®Õn møc nµo còng sÏ em ru " " Cho h¾n mét chót ngät lµ xong " NghÜ ®Õn chuyÖn " Êy " , nµng chît c¶m thÊy nãng bõng ®«i m¸ . " DÇu g× h¾n còng kh«ng ®Õn nçi nµo , h¾n còng dÔ thwong vµ nhÊt lµ so víi nh÷ng kÎ ®µn «ng ®· ®i qua ®iõu m×nh , h¾n c−êng tr¸ng còng ch¼ng kÐm ai " Nµng chît nghe n«n nãng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 20. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 608 Nµng chît ph¸t gi¸c ra mét chuyÖn l¹ lµ h×nh nh− nµng còng cã h¬i yªu h¾n . ChuyÖn mµ tõ l©u nµng khopong hÒ hay biÕt . Nµng nghÜ " M×nh ph¶i ®èi xö víi h¾n kha kh¸ mét chót , téi nghiÖp con ng−êi ®µn «ng nh− thÕ trªn ®êi nµy kh«ng nhiÒu l¾m , cã lÏ sau nµy kh«ng lµm sao m×nh t×m ra ®−îc n÷a ". Cµng nghÜ , nµng cµng b−íc thËt nhanh . Võa ®i , nµng võa thÇm nhñ :" TiÓu Phi , anh h·y yªn lßng , tõ ®©y vÒ sau t«i sÏ kh«ng lµm cho anh ®au lßng n÷a ®©u , qua khÏ lµ qu¸ khø , chóng ta h·y yªn t©m lµm l¹i tõ ®Çu ". " ChØ cÇn anh còng y nh− tr−íc th× nhÊt ®Þnh t«i xÏ lµm võa ý anh ngay " . Nh−ng TiÓu Phi qu¶ cã cßn ý nghÜ nh− tr−íc n÷a ch¨ng ? L©m Tiªn Nhi chît thÊy h¬i nghi ng¹i . Nµng kh«ng ch¾c ch¾n l¾m , lßng tù tin cña nµng ®· dao ®éng thËt råi . Tr−íc ®©y , nµng kh«ng hÒ cã c¶m gi¸c nh− thÕ v× tr−íc ®©y TiÓu Phi ®èi víi nµng kh«ng träng yÕu , nµng kh«ng hÒ quan t©m ®Õn chuyÖn TiÓu Phi cã thÓ bá r¬i nµng . Mét con ng−êi mµ ®Ðn lóc c¶m thÊy cÇn " ph¶i ®−îc " th× lóc bÊy giê míi sî bÞ " mÊt ®i " . §¸ng th−¬ng nhÊt lµ khi cµng nãng " muèn ®−îc " Êy l¹i chÝnh lµ lóc sù " mÊt m¸t " cµng hiÖn ra râ rÖt . Nµng vôt ®õng l¹i , nµng xÐ v¹t ¸o , nµng lÊy n−íc m−a v¾t lau mÆt lau tãc , nµng kh«ng muèn tr−íc mÆt TiÓu Phi víi th©n m×nh d¬ d¸y . Nµng dïng mÊy ngãn tay ch¶i tãc , nµng kh«ng muèn tr−íc mÆt TiÓu Phi víi d¸ng s¾c x¸c x¬ . Nµng kh«ng thÓ ®Ó cho h¾n thÊy nµng ®· " lón " xuèng råi , v× nµng kh«ng thÓ mÊt h¾n lóc b©y giê . *** Gian nhµ nhá ®Ìn h·y cßn chong s¸ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
nguon tai.lieu . vn