Xem mẫu

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 532 Håi thø ba m−¬i s¸u Nh÷ng phót yÕu lßng L ©m Tiªn Nhi ®· dõng b−íc nh−ng nµng vÉn kh«ng quay ®Çu l¹i . Nµng ®øng yªn mét chç vµ nhÌ nhÑ thë ra . TiÕng thë cña nµng tuy thËt nhá nh−ng nã chøa ®ùng c¶ nh÷ng g× u ¸n nhÊt trong ®êi . Ng−êi nµo nh×n ®Õn thÇn s¾c cña nµng kh«ng mét ai cã thÓ tin r»ng trong lóc ®¾c ý nh− thÕ Êy mµ nµng l¹i cã thÓ trong lóc ®ã kh«ng bu«ng ra mét tiÕng thë dµi u uÊt . Lßng cña Lý TÇm Hoan nÆng nh− treo ®¸ . H¾n biÕt trªn ®êi nµy kh«ng hÒ cã mét thø ©m nh¹c nµo , thø giäng h¸t nµo cã kh¶ n¨ng lµm ®éng lßng ng−êi nh− tiÕng thë dµi cña nµng . H¾n rÊt mong TiÓu Phi h·y nh×n h¾n mét c¸i , nghe h¾n nãi mét lêi . Nh−ng b©y giê TiÓu Phi chØ cßn thÊy cã mçi mét L©m Tiªn Nhi , chØ cßn nghe cã mçi mét lêi nµng nãi . L©m Tiªn Nhi l¹i thë ra : - Nh÷ng lêi nãi cña t«i ®· nãi hÕt råi , kh«ng cÇn ph¶i ®îi thªm g× n÷a . TiÓu Phi hái : - Kh«ng cÇn ph¶i ®îi ? T¹i sao thÕ ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Bëi v× chÝnh t«i ®· høa víi ng−êi kh¸c r»ng t«i ®Õn ®©y chØ ®Ó nãi mét c©u , nãi xong t«i ®i ngay . TiÓu Phi hái : - Tù c« muèn ®i ? L©m Tiªn Nhi thë dµi : - Gi¸ nh− t«i kh«ng ®i th× còng cã ng−êi muèn ®uæi t«i ®i . TiÓu Phi lín giäng : - Ai ? Ai cã ý muèn ®uæi c« ? ¸nh m¾t L©m Tiªn Nhi cµng rùc rì h¬n lªn . Bao nhiªu søc lùc c¬ hå tan biÕn b©y giê còng kÐo trë vÒ , nµng lín giäng : - T«i bÞ ng−êi ta ®uæi ®i khái n¬i nµy . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 533 TiÓu Phi lín giäng : - T¹i sao c« l¹i bÞ ng−êi ta ®uæi ? §©y chÝnh lµ nhµ cña c« . L©m Tiªn Nhi quay ph¾t trë l¹i , nµng nh×n s©u vµo m¾t TiÓu Phi . B©y giê th× nµng ®· n¾m v÷ng trong tay . M¾t nµng ®Ém −ít v× m¾t nµng lu«n −ít nh− giät m−a ®äng cµnh lª . ThËt l©u , nµng míi thë dµi , giäng nµng ray røc : - B©y giê ... b©y giê n¬i ®©y cßn cã ph¶i lµ nhµ cña ... m×nh ch¨ng ? TiÕng " m×nh " cña nµng tuy kh«ng nhÊn m¹nh nh−ng lßng TiÓu Phi bâng run lªn , h¾n lín tiÕng : - Tù nhiªn ®©y lµ nhµ cña m×nh , chØ cÇn c« b»nglßng th× nhµ nµy vÉn lµ nhµ cña m×nh . H¾n lËp ®i lËp l¹i tiÕng " m×nh " , h×nh nh− tiÕng Êy ®èi víi h¾n thËt lµ huy hoµng mü lÖ . B−íc ch©n cña L©m Tiªn Nhi nhÝch tíi , h×nh nh− nµng muèn ch¹y l¹i ng· vµo lßng TiÓu Phi nh−ng nµng l¹i dõng kÞp , nµng cói ®Çu ñ rò : - Tù nhiªn lµ t«i b»ng lßng nh−ng cã ng−êi l¹i kh«ng b»ng lßng . TiÓu Phi nghiÕn r¨ng nãi tõng tiÕng mét : - Ai ? Ai kh«ng b»ng lßng ? Ai kh«ng b»ng lßng th× ng−êi Êy cø ®i ra ? H×nh nh− h¾n kh«ng d¸m ch¹m vµo ®«i m¾t cña Lý TÇm Hoan vµ h¾n còng kh«ng d¸m nghÜ ®Õn ý nghÜ cña mäi ng−êi . Qu¶ thËt , T«n L·o Tiªn Sinh ®· hÊp cho bao nhiªu r−îu trong ng−êi h¾n tu«n ra , ®· lµm chç huyÕt dÞch cña h¾n ®æi thay nh−ng chÝnh v× bao nhiªu khÝ lùc tung ra nh− thÕ l¹i cµng lµm cho h¾n yÕu mÒm . Mét con ng−êi ®ang trong tr¹ng th¸i yÕu mÒm nh− thÕ th× t×nh c¶m l¹i r¹t rµo h¬n bao giê hÕt . §«i m¾t cña TiÓu Phi gÇn nh− kh«ng rêi khái con ng−êi cña L©m Tiªn Nhi , h¾n nãi tõng tiÕng mét : - T¹i n¬i nµy , kh«ng mét ai cã thÓ ®uæi nµng , chØ cã nµng míi cã thÓ ®uæi ng−êi kh¸c ®−îc . L©m Tiªn Nhi c−êi trong n−íc m¾t : - T«i . t«i rÊt muèn ®−îc sèng víi riªng anh nh−ng hä l¹i lµ b»ng h÷u cña anh . TiÓu Phi nãi ; Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 534 - Nh÷ng ai kh«ng muèn lµm b»ng h÷u víi c« th× nh÷ng ng−êi ®ã còng kh«ng lµ b»ng h÷u cña t«i . Y nh− mét con Ðn trªn dßng s«ng , L©m Tiªn Nhi lao th¼ng vµo lßng TiÓu Phi . Nµng «m h¾n thËt chÆt : - ChØ cÇn nghe l¹i ®−îc cña anh mét lêi nh− thÕ th× lßng t«i ®· sèng l¹i råi , ngay lóc nµy bÊt luËn lµ ai , bÊt luËn ®èi xö víi t«i nh− thÕ nµo t«i còng ch¼ng cÇn . Cöa vÉn khÐp hê chø kh«ng gµi chèt . Lý TÇm Hoan chÇm chËm b−íc ra , h¾n chuÈn bÞ ®i vµo bãng tèi . Bãng tèi mµ L©m Tiªn Nhi võa tho¸t ra . H¾n thõa biÕt r»ng b©y giê mµ cßn l−u l¹i trong gian nhµ Êy lµ ®· mét chuyÖn qu¸ d− . T«n TiÓu B¹ch theo sau l−ng h¾n , nµng nghiÕn r¨ng : - Ch¼ng lÏ chóng ta l¹i ®i nh− thÕ nµy sao ? Lý TÇm Hoan kh«ng nãi , h¾n nãi ch¾c còng kh«ng ra lêi . T«n TiÓu B¹ch lËp l¹i : - Nh− vËy råi chóng ta ®i sao ? Nh− ®· lÊy l¹i ®−îc sù b×nh th¶n phÇn nµo , Lý TÇm Hoan c−êi : - Kh«ng ®i nh− thÕ nµy th× chê cho ng−êi ta ®uæi hay sao ? T«n TiÓu B¹ch dËm ch©n : - ThËt t«i kh«ng ngê h¾n l¹i lµ con ng−êi nh− thÕ Êy , kh«ng ngê h¾n cßn cã thÓ ®èi víi nµng nh− thÕ Êy . H¹ng ng−êi nh− thÕ lµ h¹ng ng−êi vong ©n béi nghÜa , träng ®µn bµ h¬n b»ng h÷u . Lý TÇm Hoan thë ra : - C« ®· xem lÇm h¾n råi . T«n TiÓu B¹ch nãi : - §óng , t«i ®· xem lÇm h¾n , t«i cø t−ëng h¾n lµ con ng−êi kh¸ . Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng , t«i nãi xem h¾n lÇm lµ lóc nµy ®©y , h¾n kh«ng ph¶i lµ con ng−êi tÖ nh− c« ®· nãi ®©u . T«n TiÓu B¹ch tøc tèi : - Kh«ng ph¶i h¹ng ng−êi nh− thÕ mµ l¹i lµm nh÷ng chuyÖn nh− thÕ µ ? Lý TÇm Hoan buån buån : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 535 - Bëi v× ... bëi v× ... ThËt t×nh th× h¾n còng kh«ng biÕt nãi lµm sao . Nh−ng T«n Lo· Tiªn Sinh ®· nãi thay cho h¾n : - H¾n lµm nh− thÕ lµ t¹i v× h¾n mÊt tù do . T«n TiÓu B¹ch trõng m¾t : - Sao l¹i mÊt tù do , nµo cã ai Ðp h¾n ®©u ? T«n L·o Tiªn Sinh nãi : - Kh«ng ai Ðp bøc h¾n c¶ , chÝnh h¾n ®· trßng xiÒng xÝch vµo cæ h¾n . ¤ng ta thë ra vµ nãi tiÕp : - ThËt ra th× kh«ng ph¶i mét m×nh h¾n mµ trªn ®êi nµy ai còng ®Òu cã mét c¸i g«ng trong m×nh . T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i kh«ng cã . T«n L·o Tiªn Sinh nãi : - T¹i v× ng−¬i cßn nhá nh−ng biÕt chõng ®©u b©y giê ng−¬i còng ®· mµi c−a mµi bóa ®Ó ®ãng cho m×nh mét c¸i g«ng mµ ng−¬i ch−a biÕt ®Êy . Kh«ng nghe c¸i tiÕng tù ®ãng g«ng v× c¸i tiÕng " cßn nhá " ®· lµm cho T«n TiÓu B¹ch nh¶y dùng lªn : - T«i mµ cßn nhá ? Nh− chît thÊy m×nh s¬ suÊt , nµng véi tr¸nh ®i , nµng chØ Lý TÇm Hoan : - Cø cho t«i lµ cßn nhá ®i , thÕ cßn ... cßn Lý TH¸m Hoa ? T«n L·o Tiªn Sinh nãi : - H¾n còng ®ang ®eo mét c¸i g«ng ? T«n TiÓu B¹ch nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan : - Th¸m Hoa thõa nhËn µ ? Lý TÇm Hoan c−êi : - T«i thõa nhËn lµ c¸i g«ng Êy t«i ®eo trong cæ ®· h¬n hai m−¬i n¨m . T«n TiÓu B¹ch trßn xoe ®«i m¾t nh−ng nµng kh«ng nãi ®−îc . T«n L·o Tiªn Sinh nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 536 - C¸i g× h¾n còng kh«ng cÇn c¶ , cho dÇu cã ng−êi hèi nhôc h¾n , cã ng−êi xö tÖ víi h¾n , h¾n còng kh«ng xem lµ quan träng , nhiÒu ng−êi ®· cho r»ng h¾n kh«ng cßn mét chót dòng khÝ nµo . Lý TÇm Hoan c−êi nh− mÕu . T«n L·o Tiªn Sinh nãi lu«n : - ThÕ nh−ng b»ng h÷u cña h¾n l©m nguy th× cho dÇu trªn löa báng dÇu s«i , cho dÇu ®ao kiÕm chÜa vµo hai bªn h«ng , h¾n còng quyÕt t×m ®Õn cøu cho kú ®−îc . ¤ng ta thë ra vµ nãi tiÕp : - Bëi v× h¾n cã c¸i " g«ng " b»ng h÷u , c¸i " g«ng " quªn m×nh , nh÷ng c¸i " g«ng " mµ thiªn h¹ cho lµ ng«ng cuång ®ã kh«ng bao giê cëi ra cho ®−îc . T«n TiÓu B¹ch hái : - ThÕ cßn h¹ng ng−êi nh− Long Tiªu V©n th× cã ®eo g«ng kh«ng ? T«n L·o Tiªn Sinh ®¸p : - Cã chø , ®ã lµ c¸i g«ng kiÕm tiÒn , c¸i g«ng quyÒn thÕ . T«n TiÓu B¹ch nãi : - ThÕ nh−ng h¾n muèn giÕt Lý Th¸m Hoa ®©u ph¶i v× kim tiÒn vµ quyÒn thÕ v× h¾n rÊt biÕt Lý Th¸m Hoa ®©u cã tranh quyÒn ®o¹t lîi víi h¾n ? T«n L·o Tiene Sinh ®¸p : - H¾n muèn giÕt Lý Th¸m Hoa còng chÝnh v× bÞ mét c¸i g«ng . T«n TiÓu B¹ch hái : - G«ng g× ? T«n L·o Tiªn Sinh nh×n Lý TÇm Hoan nh−ng kh«ng nãi nöa lêi . Lßng cña Lý TÇm Hoan l¹i cµng nÆng lªn h¬n n÷a y nh− lµ ®ang thªm mét c¸i g«ng . T«n TiÓu B¹ch nh×n h¾n vµ nµng bçng hiÓu tra . Së dÜ Long Tiªu V©n muèn giÕt Lý TÇm Hoan v× h¾n mang trong lßng mét sù hoµi nghi vµ tËt ®ã . H¾n hoµi nghi Lý TÇm Hoan trë l¹i Trung Nguyªn lµ ®Ó thu håi s¶n nghiÖp mµ ngµy x−a ®· cho h¾n , s¶n nghiÖp ®ã lµ sinh m¹ng cña h¾n , h¾n kh«ng muèn sù cã mÆt cña Lý TÇm Hoan , v× sù cã mÆt ®ã lµm cho h¾n thÊy s¶n nghiÖp kia kh«ng ph¶i lµ cña h¾n , cho dÇu Lý TÇm Hoan kh«ng thu håi nh−ng sù cã mÆt ®ã lµm cho h¸n ng−îng ngïng kh«ng thÓ vç ngùc nãi r»ng s¶n nghiÖp ®å sé Êy do chÝnh m×nh t¹o dùng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 537 H¾n tËt ®ã v× h¾n thÊy Lý TÇm Hoan vÜ ®¹i qu¸ , qu©n tö qu¸ , tinh thÉn vÜ ®¹i vµ lßng qu©n tö ®ã lµm lu mê h×nh bãng vÞ chñ nh©n H−ng V©n Trang hiÖn t¹i vµ nhÊt lµ h¾n c¶m thÊy Lý TÇm Hoan rÊt xøng ®¸ng víi t×nh yªu cña L©m Thi ¢m vµ h¾n c¶m thÊy tr−íc mÆt L©m Thi ¢m , h¾n bçng biÕn thµnh bÐ nhá , ti tiÖn qu¸ . Ngµy h¾n vÒ t¸ tóc t¹i Mai Hoa Trang lóc ®ã ch−a cã c¸i tªn H−ng V©n Trang cña h¾n , chÝnh né c¸i tªn nµy lµm cho h¾n còng ®ñ giÕt Lý TÇm Hoan v× khi cã mÆt Lý TÇm Hoan , h¾n ng−îng ngïng kh«ng d¸m nãi lªn ba tiÕng H−ng V©n Trang bëi v× lóc giao s¶n nghiÖp ra ®i th× Lý TÇm Hoan vÉn ®Ó y tÊm khu«n biÓn s¬n son thiÕp vµng rùc rì Mai Hoa Trang tù nhiªn khi h¾n võa ®Æt ch©n vµo ®©y , h¾n chØ lµ ng−êi b¹n , L©m Thi ¢m tuy vÉn mang danh lµ nghÜa huynh nghÜa muéi víi Lý TÇm Hoan nh−ng nµng ®· yªu Lý TÇm Hoan tha thiÕt , thø t×nh yªu ch−a béc lé b»ng lêi , ®èi víi h¾n , nµng chØ mÆc nhiªn xem nh− ng−êi b¹n cña chång mµ th«i . H¾n còng kh«ng ngá lêi g× víi nµng , h¾n chØ nãi víi Lý TÇm Hoan , v× sù nãi th¼ng cña h¾n nh− thÕ lµm cho Lý TÇm Hoan khã xö , cuèi cïng hä Lý quyÕt ®Þnh ra ®i , hä Lý quan niÖm ra ®i lµ gi¶i tho¸t , gi¶i tho¸t cho chÝnh m×nh vµ gi¶i tho¸t cho c¶ ba ng−êi , chuyÖn trao cho s¶n nghiÖp , chuyÖn nh−êng l¹i t×nh yªu lµ chuyÖn thµnh thËt cña Lý TÇm Hoan . Lý TÇm Hoan nghÜ r»ng m×nh kh«ng cã quyÒn ®Ó cho Long Tiªu V©n , ng−êi anh kÕt nghÜa mµ còng lµ vÞ ©n nh©n mang niÒm thÊt väng vµ tin ch¾c L©m Thi ¢m còng sÏ cã h¹nh phóc bªn ng−êi chång nh− thÕ . M·i cho ®Õn m−êi n¨m sau trë l¹i , Lý TÇm Hoan míi biÕt ban ®Çu v× L©m Thi ¢m hiÓu lÇm , o¸n tr¸ch vµ b»ng lßng lµm vî Long Tiªu V©n nh−ng vÒ sau , nµng biÕt ra sù hy sinh cña Lý TÇm Hoan vµ nhÊt lµ th¸i ®é ti tiÖn cña Long Tiªu V©n lµm cho nµng ®au khæ . ChuyÖn ®ã cµng lµm cho Long Tiªu V©n ®è kþ , cµng lµm cho h¾n quyÕt t©m giÕt cho ®−îc Lý TÇm Hoan . T«n TiÓu B¹ch nh×n Lý TÇm Hoan tr©n trèi , lßng nµng bçng nghe d©ng lªn mét niÒm th−¬ng xãt . Nµng buéc miÖng hái : - Yªu ? Ch¼ng lÏ " yªu " còng lµ mét c¸i " g«ng " ? T«n L·o Tiªn Sinh nãi : - Tù nhiªn vµ nã l¹i cµng nÆng h¬n bÊt cø c¸i g«ng nµo . T«n TiÓu B¹ch hái : - Nh−ng TiÓu Phi cã thËt ®· yªu L©m Tiªn Nhi hay kh«ng ? Ph¶i ch¨ng h¾n yªu gÇn nh− ®iªn lo¹n nh− thÕ lµ t¹i v× h¾n kh«ng ®¹t tíi t×nh yªu ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 538 Kh«ng mét ai tr¶ lêi c©u hái cña nµng . Bëi v× chuyÖn ®ã kh«ng ai cã thÓ håi ®¸p ®−îc . T«n TiÓu B¹ch thë ra , nµng nh×n Lý TÇm Hoan vµ nãi b»ng mét giäng bïi ngïi : - H¾n lµ b»ng h÷u cña anh , cho dÇu nguy hiÓm gian lao ®Õn bùc nµo , anh còng ph¶i t×m c¸ch cëi bá c¸i g«ng khèn n¹n kia cho h¾n . Lý TÇm Hoan bÊt gi¸c quay ®Çu nh×n trë l¹i . Gian nhµ nhá nµy h·y cßn tá râ mµn s−¬ng , ¸nh ®Ìn vÉn cßn r¹ng rì . Lý TÇm Hoan bçng khom m×nh ho sÆc sôa . Bëi v× h¾n biÕt kh«ng mét ai cã thÓ cøu ®−îc TiÓu Phi , kh«ng mét ai cã thÓ cëi gæng cho h¾n . ChØ trõ cã h¾n , chØ cã chÝnh bµn th©n TiÓu Phi míi cã thÓ tù gi¶i tho¸t mµ th«i. *** Lµ mét con ng−êi kh«ng bao giê cã chuyÖn bu«ng xu«i mµ kh«ng lÊy l¹i , nhÊt lµ nµng biÕt chØ phót gi©y n÷a th«i , nhÊt ®Þnh TiÓu Phi sÏ kh¸m ph¸ ra nµng lµ mét c« g¸i mÊt trinh . L©m Tiªn Nhi cè chÞu ®ùng , hai bµn tay xoa nhÑ lªn ngùc TiÓu Phi , giäng nµng thËt nhÑ : - Anh ... t¹i sao anh kh«ng hái ? Anh ... t¹i sao anh kh«ng hái xem ... Th−îng Quan Kim Hång ®· lµm g× ... em ... TiÓu Phi vôt dõng tay . R¨ng h¾n c¾n chÆt , tr¸n h¾n rÞn må h«i . TiÓu Phi vôt la lªn : - Anh biÕt ... anh biÕt em v× anh mµ hy sinh . T×nh yªu chóng ta trän vÑn , anh kh«ng cÇn ... thø ®ã . L©m Tiªn Nhi nøc në : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 539 - Nh−ng .. anh , sù « nhôc nµy ... sù thanh b¹ch mµ em cè g×n gi÷ cho anh ®· mÊt ... TiÓu Phi n¾m chÆt hai tay : - Anh cã c¸ch . H¾n nghiÕn r¨ng nãi lín : - Anh ph¶i giÕt Th−îng Quan Kim Hång ... chØ cã giÕt Th−îng Quan Kim Hång th× sù thanh b¹ch cña em ®−îc båi hoµn . H¾n vôt ng−ng ngang , h¾n ®· nghe giäng c−êi lanh l¶nh bªn ngoµi . Giäng cña ng−êi thø nhÊt : - Cø nh− thÕ th× ng−êi mµ ng−¬i ®Þnh giÕt ®Ó röa r¸y cho nµng s¹ch sÏ sÏ chÊt lªn thµnh nói . Giäng cña ng−êi thø hai : - C¸i con chã c¸i Êy , th©n thÓ cña nã b¾t ®Çu tõ m−êi b¶y tuæi ®· d¬ diÕt , cho tíi b©y giê , bÊt luËn h¹ng ®µn «ng nµo trõ ng−¬i ra , chØ cÇn gÆp mÆt mét lÇn lµ nã ®· ngñ ngay víi ng−êi Êy . Giäng cña ng−êi thø ba ®anh ¸c h¬n : - NÕu ng−¬i muèn giÕt nh÷ng kÎ ®· ngñ víi nµng , nÕu mçi ngµy ng−¬i cã thÓ giÕt ®−îc mét tr¨m th× cho ®Õn khi tãc ng−¬i b¹c phÕu còng ch−a giÕt hÕt . Hõ , ®óng lµ thø chØ biÕt gôc ®Çu vµo tròng ngùc ®µn bµ . *** Gian nhµ gåm cã ba cöa sæ . Mçi cöa sæ ®Òu cã mét ng−êi . Tuy giäng nãi cña ba ng−êi kh¸c nhau nh−ng hä cïng gièng nhau mét ®iÓm " s¾c bÐn , tôc t»ng vµ hung ¸c " . TiÓu Phi bu«ng tay , h¾n víi lÊy chiÕc mÒm ®¾p lªn vãc ngäc trÇn truång cho L©m Tiªn Nhi vµ tuét xuèng gi−êng rÝt giäng : - KÎ nµo ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 540 H¾n vèn muèn x«ng ra nh−ng võa nhãn m×nh lªn chît dõng l¹i , h¾n b−íc lui mÊy b−íc , ¸n tr−íc L©m Tiªn Nhi . Bªn ngoµi cöa sæ tiÕng c−êi bËt lªn s»ng sÆc . Hä cÊt tiÕng c−êi vµ mçi ng−êi nãi mét c©u : - Ng−¬i sî bän nµy nh×n thÊy lå lé cña con chã c¸i Êy µ ? - Nã cho ng−êi ta nh×n ®· qu¸ quen råi , cã ng−êi ®µn «ng nµo ch−a thÊy ®©u mµ sî ? Cho ng−êi ta nh×n quen råi , b©y giê tªnh hªnh nh− thÕ mµ nÕu kh«ng cã ai nh×n coi chõng nã ph¸t ®iªn lªn Êy . Çm ! Ba c¸nh cöa cïng mét lóc bung ra . Ba chiÕc lång ®Ìn s¸ng rùc , c¾m trªn ba c©y tróc dµi ®−a th¼ng vµo , tËp trung ¸nh s¸ng quanh m×nh L©m Tiªn Nhi . L©m Tiªn Nhi ®−a tay che m¾t chõng nh− ®Ó che bít ¸nh s¸ng lµm cho nµng cho¸ m¾t nh−ng võa v« t×nh võa cè ý , nµng ®Ó chiÕc mÒm tôt xuèng lÇn lÇn . TiÓu Phi nãng mÆt , h¾n hèt mí quÇn ¸o liÖng lªn gi−êng : - MÆc vµo . L©m Tiªn Nhi chíp ®«i m¾t long lanh , nµng nhoÎn miÖng c−êi : - T¹i sao ? Anh nghÜ t«i nh− thÕ nµy kh«ng xøng ®ang cho thiªn h¹ chiªm ng−ìng ®Êy − ? Nµng ®øng th¼ng lªn , d−íi ¸nh s¸ng cña ba chiÕc lång ®Ìn , th©n thÓ nµng nh− ngäc chuèt . Nµng nhÕch m«i c−êi thËt ®Ñp . Cïng mét lóc nµng tung ra hai vò khÝ . Bªn ngoµi nhiÒu tiÕng c−êi h« h« vµ " b×nh " , c¸nh cöa lín tung ra . *** Ba ng−êi ¸o vµng , ba chiÕc nãn réng vµnh sôp ngang mi m¾t . §ã lµ dÊu hiÖu cña Kim TiÒn Bang . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 541 Ng−êi ®i ®Çu , l−ng hïm vai gÊu , tay cÇm sîi xÝch , hai ®Çu cã hai tr¸i chuú thËt lín . Ng−êi thø hai , thø ba cÇm ®ao vµ kiÕm : Quû §Çu §ao , T¸ng M«n KiÕm . C¶ ba ng−êi binh khÝ l¨m le , h×nh nh− hä lµ h¹ng ng−êi kh«ng hÒ ®Ó cho mét c¬ héi giÕt ng−êi nµo bÞ tr«i qua . L©m Tiªn Nhi vÉn c−êi , giäng c−êi cña nµng mçi phót mét quyÕn rò : - A , kh«ng ngê l¹i lµ Phong Vò L−u Tinh H−íng Tßng §¹i §µ Chñ , xin lçi . C©y chuú cña H−íng Tßng nhÌ nhÑ ®ong ®−a trong khi hai tay h¾n v÷ng nh− trô ®¸ . L©m Tiªn Nhi hái : - Nh−ng §µ Chñ ®Õn ®©y cã ph¶i theo mÖnh lÖnh cña Th−îng Quan Kim Hång ®Ó giÕt t«i kh«ng nhØ ? H−íng Tßng ®¸p : - §óng . L©m Tiªn Nhi thë ra : - ThËt kh«ng ngê Th−îng Quan Kim Hång l¹i gÊp nh− thÕ nhØ ? H−íng Tßng nãi : - Ng−êi kh«ng cßn dïng ®−îc th× ph¶i chÕt . L©m Tiªn Nhi nãi : - H−íng §µ Chñ ®· lÇm råi , h¾n kh«ng ph¶i v× nguyªn nh©n Êy mµ giÕt t«i ®©u . H−íng Tßng gÆn l¹i : - Sao ? L©m Tiªn Nhi nãi : - H¾n muèn giÕt t«i lµ v× h¾n sî t«i cã ng−êi ®µn «ng kh¸c lµm mÊt mÆt h¾n . H−íng Tßng l¹nh lïng : - MÖnh lÖnh cña Th−îng Quan Bang Chñ kh«ng bao giê cã chuyÖn gi¶i thÝch , chØ cã chÊp hµnh . L©m Tiªn Nhi khÏ liÕc TiÓu Phi : - C¸c vÞ d¸m ®Õn ®©y giÕt t«i ch¾c c¸c vÞ cho r»ng h¾n kh«ng cßn cã thÓ b¶o vÖ cho t«i n÷a sao ? H−íng Tßng nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 542 - Cø thö xem . Ng−êi cÇm ®ao nãi : - Kh«ng cÇn ph¶i thö . L©m Tiªn Nhi nh−íng m¾t : - Sao thÕ ? Ng−êi cÇm ®ao nãi : - C« d¸m nãi tr−íc mÆt h¾n nh÷ng lêi nãi võa råi , tù nhiªn c« còng ®· c¶m thÊy h¾n kh«ng cßn b¶o hé c« ®−îc n÷a mµ mét khi tÊt c¶ ®Òu hiÓu nh− thÕ th× cßn thö ®Ó lµm g× ? L©m Tiªn Nhi l¹i nh×n TiÓu Phi lÇn n÷a , nµng nh×n kh¸ l©u nh− ®Ó −íc l−îng vµ nµng vôt c−êi : - §óng , h¾n b©y giê tù b¶o vÖ m×nh vÉn cßn khong ®−îc th× cßn tr«ng g× h¾n b¶o vÖ cho ai nh−ng ... Nµng h¬i nhÝch tíi , th©n nµng ®øng h¬i −ìn tíi tr−íc , mét tay nµng chèng xuèng m«ng , mét tay nhÌ nhÑ vuèt lµn da m¸t dÞu däc theo ®ïi vµ giäng nµng giät lÞm : - C¸c ng−êi giÕt t«i kh«ng thÊy tiÕc sao . Võa nãi nµng võa tõ tõ nhÝch tíi . ChiÕc l−ng dÞu nhiÔu , gß ngùc rung rinh lµm cho tay ®ao tay kiÕm còng ®ong ®−a theo nhÞp b−íc cña nµng . ChØ cã mçi m×nh H−íng Tßng vÉn ®øng nh− t−îng gç . TiÓu Phi më trõng ®«i m¾t , må h«i trªn tr¸n h¾n ®æ ra tõng côc . L©m Tiªn Nhi b−íc th¼ng tíi tr−íc mÆt H−íng Tßng , bµn tay ngäc cña nµng khÏ nhÊc lªn , h×nh nh− nµng muèn choµng ngang cæ h¾n . H−íng Tßng vôt vung tay , tr¸i chuú vót th¼ng vµo gi÷a ngùc L©m Tiªn Nhi . §óng lµ mét chuyÖn ngoµi ý t−ëng nh−ng L©m Tiªn Nhi ph¶n øng thËt nhanh , nµng nh¶y vót m×nh lªn vµ nh¶y lïi l¹i phÝa gi−êng . ChiÕc nãn réng vµnh cña H−íng Tßng trËt xuèng ®Ó lé khu«n mÆt nh¨n nheo vµng bÖt nh−ng c»m h¾n l¸ng m−ít kh«ng cã lÊy mét sîi r©u . Qua phót h·i hïng nh−ng L©m Tiªn Nhi vôt ph¸ lªn c−êi : - µ , ta biÕt råi , ng−êi lµ tªn ... l¹i c¸i , th¶o nµo Th−îng Quan Kim Hång l¹i ch¼ng chän ng−¬i ®Õn ®Ó giÕt ta . H−íng Tßng nh×n nµng nh−ng h¾n kh«ng lé mét vÎ g× . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 543 ThËt l©u , h¾n quay qua phÝa TiÓu Phi trÇm giäng : - Ng−¬i h·y ®i ra . TiÓu Phi qu¾c m¾t : - §i ra ? H−íng Tßng nãi : - Ch¼ng lÏ ng−êi cßn ®ñ cam ®¶m t×nh nguyÖn b¶o vÖ cho con chã c¸i ? TiÓu Phi chôp lÊy chiÕc ghÕ vung lªn . Bèp ! Tr¸i chuú lÑ h¬n tay cña TiÓu Phi v× tinh thÇn h¾n ®· lung lay , søc h¾n kh«ng cßn m¹nh n÷a , c¸i ghÕ trªn tay h¾n n¸t ra tõng m¶nh mét . H−íng Tßng c−êi khÈy : - Ta phông m¹ng giÕt con chã Êy chø kh«ng ph¶i giÕt ng−¬i vµ ta vèn lµ con ng−êi kh«ng hay vÊy chuyÖn , nÕu kh«ng ng−¬i ®· chÕt råi . TiÓu Phi ®øng tr¬ , må h«i cña h¾n ch¶y rßng rßng . H¾n lµ kÎ giÕt ng−êi . H¾n giÕt ng−êi vµ cã thÓ bÞ ng−êi giÕt l¹i , ®ã lµ cuéc ®êi cña h¾n . B©y giê , d−íi con m¾t cña ng−êi , h¾n kh«ng cßn cã mét gi¸ trÞ nµo . Bß lªn th× khã nh−ng tôt xuèng qu¸ dÔ dµng . Hai tay TiÓu Phi bu«ng thâng xuèng , giäng cña H−íng Tßng trÇm nÆng : - Còng ®−îc , nÕu ng−¬i kh«ng muèn ®i th× h·y ë l¹i ®©y chøng kiÕn . H¾n tõ tõ b−íc l¹i phÝa gi−êng . ¸nh m¾t cña L©m Tiªn Nhi vôt tèi xÇm . Nµng kh«ng sî bÊt cø mét ai , cho dÇu ng−êi Êy kÒ thanh kiÕm tËn cæ nµng , miÖng nµng ch−a chÕt th× nµng vÉn cßn vâ khÝ . Nh−ng nµng sî h¾n . V× h¾n lµ l¹i c¸i . §èi víi mét con ng−êi b¸n nam b¸n n÷ nh− thÕ , vò khÝ lîi h¹i nhÊt cña nµng còng trë thµnh v« dông . Ngay lóc Êy , vôt cã tiÕng ng−êi , tiÕng nãi thËt ch©m r·i : - B»ng vµo con ng−êi nh− ng−¬i mµ còng häc giÕt ng−êi n÷a µ ? Kh«ng , kh«ng xøng l¾m ®©u . Giäng nãi ph¸t ra tõ ngoµi cöa vµ mét con ng−êi xuÊt hiÖn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 544 Tia m¾t cña L©m Tiªn Nhi vôt s¸ng lªn . Kinh V« M¹ng . C¸nh tay tr¸i cña h¾n vÉn cßn buéc treo lªn vai b»ng manh v¶i bè cò , bµn tay lã ra xanh dên , c¸nh tay cña ng−êi chÕt . H¾n chÇm chËm b−íc v« , chËm nh−ng nÆng chÞch . §«i m¾t c¸ chÕt cña h¾n nh− nhá l¹i , thø ¸nh m¾t söa so¹n giÕt ng−êi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
nguon tai.lieu . vn