Xem mẫu

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 518 Håi thø ba m−¬i l¨m VÒ ng«i nhµ cò G iã còng thæi nh−ng kh«ng m¹nh l¾m , c©y l¸ vÉn ®−a nh−ng khung c¶nh còng vÉn v¾ng hoe . Kh«ng cã nh÷ng tiÕng g× lÊn ¸t thÕ nh−ng L©m Tiªn Nhi vÉn lµm nh− v× giã , v× l¸ khua nªn nµng kh«ng nghe nh÷ng lêi qua l¹i cña Lý TÇm Hoan vµ T«n TiÓu B¹ch . H×nh nh− nµng bçng biÕn thµnh mét ng−êi võa c©m võa ®iÕc . T«n TiÓu B¹ch vôt chuyÓn qua chuyÖn kh¸c : - Anh cã biÕt chuyÖn Long Tiªu V©n vµ Th−îng Quan Kim Hång kÕt b¸i víi nhau kh«ng ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - Cã nghe nãi qua vµ c« vµ «ng c« còng v× chuyÖn ®ã mµ ®Õn ®©y ? T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu : - §óng thÕ v× biÕt r»ng n¬i ®ã sÏ gÆp nhiÒu ng−êi . Nµng khÏ liÕc Lý TÇm Hoan vµ nhÕch m«i c−ßi : - Nh−ng chñ yÕu vÉn lµ ... vÉn biÕt ch¾c ch¾c n¬i ®ã cã anh . B©y giê Lý TÇm Hoan míi chît nhËn ra sù x−ng h« thay ®æi cña T«n TiÓu B¹ch . Tõ khi b¾t ®Çu gÆp gì ®Õn nµy , T«n TiÓu B¹ch nhÊt luËn gäi Lý TÇm Hoan lµ Lý Th¸m Hoa nh−ng míi ®©y , khi gÆp l¹i lÇn nµy , nµng ®· mÊy lÇn gäi h¾n b»ng anh . Cã rÊt nhiÒu lý do ®Î gi¶i thÝch lèi c¶i biÕn söa danh nh− thÕ nh−ng riªng Lý TÇm Hoan , h¾n thÊy ®©y l¹i lµ mét lÇn biÕn cè manh nha trong ®êi h¾n . H¾n len lÐn thë dµi . H¨n khÏ liÕc vµo mÆt nµng , kh«ng hiÓu t¹i sao bçng d−ng h¾n thÊy lßng m×nh h¬i bµng hoµng nh− võa thÊm r−îu . T«n TiÓu B¹ch nh×n h¾n , mÆt nµng ph¬n phít nh− mét mïa xu©n . Qua thËt l©u , Lý TÇm Hoan l¹i thë dµi : - NÕu kh«ng cã c« vµ T«n L·o Tiªn Sinh th× lÇn gÆp Th−îng Quan Kim Hång nµy cã lÏ ... Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 519 H¾n biÕt chuyÖn gi¸n ®o¹n trËn ®Êu gi÷a h¾n vµ Th−îng Quan Kim Hång cã bµn tay «ng ch¸u T«n TiÓu B¹ch nhóng vµo nh−ng h¾n kh«ng nãi th¼ng . T«n TiÓu B¹ch mØm c−êi : - Cã lÏ sao ? Cã lÏ Th−îng Quan Kim Hång b©y giê ®· n»m kü trong cç quan tµi ph¶i kh«ng ? Lý TÇm Hoan mØm c−êi kh«ng nãi . H¾n biÕt kh«ng sím th× muén gi÷a h¾n vµ Th−îng Quan Kim Hång còng sÏ cã mét cuéc quyÕt ®Êu nh−ng h¾n kh«ng muèn ®Ó cËp chuyÖn Êy thªm nhiÒu . H¾n biÕt mét khi trong lo l¾ng nhiÒu vÒ mét viÖc g× th× t©m tÊt nhiªn dao ®éng. T«n TiÓu B¹ch nãi : - ThËt ra ®èi víi Th−îng Quan Kim Hång còng kh«ng cÇn ph¶i cã th¸i ®é ®¹o nghÜa , gi¸ nh− ngay khi h¾n nhËn ®−îc c¸i chÕt con h¾n mµ ra tay còng ch¼ng sao . Lý TÇm Hoan c−êi : - DÇu cã thõa lóc Êy mµ ra tay th× còng ch−a ch¾c ®· th¾ng h¾n . T«n TiÓu B¹ch gÆn l¹i : - Ch−a ch¾c ? Anh cho r»ng tr−íc c¸i chÕt cña con h¾n , lßng h¾n kh«ng chót g× bÊn lo¹n c¶ sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng h¼n nh− thÕ v× m¸u vÉn trong ruét ch¶y ra , dÇu sao , con ng−êi cña h¾n vÉn cã nh©n tÝnh . T«n TiÓu B¹ch nãi : - ThÕ th× t¹i sao anh l¹i kh«ng chÞu ra tay ? Anh cÇn biÕt r»ng anh cã l−u l¹i h¾n mét chót t×nh ch−a ch¾c h¾n còng sÏ ®èi víi anh nh− thÕ . Lý TÇm Hoan c−êi : - T«i víi h¾n b©y giê ®· l©m vµo thÕ bÊt t−¬ng dung , c¨n b¶n lµ kh«ng cã t×nh g× c¶ . T«n TiÓu B¹ch nãi : - ThÕ th× ... Lý TÇm Hoan c−êi : - C« nhËn r»ng mét khi m×nh lµm mét chuyÖn g× n−¬ng tay víi ng−êi kh¸c lµ m×nh ®· v× hä mµ l−u t×nh hay sao ? Kh«ng , quan niÖm cña t«i kh«ng ph¶i thÕ ®©u , t«i nghÜ r»ng mét khi m×nh cã mét hµnh ®éng ph¶i , viÖc ®ã kh«ng v× ai c¶ mµ m×nh lµm cho chÝnh b¶n th©n m×nh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 520 M¾t h¾n ®¨m ®¨m nh×n vÒ phÝa xa x«i nh− ®ang ®−a t©m hån m×nh ®Õn mét n¬i xa nµo ®ã vµ h¾n ung dung nãi tiÕp : - Ch¼ng h¹n nh− khi gÆp mét ng−êi hµnh khÊt , m×nh trao hä mét mãn quµ hoÆc mét Ýt tiÒn , lóc ®ã m×nh ®©u cã nghÜ lµ m×nh muèn l−u ©n nghÜa ? Mµ còng ch−a ch¾c m×nh ®· cã lßng nh©n , ch¼ng qua , vÊn ®Ò n»m trong c¶nh " ta cã ng−êi " kh«ng nªn m×nh hµnh ®éng cho l−¬ng t©m m×nh kh«ng ray røt . Nh− thÕ , tÊt c¶ nh÷ng hµnh ®éng mµ ng−êi ®êi cã thÓ gäi lµ " nh©n nghÜa " Êy , tr−íc hÕt lµ lµm cho chÝnh b¶n th©n m×nh . Sù b¸o d¸p trªn ®êi còng cã nh−ng ®ã lµ viÖc riªng cña hä , kh«ng thÓ nhËp vµo ng−êi ®· thi ©n . T«n TiÓu B¹ch nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan , kh«ng hiÓu nµng c¶m th«ng c©u nãi Êy hay lµ nµng kinh ng¹c . ThËt l©u , nµng hái l¹i : - Nh− vËy , trªn ®êi nµy kh«ng cã chuyÖn ng−êi nµy thi ©n cho ng−êi kh¸c ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Tuú theo tõng quan niÖm nh−ng theo t«i th× kh«ng . NgÇn ngõ mét phót , T«n TiÓu B¹ch l¹i hái : - Nh− vËy trong ®êi , anh kh«ng hÒ ghi ©n víi bÊt cø mét ai ? Lý TÇm Hoan hái l¹i : - C« muèn t«i cã mang ©n ai kh«ng chø g× ? T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu . Lý TÇm Hoan còng lµm thinh . H×nh nh− h¾n h¬i lùng khùng nh−ng råi h¾n nãi : - Ph¶i nãi thËt t×nh r»ng t«i còng ch−a ý thøc vÊn ®Ò cho ch¾c ch¾n nh−ng t«i nghÜ r»ng bÊt cø ai hµnh ®éng theo lÏ ph¶i , nÕu m×nh cÇn ghi nhí lÏ ph¶i , nÕu m×nh cã mét sù tr¶ ©n nµo ®ã th× hµnh ®éng Êy còng theo lÏ ph¶i . T«n TiÓu B¹ch bËt c−êi : - Anh m©u thuÉn l¾m , «ng t«i b¶o : hä Lý khi ban ©n cho ng−êi kh¸c th× rÊt dÔ quªn nh−ng khi ng−êi kh¸c ban ©n cho h¾n th× h¾n ngµn ®êi cø nhí . Lý TÇm Hoan c−êi . H¾n còng c¶m thÊy vÊn ®Ò v« cïng phøc t¹p khã mµ gi¶i thÝch . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Nh−ng anh cã nhËn anh lµ ng−êi tèt hay kh«ng ? Lý TÇm Hoan c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 521 - NÕu t«i qu¶ lµ ng−êi tèt nh− ng−êi ta t−ëng t−îng th× cã lÏ t«i ®· chÕt h¬n t¸m m−¬i lÇn . *** LÇn nµy th× chÝnh Lý TÇm Hoan chuyÓn sang chuyÖn kh¸c , h¾n hái : - Lóc Th−îng Quan Kim Hång kÝnh t«i mét chÐn r−îu , c« cã cßn ë bªn ngoµi hay kh«ng ? T«n TiÓu B¹ch l¾c ®Çu : - §· ®i råi , chuyÖn ®ã sau dã míi nghe . Nµng c−êi c−êi nãi tiÕp : - HiÖn t¹i anh vµ Th−îng Quan Kim Hång ®Òu lµ nh©n vËt ®−îc coi lµ tuyÖt ®Ønh , nhÊt cö nhÊt ®éng cña anh vµ h¾n ®Òu lµ tin tøc chÊn ®éng vâ l©m , chÝnh tèi h«m nay trong thµnh nµy cã c¶ v¹n ng−êi nghÞ luËn vÒ anh vµ h¾n . Lý TÇm Hoan g−îng c−êi : - ChÝnh v× thÕ mµ t«i tÊt phôc «ng c« , chÝnh «ng cè ®· biÕn tõ cuéc diÖn nµy sang cuéc diÖn kh¸c mµ chÝnh ng−êi trong cuéc còng kh«ng hÒ hay biÕt . T«n TiÓu B¹ch trÇm ng©m : - ThËt th× «ng t«i biÕt râ nhiÒu chuyÖn l¾m . Kh«ng hiÓu nghÜ sao , nµng l¶ng sang chuyÖn kh¸c : - Anh cã biÕt khÈu quan tµi Êy ai ®−a tíi ®ã hay kh«ng ? Lý TÇm Hoan c−êi : - §¸ng lý t«i ph¶i hái , kh«ng hái th× th«i chø sao c« l¹i hái t«i ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - ThËt th× c¸i g× t«i còng cã thÓ hiÓu qua nh−ng chØ riªng anh lµ t«i kh«ng lµm sao hiÓu ®−îc . Nµng nãi mµ m¾t cø d¸n vµo mÆt Lý TÇm Hoan , tia m¾t nµng nãi lªn mét sù th¸n phôc ,ch¼ng nh÷ng thÕ , tia m¸t cña nµng ®ang û l¹i , nµng c¶m thÊy tr−íc mÆt h¾n thËt rÊt khã ng−êi nµo lµm g× nµng ®−îc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 522 Lý TÇm Hoan còng thÊy ¸nh m¾t cña nµng , h¾n ®· thÊy lßng nµng . H¾n muèn ®−a tay quµng vµo vai nµng cho c¶ hai ng−êi ®−îc chót h¬i Êm cóng thÕ nh−ng h¾n l¹i kh«ng lµm . H¾n quay mÆt sang h−íng kh¸c vµ cói m×nh ho nhÌ nhÑ . H×nh nh− T«n TiÓu B¹ch còng ®îi chê . ThËt l©u , nµng thë dµi : - H×nh nh− anh rÊt sî cã ng−êi hiÓu râ lßng m×nh , v× thÕ cho nªn anh lui«n lu«n phßng bÞ . Lý TÇm Hoan hái : - Sî ? Nh−ng sî c¸i g× ®©u ? T«n TiÓu B¹ch nh×n h¾n vôt nãi : - Anh sî cã ng−êi yªu anh . Nµng nãi tiÕp b»ng mét giäng trÇm tr©m : - V× anh rÊt sî cã ng−êi ®äc ®−îc lßng m×nh bëi v× bÊt cø ng−êi nµo, bÊt cø c« g¸i nµo nÕu ®· hiÓu râ lßng anh råi th× kh«ng lµm sao mµ kh«ng yªu anh ®−îc . Anh b»ng lßng cho ng−êi ta hËn thï chø kh«ng d¸m ®Ó ng−êi ta yªu , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan c−êi : - B©y giê th× qu¶ lµ x· héi c¶i biÕn , rÊt nhiÒu kho¶n , m−êi n¨m vÒ tr−íc , kh«ng mét c« g¸i nµo d¸m nãi tiÕng yªu . T«n TiÓu B¹ch nãi : - B©y giê vÒ sau còng ch−a ch¾c cã c« g¸i nµo khi kh«ng mµ d¸m nãi nh− thÕ ®©u , bÊt luËn t«i sinh vµo thêi kú nµo , cho dï t«i sinh ra håi mét tr¨m tr−íc th× mét khi lßng t«i ®· nghÜ lµ t«i cø nãi th¼ng ra , mét tr¨m tiÕng yªu t«i còng d¸m nãi nh− th−êng . §óng , bÊt luËn thêi nµo còng cã thÓ cã nh÷ng c« g¸i nh− nµng . Nµng lµ con ng−êi d¸m nghÜ , d¸m nãi , d¸m lµm , d¸m yªu , d¸m hËn . Nh−ng còng cã thÓ nÕu nµng sinh nh»m thêi ®¹i x−a nhÊt ®Þnh ng−êi ta sÏ b¶o th¸i ®é cña nµng nh− thÕ lµ ®iªn hoÆc chÝnh nµng lµ mét ng−êi ®iªn . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 523 §ªm nµy s−¬ng vÉn cßn xuèng thËt nhiÒu . T«n TiÓu B¹ch ®i chÇm chËm trong mµn s−¬ng , h×nh nh− nµng cè kÐo dµi vµ rÊt mong ®o¹n ®−êng ®õng bao giê tíi chç cuèi cïng . Lý TÇm Hoan vèn rÊt nãng lßng gÆp l¹i TiÓu Phi nh−ng b©y giê h¾n còng kh«ng hèi thóc nµng . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , t©m t×nh cña h¾n rÊt nÆng nÒ gÇn nh− ch×m lØm , h¾n cã c¶m gi¸c nh− mét c¸i gäng trßng qua cæ ®Ì nÆng xuèng , nÆng m·i , nÆng m·i c¬ hå kh«ng cßn thë ®−îc . ChØ gÇn ®©y , khi nµo cïng ë chung mét châ , cïng gÇn gòi víi T«n TiÓu B¹ch , h¾n míi c¶m thÊy v¬i nhÑ mét phÇn nµo . H¾n chît ph¸t gi¸c T«n TiÓu B¹ch míi lµ con ng−êi th«ng c¶m h¾n h¬n ai hÕt . Nµng hiÓu h¾n ®Õn møc ®é mµ nh÷ng t− t−ëng cña h¾n ch−a thµnh h×nh lµ nµng cã thÓ biÕt ngay . Cã thÓ ®−îc cïng ng−êi hiÓu m×nh s©u nh− thÕ ngåi nãi chuyÖn thËt kh«ng cßn thó vÞ nµo b»ng . ThÕ nh−ng Lý TÇm Hoan l¹i b¾t ®Çu cã ý nghÜ cÇn nªn " B»ng lßng ®Ó cho ng−êi hËn chø kh«ng d¸m ®Ó cho ng−êi yªu ". Cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan chît nghe lßng m×nh quÆn th¾t . H¾n võa c¶m thÊy vui vui lµ nçi buån mªnh mong v« cí trµn vµo . H¾n kh«ng ph¶i kh«ng b»ng lßng ®Ó cho ng−êi yªu mµ ®óng nh− T«n TiÓu B¹ch võa nãi , h¾n kh«ng thÓ hay ®óng h¬n n÷a lµ " kh«ng d¸m " . H¾n c¶m thÊy m×nh kh«ng cßn g× ®Ó " cho ai " mµ còng kh«ng cßn chç ®Ó mµ tiÕp nhËn . Mçi mét con ng−êi ®Òu cã mét c¸i " g«ng " riªng , trõ khi chÝnh b¶n th©n ng−êi Êy gi¶i táa , cßn th× kh«ng mét ai , dï cã muèn còng kh«ng thÓ cëi dïm . Lý TÇm Hoan nh− thÕ , TiÓu Phi còng nh− thÕ . Nh−ng " g«ng xiÒng " trong cæ hä cã ph¶i vÜnh viÔn kh«ng thÓ nµo gi¶i tho¸t ®−îc ? Ch¼ng nhÏ hä ph¶i mang nã xuèng mß ? §ang ®i , ®ang vui vÎ víi T«n TiÓu B¹ch , Lý TÇm Hoan chît nghe lßng nÆng trÜu . Vµ ngay khi ®ã , T«n TiÓu B¹ch bçng dõng ch©n : - Tíi råi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 524 *** Con ®−êng rÊt v¾ng . Bªn ®−êng cã mét gian nhµ nhá , trong nhµ ¸nh ®Ìn s¸ng rùc . T«n TiÓu B¹ch quay l¹i hái L©m Tiªn Nhi : Chç nµy c« biÕt chø , ph¶i kh«ng ? Tù nhiªn lµ L©m Tiªn Nhi rÊt biÕt , nµng biÕt h¬n ai hÕt v× ®ã lµ " nhµ " cña nµng vµ TiÓu Phi . Nµng c¾n m«i gËt ®Çu . Nh−ng råi nµng vÉn kh«ng d»n ®−îc , nµng hái giäng ngËp ngõng : - Cã ph¶i ... TiÓu Phi ®· vÒ råi ? T«n TiÓu B¹ch gÆn l¹i : - C« cã muèn vµo gÆp h¾n kh«ng ? L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i ... t«i cã thÓ vµo ®−îc chø ? T«n TiÓu B¹ch c−êi g»n : - §©y vèn lµ nhµ cña c« , nÕu c« muèn vµo th× chuyÖn rÊt tù nhiªn chø cã g× ph¶i hái ng−êi kh¸c . L©m Tiªn Nhi cói mÆt : - Nh−ng ... nh−ng b©y giê ... T«n TiÓu B¹ch nãi : - B©y giê tù nhiªn lµ cã kh¸c chø kh«ng cßn nh− tr−íc n÷a , vÒ chuyÖn ®ã ch¾c c« còng ®· biÕt hËu qu¶ do ai g©y ra råi chø ? Nµng c−êi nh¹t vµ nãi tiÕp : - §¸ng lý c« cã thÓ ë ®©y b×nh yªn vui s−íng , sèng suèt ®êi víi mét h¹nh phóc trän vÑn , thÕ mµ c« l¹i kh«ng muèn bëi v× c« ®· xem th−êng c¸i nhµ cña c« , xem th−êng ng−êi ®· yªu c« vµ chÝnh c« còng tù xem th−êng m×nh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 525 L©m Tiªn Nhi cói ®Çu thÊp giäng : - B©y giõ t«i ®· biÕt t«i ®· sai lÇm , t«i cßn sèng ®Õn ngµy nµy lµ nhê cã h¾n b¶o vÖ , gi¸ nh− kh«ng cã h¾n t«i ®· chÕt l©u råi . Giäng nãi cña nµng cµng lóc cµng thÊp xuèng , n−íc m¾t nµng tõng giät , tõng giät l¨n dµi trªn m¸ : - Lóc t«i vµ h¾n yªu nhau , kh«ng mét ai d¸m ®ông tíi ch©n l«ng t«i nh−ng b©y giê ... b©y giê th× bÊt cø ai còng cã thÓ kÕt liÔu sinh m¹ng cña t«i . T«n TiÓu B¹ch nh×n nµng lanh l¶nh : - C« t−ëng r»ng h¾n vÉn cßn nh− tr−íc µ ? C« cho r»ng h¾n sÏ b¶o hé c« nh− tr−íc µ ? L©m Tiªn Nhi tøc tëi : - T«i ... t«i ®©u cã biÕt ...t«i b©y giê ch¼ng biÕt g× . Nµng vôt ngöa mÆt lªn nãi lín : - T«i chØ muèn thÊy anh Êy mét lÇn n÷a th«i , t«i muèn nãi víi anh Êy ®«i lêi råi sÏ ®i ngay , sù yªu cÇu ®ã t«i nghÜ r»ng còng kh«ng qu¸ ®¸ng , t«i nghÜ c¸c ng−êi kh«ng nªn qu¸ bøc . T«n TiÓu B¹ch nãi : - ThËt th× t«i còng ®©u cã bøc c« , chØ cã ®iÒu nh÷ng lêi nãi cña c« b©y giê rÊt khã lµm cho ai tin ®−îc . L©m Tiªn Nhi nãi : - Cho dÇu nÕu sau ®ã mµ t«i kh«ng chÞu ®i th× c¸c ng−êi vÉn cã thÓ ®uæi t«i ®i cã sao ®©u . T«n TiÓu B¹ch trÇm ng©m vµ khÏ liÕc Lý TÇm Hoan . Lý TÇm Hoan ®øng tr¬ tr¬ , h¾n kh«ng lé mét vÎ g× . Tuy bªn ngoµi th¶n nhiªn nh− thÕ nh−ng trong lßng h¾n lo¹n v« cïng . Trong ®êi cña h¾n , nh−îc ®iÓm lín nhÊt lµ lßng h¾n qu¸ mÒm , cã lóc h¾n biÕt râ rµng chuyÖn ®ã kh«ng nªn lµm , thÕ mµ h¾n kh«ng thÓ nµo cù tuyÖt . RÊt nhiÒu ng−êi biÕt râ nh−îc ®iÓm cña h¾n vµ còng rÊt nhiÒu ng−êi ®· lîi dông nh−îc ®iªm Êy , tù nhiªn lµ hä ®· thµnh c«ng . H¾n còng biÕt râ nh− thÕ , h¾n biÕt h¾n bÞ ng−êi lîi dông nh−ng h¾n còng kh«ng lµm sao c¶i biÕn . H¾n cam t©m ®Ó cho ng−êi ta lµm ®iÒu kh«ng ph¶i víi h¾n ngµn lÇn nh−ng h¾n kh«ng b»ng lßng lµm chØ mét lÇn kh«ng ph¶i víi ai . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 526 Cã nhiÒu lóc h¾n thÊy râ lµ ®ang bÞ ng−êi ta g¹t thÕ mµ h¾n vÉn b»ng lßng ®Ó cho hä thµnh c«ng . Bëi v× h¾n thÊy r»ng chØ cÇn mét ng−êi trong ®êi nµy nãi víi h¾n nh÷ng lêi nãi thËt th× sù hy sinh cña h¾n suèt ®êi còng ch¼ng thÊy thiÖt thßi . H¾n c¶m thÊy r»ng h¾n cø sèng cho trän vÑn víi lßng h¾n , ai b¶o h¾n qu©n tö còng ®−îc , ai b¶o h¾n lµ th»ng ngu , h¾n còng kh«ng hÒ c·i l¹i , h¾n cho lßng h¾n mµ th«i . BÊt cø ai gÆp h¾n còng ®Òu kh«ng bao giê cã chuyÖn hèi hËn vÒ sau . H¾n ch−a tõng lµm cho ai ®æ må h«i , cµng rÊt Ýt lµm cho ng−êi ®æ m¸u . Må h«i vµ m¸u , h¾n ®· ®æ ra cho rÊt nhiÒu ng−êi . Cã mét viÖc h¾n kh«ng lµm sao tr¸nh ®−îc lµ nh÷ng viÖc cña h¾n lµm th−êng khiÕn cho ng−êi r¬i n−íc m¾t , n−íc m¾t c¶m kÝch , n−íc m¾t th−¬ng c¶m . T«n TiÓu B¹ch nh×n h¾n thë dµi . Nµng biÕt Lý TÇm Hoan quyÕt kh«ng thÓ nhÉn t©m cù tuyÖt , h¾n gÇn nh− kh«ng hÒ cù tuyÖt víi ai . L©m Tiªn Nhi nãi giäng buån buån : - §©y còng cã thÓ lµ lÇn cuèi cïng t«i gÆp l¹i h¾n , nÕu sau nµy h¾n biÕt c¸c ng−êi ®· ®uæi t«i ®i , kh«ng cho t«i gÆp h¾n th× h¾n nhÊt ®Þnh sÏ hËn suèt ®êi . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Ng−¬i chØ nãi vµi c©u , nãi xong lËp tøc ®i ngay ph¶i kh«ng ? L©m Tiªn Nhi në nô c−êi buån : - Ch¼ng lÏ t«i thËt ch¼ng biÕt g× c¶ hay sao ? Ch¼ng lÏ t«i cø chê cho c¸c ng−êi ®uæi sao ? T«i chØ mong c¸c ng−êi ®¸p øng yªu cÇu tèi hËu nµy , trän ®êi t«i sÏ c¶m kÝch kh«ng quªn . T«n TiÓu B¹ch l¹i nh×n Lý TÇm Hoan , h¾n nhÌ nhÑ thë ra : - H·y ®Ó cho c« Êy vµo ®i , v« luËn thÕ nµo m×nh còng ®µnh chÞu vËy . *** Trong nhµ rÊt nãng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 527 Bëi v× trong gi÷a nhµ cã bèn lß löa cùc lín , than hång hõng hùc . Bao nhiªu ®å vËt trong nhµ còng v× thÕ mµ trë nªn hång . Da mÆt cña TiÓu Phi còng hång , toµn th©n h¾n öng hång . H¾n ®−îc ®Æt n»m chÝnh gi÷a bèn lß löa , h¾n chØ ë tr©n chØ mÆc mçi mét c¸i khè nhá th«i . ChiÕc khè cña h¾n b©y giê ®· −ít mÌm . H¸n n»m ngöa mÆt , må h«i h¾n tu«n ra nh− t¾m , h¬i thë h¾n dËp dån . PhÝa trong gãc nhµ , T«n L·o Tiªn Sinh ®ang ngåi hót thuèc . TiÓu Phi n»m ngöa , m¾t h¾n më trao tr¸o , h×nh nh− h¾n kh«ng thÊy mét ai . Nh−ng bÊt cø ai khi b−íc vµo lµ thÊy h¾n ngay . T«n TiÓu B¹ch buéc miÖng kªu lªn : - ¤ng , «ng lµm g× thÕ ? Sao «ng ... bé «ng tÝnh hÊp h¾n µ ? T«n L·o Tiªn Sinh him hÝp m¾t thë phµo khái thuèc : - HÊp chø sao , hÊp cho r−îu trong ng−êi h¾n tu«n ra , cho tinh thÇn h¾n tØnh t¸o , chø nÕu kh«ng th× h¾n sÏ ®iªn ngay . Lý TÇm Hoan chît nhí L÷ Phông Tiªn . Cø theo c¸ch nµy th× L÷ Phông Tiªn sÏ ®iªn thËt ®Êy . T«n L·o Tiªn Sinh nh×n Lý TÇm Hoan vµ nãi : - T«i muèn hÊp lu«n cho huyÖt khÝ Õ cña h¾n ch¶y ra , cho h¾n trë TiÓu Phi hµnh mét con ng−êi míi . Lý TÇm Hoan vßng tay v¸i dµi : - Xem chõng t¹i h¹ cã lÏ còng ph¶i hÊp lu«n nh−ng sî nÕu bao nhiªu r−îu trong ng−êi ch¶y ra hÕt th× t¹i h¹ ch¾c chØ cßn lµ c¸i thïng trèng rçng . T«n L·o Tiªn Sinh chíp m¾t : - Ngoµi r−îu ra , ch¼ng lÏ trong ng−êi cña Th¸m Hoa kh«ng cã g× n÷a hay sao? Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - Cã lÏ còng cßn , cßn mét c¸i bao tö . T«n L·o Tien Sinh vç tay c−êi : - Hay l¾m , cã mét c¸i bao tö mµ lµ mét bao tö häc vÊn v× nÕu kh«ng cã mét c¸i bao tö häc vÊn th× lµm sao lµ cã thÓ nãi ra ®iÒu Êy . ¤ng ta trÇm ng©m métchót råi nãi tiÕp : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 528 - ThËt th× t«i còng muèn hÊp Th¸m Hoa mét bËn l¾m , muèn thö xem ngoµi r−îu ra , trong ng−êi Th¸m Hoa cßn cã nh÷ng thø g× n÷a kh«ng , thö xem t¹o ho¸ ®· dïng c¸i chÊt g× ®Ó t¹o thµnh mét ng−êi nh− Th¸mHoa nh− thÕ . T«n TiÓu B¹ch hái : - Råi sau ®ã n÷a lµ g× ? T«n L·o Tiªn Sinh nãi : - Sau ®ã ta sÏ m« pháng theo ®ã mµ lµm cho tÊt c¶ thiªn h¹ ®Òu nh− thÕ Êy , ta sÏ mang tÊt c¶ ®Õn ®©y xem nh÷ng thø mµ ta ®· kiÕm ®−îc trong ng−êi cña Th¸m Hoa nhÐt vµo bao tö hä y nh− lµ nhÐt gia vÞ ®Ó tiÒm vÞt vËy mµ . T«n TiÓu B¹ch c−êi :: - NÕu «ng lµm nh− thÕ th× tÊt c¶ thiªn h¹ sÏ trë thµnh Th¸m Hoa hÕt träi . T«n L·o Tiªn Sinh nãi : - Thiªn h¹ ®Òu biÕn thµnh Th¸m Hoa cã sao ®©u . T«n TiÓu B¹ch nãi : - NÕu hä trë thµnh Th¸m Hoa hÕt th× e cã chç bÊt tiÖn . T«n L·o Tiªn Sinh hái : - BÊt tiÖn ë chç nµo ? T«n TiÓu B¹ch cói ®Çu kh«ng nãi . Hai «ng chau " nhµ kÓ chuyÖn " nµy cã mét thãi quen , cø hÔ b¾t ®Çu vµo chuyÖn lµ hä nãi lu«n kh«ng ngõng , «ng mét c©u ch¸u mét c©u , ng−êi hái ng−êi tr¶ lêi , kh«ng ai chen vµo ®−îc c¶ . Nh−ng b©y giê th× nµng lµm thinh , chÝnh nhê c¸i lµm thinh ®ã cña nµng mµ Lý TÇm Hoan míi cã c¬ héi xen vµo : - NÕu tiÒn bèi biÕn tÊt c¶ thiªn h¹ trë thµnh t¹i h¹ th× ch¾c cã lÏ chØ cã mét ng−êi ®ång ý . T«n L·o Tiªn Sinh hái : - Ng−êi nµo ®èng ý ? Lý TÇm Hoan c−êi : - ¤ng b¸n r−îu . T«n L·o Tiªn Sinh còng bËt c−êi : - T«i còng biÕt r»ng nÕu t«i lµm nh− thÕ th× ch¾c ch¾n còng chØ cã mét ng−êi kh«ng t¸n thµnh . T«n TiÓu B¹ch buéc miÖng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 529 - Ai thÕ «ng ? Hái xong nµng hèi hËn ngay v× nµng thõa biÕt «ng nµng muèn nãi ai råi . Qu¶ nhiªn , T«n L·o Tiªn Sinh c−êi chóm chÝm : - C« chø cßn ai n÷a . T«n TiÓu B¹ch ®á mÆt cói ®Çu : - Ch¸u ... ch¸u lµm sao l¹i kh«ng t¸n thµnh . T«n L·o Tiªn Sinh c−êi : - Thiªn h¹ nÕu biÕn thµnh Th¸m Hoa tÊt c¶ th× ch¸u biÕt chän ng−êi nµo . T«n TiÓu B¹ch nhíng m¾t : - ¤ng kú qu¸ hÌ . Nµng quay ph¾t mÆt ®i n¬i kh¸c vµ hai m¸ ®á rÇn . Gian nhµ bçng yªn ph¨ng ph¾t . Chung quanh chØ cßn nghe thÊy tiÕng kªu l¸ch t¸ch ®Òu ®Òu . L©m Tiªn Nhi d· b−íc vµo . Nµng ®i th¼ng ®Ðn tr−íc mÆt TiÓu Phi . Nµng ®øng im l×m nh×n h¾n . Hai m¾t cña TiÓu Phi h×nh nh− còng ®· thÊy nµng nh−ng h¾n vÉn lµm thinh . L©m Tiªn Nhi thë ra vµ nãi giäng buån buån : - T«i ®Õn ®©y lµ cèt ®Ó nãi víi anh vµi lêi , nghe hay kh«ng lµ tïy ë n¬i anh . TiÓu Phi vÉn lµm thinh . L©m Tiªn Nhi chÇm chËm nãi tiÕp : - Ngµy hom ®ã , t«i biÕt anh rÊt ®au khæ nh−ng t«i th× kh«ng thÓ kh«ng lµm nh− thÕ bëi v× t«i kh«ng thÓ ®Ó yªn cho anh vµo tay cña Th−îng Quan Kim Hång , t«i chØ cßn ph¶i lµm nh− thÕ , chØ lµm nh− thÕ Th−îng Quan Kim Hång míi sÏ kh«ng giÕt anh . TiÓu Phi vÉn lµm thinh . Råi tay h¾n n¾m thËt chÆt . L©m Tiªn Nhi nãi : - H«m nay t«i trë vÒ ®©y , t«i kh«ng hÒ yªu cÇu anh th«ng c¶m hiÓu cho , cµng kh«ng yªu cÇu anh tha thø , t«i ®· tù biÕt duyªn phÇn cña chóng ta ®· hÕt råi . Nµng thë dµi mét h¬i råi nãi tiÕp : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 530 - T«i nãi cho anh biÕt nh÷ng ®iÒu ®ã chØ mong lßng anh bít phÇn khã chÞu bëi v× t«i mong anh h·y vui mµ sèng , cßn phÇn t«i ... T«n TiÓu B¹ch vôt lín tiÕng : - C« nãi h¬i nhiÒu råi ®ã nghe . L©m Tiªn Nhi c−êi , giäng c−êi cña nµng nghe ®øt ruét : - V©ng , t«i còng ®· tù thÊy m×nh nãi qu¸ nhiÒu . Qu¶ thËt nµng kh«ng nãi thªm mét tiÕng , nµng quay mÆt trë ra . Nµng ®i kh«ng nhanh nh−ng kh«ng hÒ quay l¹i . L©m Tiªn Nhi ra gÇn tíi cöa , Lý TÇm Hoan thë phµo . H¾n biÕt nÕu h«m nay mµ L©m Tiªn Nhi ra khái nhµ nµy th× m·i m·i TiÓu Phi nhÊt ®Þnh kh«ng bao giê gÆp l¹i . ChØ cÇn h¾n kh«ng gÆp l¹i nµng th× cuéc ®êi h¾n nhÊt ®Þnh sÏ trïng sinh . L©m Tiªn Nhi tù nhiªn còng hiÓu rÊt râ rµng , h«m nay nµng ra khái n¬i ®©y th× còng kÓ nh− nµng ra khái cuéc ®êi . B−íc ch©n cña nµng tuy vÉn kh«ng chËm h¬n nh−ng m¾t nµng ®· lé ®Çy vÎ sî sÖt , trong nhµ tuy s¸ng l¾m nh−ng chÝnh trong nhµ s¸ng lµm cho nªn bªn ngoµi tèi v« cïng . Bªn ngoµi ®· tèi , lßng nµng l¹i cµng nghe tèi h¬n thÕ n÷a . Trªn kh«ng tuy cã rÊt nhiÒu sao nh−ng sao vÉn kh«ng lµm s¸ng ®−îc lßng ng−êi . Trong lßng L©m Tiªn Nhi b©y giê thËt tèi . Nµng sinh ra vèn −u thÝch qu¸ nhiÒu chuyÖn , nµng −a thÝch c¸i ®Ñp , nµng −a thÝch sù a dua , nµng −a thÝch tiÕng vç tay , nµng −a thÝch xa xØ , l·ng phÝ , nµng −a thÝch h−ëng thô , nµng −a thÝch ®−îc ng−êi ta yªu nµng mµ nµng còng yªu thÝch bÞ ng−êi ta hËn . ChÝnh nµng sèng lµ nhê vµo nh÷ng thø ®ã , nµng v× nh÷ng thø ®ã mµ sèng . Gi¸ nh− kh«ng cã nh÷ng thø ®ã th× cho dÇu nµng cã sèng , cuéc sèng còng ch¼ng cã g× thó vÞ . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 531 Bãng tèi cµng phót cµng gÇn . V× L©m Tiªn Nhi ®· gÇn ra khái cöa . §«i m¾t nµng vôt lé ra nh÷ng tia o¸n ®éc , b»ng vµo ®«i m¾t Êy , cã thÓ thÊy nµng , nÕu ®ñ kh¶ n¨ng , nµng sÏ ®em tÊt c¶ nh©n lo¹i ra giÕt s¹ch . Nh−ng còng ngay lóc Êy , ngay gi÷a lóc nµng s¾p ®i vµo bãng tèi cña cuéc ®êi , TiÓu Phi vôt nhæm dËy , h¾n lín tiÕng : - Khoan . ThËt kh«ng cã ai cã thÓ ngê r»ng chØ mét tiÕng Êy th«i , chØ trong mét tiÕng cña TiÓu Phi mµ kh«ng biÕt bao nhiªu chuyÖn bÊt h¹nh sÏ x¶y ra . Còng ngay trong lóc Êy nh÷ng g× dù tÝnh trong lßng cña L©m Tiªn Nhi vïng c¶i biÕn . ¸nh m¾t cña nµng vôt s¸ng lªn . Bao nhiªu ®¾c ý , bao nhiªu kiªu ng¹o vïng sèng dËy trong lßng nµng . Trong giê phót tèi t¨m nhÊt cuéc ®êi , L©m Tiªn Nhi bçng thÊy ®ét nhiªn bõng s¸ng . Thø ¸nh s¸ng huy hoµng , mü lÖ nhÊt mµ cã lÏ tõ khi l¨n lén ®Õn giê , nµng míi cã ®−îc . " ChØ cã lßng kiªu ng¹o vµ tù tin míi ®óng lµ trang søc ®Ñp nhÊt cña ®µn bµ " Mét ng−êi ®µn bµ kh«ng cã lßng tù tin , kh«ng cã mét hy väng th× dÇu cho ng−êi ®µn bµ Êy cã ®Ñp ®Õn møc nµo còng kh«ng bao giê quyÕn rò ®−îc ai . Còng nh− d−íi m¾t cña ®µn bµ , chØ cã nh÷ng ng−êi ®µn «ng thµnh c«ng chø kh«ng hÒ cã ng−êi ®µn «ng xÊu ®Ñp . " ChØ cã thµnh c«ng trong sù nghiÖp míi ®óng lµ " trang søc phÈm " cña ®µn «ng " . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
nguon tai.lieu . vn