Xem mẫu

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 501 Håi thø ba m−¬i t− Cuéc ®Êu gi÷a giai nh©n L ý TÇm Hoan ngåi thËt ngay ng¾n . H¾n chÇm chËm uèng tõng ngôm nhá . L©m Tiªn Nhi nh×n s©u vµo m¾t h¾n , nµng nhÝch s¸t l¹i vµ c−êi thËt dÞu : - Anh thËt ®óng lµ hay , lêi lÏ ®· hay hµnh sù l¹i hay mµ uèng r−îu còng hay . Mçi lÇn nh×n thÊy anh uèng r−îu , t«i tøc v× kh«ng thÓ biÕn thµnh c¸i chÐn trong tay anh , t«i cø muèn biÕt xem anh ®èi víi ®µn bµ cã dÞu dµng ®−îc nh− anh ®èi víi chÐn r−îu kh«ng ? Lý TÇm Hoan l¼ng lÆng ngåi nghe . L©m Tiªn Nhi l¹i c−êi : - §Õn viÖc ®èi phã ®µn bµ , anh l¹i cµng hay h¬n n÷a , h×nh nh− anh cø dïng ®ñ mäi ph−¬ng ph¸p ®Ó nh×n suèt t©m t− cña ng−êi ®µn bµ ®èi diÖn , ®Ó lµm tÊt c¶ nh÷ng g× cho hä vui lßng , cã lóc anh ch¼ng lµm mét viÖc g× c¶ mµ tù nhiªn nh÷ng c« g¸i l¹i vÉn ph¶i ®−a cæ vµo trßng cña anh ngay . Nµng thë dµi vµ nãi tiÕp : - V× thÕ , bÊt luËn ng−êi ®µn bµ lîi h¹i ®Õn møc nµo , khi gÆp anh råi th× còng v« ph−¬ng ®µo tho¸t . Lý TÇm Hoan im lÆng ngåi nghe . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Mçi bËn t«i gÆp anh ®Òu nhËn thÊy r»ng ngåi nãi chuyÖn víi anh v« cïng thÝch thó nh−ng sau ®ã , suy nghÜ kü l¹i th× ph¸c gi¸c lµ ®· m¾c bÉy cña anh trong khi anh vÉn kh«ng nãi mét tiÕng nµo . Con ng−êi nãi hay l¹i lµ con ng−êi Ýt hay nãi , chØ cã ®iÒu rÊt tiÕc lµ Ýt ai nhËn cho thËt râ ®−îc nh− thÕ Êy . L©m Tiªn Nhi l¹i c−êi : - Nh−ng lÇn nµy th× t«i kh«ng thÓ m¾c bÉy cña anh ®©u , t«i b¾t anh ph¶i nãi . Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m : - Chê c« xem cho ®ñ råi t«i sÏ nãi . L©m Tiªn Nhi nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 502 - §ñ råi , t«i xem anh ®ñ råi ®ã . Lý TÇm Hoan hái : - TÐ c« cßn cÇn g× n÷a ? L©m Tiªn Nhi nh×n h¾n ch©m bÈm , h×nh nh− nÕu con m¾t cña nµng cã r¨ng , nµng sÏ nuèt chöng h¾n vµo lßng . §−îc mét ng−êi g¸i ®Ñp nh×n nh− thÕ , tù nhiªn lµ mét chuyÖn khoan kho¸i nh−ng còng lµ viÖc khèn ®èn v« cïng . L©m Tiªn Nhi lu«n lu«n muèn cho ng−êi khèn khæ . Nµng muèn cho ng−êi chÞu kh«ng næi ®Õn møc ph¸t ®iªn lu«n , nµng rÊt thÝch cã ng−êi bÞ nµng lµm h¹i cho ®Õn ph¸t ®iªn nh− thÕ . Nh−ng Lý TÇm Hoan th× chÞu råi . L©m Tiªn Nhi nh×n h¾n nh− thÕ thËt l©u vµ cuèi cïng nµng c¾n m«i c−êi lªn ¸nh m¾t : - T«i kh«ng cÇn g× c¶ , t«i chØ cÇn anh th«i . Lý TÇm Hoan gÆn l¹i : - CÇn t«i ? L©m Tiªn Nhi chíp m¾t : - §em anh ®æi lÊy TiÓu Phi , ch¼ng lÏ nh− thÕ lµ kh«ng c«ng b×nh ? Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng c«ng b×nh . L©m Tiªn Nhi hái : - Cã chç nµo kh«ng c«ng b×nh ? Anh cho r»ng b©y giê h¾n kh«ng cßn vÒ t«i µ? Lý TÇm Hoan nãi : - §óng , v× c« ®· hñy diÖt h¾n råi . L©m Tiªn Nhi nãi : - ChÝnh v× t«i hñy diÖt h¾n cho nªn vÜnh viÔn h¾n thuéc vÒ t«i , nÕu t«i ®i cøu h¾n , h¾n sÏ kh«ng cßn thuéc vÒ cña t«i n÷a , ch©n lý ®ã ®¸ng lý anh ph¶i hiÓu h¬n ai hÕt chø ? Tù nhiªn lµ Lý TÇm Hoan biÕt , ®óng nh− L©m Tiªn Nhi ®· nãi vµ còng chÝnh v× biÕt râ nh− thÕ cho nªn h¾n míi ph¶i chÞu thèng khæ kh«ng bao giê chÊm døt . L©m Tiªn Nhi c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 503 - V× thÕ nÕu anh muèn cøu h¾n , tÊt ph¶i dïng anh ®Ó thay thÕ vµo chç cña h¾n trong lßng t«i , nÕu kh«ng h¾n sÏ ë l¹i trong lßng t«i m·i m·i vµ anh còng sÏ kh«ng bao giê gÆp mÆt . Lý TÇm Hoan chÇm chËm uèng hÕt chÐn r−îu vµ chÇm chËm b−íc tíi tr−íc mÆt nµng : - Xem nh− thÕ nµy th× ch¾c ch¾n lµ t«i ph¶i chÞu theo c« , ph¶i kh«ng ? Nô c−êi cña L©m Tiªn Nhi cµng ®Ëm ®µ h¬n n÷a , nµng nãi qua h¬i thë dËp dån : - T«i c¶ quyÕt cam ®oan r»ng sÏ kh«ng bao giê ®Ó cho anh thÊt väng vÒ t«i , t«i sÏ lµm cho anh sung s−íng h¬n tÊt .... Giäng nãi cña nµng bÞ c¾t ngang . Mét c¸i t¸t n¶y löa c¾t ngang c©u nãi mµ Lý TÇm Hoan rÊt biÕt râ nh÷ng tiÕng cuèi cïng cña nã . Lu«n lu«n nh÷ng tiÕng cuèi cïng cña nµng trong tr−êng hîp t−¬ng tù lµ nh÷ng tiÕng khªu gîi dôc t×nh lµm cho hÇu hÕt ®µn «ng ph¶i gôc ®Çu vµo tròng ngùc cña nµng vµ kh«ng bao giê ngãc lªn ®−îc n÷a . L©m Tiªn Nhi kh«ng tr¸ch mµ còng kh«ng giËn , nµng c−êi h¨n h¾c vµ sµ vµo lßng h¾n võa thë võa nãi : - §¸nh ®i, anh cø ®¸nh t«i ®i . ChØ cÇn anh b»ng lßng råi anh cã ®¸nh t«i suèt s¸ng t«i còng d− søc ®Ó mµ chÞu ®ùng . Lý TÇm Hoan ch−a nãi g× th× chît nghe cã tiÕng reo lªn : - Hay , chÞu ®¸nh nh− thÕ lµ hay , nµng ®· thÝch nh− thÕ , t¹i sao anh l¹i ng−ng ®i ? Tr−íc qu¸n cã treo chiÕc ®Ìn lång , chung quanh chiÕc ®Ìn ®· bÞ khãi ¸m trë thµn h¬i tèi , d−íi lång ®Ìn Êy cã mét ng−êi ®ang ®øng mµ nÕu s¬ ý th× kh«ng ai nh×n thÊy . Nh−ng b©y giê nhê lªn tiÕng nªn ai còng nh×n ra , ng−êi ta thÊy tr−íc hÕt lµ cÆp m¾t trßn trßn , ®en l¸y cã ngêi vµ hai bÝm tãc ch¶y dµi tr−íc ngùc . Lý TÇm Hoan buéc miÖng kªu lªn : - T«n c« n−¬ng ! T«n TiÓu B¹ch nhoÎn miÖng c−êi : - T«i vèn rÊt sî thÊy ®µn «ng ®¸nh ®µn bµ nh−ng lÇn nµy t«i rÊt thÝch . L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i còng thÝch , t«i rÊt thÝch ®−îc cã ng−êi ®¸nh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 504 Nµng l¹i ®eo dÝnh c¸nh tay cña Lý TÇm Hoan c−êi khóc khÝch : - NÕu c« n−¬ng cã ghen th× h·y b−íc vµo ®©y uèng chÐn r−îu ®i , ghen cã thÓ lµm cho ng−êi ta tØnh r−îu nh−ng r−îu còng cã thÓ lµm cho nhÑ bít c¬n ghen . T«n TiÓu B¹ch ®i vµo thËt , nµng lÊy c¸i chÐn cña Lý TÇm Hoan rãt ®Çy mét chÐn ngöa cæ uèng c¹n råi chÐp m«i : - R−îu nµy so víi r−îu ngon th× còng kh«ng kÐm lµ bao nh−ng míi uèng ngôm ®Çu nghe khã nuèt qu¸ . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Chê ®Õn khi T«n c« n−¬ng ®Õn nhµ chóng t«i , t«i sÏ ®·i T«n c« n−¬ng mét thø r−îu ngon ®Æc biÖt . Nµng ngöa mÆt lªn c−êi nãi víi Lý TÇm Hoan : - Anh thÊy thÕ cã tiÖn kh«ng ? Lý TÇm Hoan ch−a kÞp tr¶ lêi th× T«n TiÓu B¹ch ®· nãi tr−íc : - C« c−êi thËt ®Ñp , t«i tuy còng lµ ®µn bµ nh−ng khi thÊy còng ph¶i nh×n . L©m Tiªn Nhi c−êi h¨n h¾c : - TiÓu muéi muéi , c« em ch−a ph¶i lµ ®µn bµ ®©u , c« chØ lµ mét c« bÐ th«i mµ T«n. TiÓu B¹ch nãi : - C« n−¬ng h·y c−êi n÷a ®i v× ch¼ng l©u h¬n n÷a ®©u ,chØ chèc n÷a ®©y th«i råi c« sÏ kh«ng cßn c−êi ®−îc n÷a . L©m Tiªn Nhi trè m¾t : - Sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Lý Th¸m Hoa kh«ng khi nµo chÞu nghe theo yªu cÇu cña c« ®©u . L©m Tiªn Nhi nghiªng mÆt : - Sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Bëi v× chuyÖn g× mµ c« lµm ®−îc th× t«i ®· lµm råi . L©m Tiªn Nhi l¹i c−êi : - C« cã thÓ lµm ®ùoc − ? Mét c« bÐ vÉn lµ mét c« bÐ th× kh«ng thÓ biÕt nh÷ng g× c¶ vµ mét c« bÐ th× th−êng hay tá ra r»ng c¸i g× m×nh còng biÕt . Nµng c−êi h¨n h¾c vµ nãi tiÕp : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 505 - Cã nh÷ng chuyÖn chØ cÇn lµ ®µn bµ lµ lµm ®−îc nh−ng khi hay hay kh«ng l¹i lµ chuyÖn kh¸c , kh¸c rÊt xa , c¸i ch©n lý Êy ch¾c c« còng cã nghe råi chø ? T«n TiÓu B¹ch h¬i ®á mÆt , nµng c¾n m«i nh−ng råi nµng lÊy l¹i tù nhiªn : - Ýt nhÊt t«i còng cã thÓ ®−a Lý Th¸m Hoa ®i tíi n¬i TiÓu Phi . L©m Tiªn Nhi gÆn l¹i : - C« cã thÓ t×m ®−îc ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - §−¬ng nhiªn , h¬n n÷a , t«i cã thÓ biÕt c¸ch nµo ®Ó cøu tho¸t h¾n . L©m Tiªn Nhi nh−íng m¾t : - Sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Muèn cøu h¾n th× chØ cã mét c¸ch tèt nhÊt . L©m Tiªn Nhi hái : - C¸ch g× ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - GiÕt c« ®Ó cøu h¾n . ChØ cÇn giÕt c« lµm cho c« ®õng cã mÆt trªn nµy n÷a th× h¾n sÏ kh«ng cßn ®au khæ . Lý TÇm Hoan n©ng chÐn r−îu lªn uèng c¹n vµ c−êi lín : - Hay , nãi thËt hay . L©m Tiªn Nhi thë ra : - Xem chõng anh còng gièng y nh− TiÓu Phi . Anh kh«ng biÕt ®¹i ®a sè ®µn bµ nãi kh«ng thÓ tin ®−îc hay sao ? Anh tin r»ng nµng cã thÓ ®−a anh ®i t×m TiÓu Phi thËt µ ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Trªn ®êi nµy cã nh÷ng ng−êi ®µn «ng nãi dèi th× còng ph¶i cã ®µn bµ nãi thËt chø ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Tèt , vËy t«i hái c« , TiÓu Phi hiÖn ®ang ë ®©u ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - Cïng ë chung víi «ng néi t«i , «ng néi t«i ®· r−íc h¾n tõ chç cña Th−îng Quan Kim Hång , ®· cøu h¾n khái tay Th−îng Quan Kim Hång . L©m Tiªn Nhi ngã Lý TÇm Hoan vµ c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 506 - Anh cã tin nh− thÕ kh«ng ? Trong thiªn h¹ mÊy ai cã thÓ cøu ng−êi tho¸t khái tay Th−îng Quan Kim Hång ? Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - §óng , kh«ng cã mÊy ai nh−ng cã thÓ cã mét ng−êi , ®ã lµ T«n L·o Tiªn Sinh. Nô c−êi cña L©m Tiªn Nhi cã h¬i miÔn c−ìng : - Tèt , ®· thÕ th× t«i còng chê xem . T«n TiÓu B¹ch nãi : - E r»ng kh«ng cã c¬ héi v× h¾n ®©u cã cÇn gÆp l¹i c« . Nµng lanh l¶nh nãi lu«n : - Ngay b©y giê t«i thÊy c« sèng ®· h¬i thõa råi ®Êy . L©m Tiªn Nhi gÆn l¹i : - C« muèn cho t«i chÕt ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - §¸ng lý th× c« nªn chÕt sím h¬n . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Nh−ng c« cã nghÜ tíi chuyÖn nµy kh«ng ? C« cã nghÜ lµ ai cã thÓ giÕt t«i nhØ? T«n TiÓu B¹ch hái : - C« t−ëng r»ng kh«ng cã ai cã thÓ h¹ thñ ®−îc µ ? L©m Tiªn Nhi chíp m¾t : - TÊt c¶ ®µn «ng trªn thÕ gian nµy cã thÓ chØ cã mét ng−êi kh«ng xuèng tay nh−ng h¾n l¹i kh«ng lµm . Nµng khÏ liÕc Lý TÇm Hoan vµ nãi tiÕp : - Bëi v× h¾n biÕt r»ng nÕu h¾n giÕt t«i th× TiÓu Phi hËn h¾n mu«n ®êi . T«n TiÓu B¹ch nãi : - C« còng ®õng quªn r»ng t«i kh«ng ph¶i ®µn «ng , t«i còng kh«ng hÒ sî TiÓu Phi hËn t«i . L©m Tiªn Nhi vôt c−êi thËt lín : - TiÓu muéi muéi , ch¼ng lÏ ®©y lµ n¬i khiªu chiÕn ®Êy − ? Ch¼ng lÏ tiÓu muéi muéi muèn cïng t«i quyÕt ®Êu ? T«n TiÓu B¹ch hÊt mÆt lªn : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 507 - §óng nh− thÕ . Kh«ng ®îi L©m Tiªn Nhi nãi , nµng tiÕp theo lu«n : - §Þa ®iÓm cã thÓ do c« cßn thêi gian th× t«i quyÕt ®Þnh . L©m Tiªn Nhi hái : - C« ®Þnh ®Õn bao giê ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Ngay b©y giê . *** Nh− vËy th× " quyÕt ®Êu " kh«ng ph¶i chuyÖn dµnh riªng cho bän ®µn «ng , ®µn bµ cã lóc cÇn . Nh−ng " ph−¬ng thøc quyÕt ®Êu " cña ®µn bµ th× cã ®«i khi cã nhiÒu c¸ch . T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i ®· chän th× giê , c« h·y chän n¬i chèn . L©m Tiªn Nhi chíp chíp m¾t : - §Þa ®iÓm th× h×nh nh− kh«ng cÇn ph¶i chän , n¬i ®©y h×nh nh− còng kh«ng xÊu l¾m , chØ cã ®iÒu ... T«n TiÓu B¹ch hái : - Sao ? L©m Tiªn Nhi hái : - Chóng ta ®Þnh quyÕt ®Êu b»ng c¸ch nµo ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - QuyÕt ®Êu lµ quyÕt ®Êu , ch¼ng lÏ còng ph¶i cã nhiÒu c¸ch thøc n÷a sao ? L©m Tiªn Nhi c−êi : - Tù nhiªn lµ cã nhiÒu chø , cã c¸ch gäi lµ " v¨n ®Êu " , cã c¸ch gäi lµ " vâ ®Êu " , cã c¸ch gäi lµ " khinh c«ng ®Êu " , còng cã c¸ch ®Êu b»ng ®éc d−îc n÷a . Huèng chi chóng ta lµ ®µn bµ , bÊt luËn lµm chuyÖn g× còng ph¶i cã v¨n nh· h¬n bän ®µn «ng chø . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 508 T«n TiÓu B¹ch hái : - VËy b©y giê c« tÝnh chän c¸ch nµo ? L©m Tiªn Nhi gÆn l¹i : - Ph−¬ng thøc còng do t«i chän ph¶i kh«ng ? Lý TÇm Hoan vôt chen vµo : - Nh−ng kh«ng nªn chän ph−¬ng thøc ®éc d−îc . T«n TiÓu B¹ch nh×n h¾n c−êi thËt dÞu : - Dïng ®éc d−îc còng kh«ng sao , anh nªn nhí r»ng ThÊt Thóc cña t«i lµ chuyªn gia vÒ ®éc d−îc ®Êy nhÐ , «ng Êy nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu d−íi bän Ngò §éc §ång Tö ®©u , chØ cã ®iÒu chó t«i dïng ®éc ®Ó cøu ng−êi chø kh«ng ph¶i ®Ó giÕt ng−êi . L©m Tiªn Nhi c−êi kh¶y : - Cã thÓ dïng ®éc d−îc ®Ó cøu ng−êi th× kÎ sö dông qu¶ lµ sÏ siªu phµm nhËp th¸nh bëi v× dïng ®éc d−îc ®Ó cøu ng−êi so víi giÕt ng−êi cßn khã h¬n gÊp béi . Nµng thë ra vµ nãi tiÕp : - NÕu nh− thÕ th× qu¶ thËt t«i kh«ng nªn ®Êu ®éc d−îc víi c« . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Tuú tiÖn , c« muèn dïng ph−¬ng thøc nµo còng ®−îc . Xem th¸i ®é th× h×nh nh− T«n TiÓu B¹ch n¾m ch¾c phÇn th¾ng mµ Lý TÇm Hoan còng kh«ng nãi tiÕng nµo . Ng−êi ch¸u g¸i ®Ých truyÒn cña T«n L·o Tiªn Sinh nhÊt ®Þnh kh«ng dÔ dµng bÞ b¹i . L©m Tiªn Nhi c−êi víi Lý TÇm Hoan : - Tr−íc mÆt mét tuyÖt ®Ønh cao thñ nh− TiÓu Lý Phi §ao , nÕu chóng ta dïng ch©n tay cÊu xÐ lÉn nhau th× cã vÎ phµm phu tôc tö qu¸ , kh«ng khÐo Lý Th¸m Hoa l¹i c−êi cho . T«n TiÓu B¹ch hái : - VËy c« ®Þnh dïng c¸ch nµo ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Chóng ta lµ ®µn bµ th× t−ëng nªn dïng ph−¬ng thøc cña ®µn bµ lµ ph¶i . T«n TiÓu B¹ch hái : - §µn bµ còng cã ph−¬ng thøc quyÕt ®Êu ®Æc biÖt n÷a µ ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 509 L©m Tiªn Nhi nãi : - Cã chø . T«n TiÓu B¹ch giôc : - Nãi ®i . L©m Tiªn Nhi nãi : - §µn «ng cø nghÜ r»ng c¸i g× còng m¹nh h¬n ®µn bµ nh−ng cã chuyÖn mµ chØ cã ®µn bµ lµm ®−îc , cßn bän ®µn «ng coi nh− bÊt lùc . T«n TiÓu B¹ch hái : - Ch¼ng h¹n nh− ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Ch¼ng h¹n nh− sinh con . T«n TiÓu B¹ch trè m¾t : - Sinh con ? L©m Tiªn Nhi c−êi : - Chø sao , sinh con chÝnh lµ b¶n l·nh to nhÊt cña ®µn bµ , mét ng−êi ®µn bµ mµ kh«ng biÕt sinh con th× kh«ng ai xem ra g× c¶ , c« nãi cã ph¶i thÕ kh«ng ? T«n TiÓu B¹ch ®á mÆt : - C« ... ch¼ng lÏ ... c« ... L©m Tiªn Nhi nãi mét c¸ch tù nhiªn : - §¸ng lý chóng ta nªn dïng ph−¬ng thøc quyÕt ®Êu xem ai cã thÓ sinh con nhiÒu h¬n , sinh con mau nhÊt ... T«n TiÓu B¹ch thiÕu ®Òiu nh¶y dùng : - C« ... c« ®iªn råi µ ? C¸i ... chuyÖn dã lµm sao mµ ... quyÕt ®Êu ? L©m Tiªn Nhi c−êi : - Ai b¶o kh«ng ®−îc ? Ch¼ng lÏ c« kh«ng biÕt sinh con ? MÆt T«n TiÓu B¹ch ®á nh− gÊc chÝn , c« ta kh«ng d¸m cö ®éng sî ch¹m ph¶i ®«i m¾t cña Lý TÇm Hoan . L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng nÕu c« hiÒm v× ph−¬ng thøc Êy h¬i chËm , h¬i lé liÔu qu¸ th× chóng ta cã thÓ chän ph−¬ng thøc kh¸c . T«n TiÓu B¹ch thë phµo : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 510 - Chän kh¸c ®i . L©m Tiªn Nhi nãi : - Cã nh÷ng viÖc ®µn «ng lµm ®−îc nh−ng ®µn bµ th× l¹i sî kh«ng d¸m lµm , kh«ng cã gan lµm . Nµng c−êi c−êi nãi tiÕp : - NÕu c« kh«ng thÝch lµm c¸i viÖc mµ bÊt cø ®µn bµ nµo còng lµm ®−îc nh− sinh con ch¼ng hÑn th× chóng ta quyÕt ®Êu b»ng nh÷ng viÖc mµ ®µn bµ yÕu bãng vÝa kh«ng d¸m lµm ®−îc kh«ng ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - §©u nãi thö xem . L©m Tiªn Nhi nãi : - Ch¼ng h¹n nh− tho¸t y , b©y giê , t¹i n¬i ®©y , chóng ta cëi hÕt y phôc , thö xem ai cëi nhanh , nÕu t«i thua t«i sÏ d©ng ®Çu t«i cho c« . §óng lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶n . §©y lµ mét chuyÖn cã thÓ lµm mét m×nh trong phßng t¾m hay nÕu h¬n mét chót lµ trong phßng tèi gi÷a hai ng−êi kh¸c ph¸i chø kh«ng thÓ ë ®©y . §©y lµ qu¸n r−îu , thiªn h¹ vÇy vÇy , cho dÇu ®Ëp bÓ ãc hä ra nh−ng nÕu cã chuyÖn phô n÷ tho¸t y th× nhÊt ®Þnh hä còng sÏ ®¹p lªn nhau ®Ó coi cho kú ®−îc . Hai m¸ cña T«n TiÓu B¹ch ®á rÇn : - ThËt kh«ng tr¸ch g× ®µn «ng hä kh«ng thÝch ®¸nh b¹c víi ®µn bµ v× h¹ng ®µn bµ nh− c« cø lã ra lµ tÝnh chuyÖn ¨n gian . L©m Tiªn Nhi nãi : - ¡n gian ®µn «ng vèn lµ ®Æc quyÒn cña ®µn bµ , kh«ng biÕt lµm nh− thÐ lµ d¹i v× ®µn «ng ®óng lµ mét bän ngèc . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Nh−ng t«i ®©u ph¶i lµ ®µn «ng ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng mµ t«i ®©u ®· ¨n gian ? ChÝnh c« ®· b¶o t«i " tuú tiÖn muèn dïng c¸ch nµo còng ®−îc kia " mµ ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Nh−ng c¸ch ®ã lµ mét c¸ch kú côc . L©m Tiªn Nhi nhón vai : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 511 - C¸i ®ã lµ c« h·y tù tr¸ch m×nh , nÕu c« muèn giÕt t«i th× c« cø viÖc ra tay chø chuyÖn g× ph¶i nhiÒu chuyÖn bµy ra c¸ch chän ®Þa ®iÓm ngµy giê lµm c¸i qu¸i g× ? C« ta c−êi c−êi nãi tiÕp : - Nh−ng thËt ra th× còng kh«ng ®¸ng tr¸ch l¾m v× nh÷ng c« g¸i mµ kh«ng nhiÒu chuyÖn th× t«i ch−a gÆp ®−îc mÊy ng−êi . *** Nh− vËy râ rµng viÖc quyÕt ®Êu lµ chuyÖn dµnh riªng cho bän ®µn «ng råi v× lµ ®µn «ng nhanh tay chø kh«ng nhanh miÖng . Bëi v× cã mét khi ®· nãi qu¸ nhiÒu th× ®òng khÝ còng theo ®ã mµ gi¶m bít ®i còng nh− mét qu¶ bãng , mét khi ®· x× bít h¬i th× tù nhiªn nã kh«ng cßn cøng n÷a . BÊt luËn ë mét chç nµo , khi cã ng−êi ®¸nh nhau mµ miÖng cø la gÊu ã , nhÊt ®Þnh viÖc ®¸nh ®ã sÏ kh«ng x¶y ra kinh khiÕp . Nh−ng ®µn bµ ®a sè th−êng lµ " qu©n tö " , hä thÝch v¨n ®Êu h¬n vâ ®Êu . Hä thÝch " nãi " h¬n lµ ®¸nh " . D−íi ngän giã thu tiªu x¸c , d−íi ¸nh tr¨ng lê mê , hai ng−êi ®µn bµ gêm nhau kh«ng nãi mét lêi , hä chê " quyÕt ®Êu " c¶nh t−îng ®ã chØ cã thÓ cã trong tiÓu thuyÕt . §µn bµ vÉn cø lµ ®µn bµ , dï ®µn bµ Êy vâ giái ®Õn ®©u . Nam n÷ tuy b×nh ®¼ng nh−ng ng−êi ®µn bµ vÉn cã nh÷ng c¸i mµ kh«ng ai cã nhËn lµ ®µn «ng v× " ®µn bµ mu«n thuë vÉn lµ ®µn bµ " . Ch©n lý ®ã kh«ng biÕt cã ph¶i lµ bÊt di bÊt dÞch hay kh«ng nh−ng thùc tÕ lµ nh− thÕ . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 512 L©m Tiªn Nhi cµng c−êi thËt ngät ngµo vµ cµng ®¾c ý . Nh×n c¸i c−êi cña L©m Tiªn Nhi , Lý TÇm Hoan chît nghÜ ®Õn Lam YÕt Tö . Tuy lµ mét c« g¸i ®anh ¸c trong chèn giang hå nh−ng Lam YÕt Tö vÉn cã t− c¸ch h¬n nhiÒu . Lam YÕt Tö cã mét tÝnh chÊt " phi phµm " cña ng−êi con g¸i . L©m Tiªn Nhi tuiy cã lµm nh÷ng chuiyÖn ®éng trêi nh−ng tÝnh chÊt vÉn kh«ng thÓ tréi h¬n . T«n TiÓu B¹ch ®øng nh×n L©m Tiªn Nhi , mÆt c« ta t¸i xanh . L©m Tiªn Nhi c−êi : - B©y giê ®Þa ®iÓm , thêi gian , ph−¬ng thøc , tÊt c¶ ®Òu ®· ®−îc quyÕt ®Þnh , vËy quyÕt ®Êu hay kh«ng lµ tuú ë c« . T«n TiÓu B¹ch l¾c ®Çu . Kh«ng biÕt nµng l¾c ®Çu v× kh«ng chÞu ®Êu hay l¾c ®Çu v× chÞu kh«ng næi con ng−êi cña L©m Tiªn Nhi . Cã lÏ L©m Tiªn Nhi còng mËp mê nh−ng nµng cÇn nãi : - T«i kh«ng Ðp mµ ®· kh«ng ®Êu th× t«i ®i ®©y . T«n TiÓu B¹ch nãi : - §i ®i . Nµng thë ra vµ nãi lu«n : - ThËt ra th× t¹i vËn khÝ cña c« ®· ®Õn håi kh«ng cßn may m¾n . L©m Tiªn Nhi c−êi : - T«i kh«ng may m¾n hay lµ c« kh«ng may m¾n ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - C« . L©m Tiªn Nhi hái : - T«i kh«ng may m¾n ë chç nµo ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Tuy ngoµi miÖng t«i cã nghe h¬i d÷ thÕ nh−ng nÕu thËt t×nh giao ®Êu th× t«i còng kh«ng lµm h¹i ®Õn sinh m¹ng cña c« ®©u , nÕu cã ch¾c còng chØ lµm cho c« mang th−¬ng nhÌ nhÑ ®Ó sau nµy c« kh«ng lµm h¹i ng−êi kh¸c n÷a th«i ., L©m Tiªn Nhi c−êi : - Qu¶ nh− vËy th× cã lÏ vËn khÝ cña t«i to thËt ®Êy . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 513 T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i chØ lµm c« mang th−¬ng th«i vµ nÕu cã ai ®Þnh ®Õn giÕt c« th× t«i nhÊt ®Þnh kh«ng cho hä lµm nh− thÕ . Nµng nhón vai vµ bãi tiÕp : - Nh−ng b©y giê th× kh¸c , b©y giê nÕu cã ai ®Õn ®Þnh giÕt c« , c¸i ®ã t«i kh«ng hÒ ®Ó ý . CÊu nãi cña T«n TiÓu B¹ch ch−a døt th× L©m Tiªn Nhi ®· quay mÆt bá ®i . *** T«n TiÓu B¹ch kÐo tay Lý TÇm Hoan : - Chóng ta ®i , t«i kh«ng th«i giÕt ng−êi . L©m Tiªn Nhi vïng quay l¹i : - C« b¶o cã ng−êi ®Þnh ®Õn giÕt t«i ph¶i kh«ng ? T«n TiÓu B¹ch nh¸y m¾t : - T«i ®· nãi nh− tÕ µ ? L©m Tiªn Nhi ®¶o m¾t nh×n quanh : - Hä ë ®©u , c« cã thÊy ch−a ? T«n TiÓu B¹ch nhón vai kh«ng nãi . Nµng kh«ng muèn nhËn lµ cã mµ còng kh«ng muèn b¶o lµ kh«ng . Nµng nghÜ cho dÇu nµng cã thõa nhËn hay kh«ng cã lÏ L©m Tiªn Nhi còng kh«ng sî sÖt . Nh−ng thùc tÕ th× L©m Tiªn Nhi ®· sî . Nµng h¬i Êp óng : - T¹i sao ... t¹i sao t«i kh«ng thÊy nhØ ? T«n TiÓu B¹ch mØm c−êi : - Tù nhiªn lµ c« kh«ng thÓ thÊy , cho ®Õn khi c« thÊy th× ch¾c cã lÏ ®· muén l¾m råi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 514 L©m Tiªn Nhi hái : - Nh−ng nÕu t«i kh«ng thÊy th× lµm sao c« thÊy ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Bëi v× hä ®Þnh giÕt kh«ng ph¶i lµ t«i . Nµng c−êi c−êi nãi tiÕp : - B©y giê th× t«i míi biÕt , nÕu muèn giÕt c« th× tèt nhÊt lµ ®õng cho c« thÊy bëi v× nÕu cho c« thÊy th× cã lÏ kh«ng giÕt ®−äc . L©m Tiªn Nhi vÉn cßn h¬i ng¸n : - Nh−ng ... nh−ng hä lµ ai ? T«n TiÓu B¹ch noÝ : - T«i lµm sao biÕt ai muèn giÕt c« ? §¸ng lý c« tù ph¶i biÕt chø ? L©m Tiªn Nhi nh×n quanh , ¸nh m¾t cña nµng ®· cã nhiÒu sî sÖt . Nµng lµ con ng−êi tõ tr−íc ®Õn nay rÊt Ýt hay sî sÖt . Bëi v× nµng tù tin r»ng nµng cã thÓ lµm cho ng−êi muèn giÕt m×nh kh«ng thÓ xuèng tay . Nh−ng b©y giê , nµng ch−a biÕt lµ ai , nÕu ch−a biÕt lµ ai th× kh«ng thÓ nghÜ ra ph−¬ng thøc ®èi phã . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Ch¼ng lÏ chÝnh c« còng kh«ng nghÜ ra nh÷ng kÎ muèn giÕt c« lµ ai sao ? Ph¶o ch¨ng c« ®· biÕt kÎ muèn giÕt c« nhiÒu l¾m ? L©m Tiªn Nhi bÊt gi¸c ®−a tay lau må h«i tr¸n . Tõ tr−íc tíi nay , bÊt cø nµng lµm mét viÖc g× , cho dÇu nã lµ chuyÖn tµn nhÉn nhÊt , phong th¸i cña nµng còng lu«n lu«n thËt ®Ñp , thËt quyÕn rò . Nh−ng b©y giê phong th¸i Êy bçng mÊt råi , bÊt luËn ng−êi th«ng minh ®Õn ®©u khi trong lßng h¬i lo¹n th× còng dÔ trë thµnh ngu xuÈn . V× thÕ cho nªn ®èi víi nh÷ng kÎ cã tr×nh ®é vâ häc cao , hä th−êng ®¸nh ng· ®èi ph−¬ng b»ng t©m lý , hä lµm cho ®èi ph−¬ng ch−a ®¸nh mµ ®· sî sÖt råi , nhiªn hËu , hä míi dïng søc lùc . Lý TÇm Hoan ngã T«n TiÓu B¹ch vµ h¾n c−êi thÇm . H¾n chît c¶m thÊy c« g¸i nµy kh«ng ph¶ lµ " c« bÐ " nh− L©m Tiªn Nhi ®· chÕ giÔu , c« ta hoµn toµn ®· thµnh nh©n . ChØ khi nµo mét c« g¸i thµnh nh©n míi hiÓu râ lßng d¹ cña c« g¸i thµnh nh©n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 515 Cuéc quyÕt ®Êu gi÷a L©m Tiªn Nhi vµ T«n TiÓu B¹ch ch−a thËt sù ra tay nh−ng thËt sù th× cã " ®ông " nhau råi . Vµ hä ®· " ®ông " ®Õn hai lÇn . Hä kh«ng " ®ông " nhau b»ng tay ch©n mµ lµ h¬n thua nhau b»ng t©m lý . LÇn thø nhÊt , L©m Tiªn Nhi th¾ng . Bëi v× nµng ®· n¾m ®−îc nh−îc ®iÓm cña ®µn bµ , nhÊt lµ nh÷ng c« g¸i ch−a chång , ch−a biÕt chuyÖn vî chång . Nµng ®· biÕt nh÷ng c« g¸i Êy kh«ng khi nµo d¸m lµm nh÷ng chuyÖn tr¬ trÏn nh− thÕ Êy , nµng biÕt lîi dông vµ nµng ®· thµnh c«ng . LÇn thø hai , T«n TiÓu B¹ch th¾ng . V× nµng còng biÕt lîi dông nh−îc ®iÓm cña ®µn bµ . §µn bµ th−êng th−êng rÊt lµ hoµi nghi , nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng kÎ ®· lµm qu¸ nhiÒu chuyÖn thÊt nh©n t©m . V× hoµi nghi nªn dÔ d©m ra sî sÖt . NÕu kÓ vÓ h×nh thøc th× cuéc ®Êu kÓ nh− huÒ v× mçi bªn th¾ng mét . Nh−ng kÓ vÒ t©m lý th× sù thÊt b¹i nÆng nÒ vÒ phÇn L©m Tiªn Nhi . Lßng tù tin cña nµng hoµn toµn dao ®éng . *** T«n TiÓu B¹ch kÐo tay Lý TÇm Hoan ®i vÒ phÝa tr−íc . L©m Tiªn Nhi lÏo ®Ïo theo saui . T«n TiÓu B¹ch hái : -Ai cã ®−êng nÊy , t¹i sao c« l¹i theo chóng t«i ? L©m Tiªn Nhi ngËp ngõng : - T«i Êy µ ? T«i ... t«i còng muèn gÆp TiÓu Phi . T«n TiÓu B¹ch nh¨n mÆt : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 516 - C« cßn ®Þnh gÆp h¾n lµm g× ? Ch¼ng lÏ c« h¹i h¾n nh− thÕ cßn ch−a ®ñ hay sao ? L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i ... t«i chØ muèn ... T«n TiÓu B¹ch nãi : - Chóng t«i kh«ng ®Ó h¾n gÆp c« , c« ®i còng v« Ých mµ th«i . L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i chØ muèn gÆp h¾n cho biÕt thÕ th«i , cßn chuyÖn h¾n muèn nh×n t«i hay kh«ng lµ tïy h¾n . T«n TiÓu B¹ch l¹nh lïng : - Ch©n cña c« , c« muèn ®i ®©u tuú ý nh−ng t«i nãi tr−íc lµ nÕu c« muèn vËy th× ®õng hèi hËn vÒ sau ®Êy nhÐ . L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i hµnh ®éng tõ tr−íc ®Õn nay kh«ng biÕt hèi hËn bao giê . T«n TiÓu B¹ch chît bËt c−êi nãi víi Lý TÇm Hoan : -Anh xem , t«i ®· nãi r»ng c« ta sÏ theo th× ®óng lµ theo ngay mµ . Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - Nh−ng c« còng muèn cho c« ta theo kia mµ ? T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu : - Cã , t«i cã muèn c« ta theo thËt . Lý TÇm Hoan hái : - §Ó lµm g× ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Võa råi , t«i kh«ng cã c¸ch nµo h¹ c« ta , cã lÏ c¬ héi Êy sau nµy sÏ cã vµ nÕu c« ta theo , nhÊt ®Þnh lµ c« ta tù t¹o c¬ héi cho t«i . Lý TÇm Hoan nãi : - ThËt ra th× ®¸ng lý c« còng kh«ng cÇn chê c¬ héi v× ngay lóc nµy nÕu c« muèn ra tay còng ®−îc chø sao ®©u . T«n TiÓu B¹ch nãi : - §µn «ng c¸c anh th−êng th−êng rÊt xem träng lêi høa , ch¼ng lÏ ®µn bµ chóng t«i l¹i kh«ng biÕt träng nh− thÕ hay sao ? Lý TÇm Hoan c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 517 - Nh−ng lµm sao c« biÕt r»ng c« Êy sÏ nhÊt ®Þnh ®i theo ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Bëi v× c« ta ®ang sî , c« ta muèn cã m×nh b¶o hé bëi v× cïng ®i víi TiÓu Lý Phi §ao th× bÊt luËn ai muèn giÕt c« ta còng sÏ kh«ng ®ñ cam ®¶m xuèng tay . Nµng rôt vai c−êi vµ nãi tiÕp : - Nãi th¼ng mµ nghe th× ®ã lµ " Hæ Gi¶ Hæ Uy " ®Êy mµ , cßn nãi thËt ch¼ng h¬n chót nµo th× ®ã lµ " Chã N−¬ng Oai Chñ ". Lý TÇm Hoan c−êi : - Hai c¸i lèi thÝ dô Êy nghe ch¼ng ªm tai mét chót nµo c¶ . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Nh−ng nÕu anh ®· lµm ra nh÷ng chuyÖn nh− thÕ th× cho dÇu ai nãi khã nghe h¬n n÷a , anh còng vÉn ph¶i nghe . TÊt c¶ sù ®èi ®¸p cña hai ng−êi , tù nhiªn L©m Tiªn Nhi ®Òu nghe thÊy . T«n TiÓu B¹ch còng cã ý muèn nãi cho c« ta nghe thÊy . ThÕ nh−ng L©m Tiªn Nhi l¹i cø lµm bé kh«ng nghe vµ nµng còng kh«ng hÒ lªn tiÕng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
nguon tai.lieu . vn