Xem mẫu

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 487 Håi thø ba m−¬i ba Nh÷ng kÎ cÇn ®èi diÖn § ªm . ThÞ trÊn vÒ ®ªm . §ªm cña chî lu«n lu«n lµ nhiÖt n¸o t−ng bõng . Nh−ng Lý TÇm Hoan ph¶ng phÊt c¶m thÊy trªn ®êi nµy nh− chØ cßn mçi mét m×nh h¾n mµ th«i . Bëi v× nh÷ng ng−êi mµ h¾n yªu mÕn ®· hoµn toµn l×a xa h¾n , qu¸ xa . Cho ®Õn h¾n cßn c¶m gi¸c r»ng hä kh«ng cßn ë trªn thÕ gian nµy , hä kh«ng cßn . H¾n ®· nghe tin tøc cña cha con Long Tiªu V©n nh−ng ... nh−ng cßn L©m Thi ¢m ? Kh«ng bót tÝch , kh«ng tin tøc , chØ cßn t−ëng niÖm , mét t−ëng niÖm tr−êng tån vÜnh cöu . " Thiªn tr−êng ®Þa h÷u thêi tËn Thö hËn liªn miªn v« tuyÖt kú ..." " Tr−êng hËn ca " sao mµ thª thiÕt qu¸ . Lý TÇm Hoan chît nghe v¨ng v¼ng tiÕng ca : " Bãng nµng tùa cöa chiÒu h«m Ngoµi hiªn m−a ®æ dËp dån M¾t nµng r−êi r−îi mê xa L¬ ®Ônh buån r¬i theo n−íc Ch¶y vÒ ®©u Dßng s«ng s©u ch¨c b¾c nhÞp cÇu §Ó ng−êi em g¸i rÇu rÇu nhí th−¬ng ... " Lý TÇm Hoan cói ®Çu lÆng lÏ . H¾n l¾ng nghe lêi ca thÊm ch¶y vµo hån vµ h¾n chît mØm c−êi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 488 Nô c−êi thËt lµ v« nghÜa , nÕu ai cã hái , h¾n sÏ l¾c ®Çu , h¾n kh«ng lµm sao gi¶i thÝch ®−îc nô c−êi cña h¾n . Nh−ng riªng h¾n , h¾n biÕt , h¾n nghe . Mét n¬i chua cay ø ®äng trong lßng chùc trµo lªn m¾t h¾n . H¾n c−êi vµ h¾n nghe d− ©m chua xãt lµm sao . *** TiÓu Phi ®©u ? §ªm ®· vÒ khuya , Lý TÇm Hoan vÉn lÇn mß t×m kiÕm . Kh«ng mét ai biÕt TiÓu Phi vÒ ®©u , kh«ng mét ai nhËn thÊy mét con ng−êi cã h×nh d¹ng nh− thÕ c¶ . Lý TÇm Hoan hoµn toµn kh«ng nghe ®−îc r»ng TiÓu Phi ®ang ë trong mét ph©n bé cña Kim TiÒn Bang . Cho dÇu h¾n cã nghÜ h¾n kh«ng thÓ biÕt n¬i ®ã lµ ®©u . Nh÷ng ngän ®Ìn lång cña töu ®iÕm chao trªn kh«ng , chÐn r−îu còng ®ang sãng s¸nh . Lý TÇm Hoan nh×n m·i , nh×n m·i . §¸y r−îu bçng ®Ëm mµu u ¸m , ¸nh ®Ìn tr¬ täi lung lay . N¬i h¾n ngåi uèng r−îu lµ mét c¸i qu¸n nhá . Nh÷ng kÎ ®Õn ®©y toµn lµ nh÷ng h¹ng tÇm th−êng , kh«ng ai biÕt h¾n mµ h¾n còng ch¼ng quen ai . H¾n rÊt thÝch n¬i nh− thÕ , ngåi n¬i ®ã l¾ng nghe giã ®−a cµnh l¸ x¸c x¬ , l¾ng nghe tÞch mÞch cña hån ... Lý TÇm Hoan ®ang trÇm t− chît nghe cã tiÕng qu¸t th¸o : - Töu Quû , mÑ nã , khèn n¹n , ¨n c¾p r−îu h¶ ? Hõ , cã uèng vµo råi còng ãi ra nghe con . Lý TÇm Hoan quay ph¾t l¹i , h¾n quay mau chÝnh v× hai tiÕng " Töu Quû " , hai tiÕng m¾ng ªm ®Òm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 489 H¾n thÊy mét ng−êi «m vß r−îu , mÆc dÇu bÞ ng−êi ta ®¸nh ng· , h¾n còng vÉn kh«ng bu«ng , h¾n cè hÕt søc r−ín cæ lªn uèng . Mét l·o vÊn ngang l−ng quÇn mét tÊm v¶i dÝnh ®Çy dÇu mì , l·o ®¸nh ng−êi trém r−îu kh«ng n−¬ng tay . Võa ®¸nh l·o võa v¨ng tôc . Lý TÇm Hoan ©m thÇm thë ra vµ b−íc l¹i ng¨n : - H·y ®Ó cho h¾n uèng , tiÒn r−îu t«i xin tr¶ ®ñ . MiÖng ng−ng ch−ëi ngay vµ tay còng th«i kh«ng ®¸nh n÷a . M·nh lùc cña ®ång tiÒn qu¶ thËt lµ qu¸ c«ng hiÖu . Hä ®¸nh kh«ng ph¶i v× thï o¸n , kh«ng thï o¸n nh−ng hä vÉn cã thÓ ®¸nh chÕt ng−êi v× kh«ng thï o¸n cho nªn khi cã tiÒn lµ hä ng−ng ngay . Hä ng−ng kh«ng ®¸nh n÷a vµ còng kh«ng tøc tèi , kh«ng ph¶i hä th−¬ng mµ hä v× tiÒn . ThËt lµ dÔ sî ! TiÒn kh«ng ph¶i chi cã thÓ lµm cho con ng−êi dõng tay mµ tiÒn cßn cã quyÒn n¨ng lµm cho con ng−êi ngËm miÖng . Hay , kÓ ra Lý TÇm Hoan cã qu¸ nhiÒu kinh nghiÖm . H¾n kh«ng hÒ v× ng−êi mµ van xin , n¨n nØ , kh«ng bao giê h¾n " gi¶ng lý " ë nh÷ng n¬i nµy , v× thÕ ch¼ng nh÷ng kh«ng hiÖu qu¶ mµ cßn bÞ thiªn h¹ ch−ëi . H¾n chÞu bao ®Ó cho ng−êi ®ã uèng vµ tiÕng liÒn theo h¾n nãi ®Õn tiÒn . C©u nãi ®ã cã hiÖu nghiÖm ngay . Kh«ng cÇn biÕt h¾n lµ ai , kh«ng cÇn biÕt h¾n can thiÖp ph¶i hay quÊy , chØ cÇn lµ h¾n chÞu chi tiÒn . Ng−êi bÞ ®¸nh tÐ kh«ng kÞp ®øng lªn , h¾n «m cøng vß r−îu vµ nghiªng qua nèc nghe õng ùc . R−îu rØ ra quanh mÐp , r−îu b¾n c¶ lªn ®Çu , h¾n còng kh«ng cÇn , h×nh nh− h¾n t×nh nguyÖn lÊy x¸c h¾n " chë che " cho vß r−îu . Lý TÇm Hoan khÏ thë dµi : - NÕu kh«ng ph¶i v× qu¸ th−¬ng t©m , con ng−êi nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ biÕn thµnh nh− thÕ . NÕu kh«ng ph¶i kÎ ®a t×nh th× t¹i sao l¹i cã chuyÖn th−¬ng t©m . Lý TÇm Hoan chît thÊy ®èi víi ng−êi nµy , h¾n rÊt ®ång t×nh , h¾n nh×n xuèng mØm c−êi : - Mét m×nh uèng kh«ng thó l¾m ®©u , bªn nµy h·y cßn mÊy mãn ®−a cay , mêi «ng b¹n cïng uèng cho vui ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 490 Ng−êi Êy uèng thªm mÊy híp n÷a råi nh¶y dùng lªn m¾ng t−íi : - MÑ hä , ng−êi lµ c¸i gièng g× chø ? Ng−¬i xøng ®¸ng mêi ta uèng r−îu µ ? Cho dÇu ng−êi cã ba ngµn vß d©ng cho ta , ch−a ch¾c ta ®· chÞu cïng ngåi víi ... H¾n vôt ng−ng ngang lµm nh− cã mét bµn tay bãp ngang häng h¾n . Lý TÇm Hoan còng ®©m söng sèt , h¾n thÊt th¸t : - ña ? Th× ra ... Cæn ! Vß r−îu r¬i xuèng ®Çt mµ ng−êi Êy co giß bá ch¹y . Lý TÇm Hoan võa ch¹y theo võa rÐo : - Coi ... ®îi t«i víi ... coi , bé quªn råi sao ? Ng−êi Êy ch¹y thËt nhanh , võa ch¹y h¾n võa nãi : - Kh«ng , ta kh«ng biÕt ng−¬i , ta kh«ng biÕt ... Mét ng−êi ch¹y , mét ng−êi ch¹y theo , c¶ hai chØ trong nh¸y m¾t ®· kh«ng cßn thÊy bãng . Nh÷ng " tay r−îu " cßn l¹i huyªn n¸o h¼n lªn : - C¸i tªn ¨n c¾p r−îu lµ mét th»ng ®iªn , biÕt ch¾c bÞ ®ßn nh−ng vÉn ¨n c¾p r−îu råi khi ®−îc mêi l¹i bá ch¹y nh− thÊy quû . - C¸i tªn tr¶ tiÒn r−îu còng lµ mét th»ng ®iªn , ai dêi bá tiÒn ra chi thiªn h¹ uèng mµ l¹i cßn bÞ m¾ng , ®· bÞ m¾ng cßn nh×n huynh nh×n ®Ö , thËt lµ qu¸ møc , thËt hÕt chç nãi . - Mêi uèng th× bá ch¹y , bÞ m¾ng cßn r¸ng ch¹y theo , hai c¸i tªn Êy cho v« " D−íng TrÝ ViÖn " lµ võa ? Tù nhiªn , nh÷ng ng−êi nµy kh«ng bao giê thÊy lo¹i ng−êi nh− thÕ , hä c−êi lµ ph¶i . ChÝnh Lý TÇm Hoan còng thËt bÊt ngê , h¾n kh«ng dÌ gÆp l¹i ng−êi cò , kh«ng dÌ gÆp l¹i trong mét hoµn c¶nh l¹ lïng . LÇn thø nhÊt , Lý TÇm Hoan gÆp h¾n ë d−íi m¸i hiªn n¬i thÞ trÊn , trªn mét ®−êng phè tÊp nËp . H¾n vËn ¸o tr¾ng cßn h¬n tuyÕt , h¾n ®øng lÉn trong ®¸m ng−êi y nh− h¹c ®øng lÉn víi gµ . H¾n kh«ng bao giê b»ng lßng nhËp bän víi ai cho dÇu mang tÊt c¶ vµng trªn thÕ gian nµy ®Æt tr−íc mÆt h¾n , h¾n còng kh«ng thÌm v× h¾n qu¸ cao , cao h¬n tÊt c¶ nh÷ng g× cao nhÊt trªn ®êi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 491 Nh−ng b©y giê , b©y giê chØ v× mét vß r−îu , thÌm r−îu , h¾n ®· kh«ng hÒ ®Ó cho ng−êi ta m¾ng ch−ëi , ®Ó cho ngêi ta ®¸nh ®Ëp , h¾n kh«ng hÒ ph¶i l¨n léi d−íi bïn lÇy . Lý TÇm Hoan kh«ng lµm sao t−ëng t−îng næi , h¾n kh«ng lµm sao d¸m nghÜ ng−êi cao quý ngµy x−a mµ b©y giê sôp tËn ®Êt ®en Êy lµ L÷ Phông Tiªn . V× ®©u mµ con ng−êi h¾n biÕn ®æi ra møc Êy ? V× ®©u mµ h¾n c¶i biÕn qu¸ nhanh nh− thÕ ? V× ®©u mµ cã mét sù c¶i biÕn dÔ sî nh− thÕ Êy ? ¸nh ®Ìn xa lÇn , ¸nh sao nh− gÇn l¹i . D−íi ¸nh s¸ng mËp mê , L÷ Phông Tiªn vïng ®øng dËy . Ph¶i ch¨ng h¾n biÕt kh«ng lµm sao ch¹y khái ? Bëi v× h¾n còng nh− TiÓu Phi , h¾n kh«ng ch¹y trèn mét ai , h¾n ch¹y trèn chÝnh b¶n th©n cña h¾n . Trªn ®êi còng cã rÊt nhiÒu kÎ muèn ch¹y trèn chÝnh m×nh nh−ng ®· mÊy ai ch¹y khái ? MÊy ai trèn khái ? Lý TÇm Hoan còng dõng l¹i xa xa , h¾n khom m×nh ho kh«ng ngöng dËy . H¾n ph¸t gi¸c ra r»ng lÇn nµy h¾n ho kh«ng nhiÒu nh− tr−íc , nh−ng khi ®· ho th× khoiong lµm sao ngõng ®−îc . Ph¶i ch¨ng nã còng nh− chuyÖn t−¬ng t− ? Mét con ng−êi khi t− niÖm qu¸ nhiÒu lÇn chît c¶m thÊy nh− b¾t ®Çu th−a thít , nh− thÕ kh«ng cã nghÜa lµ mèi t−¬ng t− ®· gi¶m lÇn mµ lµ mèi t−¬ng t− ®· ¨n qu¸ s©u vµo t©m n·o . Chê cho h¾n bít ho , L÷ Phông Tiªn míi hái tõng tiÕng mét : - T¹i lµm sao anh cø ®uæi theo t«i ? T¹i lµm sao anh kh«ng l¹i ®Ó cho t«i ch¹y? H¾n cè hÕt søc lµm ra vÎ trÊn ®Þnh nh−ng h¾n ®· ch¼ng thµnh c«ng . Giäng nãi h¾n ®· run . Lý TÇm Hoan lµm thinh . H¾n sî c©u tr¶ lêi cña m×nh sÏ lµm tæn th−¬ng lßng tù träng . BÊt luËn h¾n tr¶ lêi nh− thÕ nµo còng kh«ng lµm sao tr¸nh khái ®iÒu th−¬ng tæn . L÷ Phông Tiªn nãi : - T«i thiÕu nî cña anh , ®· kh«ng v× anh mµ lµm ®−îc chuyÖn , anh hµ tÊt ph¶i bøc t«i ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu thë ra : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 492 - Kh«ng , t«i thiÕu anh . L÷ Phông Tiªn nãi : - Cho dÇu anh cã thiÕu nî t«i còng kh«ng cÇn ph¶i tr¶ . Lý TÇm Hoan nãi : - T«i thiÕu anh vèn kh«ng cã c¸ch g× gì ®−îc , Ýt ra anh còng nªn ®Ó cho t«i thØnh anh vµi chÐn r−îu . H¾n c−êi c−êi nãi tiÕp : - §õng quªn nhÐ , anh ®· mêi t«i tr−íc mµ . *** Tay cña L÷ Phông Tiªn run m·i , run m·i . Run ®Õn møc kh«ng kiÒm chÕ ®Õn nçi r−îu trong chÐn b¾n h¼n ra ngoµi . H¾n dïng c¶ hai tay b−ng chÐn r−îu , r−îu vÉn b¾n ra , r−îu theo mÐp h¾n ch¶y dµi trªn ¸o . ChØ trong mÊy ngµy tr−íc ®Çy , còng hai bµn tay Êy , hai bµn tay næi danh lµ " lîi khÝ giÕt ng−êi " . L÷ Phông Tiªn l¹i cÇm bÇu . R−îu ch−a vµo chÐn th× ... Cæn ! BÇu r−îu r¬i xuèng ®Êt , bÓ n¸t . H¾n ngåi s÷ng nghiÕn r¨ng , h¾n nh×n s÷ng bµn tay m×nh vµ h¾n vôt ®−a c¶ tay miÖng , cè søc nhÊn vµo , cè søc c¾n m¹nh . M¸u , m¸u tõ khoÐ miÖng h¾n rØ ra . M¸u hoµ víi r−îu . BÊt luËn h¾n lµm g× , Lý TÇm Hoan kh«ng hÒ ng¨n c¶n nh−ng b©y giê th× kh«ng ng¨n ®−îc n÷a . Lý TÇm Hoan n¾m lÊy tay h¾n , gi÷ lÊy tay h¾n l¹i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 493 L÷ Phông Tiªn rèng lªn ; - Bu«ng ra , t«i ph¶i c¾n nã , t«i ph¶i nhai nhõ nã . Mét bµn tay mµ ngµy nµo , míi ®©y , h¾n ®· ®Æt lªn bµn cho Lý TÇm Hoan nh×n víi ®«i m¾t ng¹o nghÔ , míi h«m nµo bµn tay Êy vÉn lµ vËt quý mµ con ng−êi ®· tét cïng khèn khæ , vËt quý b¸u nhÊt còng kh«ng tiÕc g× huû diÖt . Bëi v× trªn ®êi , c¸i cã thÓ gi¶i trõ thèng khæ h÷u hiÖu nhÊt lµ " huû diÖt ". Huû diÖt cho tËn cïng . Lý TÇm Hoan buån rÇu : - NÕu cã ng−êi nµo ®ã lµm chuyÖn kh«ng ph¶i víi anh th× kÎ ®¸ng huû diÖt lµ con ng−êi ®ã chø ®©u ph¶i lµ anh . L÷ Phông Tiªn nghÑn ngµo : - T«i , kÎ ®¸ng chÕt lµ t«i ... lµ t«i ... H¾n cè gi»ng cho vuét tay Lý TÇm Hoan nh−ng h¾n l¹i tÐ nhµo xuèng ghÕ . H¾n kh«ng mµng ngåi dËy , h¾n cø n»m nh− thÕ «m mÆt khãc rèng lªn . Vµ cø nh− thÕ mçi lÇn , h¾n bít khãc , b¾t ®Çu kÓ lÓ . H¾n kÓ cho Lý TÇm Hoan nghe nh÷ng chuyÖn h¾n ®· lµm , ®· gÆp . Lý TÇm Hoan ngåi im lÆng l¾ng nghe . Tai h¾n nghe chuyÖn cña L÷ Phông Tiªn , m¾t h¾n nh×n con ng−êi cña L÷ Phông Tiªn nh−ng lßng h¾n ®ang nghÜ vÒ TiÓu Phi . Lßng h¾n ®ang gi¸ l¹nh . Lßng h¾n ®ang run . Ph¶i ch¨ng TiÓu Phi còng ®· kh«ng h¬n g× L÷ Phông Tiªn ? Ph¶i ch¨ng TiÓu Phi còng ®· biÕn thµnh nh− thÕ ? Vèn kh«ng muèn nãi nh−ng cuèi cïng Lý TÇm Hoan vÉn ph¶i më lêi : - T«i nghÜ , anh kh«ng nªn l−u l¹i n¬i nµy . Sau mét nçi ®au th−¬ng cùc ®é , con ng−êi trë thµnh tª d¹i . L÷ Phông Tiªn ®· l©m vµo c¶nh ®ã , h¾n hái giäng ngê nghÖch : - Kh«ng l−u l¹i n¬i nµy th× biÕt ®Õn n¬i nµo ? Lý TÇm Hoan nãi : - Trë vÒ , trë vÒ nhµ . L÷ Phông Tiªn lËp l¹i : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 494 - Nhµ ai ? Lý TÇm Hoan nãi : - B©y giê kÓ nh− ®ang mang bÖnh , thø bÖnh nµy chØ cã hai thø thuèc . L÷ Phông Tiªn lËp l¹i : - Hai thø thuèc ? Lý TÇm Hoan nãi : - Thø nhÊt lµ nhµ , thø hai lµ thêi gian chØ cÇn vÒ ®Õn nhµ . L÷ Phông Tiªn vôt la lín : - Kh«ng , t«i kh«ng thÓ vÒ nhµ . Lý TÇm Hoan háI : - T¹i sao ? L÷ Phông Tiªn nãi : - Bëi v× ... bëi v× ®ã kh«ng cßn lµ nhµ cña t«i n÷a . Lý TÇm Hoan nãi : - Nhµ lµ nhµ , m·i m·i vÉn lµ nhµ cña anh , anh h·y nghe t«i , nhµ lµ mét chç quý nhÊt mµ kh«ng ®©u b»ng ®−îc . L÷ Phông Tiªn run run : - Cho dÇu nhµ t«i vÉn nh− x−a , kh«ng cã g× thay ®æi nh−ng t«i vÉn kh«ng cßn lµ t«i n÷a . Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng h¼n nh− thÕ ®©u , anh cø vÒ n»m yªn n¬i nhµ tÞnh d−ìng mét Ýt l©u , nhÊt ®Þnh anh sÏ trë l¹i lµ anh cña ngµy nµo ... Lý TÇm Hoan cßn ®Þnh nãi nh−ng ngay lóc Êy tõ phÝa sau l−ng h¾n cã tiÕng cÊt lªn : - Nh−ng nÕu lµ kÎ th«ng minh th× c¸i chøng bÖnh nµy sÏ m·i m·i kh«ng bao giê trÞ ®−îc ph¶i kh«ng ? Trong mét khung c¶nh nh− thÕ nµy , trong mét n¬i mµ Lý TÇm Hoan nhËn thÊy kh«ng ai quen thuéc bçng cã ng−êi xen vµo chuyÖn , qu¶ ®óng lµ sù t×nh cê cã ngoµi ý muèn cña bÊt cø mét ai . Giäng nãi Êy võa ph¸t ra , Lý TÇm Hoan ý thøc ngay r»ng bao nhiªu cè g¾ng cña h¾n ®èi víi L÷ Phông Tiªn hoµn toµn sôp ®æ . Giäng nãi thËt dÞu , thËt ngät ngµo , mét giäng nãi rÊt dÔ dÉn ng−êi ®i vµo con ®−êng ph¹m téi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 495 Lý TÇm Hoan ch−a quay ®Çu l¹i th× L÷ Phông Tiªn ®· nh¶y dùng lªn tu«ng bµn ch¹y nh− ®iªn lo¹n . Th¸i ®é cña L÷ Phông Tiªn lµm cho mäi ng−êi t−ëng h¾n võa thÊy quû hiÖn h×nh . Lý TÇm Hoan kh«ng cÇn quay ®Çu l¹i , h¾n vÉn biÕt ng−êi nãi Êy lµ ai . Vµ h¾n còng hiÓu rÊt râ rµng ý nghÜa cña c©u nãi Êy . " TiÓu Phi lµ mét kÎ kh«ng nhµ ". Lßng cña Lý TÇm Hoan vôt nÆng nh− treo ®¸ , h¾n n¾m chÆt tay thËt chÆt vµ h¾n nãi tõng tiÕng mét : - ThËt khéng ngê c« l¹i ®Õn ®©y , kh«ng ngê c« l¹i ®Õn ngay trong giê phót nµy . H¾n nãi nh−ng h¾n vÉn kh«ng quay l¹i v× h¾n biÕt râ ng−êi ë sau l−ng h¾n lµ L©m Tiªn Nhi . L©m Tiªn Nhi c−êi , còng vÉn giäng c−êi quyÕn rò : - ThËt t×nh t«i Ýt ®Õn chç nµy nh−ng t«i chØ cã nh÷ng n¬i nµy míi cã thÓ kiÕm anh ®−îc . ChØ cÇn kiÕm ®−îc anh lµ bÊt cø n¬i nµo t«i còng ®Õn . Lý TÇm Hoan l¹nh lïng : - §¸ng lý , c« kh«ng nªn t×m t«i v× nh− thÕ c« sÏ cã nhiÒu hËu bèi . L©m Tiªn Nhi c−êi : - HËu bèi ? T«i kh«ng hiÓu anh nghÜ sao mµ l¹i b¶o r»ng t«i hèi hËn , anh nhí r»ng t«i hµnh ®éng ®Òu dù tÝnh h¼n hoi , mét khi ®· cã dù tÝnh th× lµm sao l¹i hèi hËn ? Nh−ng th«i , t«i hái anh ®iÒu nµy , chóng ta cã ph¶i lµ b¹n cò víi nhau hay kh«ng ? Vµ nÕu lµ b¹n cò , t¹i sao t«i biÕt anh ë ®©y mµ l¹i kh«ng thÓ t×m ®Õn th¨m anh chø ? Giäng nµng cµng ngät ngµo vµ nµng cµng nãi chËm l¹i : - T«i nghÜ ®¸ng lý h¬n ai hÕt , anh ph¶i hiÓu r»ng t«i lu«n lu«n t−ëng nhí ®Õn anh . Lý TÇm Hoan nãi : - Nh−ng c« thö nghÜ , nÕu nh− t«i biÕt r»ng c« ®· ®èi víi TiÓu Phi còng nh− c« ®èi víi L÷ Phông Tiªn ... H¾n nÝn ngang , h¾n kh«ng nãi hÕt lêi . Lý TÇm Hoan lµ con ng−êi kh«ng thÝch dïng lêi lÏ ®Ó uy hiÕp bÊt cø mét ai , nhÊt lµ ®èi víi ®µn bµ bëi v× h¾n kh«ng cÇn ph¶i nãi , bëi v× ai còng biÕt h¾n cã thÓ lµm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 496 L©m Tiªn Nhi nãi : - NÕu t«i ruång bá TiÓu Phi còng nh− t«i ®· ruång bá L÷ Phông Tiªn råi anh sÏ giÕt t«i sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - ý cña t«i , ®¸ng lý c« ph¶i biÕt h¬n ai hÕt . L©m Tiªn Nhi nãi : - Toi chØ biÕt r»ng anh lu«n lu«n khuyªn h¾n h·y l×a xa t«i , vËy nÕu t«i t×m c¸ch l×a xa h¾n tr−íc lµ tr¸i ý anh sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng , nã kh¸c nhau xa l¾m . L©m Tiªn Nhi hái : - T«i thËt kh«ng hiÓu , sao l¹i kh¸c , mét khi t«i lµm ®óng theo së nguyÖn cña anh ? Lý TÇm Hoan nãi : - T«i chØ yªu cÇu c« xa h¾n chø t«i kh«ng b¶o c« hñy diÖt h¾n . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Nh−ng nÕu t«i ®· hñy diÖt h¾n th× sao ? Lý TÇm Hoan quay ph¾t nh×n th¼ng vµo mÆt nµng vµ nãi g»n tõng tiÕng : - Nh− thÕ th× c« sÏ hèi hËn t¹i sao l¹i ®Õn kiÕm t«i ? KhÝ s¾c cña Lý TÇm Hoan thËt «n hßa b×nh th¶n nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao L©m Tiªn Nhi chît nghe ín l¹nh , nµng c¶m nghe mét ¸p lùc nÆng nÒ ®Ì xuèng ®Çu nµng khiÕn cho nµng gÇn nh− kh«ng cßn c−êi ®−îc n÷a . Nµng lµ con ng−êi rÊt Ýt khi c−êi ra tiÕng . C−êi , ®ã lµ mét thø vò khÝ mµ nµng n¾m v÷ng nhÊt trong mäi tr−êng hîp , chØ khi nµng ®èi diÖn víi Th−îng Quan Kim Hång nµng míi c¶m thÊy r»ng mãn vò khÝ Êy v« hiÖu vµ tù nhiªn , nµng rÊt biÕt r»ng mét ng−êi trong hoµn c¶nh nµo ®ã ®· mÊt ®i niÒm tin th× c¸i c−êi cña nµng ch¼ng nh÷ng kh«ng hiÖu qu¶ lµ tr¸i l¹i , nã sÏ cã ph¶n t¸c dông v« cïng nguy hiÓm . V× thÕ , nµng lÆng thinh mét lóc råi nhÑ l¾c ®Çu : - T«i biÕt ,anh sÏ kh«ng lµm g× t«i hÕt , t«i biÕt nh− thÕ . Lý TÇm Hoan gÆn l¹i : - C« n¾m ch¾c nh− thÕ ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 497 L©m Tiªn Nhi c¾n m«i im lÆng . Nµng kh«ng d¸m nãi , kh«ng d¸m c−êi nh−ng c¸i c¾n m«i cña nµng vÉn cè biÓu diÔn ngãn së tr−êng lµ lµm cho ng−êi nghiªng ngöa . Lý TÇm Hoan gi÷ giäng th¶n nhiªn : - Nh−ng t«i , t«i còng kh«ng n¾m ch¾c hµnh ®éng cña t«i v× nhiÒu lóc t«i lµm nh÷ng chuyÖn mµ khiÕn cho nhiÒu ng−êi kh«ng bao giê t−ëng t−îng . L©m Tiªn Nhi bu«ng mét c©u nãi nhãng : - Nh−ng , nh−ng nÕu anh lµm cho t«i vÒ chuyÖn t«i gÆp anh h«m nay th× chÝnh anh sÏ hèi hËn nhiÒu h¬n n÷a . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - ThÕ µ ? L©m Tiªn Nhi hái : - Anh kh«ng muèn gÆp TiÓu Phi sao ? Lý TÇm Hoan ®æi s¾c : - C« biÕt chç h¾n hiÖn t¹i ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Tù nhiªn t«i ph¶i biÕt . B©y giê th× h×nh nh− nµng ®· kh«i phôc ®−îc lßng tin , nµng nhoÎn miÖng c−êi: - Trªn ®êi nµy , t«i biÕt r»ng anh cã nhiÒu kh¶ n¨ng nh−ng t«i thÊy r»ng chØ cã mét m×nh t«i lµ ng−êi duy nhÊt cã thÓ cøu h¾n bëi v× t«i ®· hñy diÖt h¾n th× còng chØ cã t«i cøu h¾n ®−îc mµ th«i . Cho ®Õn b©y giê s¾c mÆt cña Lý TÇm Hoan míi l¹i hoµn toµn rung ®éng . Bëi v× h¾n biÕt lÇn nµy nµng nãi thËt . Lóc nµng nãi dèi , cè nhiªn lµ ®¸ng sî råi nh−ng khi nµng nãi thËt th× l¹i cµng ®¸ng sî h¬n n÷a . Bëi v× con ng−êi cña nµng , nÕu kh«ng v× mét yªu cÇu cao gi¸ nhÊt th× nhÊt ®Þnh kh«ng bao giõo nµng nãi nöa lêi nãi thËt . Lý TÇm Hoan ý thøc ®−îc ngay c¸i " gi¸ " mµ nµng s¾p ®ßi . H¾n rÊt sî nh÷ng c¸i " gi¸ " nh− thÕ Êy v× h¾n r©t biÕt lßng d¹ cña nµng , rÊt biÕt nµng muèn g× vÒ h¾n . Tõ ngµy trë l¹i Truing Nguyªn , tõ ngµy trë l¹i H−ng V©n Trang gÆp nµng , lóc ®ã , L©m Thi ¢m b¶o nµng lµ mét ®øa em nuèi ®¸ng th−¬ng , lµ mét c« bÐ ng©y th¬ Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 498 , L©m Thi ¢m còng ®· yªu cÇu Lý TÇm Hoan h·y ®Ó cho nµng yªn v× theo L©m Thi ¢m th× nµng vèn cã mét t©m hån nh− tê giÊy tr¾ng nh−ng nµng lµ con ng−êi ®a c¶m , L©m Thi ¢m rÊt sî nµng sÏ khæ vÒ Lý TÇm Hoan nh− chÝnh L©m Thi ¢m ®· khæ . Lóc ®ã , L©m Thi ¢m xem L©m Tiªn Nhi nh− mét c« bÐ th¬ ng©y , nh− mét ng−êi em g¸i nhá . Nh−ng d−íi con m¾t cña Lý TÇm Hoan th× kh«ng ph¶i thÕ . B»ng vµo con m¾t tõng tr¶i cña h¾n , L©m Tiªn Nhi lµ mét c« g¸i trong m×nh tµng Èn g−¬m ®ao , Lý TÇm Hoan kh«ng hiÓu ai ®· tÆng nµng danh hiÖu " §Ö nhÊt Mü Nh©n " , Lý TÇm Hoan kh«ng hiÓu ai ®· tÆng ngo¹i hiÖu Êy Êy , nÕu h¾n th× h¾n sÏ tÆng cho nµng , cho c« g¸i L©m Tiªn Nhi mµ h¾n võa gÆp mét biÖt danh lµ Tµng KiÕm Giai Nh©n , mét biÖt hiÖu mµ theo h¾n lµ danh phï kú thùc . Lóc ®Õn L·nh H−¬ng TiÓu Tróc , n¬i tr−íc kia Lý TÇm Hoan dïng lµm n¬i nghØ ng¬i trong H−ng V©n Trang , thuë mµ ch−a cã mét Long Tiªu V©n , thuë mµ h¾n vµ L©m Thi ¢m cßn quÊn quÝt bªn nhau , h¾n b¾t gÆp L©m Tiªn Nhi n¬i ®ã , chØ trong tho¸ng gÆp gì , h¾n ch−a thÊy hµnh ®éng cô thÓ cña nµng nh−ng b»ng vµo linh c¶m , h¾n biÕt ngay ng−êi con g¸i ®ã sÏ lµm nghiªng ngöa bän ®µn «ng . H¾n ®o¸n kh«ng lÇm v× chØ trong mÊy ngµy khi h¾n vÒ ®Õn H−ng V©n Trang lµ t©m t×nh L©m Tiªn Nhi béc lé , nµng ®· d¸m hÑn víi h¾n ®ang ®ªm ®Õn L·nh H−¬ng TiÓu Tróc mét m×nh , nµng nãi th¼ng vÌ t×nh yªu cña nµng , sau khi thÊy dïng cö chØ khªu gîi h¾n kh«ng hiÖu qu¶ , nµng ®· d¸m lîi dông t×nh c¶m ®Ó ng· vµo lßng h¾n , gi÷a mét khung c¶nh ®ªm tr¨ng v»ng vÆc , hoa mai në ngät ngµo . Mét ng−êi ®· biÕt chän ®óng c¶nh ®óng thêi gian ®Ó trao t×nh nh− thÕ , kh«ng thÓ b¶o lµ mét c« g¸i bÐ . Vaf khi c¶m thÊy lîi dông h¾n kh«ng ®−îc, nµng ®©m ra o¸n hËn nh−ng nµng kh«ng ra mÆt , nµng nóp trong bãng tèi hç trî cho Long Tiªu V©n tËn dông ©m m−u h·m h¹i h¾n vµ cay ®éc h¬n n÷a lµ nµng ®· dïng ®ñ mäi c¸ch n¾m cøng linh hån TiÓu Phi , t×m ®ñ mäi c¸ch ly gi¸n gi÷a hai ng−êi b¹n ®ång sinh tö cho ®Õn b©y giê . B©y giê nµng l¹i s¾p ra " gi¸ " cho Lý TÇm Hoan . H¾n ngåi l¼nglÆng m©n mª nh÷ng ngãn tay m×nh , h¾n nghe h¬i l¹nh ®· x©m nhËp vµo c¬ thÓ vµ h¾n thë dµi : - §−îc råi , c« cÇn g× cø nãi th¼ng ra ®i . L©m Tiªn Nhi kh«ng nãi , nµng nh×n Lý TÇm Hoan b»ng ®«i m¾t d¹t dµo t×nh tø . §«i m¾t Êy nãi lªn kh«ng biÕt bao nhiªu lêi lÏ mµ nµng ®· bá mÊt tõ l©u , thÕ mµ b©y giê nµng bçng d−ng nh− võa t×m thÊy l¹i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 499 §«i m¾t nãi lªn r»ng mÆc dÇu anh o¸n ghÐt t«i , anh ghª tëm t«i nh−ng t«i vÉn hÕt mùc yªu anh . §«i m¾t Êy nãi lªn r»ng b©y giê th× h¬i muén nh−ng muén vÉn h¬n kh«ng , anh chØ gËt ®Çu th«i yªu t«i nhiÒu hay Ýt , t«i kh«ng d¸m ®ßi hái chØ cÇn thÊy anh ®· b»ng lßng lµ ®ñ , t«i sÏ quú d−íi ch©n anh , t«i sÏ døt bá l¹i sau l−ng nh÷ng g× t«i ham thÝch nhÊt , t«i sÏ hoµn toµn nghe theo anh sai khiÕn , t«i sÏ theo anh ®Õn bÊt cø n¬i nµo ®Ó dùng l¹i cuéc ®êi . Lý TÇm Hoan tr¸nh ®«i m¾t cña nµng , h¾n cè dÊu tiÕng thë dµi : - C« nãi ®i . L©m Tiªn Nhi c−êi , nµng c−êi thËt s©u vµo m¾t h¾n vµ giäng nµng nhÑ nhµng uyÓn chuyÓn nh− sîi t¬ vµng : - Trong ®êi t«i , nh÷ng viÖc t«i cÇn th× nhiÒu l¾m , c¸i ®ã ch¾c anh ®· biÕt nh−ng b©y giê , t«i kh«ng cÇn g× c¶ , tÊt c¶ nh÷ng g× quý b¸u nhÊt cña t«i , t«i rÊt dÔ dµng huû bá , t«i chØ cÇn ... cÇn nh×n vµo ®«i m¾t cña anh . Nµng l¹i c¾n m«i , vµnh m«i nµng méng ®á vµ hµm r¨ng nµng thËt tr¾ng , thËt nhá , thËt ®Òu , vµnh m«i méng ®á ph¶n chiÕu hµm r¨ng ngäc long lanh . Gi÷ nh− thÕ ®ã thËt l©u , cuèi cïng nµng nãi : - Bëi v× tõ tr−íc ®Õn nay t«i ch−a nh×n ®−îc anh khi anh ph¸t giËn , t«i lu«n lu«n t−ëng t−îng r»ng Lý TÇm Hoan mét khi ®· giËn lªn th× ... h× kh«ng biÕt nh− thÕ nµo nhØ ? T«i cø muèn thÊy nh− ch−a bao giê thÊy ®−îc , ch¾c lµ ®¸ng sî l¾m , ch¾c t«i sÏ ®øt h¬i lu«n v× thÕ cho nªn b©y giê , t«i biÕt r»ng b©y giê lµ c¬ héi t«i cã thÓ thÊy ®−îc , anh b¶o t«i bá qua c¬ héi sao ®µnh . Lý TÇm Hoan rÊt biÕt nh−ng h¾n lµm thinh . H¾n chÇm chËm ngåi xuèng , chÇm chËm dêi c©y nÕn ®Õn ngay mÆt h¾n , h¾n chÇm chËm rãt r−îu ra ®Çy chÐn . Nµng muèn nh×n h·y ®Ó cho nµng nh×n vµ h·y ®Ó cho nµng nh×n thËt râ . Mét khi ng−êi ®µn bµ muèn lµm chuyÖn g× th× ph−¬ng ph¸p tèt nhÊt h·y lµ ®Ó cho hä lµm tù nhiªn , hä sÏ thÊy r»ng chyÖn Êy thËt ch¼ng cã g× qu¸ høng thó nh− hä t−ëng t−îng . Bëi v× bÊt cø ng−êi ®µn bµ nµo , sù høng thó ®èi víi hä kh«ng bao giê vÜnh viÔn nh−ng nÕu kh«ng ®Ó cho hä lµm th× sù høng thó Êy cµng t¨ng cao . §ã lµ c¸i tËt gÇn nh− cè ®Þnh cña ®µn bµ mét ngµn n¨m vÒ tr−íc , ®µn bµ ®· cã c¸i tËt ®ã råi vµ mét ngµn n¨m vÒ sau nµy , c¸i tËt ®ã vÉn cßn tån t¹i . Cã mét viÖc khã hiÓu lµ ®µn «ng rÊt nhiÒu ng−êi nghiªn cøu vÒ t©m tÝnh ®µn bµ , nghiªn cøu b»ng ®ñ mäi khÝa c¹nh cña ®µn bµ nh−ng nh÷ng ng−êi biÕt vÒ c¸i cè tËt ®ã kh«ng cã ®−îc lµ bao , nh÷ng ng−êi biÕt vÒ cè tËt Êy cña ®µn bµ th× ai còng Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 500 chØ biÕt b»ng lý thuyÕt chø kh«ng bao giê ¸p dông ®Ó kh¾c phôc v× khi ®èi diÖn víi ®µn bµ th× kh«ng cßn nhí ®Õn c¸i tËt cña hä mµ m×nh ®· nghiªn cøu thÊy . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
nguon tai.lieu . vn