Xem mẫu

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 462 Håi thø ba m−¬i mèt TiÖc r−îu nhôc nh· K h«ng mét ng−êi d¸m nãi . Kh«ng mét ai d¸m ®éng . TÊt c¶ thùc kh¸ch nh− ®ang ngåi trªn mét ®èng gai nh−ng hä kh«ng d¸m nhóc nhÝch th©n m×nh . M¹ng sèng cña hä b©y giê thËt máng manh , chØ cÇn mét cö chØ nho nhá th«i , hËu qu¶ sÏ kh«ng sao t−ëng t−îng . NhiÒu ng−êi khi nhËn ®−îc thiÕp mêi , hä ®· h©n hoan ra mÆt v× mÊy khi mµ ®−îc Bang Chñ Kim TiÒn Bang mêi dù tiÖc ? §−îc ngåi ®ång bµn víi h¾n qu¶ lµ mét vinh dù suèt ®êi . Nh÷ng kÎ ®ã b©y giê ®ang tù ch−ëi m×nh , hä tù v× qu¸ ngu ngèc , d¹i dét , khi kh«ng ®Õn ®Êy nghe thiªn h¹ ch−ëi mµ kh«ng chõng mÊt m¹ng lu«n . Mét tiÕng ró tõ sau déi rung bµn tiÖc . Nh÷ng kÎ cã mÆt n¬i ®©y ®Òu lµ nh÷ng tay tõng vµo ra nhiÒu trËn , kh«ng mét ai l¹ lïng v× chuyÖn giÕt ng−êi nh−ng trong tr−êng hîp nµy , ai ai còng c¶m nghe ín l¹nh . TiÕng ró kÐo dµi råi døt mÊt ,chØ mét tho¸ng sau bèn tªn ®¹i h¸n ¸o vµng khi n·y b−íc vµo cói ®Çu : - BÈm Bang Chñ , ®· xem kü ¹ . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Cã g× kh«ng ? Tªn ®¹i h¸n ®¸p : - Kh«ng , bao tö trèng kh«ng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Tèt . Tia m¾t h¾n qua mét l−ît kh¾p mäi bµn tiÖc : - KÎ nµo nãi l¸o tr−íc mÆt ta , kÕt qu¶ sÏ nh− thÕ Êy , c¸c vÞ biÕt råi chø ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 463 TÊt c¶ nh÷ng c¸i ®Çu trªn bµn tiÖc gËt gËt liªn håi , hä rÊt sî Th−îng Quan Kim Hång kh«ng thÊy nªn hä y nh− c¸i m¸y bÞ giùt gi©y . Th−îng Quan Kim Hång hái : - C¸c vÞ b©y giê còng kh«ng ®ãi nhØ ? Hä xóm nhau nãi thËt lín : - §ãi ... ®ãi ... d¹ ®ãi ... Hä cïng chôp lÊy ®«i ®òa , y nh− kÎ l©m trËn chôp lÊy thanh ®ao , nhiÒu ng−êi rung tay g¾p lÊy thøc ¨n ®ót vµo c¶ mò m×nh , hä hå héc ¨n nh− heo ®ãi . Th×nh l×nh tÊt c¶ ®Òu ng−ng tay nh×n ra cöa . Mét ng−êi m×nh −ít loi ngi , ®«i m¾t nÆng ngÇu ®á nÆng chÞch ®øng ngay gi÷a cöa , miÖng nãi lÇm bÇm : - ¸o hång , hai kÎ ¸o hång ... ®©u , ë ®©u ? *** TiÓu Phi . Long Tiªu V©n t¸i mÆt ®øng lªn . LÇn thø nhÊt , t¹i H−ng V©n Trang , khi Long Tiªu V©n ©m m−u ®¸nh ng· Lý TÇm Hoan khi Lý TÇm Hoan ®ang n»m nhÑp n¬i ®¹i s¶nh th× TiÓu Phi xuÊt hiÖn . LÇn ®ã , thÇn s¾c h¾n kh«ng ph¶i nh− b©y giê , s¸t khÝ cña h¾n bõng bõng nh−ng chç sî cña h¾n kh«ng ph¶i ®¸ng sî ë chç ®ã , chç ®¸ng sî lµ h¾n ®−a l−ng , chÞu ®¸nh , m¸u thÞt h¾n v¨ng ra mµ hai tay vÉn «m cøng Lý TÇm Hoan tho¸t khái vßng v©y , ®«i m¾t h¾n ®á ngÇu . Vµ míi ®©y , TiÓu Phi l¹i xuÊt hiÖn ®èi ®Çu víi Kinh V« M¹ng , vãc d¸ng h¾n x¸c x¬ nh−ng ¸nh m¾t còng ®á ngÇu . B©y giê còng ®«i m¾t ®á ngÇu . Long Tiªu V©n ®øng dËy thèi lui . ¸nh kiÕm nho¸ng lªn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 464 Th©n h×nh cña TiÓu Phi kh«ng v÷ng , ¸nh kiÕm trªn th©n h¾n còng kh«ng v÷ng . Nh−ng Long Tiªu V©n ®©u thÊy ®−îc nh÷ng chuyÖn ®ã , h¾n chØ thÊy mÆt TiÓu Phi lµ t×m ®−êng ch¹y tho¸t . H¾n quay m×nh bá ch¹y vµo trong . TiÓu Phi phãng theo . Long Tiªu V©n vôt s¸ng m¾t lªn , h¾n chôp lÊy chiÕc ghÕ ®Èy m¹nh ra thËt lÑ . TiÓu Phi b©y giõ chØ lµ c¸i m¸y , h¾n chØ thÊy ¸o hång vµ chØ biÕt nhµo tíi chø h¾n kh«ng cßn g× kh¸c n÷a , tù nhiªn ch©n h¾n vÊp vµo chiÕc ghÕ , h¾n tÐ n»m dµi y nh− mét con ng−êi kh«ng biÕt vâ c«ng , thanh kiÕm trong tay h¾n l¨ng tuèt ra xa . Long Tiªu V©n quay l¹i , h¾n chôp lÊy thanh kiÕm nh¾m ngay vµo yÕt hÇu TiÓu Phi . Nh−ng h¾n kh«ng ®©m ®−îc . H¾n thÊy bé mÆt nÆng chÞch cña Th−îng Quan Kim Hång . ThÇn s¾c cña Th−îng Quan Kim Hång b©y giê tr«ng dÔ sî , h¾n ngåi nh− t−îng ®¸ , h¾n ngåi bÊt ®éng . Long Tiªu V©n véi c−êi m¬n : - Tªn khèn nµy d¸m khuÊy rås tr−íc mÆt ®¹i ca , h¾n ®¸ng téi chÕt . TrÇm ng©m mét lóc , Th−îng Quan Kim Hång vôt hái : - ë ngoµi cöa h×nh nh− cã mét con chã , cã thÊy kh«ng ? Long Tiªu V©n lùng khùng nh−ng vÉn nãi hïa theo : - V©ng , v©ng , h×nh nh− cã . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - NÕu muèn giÕt tªn ®ã th× h·y giÕt con chã ®ã lµ h¬n . ¸nh m¾t cña Long Tiªu V©n h¬i hèt ho¶ng nh−ng h¾n l¹i c−êi ngay : - V©ng , v©ng , ®¹i ca nãi ph¶i l¾m , tªn nµy kh«ng b»ng con chã . Th−îng Quan Kim Hång l¹nh lïng : - ThÕ cßn «ng b¹n th× sao ? Long Tiªu V©n ®á mÆt Êp óng : - T«i .. t«i ... Th−îng Quan Kim Hång nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 465 - H¾n kh«ng b»ng chã nh−ng ng−¬i th× l¹i kh«ng b»ng h¾n , chã thÊy h¾n còng kh«ng ®Õn ®çi ch¹y nh− thÕ Êy . Long Tiªu V©n b©y giê míi hoµn toµn cøng häng . H¾n ®øng chÕt tr©n . Th−îng Quan Kim Hång quÐt m¾t kh¾p mäi bµn tiÖc : - C¸c vÞ cã b»ng lßng kÕt b¸i víi chã kh«ng nµo ? TÊt c¶ rËp lªn : - Kh«ng , nhÊt ®Þnh kh«ng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Lu«n c¶ nh÷ng ng−êi kia mµ cßn kh«ng chÞu huèng chi ta . H¾n nh×n th¼ng vµo mÆt Long Tiªu V©n vµ nãi tiÕp : - Ta xem nh©n c¸ch cña ng−¬i ®èi víi chã thËt xøng em , vËy h·y d¾t chã vµo ®©y mµ kÕt b¸i . Th−îng Quan Kim Hång nãi ra lµ lÖnh . Mét sù hèi phôc kh«ng lµm sao chÞu næi , nÕu d¾t chã vµo kÕt b¸i nh−ng lÖnh ®· nãi ra råi , cã ai d¸m c·i l¹i kh«ng ? Long ThiÕu V©n vïng b−íc tíi lÊy thanh kiÕm trong tay Long Tiªu V©n vµ nãi tõ tõ : - ChuyÖn giao b¸i nµy thËt th× do v·n bèi bµy ra cho gia phô . V·n bèi kh«ng ®ñ søc röa nhôc cho gia phô ®¸ng lý ph¶i lÊy c¸i chÕt ®Ó t¹ téi cïng gia phô hiÒm v× tõ mÉu ®¹i ®−êng kh«ng ng−êi hiÕu phôc cho nªn kh«ng d¸m xem nhÑ c¸i chÕt h«m nay . Nãi ®Õn ®©y , h¾n vïng trë thanh kiÕm chÆt r¬i c¸nh tay tr¸i cña m×nh , c¸nh tay r¬i xuèng ®Êt . TÊt c¶ nh÷ng ng−êi cã mÆt giËt nÈy m×nh . Th−îng Quan Kim Hång vÉn ngåi im nh−ng nÕu ai nh×n kü sÏ thÊy khoÐ m«i cña h¾n h¬i ®éng ®Ëy . Long ThiÕu V©n ®au t¸i c¶ vµnh m«i nh−ng h¾n vÉn cè chÞu ®ùng , h¾n th¶n nhiªn cói xuèng ®Êt nhÆt c¸nh tay ®Æt ngay tr−íc mÆt Th−îng Quan Kim Hång , c¾n r¨ng nãi tõng tiÕng mét : - Kh«ng biÕt Bang Chñ cã vui lßng ? Th−îng Quan Kim Hång hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 466 - Ng−¬i ®Þnh lÊy c¸nh tay nµy ®Ó chuéc m¹ng cho hai cha con ng−¬i ph¶i kh«ng ? Long ThiÕu V©n nãi : - V·n bèi ... H¾n kh«ng nãi râ ®−îc tiÕng tiÕp theo v× c¬n ®au ®· lµm cho h¾n ngÊt ®i , h¾n tõ tõ ng· xuèng . Tù nhiªn , Long Tiªu V©n nghe lßng ®au nh− c¾t nh−ng h¾n vÉn kh«ng d¸m cã mét cö chØ nµo , h¾n ®øng im chê lÖnh . Th−îng Quan Kim Hång nh×n h¾n nãi l¹nh lïng : - NghÜ lßng hiÕu th¶o cña con ng−¬i , ta cho ng−¬i ®i ®ã , vÒ sau tèt nhÊt lµ ®õng bao giê ®Ó cho ta thÊy mÆt . *** Cuèi cïng råi TiÓu Phi còng ®øng lªn ®−îc . H×nh nh− ®· quªn ®i tÊt c¶ , h×nh nh− h¾n kh«ng thÊy mét ai , h¾n cã lÏ kh«ng nhí lµ m×nh ®ang lµm g× ë mét n¬i nµo . M¾t h¾n ngê ngê nghÖch nghÖch , h¾n chît thÊy bÇu r−îu trªn bµn , h¾n lao tíi chôp lÊy . H¾n chôp bÇu r−îu thËt ch¾c , h¾n n¾m thËt chÆt y nh− n¾m sinh m¹ng h¾n . T¸ch ! BÇu r−îu bay mÊt ®¸y , r−îu ®æ xuèng nÒn g¹ch , TiÓu Phi vÉn cßn n¾m phÇn trªn cña bÇu r−îu , tay h¾n rung rung . Th−îng Quan Kim Hång l¹nh lïng : - R−îu ®ã dµnh cho ng−êi uèng , ng−¬i kh«ng xøng . H¾n mãc trong l−ng ra mét nÐn b¹c qu¨ng nÐn b¹c xa xa vµ nãi tiÕp : - Ng−¬i nÕu muèn uèng r−îu th× h·y ®i mua mµ uèng . ¸nh m¾t cña TiÓu Phi tr«ng thËt xa v¾ng , h¾n ngÈng mÆt lê ®ê råi quay m×nh bá ra . H¾n vïng khùng l¹i , nÐn b¹c ngay d−íi ch©n h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 467 H¾n ®øng tÇn ngÇn vµ cuèi cïng khom m×nh xuèng . Th−îng Quan Kim Hång nhÕch m«i . §Ó nguyªn bé mÆt l¹nh b¨ng b¨ng nh− thÕ cßn ®ì , khi Th−îng Quan Kim Hång nhÕch m«i c−êi , nô c−êi cña h¾n tr«ng cùc kú tµn nhÉn . Th×nh l×nh mét tia chíp nho¸ng lªn . Mét mòi ®ao nhá bay vót xuyªn ngang nÐn b¹c ghim s©u xuèng ®Êt . Nh÷ng thí thÞt trªn mÆt TiÓu Phi giËt giËt , h¾n ngÈng lªn vµ ®øng sùng . Mét ng−êi ®øng ngay gi÷a cöa , nh×n h¾n dÞu giäng : - R−îu ë ®©y ngon h¬n r−îu mua ë ngoµi , nÕu anh muèn uèng , t«i sÏ rãt r−îu cho anh . Trªn bµn h·y cßn nhiÒu bÇu r−îu . Ng−êi Êy b−íc vµo nhÊc mét bÇu , h¾n rãt ®Çy chÐn trao tËn tay TiÓu Phi . Kh«ng mét ai lªn tiÕng , h×nh nh− c¶ h¬i thë còng ng−ng ®äng . Th−îng Quan Kim Hång ngåi im . H¾n ngåi lÆng thinh nh×n ng−êi míi vµo , nh×n ng−êi ®ang rãt r−îu cho TiÓu Phi . Ng−êi Êy kh«ng cao , kh«ng thÊp , quÇn ¸o r¸ch nhiÒu n¬i , m¸i tãc ®· cã nhiÒu sîi tr¾ng , h¾n lµ mét g· trung niªn tiÒu tôy . Th−îng Quan Kim Hång ngåi nh×n . kh«ng nãi . Th−îng Quan Kim Hång ®· nãi ra , tõ tr−íc ®Õn nay kh«ng mét ai d¸m c·i , kh«ng mét ai d¸m tr¸i l¹i . Nh−ng b©y giê , mÖnh lÖnh cña h¾n ®èi víi con ng−êi Êy hoµn toµn v« hiÖu . ChÐn r−îu ®· ®−a tíi tr−íc mÆt TiÓu Phi . §«i m¾t TiÓu Phi lê ®ê nh×n vµo chÐn r−îu , hai giät n−íc m¾t tõ tõ r¬i xuèng , r¬i ngay vµo chÐn r−îu . H¾n lµ kÎ ch−a tõng r¬i n−íc m¾t , n−íc m¾t cña h¾n cßn quý h¬n lµ m¸u . §«i m¾t cña ng−êi trung niªn còng b¾t ®Çu ®Ém −ít nh−ng miÖng h¾n vÉn ®iÓm nô c−êi . Nô c−êi ®· lµm cho th©n h×nh tiªu tôy cña h¾n bçng r¹ng rì huy hoµng , kh«ng ai h×nh dung ®−îc c¸i vÜ ®¹i trong nô c−êi cña h¾n . H¾n còng kh«ng nãi mét tiÕng nµo . Nô c−êi vµ n−íc m¾t cña h¾n ®· nãi lªn ®Çy ®ñ . Kh«ng mét c©u nãi nµo ®Çy ®ñ h¬n n÷a ®−îc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 468 Tay cña TiÓu Phi rung rung n©ng chÐn r−îu vµ th×nh l×nh h¾n rèng lªn mét tiÕng quay m×nh ch¹y th¼ng ra ngoµi cöa . Ng−êi trung niªn võa ®Þnh ch¹y theo th× Th−îng Quan Kim Hång ®· qu¸t : - Khoan ? Ng−êi trung niªn h¬i do dù vµ cuèi cïng dõng l¹i . Th−îng Quan Kim Hång tõ tõ hái : - §· muèn ®i th× ®õng tíi , ®· tíi råi sao l¹i tÝnh ®i ? Ng−êi trung niªn trÇm ng©m vµ mØm c−êi : - §óng , ®· tíi th× hµ tÊt ph¶i ®i . Tõ tr−íc ®Õn sau , h¾n kh«ng hÒ nh×n Th−îng Quan Kim Hång , b©y giê h¾n míi quay l¹i vµ ng−íc lªn . ¸nh m¾t cña h¾n nhËp vµo ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång . *** Löa v¨ng tung tãe . Kh«ng ph¶i löa ë ngoµi mµ löa ë trong lßng ng−êi . TÊt c¶ nh÷ng ng−êi cã mÆt ®Òu c¶m thÊy nhiÒu ®ãm löa lãe lªn , khi ¸nh m¾t cña ng−êi trung niªn vµ Th−îng Quan Kim Hång ch¹m ®óng vµo nhau . Nh÷ng ®ãm löa v« t×nh , tuy kh«ng næ ra tr−íc m¾t nh−ng trong lßng cña ng−êi cã mÆt l¹i cïng mét lóc nho¸ng lªn . TÊt c¶ ®Òu ®ét nhiªn chÊn ®éng . ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång y nh− hai tay ma qu¸i , nã cã thÓ chôp b¾t hån ph¸ch cña bÊt cø ai . ¸nh m¾t cña ng−êi trung niªn y nh− mÆt ®¹i d−¬ng b¸t ng¸t , y nh− trêi xanh trong v¾t mét mµu , nã cã thÓ dung n¹p toµn thÓ d©n gian , dung n¹p lu«n c¶ loµi ma qu¸i . ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång s¾c nh− mét ngän ®ao . ¸nh m¾t cña ng−êi trung niªn nh− mét vá ®ao chê ®îi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 469 B»ng vµo con m¾t ®ã , mÆc dÇu trong d¸ng dÊp tiÒu tôy x¬ x¸c nh−ng kh«ng mét ai d¸m nãi ng−êi trung niªn Êy lµ h¹ng tÇm th−êng . Cã ng−êi ®· mËp mê biÕt h¾n lµ ai . Th−îng Quan Kim Hång hái tõng tiÕng mét : - §ao cña ng−¬i ®©u ? Ng−êi trung niªn lËt ngöa bµn tay , ngän ®ao nhá n»m theo ngãn ¸p ót . Thùc kh¸ch trong ®¹i s¶nh nh− ®¸m h¸t chÌo , ®ång thanh nãi : - TiÓu Lý Phi §ao . Ph¶i , h¾n chÝnh lµ Lý TÇm Hoan , ng−êi næi danh TiÓu Lý Phi §ao . Trong tay h¾n ngän ®ao nhá xÝu tÇm th−êng nh−ng khi ®ao ®· bay ra kh«ng bao giê trËt ®Ých . BÊt gi¸c mäi con m¾t ®Òu ®æ dån vÒ chç yÕt hÇu cña Th−îng Quan Kim Hång. Th−îng Quan Kim Hång vÉn ®øng bÊt ®éng nh− mét pho t−îng chê ®îi . §ao ®· n»m trong tay Lý TÇm Hoan nh−ng Th−îng Quan Kim Hång kh«ng mét m¶y mai có ®éng . H¾n vÉn tr¬ ra vµ ¸nh m¾t còng tãe c¸i nh×n d÷ déi . Mäi ¸nh m¾t ®Òu nh×n phÝa Lý TÇm Hoan . H¾n còng bÊt ®éng nh− Th−îng Quan Kim Hång . Ngän phi ®ao vÉn n»m im l×m trong lßng tay cña h¾n . Lý TÇm Hoan cÊt tiÕng nãi : - Hoµn cña ng−¬i ®©u ? Ai còng biÕt ®«i song hoµn cña Th−îng Quan Kim Hång . §«i b¸nh r¨ng c−a Êy ®· tõng lÊy m¹ng ng−êi kh«ng qu¸ mét c¸i chíp m¾t . Trong Binh KhÝ Phæ ®· tõng ®Ò cËp ®Õn Song Hoµn cña Th−îng Quan Kim Hång vµ xÕp §«i Hoµn Êy h¬n Ngän TiÓu §ao mét bËc . Côc tr−êng im ph¨ng ph¾c , nghe râ tõng h¬i thë cña ®¸m thùc kh¸ch . Hä biÕt trËn ®Êu s¾p diÔn ra v« cïng mau lÑ . Mäi ng−êi chê ®îi ®«i Song Hoµn Êy xuÊt hiÖn . §«i Hoµn Êy ph« ra tÊt ph¶i cã m¸u . Th−îng Quan Kim Hång ®¸p : - Hoµn ®· ë trong chiªu . Hai cao thñ vâ l©m gh×m nhau . Hä ch−a ra chiªu nh−ng trËn ®Êu ®· b¾t ®Çu tõ l©u . ChØ cÇn mét chót xao l·ng cña ®èi ph−¬ng , Hoµn hoÆc §ao sÏ kÕt liÔu cuéc sèng kÎ Êy ngay . Hä ®Êu b»ng trÝ , chØ mét chót ph©n t©m , trËn chiÕn sÏ kÕt thóc . Sîi d©y ®µn cµng lóc cµng t¨ng . Hai kÎ vÉn l¾ng trong t− thÕ bÊt ®éng . §«i hµi cña Th−îng Quan Kim Hång võa nhÝch nh÷ng ngãn tay cña Lý TÇm Hoan còng lay ®éng khÏ . C¶ hai l¹i trë vÒ t− thÕ ban ®Çu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 470 Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Chiªu sao kh«ng xuÊt ? Lý TÇm Hoan chÇm chËm nãi : - Chiªu ®· ë trong ý . Hai ®èi thñ ë t− thÕ kÎ t¸m l¹ng ng−êi nöa c©n . Hoµn ®· ë trong chiªu , chiªu ®ao l¹i ë trong ý . TiÓu phi ®ao , Th−îng Quan Kim Hång ®· thÊy nh−ng con ®ao bay ®i lóc nµo th× h¾n hoµn toµn kh«ng thÓ nµo ®o¸n ®−îc . Ng−îc l¹i , Lý TÇm Hoan kh«ng thÊy Hoµn tøc lµ kh«ng ®o¸n ®−îc ®èi thñ lóc nµo sÏ ra chiªu . M¾t cña hä nh×n nhau . Löa l¹i tãe ra tõ ®«i m¾t , s¸t khÝ ®· bao trïm tÊt c¶ Nh− V©n Kh¸ch S¹n . S¸t khÝ khiÕn cho ®¸m thùc kh¸ch nghÑt thë vµ hä ®µnh r¾ng nÝn thë theo dâi cuéc ®Êu . *** TiÓu Phi ch¹y ra ngoµi Nh− V©n Kh¸ch S¹n . H¾n chØ biÕt ch¹y v× h¾n kh«ng ngê ng−êi h¾n gÆp chÝnh lµ Lý TÇm Hoan . H¾n ch¹y b¨ng qua mét c¸nh s©n réng vµ ®øng s÷ng l¹i tr−íc c¨n nhµ , tr−íc ®ã h¾n ®· tõng trong c¨n nhµ ®ã b−íc ra . TiÓu Phi gâ vµo cöa . Cs tiÕng ®µn bµ väng ra : - Ai ®ã ? TiÓu Phi ®¸p : - T«i . TiÕng trong nhµ l¹i hái : - T«i lµ ai ? TiÓu Phi ®Èy cöa b−íc vµo . H¾n b¾t gÆp b¶y khu«n mÆt mü nh©n ®· kÒ cËn víi h¾n h«m qua . TiÓu Phi ®¸p : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 471 - T«i lµ t«i . Bªn trong mét trµng c−êi h¾n h¾c : - H¾n lµ mét th»ng ®iªn . - Nghe giäng nãi cña h¾n lµm nh− h¾n lµ chñ nh©n ë ®©y kh«ng b»ng . Nh−ng mµ cã ai biÕt h¾n ®©u ? - Ai biªt h¾n lµ ng−êi g× ? §óng h¾n ®ang lªn c¬n ®Êy . Nh÷ng giäng nãi thËt quen , nh÷ng giäng nãi mµ ®ªm h«m qua ®· th× thµo bªn tai h¾n bao nhiªu lêi lÏ mÆn nång , l−u luyÕn nh−ng b©y giê ... Nh−ng b©y giê th× ®· thay ®æi c¶ råi . TiÓu Phi chît nghe nh− ngän löa tõ ®¸y lßng bèc m¹nh lªn ®Çu , h¾n nhµo tíi t«ng bung c¸nh cöa . B¶y ®«i m¾t ®Ñp tËp trung vµo h¾n . Nh−ng kh«ng ph¶i nh− h«m qua . Còng b¶y ®«i m¾t Êy , ngµy h«m qua khi Th−îng Quan Kim Hång ®−a h¾n ®Õn ®©y còng ®· tËp trung vµo h¾n , tËp trung vµo ®Ó s¨n ®ãn chµo mêi . B©y giê còng b¶y ®«i m¾t ®ã nh−ng lµ b¶y ®«i m¾t c−êi cît khinh bØ . TiÓu Phi chôp lÊy bÇu r−îu trªn bµn ®−a lªn miÖng . Nh÷ng tiÕng c−êi h¨n h¾c l¹i næi lªn . BÇu r−îu trèng kh«ng . - R−îu ®©u ? - Kh«ng cã r−îu . - §i lÊy mau . - T¹i lµm sao ph¶i ®i lÊy ? ë ®©y ®©u ph¶i lµ qu¸n r−îu ? TiÓu Phi nh¶y tíi chôp lÊy ¸o cña mét c« , h¾n thÐt lín : - C¸c ng−¬i kh«ng biÕt ta µ ? Ng−êi con g¸i l¹nh lïng : - Ng−¬i biÕt ta µ ? Ta lµ ai thÕ ? Bµn tay TiÓu Phi láng ra råi bu«ng xuèng , h¾n mÊp m¸y : - N¬i ®©y ... h×nh nh− kh«ng ... kh«ng ph¶i chç h«m qua ? Chît nghe mét giäng nãi ph¸t lªn : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 472 - N¬i ®©y còng vÉn lµ chç hçm qua , chØ cã ng−¬i khçng ph¶i lµ ng−êi h«m qua mµ th«i . Giäng nãi ngät ngµo , giäng nãi thËt quen . TiÓu Phi vôt rung lªn bÇn bËt . H¾n nh¾m m¾t l¹i , h¾n kh«ng muèn nh×n nµng , kh«ng d¸m nh×n nµng . Nµng lµ mét ng−êi mµ ®Õn chÕt h¾n còng kh«ng thÓ quªn ®−îc , n»m m¬ h¾n còng thÊy nµng , h¾n ®· hy sinh tÊt c¶ chØ v× ®Ó nh×n nµng . Nµng vÉn lµ nµng h«m tr−íc nh−ng h¾n , h¾n qu¶ thËt kh«ng ph¶i lµ h¾n h«m qua . *** §¹i s¶nh cña Nh− V©n Kh¸ch S¹n vÉn im l×m . Mét m¶ng bôi tõ trªn trÇn nhµ th×nh l×nh r¬i xuèng . T¹i l©u ngµy hay t¹i khÝ thÕ cña hä lµm ®éng ®Õn trÇn nhµ ? Th−îng Quan Kim Hång nhÝch lªn mét b−íc . Lý TÇm Hoan vÉn bÊt ®éng . ChØ mét phÇn ngµn trong c¸i nh¸y m¾t th«i , cuéc chiÕn sÏ b¾t ®Çu vµ còng lµ kÕt thóc . Kh«ng ai biÕt ®−îc sÏ ra sao nh−ng ai còng biÕt nã ®Õn thËt nhanh vµ ng−ng thËt nhanh . Nh−ng còng ngay lóc ®ã , chît cã tiÕng ®éng bªn ngoµi . TiÕng ng−êi xao n¸o . Sau cïng bèn ng−êi ®µn «ng lùc l−ìng khiªng vµo mét cç quan tµi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
nguon tai.lieu . vn