Xem mẫu

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 448 Håi thø ba m−¬i B·o tè næi lªn m! Ç C¸nh cöa bÞ ®¹p tung . Mét con ng−êi lao vµo y nh− mang theo khèi löa . Löa giËn bèc lªn hõng hùc . TiÓu Phi . Kh«ng ai cã thÓ h×nh dung ®−îc sù phÉn né cña TiÓu Phi trong lóc ®o , kh«ng ai cã thÓ t−ëng t−îng ®−îc . ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång rùc rì , h¾n ®ang c−êi b»ng ¸nh m¾t cùc kú tµn khèc . Nh− vËy , râ rµng h¾n ®· tÝnh tr−íc n−íc cê , h¾n tÝnh ®óng r»ng TiÓu Phi sÏ ®Õn ®©y . TiÓu Phi nh− kh«ng cßn thÊy Th−îng Quan Kim Hång , nh− kh«ng cßn thÊy L©m Tiªn Nhi ®ang trÇn truång trªn tay h¾n . TiÓu Phi b©y giê kh«ng cßn thÊy g× n÷a c¶ , tr−íc m¾t chØ cßn lµ ¸c méng . Toµn th©n h¾n run lªn . L©m Tiªn Nhi kh«ng thÌm liÕc h¾n mét c¸i , nµng l¹i cßn hun nhÑ lªn cæ Th−îng Quan Kim Hång vµ hái : - §Õn chç ë cña anh ch¼ng lÏ ai còng kh«ng cÇn gâ cöa c¶ − ? TiÓu Phi vôt ®Ëp m¹nh tay vµo c¸nh cöa . Cöa s¾t . Gu bµn tay cña TiÓu Phi ®æ m¸u , m«i h¾n xanh rên . Tù nhiªn lµ ®au l¾m nh−ng trªn ®êi nµy , ngay b©y giê kh«ng cßn c¸i ®au nµo b»ng lßng ®au cña h¾n , lßng h¾n hiÖn t¹i ®ang nh− ng−êi vß xÐ . L©m Tiªn Nhi c−êi h¨n h¾c : - µ , th× ra h¾n ®iªn mµ ! TiÓu Phi gÇm lªn : - Th× ra ng−¬i lµ con ®µn bµ nh− thÕ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 449 L©m Tiªn Nhi nh−íng m¾t : - Ng−¬i kh«ng biÕt µ ? Téi kh«ng , tõ l©u råi ta vÉn lµ thÕ Êy , kh«ng hÒ c¶i biÕn , ng−¬i kh«ng t−ëng t−îng ®−îc t¹i v× ng−îi ngu xuÈn , qu¸ ngu xuÈn . Nµng c−êi vµ nãi tiÕp : - Gi¸ nh− ng−¬i th«ng minh mét chót th× ng−¬i kh«ng nªn ®Õn . TiÓu Phi nghiÕn r¨ng : - Ta ®· ®Õn . L©m Tiªn Nhi rÊt tù nhiªn : - Ng−¬i ®Õn th× råi l¹i lµm sao ? Ch¼ng lÏ ng−¬i c¾n ta ? Ta víi ng−¬i cã quan hÖ g× víi nhau mµ ng−¬i ®Þnh can thiÖp vµo cuéc sèng cña ta , ta cã lµm g× ®i n÷a , ng−¬i còng chØ lÊy m¾t ngã th«i . M¾t cña TiÓu Phi tr−íc kia vèn kh«ng cã n−íc m¾t nh−ng b©y giê th× n−íc m¾t ®· ®ãng thµnh b¨ng . M¾t h¾n b©y giê nh− hai côc löa . Kh«ng , hai m¾t h¾n chît nh− x¸m l¹i , tr«ng vµo chØ thÊy mét mµu ®ôc ngÇu , thø m¾t cña Kinh V« M¹ng , thø m¾t c¸ chÕt . Trong kho¶ng kh¾c , h¾n bçng biÕn thµnh mét con ng−êi chÕt . " Kh«ng nªn ®Õn , qu¶ thËt kh«ng nªn ®Õn ... " §· biÕt kh«ng nªn ®Õn th× ®Õn lµm chi ? T¹i sao con ng−êi lu«n lu«n cø lµm nh÷ng chuyÖn mµ ®¸ng lý kh«ng nªn lµm ? T¹i lµm sao con ng−êi l¹i cø lµm nh÷ng chuyÖn tæn th−¬ng lÊy m×nh nh− thÕ ? *** TiÓu Phi còng kh«ng biÕt lµm sao m×nh l¹i ®i ra . Th−îng Quan Kim Hång l¹nh lïng nh×n h¾n , l¹nh lïng nh×n theo h¾n chø kh«ng nãi mét tiÕng nµo . Trong mµn kÞch nµy , h¾n ®ãng vai c©m . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 450 L©m Tiªn Nhi thë phµo : - T«i ®· toµn t©m toµn ý ®èi víi anh , b©y giê anh ®· tin ch−a ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Tin . C©u nãi chØ ván vÑn cã mét tiÕng nh− mét tiÕng ch−a døt lµ h¾n ®· qu¨ng nµng xuèng ®Êt vµ bá ®i th¼ng ra ngoµi . §i kh«ng hÒ ngã l¹i . Toµn th©n L©m Tiªn Nhi h×nh nh− tª d¹i . MÆt nµng kh«ng bi ai , kh«ng phÉn né mµ lµ sî sÖt . Nµng c¶m thÊy khi nµng ph¸t gi¸c r»ng nµng kh«ng hoµn toµn chÕ phôc ®−îc TiÓu Phi , nµng còng ®· sî sÖt nh− thÕ , chØ cã ®iÒu khi ®ã , sù sî sÖt kh«ng s©u l¾m . Nµng ®· tÝnh thËt kü , nµng ®· lµm mét bµi to¸n thËt kü , nµng ®· thö l¹i thËt kü råi . ThÕ mµ cã sai ë ®iÓm nµo ? Kh«ng , nµng ph¶i thö l¹i . Nµng chÇm chËm ®øng lªn , nµng gom mí ¸o quÇn mµ nµng võa døt ra khi n·y xÕp l¹i ngay ng¾n . Nµng hµnh ®éng thËt chËm , nµng ®Ó cho t©m hån nµng l¾ng l¹i b×nh th−êng , nµng ®Ó cho th©n thÓ dÞu l¹i b×nh th−êng råi míi trÌo lªn gi−êng n»m l¹i . Nµng n»m thËt tho¶i m¸i , nµng duçi th¼ng tay ch©n , nµng khÏ liÕc xuèng vãc th©n ngµ ngäc cña nµng vµ nµng lÈm bÈm : - Kh«ng , ta cÇn ph¶i thö l¹i cho chinh x¸c . Nµng khÏ ®Æt tay lªn ngùc m×nh , nµng khÏ vuèt nhÑ , nµng vuèt dµi xuèng m«ng , xuèng ®ïi ... Nµng l¹i mØm c−êi tù tin . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 451 TËn cïng cña con ®−êng hÇm cã mét khung cöa h×nh vßng nguyÖt . TiÓu Phi lao m×nh ra vµ ®Çu h¾n ch¹m vµo khung cöa . Khung cöa g·y ®i mét ®o¹n vµ h¾n tÐ nhòi ra ngoµi . H¾n tÐ sÊp , h¾n n»m thËt th¼ng y nh− n»m duçi tay lªn gi−êng . H¾n n»m kh«ng ®éng ®Ëy , h¾n kh«ng bß dËy mµ còng kh«ng hÒ nghÜ ®Õn chuyÖn bß dËy . §Çu ãc h¾n trèng kh«ng . Thu ®· tµn råi . §Êt Èm thÊp ®· kh« r¾n l¹i , mïi ®Êt pha lÉn mïi l¸ kh«ng thµnh mét mïi h¨n h¾c . TiÓu Phi n»m óp mÆt , h¾n cÆp tõng miÕng ®Êt nhai ngÊu nghiÕn . Nh÷ng miÕng ®Êt kh« r¾n bÓ tan trong miÖng h¾n , tr«i qua cæ h¾n , lÇn vµo bông h¾n . H×nh nh− h¾n muèn dïng ®Êt ®Ó tr¸m ®Çy câi lßng trèng rçng cña h¾n b©y giê . Th−îng Quan Kim Hång b−íc tíi im lÆng nh×n h¾n . Th−îng Quan Kim Hång b−íc ngang qua m×nh TiÓu Phi , h¾n b−íc vµo gian phßng dµnh cho TiÓu Phi vµ L©m Tiªn Nhi , h¾n nhÆt thanh kiÕm cña TiÓu Phi vµ quay nhanh trë ra . Nh×n TiÓu Phi thªm mét lóc n÷a , Th−îng Quan Kim Hång phãng nhanh c©y kiÕm xuèng . PhËp ! Thanh kiÕm liÕm s¸t da mÆt cña TiÓu Phi vµ c¾m s©u xuèng ®Êt . Mòi kiÕm bÐn ngãt kiÕm liÕm phít vµo da , mét ®−êng m¸u ch¶y dµi theo l−ìi kiÕm , ch¶y xuèng thËt s©u . Giäng cña Th−îng Quan Kim Hång nhän v¾t h¬n mòi kiÕm : - KiÕm cña ng−¬i ®ã . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - NÕu ng−¬i muèn chÕt th× rÊt dÔ . TiÓu Phi n»m im . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - NÕu b©y giê mµ ng−¬i chÕt sÏ kh«ng cã mét ng−êi nµo r¬i n−íc m¾t cho ng−¬i ®©u , kh«ng mét ai th−¬ng tiÕc ng−¬i ®©u chØ trong vßng kh«ng qu¸ ba ngµy , Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 452 th©n cña ng−¬i sÏ nh− mét con chã chÕt d−íi m−¬ng chø kh«ng cã g× ®¸ng cho ng−êi chó ý . H¾n c−êi nh¹t vµ tiÕp lêi : - Bëi v× mét ng−êi ®µn «ng mµ chÕt v× mét ng−êi ®µn bµ nh− thÕ th× thËt kh«ng b»ng mét con chã chÕt . TiÓu Phi vôt nh¶y dùng lªn rót thanh kiÕm . Th−îng Quan Kim Hång chÊp tay sau ®Ýt ®øng nh×n h¾n b»ng tia m¾t l¹nh lïng . §«i m¾t cña TiÓu Phi ®á ngÇu , miÖng h¾n ®Çy ®Êt c¸t , tr«ng y nh− mét d· thó kh«ng h¬n . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−¬i muèn giÕt ta ph¶i kh«ng ? ThÕ th× t¹i sao ch−a chÞu ra tay ? Tay cña TiÓu Phi run bÇn bËt , gu bµn tay cña h¾n g©n xanh næi vßng vßng . Th−îng Quan Kim Hång nãi thËt chËm : - NÕu ng−¬i muèn ®i giÕt c« ta th× ta kh«ng c¶n trë . TiÓu Phi quay ph¾t m×nh nh−ng råi h¾n vôt ng−ng , h¾n ®øng y mét chç . Th−îng Quan Kim Hång c−êi nh¹t : - Kh«ng lÏ b©y giê lu«n c¶ chuyÖn giÕt ng−ßi , ng−¬i còng kh«ng ®ñ cam ®¶m n÷a − ? ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång h¬i dÞu l¹i : - Ta biÕt b©y giê ng−¬i sèng cßn khã kh¨n h¬n chÕt nh−ng nÕu b©y giê ng−¬i chÕt tøc lµ ng−¬i ch¹y trèn , ta l¹i biªt ng−¬i kh«ng bao giê lµ con ng−êi nh− thÕ . H¾n chÇm chËm tiÕp lêi : - Huèng chi , ng−¬i ®· chÊp nhËn lµm tr¶ ta mét viÖc , ng−¬i vÉn ch−a lµm . H¾n quay ng−êi bá ®i , h¾n ®i tuy chËm nh−ng kh«ng hÒ quay nh×n TiÓu Phi . TiÓu Phi ®øng nh×n ®èng ®Êt hßa víi m¸u mµ h¾n võa ãi ra vµ h¾n vôt ngÈng mÆt lªn b−íc theo Th−îng Quan Kim Hång , h¾n b−íc thËt v÷ng . M¾t h¾n r¸o ho¸nh . H¾n kh«ng bao giê r¬i n−íc m¾t . H¾n chØ cã thÓ ®æ m¸u . H¾n chuÈn bÞ ®æ m¸u . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 453 Xuyªn qua c¸nh cöa nhá lµ thÊy s©n réng . Nh÷ng cµnh d−¬ng liÔu trong san ®ang v× giã thu mµ than thë , than thë sinh m¹ng qu¸ − ng¾n ngñi , than thë v×o loµi ng−êi qu¸ ngu xuÈn , ®· kh«ng biÕt lîi dông thêi gian ng¾n ngñi Êy . Trong nhµ ¸nh ®Ìn h·y cßn chiÕu s¸ng . ¸nh m¾t xuyªn qua khe cöa h¾t vµo mÆt Th−îng Quan Kim Hång . H¾n dõng ch©n quay l¹i vç vµo vai TiÓu Phi : - H·y th¼ng ngùc lªn mµ b−íc vµo trong Êy , ®õng ®Ó cho thiªn h¹ ãi vµo mÆt m×nh . TiÓu Phi mÝm m«i b−íc th¼ng vµo . Trong nhµ cã nh÷ng g× ? TiÓu Phi kh«ng cÇn biÕt , mét con ng−êi nh− s¾p chÕt th× ®©u cßn biÕt sî lµ g× . Trong phßng cã b¶y ng−êi . B¶y ng−êi thiÕu n÷ thËt ®Ñp . B¶y khu«n mÆt ngäc ngÈng lªn . M−êi bèn con m¾t tËp trung vµo mét m×nh TiÓu Phi . TiÓu Phi s÷ng sê . ¸nh m¾t Th−îng Quan Kim Hång chíp lªn nh− c−êi cît : - Ng−¬i h·y xem , ng−êi ®Ñp trªn ®êi nµy ®au chØ cã mét ? Ph¶i kh«ng nµo ? §am thiÕu n÷ c−êi nh− n¾c nÎ , hä µo l¹i kÐo tay TiÓu Phi . Trong mòi phÊn s¸p , cã pha mïi r−îu . Trong gãc phßng chÊt mÊy chiÕc r−¬ng . Th−îng Quan Kim Hång më n¾p r−¬ng , nh÷ng ¸nh nÕn huy hoµng bçng tèi sÇm . V× ¸nh s¸ng trong r−¬ng r¹ng rì , ¸nh s¸ng cña vµng , cña kim c−¬ng . Th−îng Quan Kim Hång nhÕch m«i ng¹o nghÔ : - Ng−¬i h·y nh×n vµo trong xem , chØ cÇn mét r−¬ng th«i còng ®ñ ®Ó mua hµng tr¨m con tim ng−êi ®Ñp . §¸m thiÕu n÷ c−êi h¨n h¾c : - Tim cña chóng t«i ®· thuéc vÒ ng−êi nµy råi , cÇn ph¶i mua lµm chi n÷a ? Th−îng Quan Kim Hång c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 454 - Ng−¬i xem , biÕt nãi n¨ng ngät ngµo còng ®©u ph¶i chi cã mét m×nh nµng ? Nã lµ thiªn bÈm cña con g¸i mµ . §am thiÕu n÷ rËp lªn : - Chóng t«i nãi toµn nh÷ng lêi thµnh thËt tËn ®¸y lßng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - ThËt lµ gi¶ , gi¶ lµ thËt , cÇn chi ph¶i x¸c ®Þnh thËt hay kh«n lµm g× cho mÖt . H¾n ngã ngay mÆt TiÓu Phi vµ hái tõng tiÕng : - B©y giê ng−¬i cßn muãn chÕt n÷a th«i ? TiÓu Phi chôp lÊy bÇu r−îu uèng c¹n mét h¬i vµ bçng ngöa mÆt c−êi sÆc sôa : - ChÕt ? KÎ nµo ngu nh− thÕ ? Th−îng Quan Kim Hång c−êi : - Tèt , chØ cÇn ng−¬i sèng ®−îc th× tÊt c¶ nh÷ng thø nµy ... H¾n chØ tay mét vßng qua mÆt nh÷ng ng−êi thiÕu n÷ vµ ng−ng l¹i chç mÊy chiÕc r−¬ng vµ nãi tiÕp : - TÊt c¶ thuéc vÒ ng−¬i . TiÓu Phi hai tay «m choµng lÊy mét c« g¸i , h¾n dïng c¸ch «m kh¸ m¹nh , gÇn nh− h¾n muèn siÕt nµng trong vßng tay cña h¾n . Th−îng Quan Kim Hång b−íc ra ngoµi vµ kh«ng quªn cµi then l¹i . TiÕng c−êi l¬i l¶ tõ trong phßng väng ra kh«ng ngít . Th−îng Quan Kim Hång chÊp tay sau ®Ýt ®i qua l¹i trong s©n , håi l©u h¾n ngöa mÆt lÈm bÈm : - Ngµy mai nhÊt ®Þnh rÊt tèt trêi . Tèt trêi , Th−îng Quan Kim Hång rÊt thÝch nh÷ng ngµy tèt trêi . Nh÷ng ngµy tèt trêi , m¸u rÊt mau kh« vµ ng−êi chÕt còng Ýt hay rªn rØ . *** Trêi thËt tèi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 455 ¸nh n¾ng xuyªn qua líp bôi mï , trªn con ®−êng dµi tõ Nh− V©n Kh¸ch S¹n mét con ngùc phãng nh− bay . Bé ¸o vµng trªn l−ng ngùa phÇn phËt theo chiÒu giã . Tªn kþ m· h×nh nh− kh«ng thÊy ®−êng dµi , kh«ng thÊy h¬i giã xÐ , bông h¾n b©y giê chØ cã mçi mét viÖc : ®−a TiÓu Phi tíi ®©y , b¶o h¾n ph¶i giÕt hai ng−êi mÆc ¸o hång . Thuéc h¹ cña Kim TiÒn Bang khi nghe lÖnh cña Th−îng Quan Kim Hång trong lßng hä kh«ng bao giê nghÜ ®Õn chuyÖn nµo kh¸c n÷a . S¾c mÆc cña Long Tiªu V©n y nh− mµu ¸o trªn ng−êi h¾n , s¾c mÆt öng hång tr¬n mÞn . H¾n kh«ng hÒ uèng r−îu . QuyÒn lùc ®Ô lµm say lßng ng−êi , khi cã quyÒn lùc trong tay , r−îu trë thµnh l¹t lÏo . NhÊt lµ nh÷ng ng−êi " sÊp " cã quyÒn lùc th× chÊt " say " cßn ®Ëm ®µ h¬n n÷a . Th−îng Quan Kim Hång tù th©n ®Õn ®©y tiÕp h¾n , ®óng lµ mét chuyÖn mµ h¾n c¶m thÊy hÕt søc uy phong , vinh dù . H¾n tøc v× kh«ng lµm sao tËp trung toµn thÓ hµo kiÖt vâ l©m ®Ó cho hä thÊy ngµy vinh quang cña h¾n . Ng−êi ®Õn dù héi h«m nay h¬i Ýt. Trong giang hå , kh«ng ph¶i ai còng thÝch ¨n tiÖc v× kh«ng cã b÷a tiÖc nµo mµ kh«ng cã chuyÖn phiÒn hµ . T©n kh¸ch ®· ngåi vµo bµn tiÖc . Tù nhiªn lµ mét tiÖc lín , s¬n tr©n h¶i vÞ kh«ng thiÕu mét mãn nµo . Sau ba chÐn hõng hõng , Long Tiªu V©n n©ng chÐn lªn c−êi nãi : - §¹i ca , thÞnh t×nh cña ®¹i ca , huynh ®Ö ®Õn chÕt còng kh«ng quªn ®−îc , huynh ®Ö xin kÝnh ®¹i ca mét chÐn . Da mÆt h¾n vèn ®· öng hång , thªm ba chÐn r−îu v« cµng hång h¬n n÷a vµ khi nãi c©u nµy , sù h©n hoan lµm cho r¹ng rì h¬n lªn . Th−îng Quan Kim Hång nãi giäng l¬ lµ : - Ta kh«ng bao giê uèng r−îu . Long ThiÕu V©n ®øng phÝa sau véi rãt mét chung trµ b−ng tíi c−êi c−êi : - §· thÕ , l·o b¸ h·y dïng trµ thay r−îu . Th−îng Quan Kim Hång l¹nh lïng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 456 - Ta còng kh«ng uèng trµ . Long Tiªu V©n h¬i lùng khùng nh−ng h¾n c−êi ®−îc ngay , tù nhiªn ®ã lµ lèi c−êi m¬n trín . - VËy ch¼ng hay ®¹i ca dïng chi nhØ ? Th−îng Quan Kim Hång ®¸p : - N−íc . Long Tiªu V©n söng sèt : - ChØ uèng n−íc th«i ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - N−íc lµm cho lßng s¸ng suèt , nh÷ng ng−êi chØ uèng n−íc lµm cho n−íc t©m kh«ng bao giê lo¹n . Long ThiÕu V©n rãt mét chÐn n−íc b−ng l¹i , hai tay n©ng lªn : - KÝnh xin l·o b¸ dïng n−íc m¸t . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta chØ uèng n−íc khi nµo kh¸t , b©y giê kh«ng kh¸t . Long Tiªu V©n xÞu mÆt . Long ThiÕu V©n vÉn cø t−¬i c−êi : - §· thÕ , tiÓu bãi xin m¹n phÐp uèng thay l·o b¸ ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ng−¬i rãt , ng−¬i uèng . Long ThiÕu V©n b−ng chÐn r−îu , chÐn trµ vµ chÐn n−íc uèng s¹ch vµ chËm r·i nãi : - Ng−ßi x−a th−êng hay trÝch huyÕt ¨n thÒ , l·o b¸ vµ gia phô lµ ng−êi th«ng ®¹t , cã lÏ kh«ng cÇn h×nh thøc ®ã nh−ng nhang ®Ìn vèn lµ gèc lÔ , ch¾c kh«ng thÓ thiÕu . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Nhang ®Ìn ®Ó lµmn g× ? Long Tiªu V©n nãi : - §Ó tÕ c¸o thiªn ®Þa quû thÇn . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Quû thÇn kh«ng tÕ ta th× t¹i sao ta l¹i tÕ quû thÇn ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 457 Long ThiÕu V©n nãi : - V©ng v©ng , ng−êi anh hïng c¸i thÕ nh− l·o b¸ th× nhÊt ®Þnh quû thÇn còng kÝnh nÓ . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta kh«ng kÝnh nÓ quû thÇn th× lµm g× hä l¹i kÝnh nÓ ta ? Long ThiÕu V©n ®»ng h¾ng mÊt tiÕng råi l¹i c−êi c−êi : - ThÕ th× ý cña l·o b¸ ... Th−îng Quan Kim Hång nghiªng mÆt : - LÖnh t«n vµ ta kÕt b¸i hay lµ ng−¬i ? Long ThiÕu V©n nãi : - §−¬ng nhiªn lµ gia phô . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - ThÕ th× ng−¬i h·y ®øng lui vµo trong kia . Long ThiÕu V©n vßng tay cói m×nh : - V©ng ¹ . H¾n cói ®Çu lui vµo trong nh−ng s¾c mÆt kh«ng hÒ c¸i biÕn . TR¸i l¹i , Long Tiªu V©n da mÆt l¹i t¸i xanh , h¾n g−îng c−êi : - TrÎ th¬ ngu d¹i , xin ®¹i ca thø cho . Th−îng Quan Kim Hång vôt ®Ëp bµn : - Con nh− thÕ sao gäi lµ ngu d¹i ? Vµ h¾n l¹i thë dµi : - ChØ tiÕc mét ®iÒu , h¾n l¹i kh«ng ph¶i lµ con ta . Long Tiªu V©n ngåi s−îng tr©n , thËt h¾n kh«ng biÕt nãi sao cho ph¶i . Ngay lóc ®ã , mét g· ®¹i h¸n mÆc ¸o vµng x¨n x¸i b−íc vµo cói ®Çu vµ b−íc l¹i khom m×nh nãi nhá víi Th−îng Quan Kim Hång : - Håi bÈm Bang Chñ , lÖnh ®· truyÒn nh−ng ... Th−îng Quan Kim Hång hái : - Nh−ng sao? Tªn ®¹i h¸n thÊp giäng h¬n n÷a : - Xem chõng h¾n ®· say qu¸ . Th−îng Quan Kim Hång cau mÆt : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 458 - L¸y n−íc t¹t vµo mÆt , nÕu kh«ng tØnh lÊy n−íc ®¸i t¹t vµo cho tØnh . Tªn ®¹i h¸n cói ®Çu : - V©ng ¹ . Cã lÏ trong lßng h¾n phôc qu¸ chõng , trªn ®êi trõ c¸i chÕt kh«ng mét ai ®Çu say c¸ch mÊy chØ cÇn mét g¸o n−íc ®¸i lµ tØnh t¸o ngay . Long Tiªu V©n kh«ng nghe ®−îc c©u chuyÖn , h¾n bu«ng mét c©u th¨m dß : - H×nh nh− ®¹i ca cã chê ng−êi ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ai xøng ®¸ng cho ta chê chø ? Long Tiªu V©n nãi : - Ng−êi ®· ®Õn ®ñ råi , thÕ sao d¹i ca ... Th−îng Quan Kim Hång vôt ng¾t ngang : - Bao nhiªu tuæi ? Long Tiªu V©n ®¸p : - Huynh ®Ö n¨m m−¬i mèt tuæi . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - ¤ng b¹n lín h¬n t«i , cã ph¶i t«i nªn gäi b»ng ®¹i ca ? Long Tiªu V©n lËt ®Ët ®øng lªn , c−êi m¬n : - Tµi ®øc míi h¬n chót tuæi khã nhËn lín nhá , mong ®¹i ca ®õng nãi víi tiÓu ®Ö . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - §· thÕ , ta ®· lµ ®¹i ca th× «ng b¹n ph¶i nghe lêi t«i . Long Tiªu V©n cói m×nh : - V©ng ¹ . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Tãt , vËy th× h·y ngåi xuèng , mêi ch− vÞ b»ng h÷u mét chÐn ®i . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 459 Ng−êi cã thÓ ngåi vµo tiÖc r−îu nµy , tù nhiªn thÓ diÖn kh«ng nhá l¾m . Nh−ng ngåi t¹i ®©y uèng r−îu thËt kh«ng kh¸c g× thä téi . Th−îng Quan Kim Hång tr−íc sau kh«ng hÒ ®éng ®Õn chiÕc ®òa , tù nhiªn nh÷ng kÎ kh¸c ®Òu c¶m nghe ®«i ®òa cña m×nh bçng nÆng nÒ . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - TiÖc ®· dän råi , kh«ng ¨n còng ph¶i thanh to¸n , ta rÊt ghÐt nh÷ng chuyÖn l·ng phÝ nh− thÕ , xin mêi ch− vÞ cÇm ®òa . B¶y t¸m ®«i ®òa lËp tøc thß ra . Long Tiªu V©n nãi : - Mãn c¸ nµy thËt t−¬i , xin ®¹i ca h·y dïng mét Ýt . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Lóc ®ãi ta míi ¨n , b©y giê kh«ng ®ãi . Vµ h¾n g»n tõng tiÕng : - Kh«ng ®ãi mµ ¨n còng lµ l·ng phÝ . LËp tøc cã nhiÒu ®«i ®òa ®Æt xuèng bµn . Th−îng Quan Kim Hång l−ít cÆp m¾t qua ®¸m thùc kh¸ch ngåi tr¬ nh− nh÷ng pho t−îng tr−íc m©m cç ®Çy . CÆp m¾t cña h¾n chît dõng l¹i mét h¸n tö trung niªn . H¸n tö ®Æt ®«i ®òa xuèng bµn . MiÖng y chît nhoÎn c−êi mét c¸i , c−êi cã vÎ nöa khinh thÞ nöa m¬n trín . Th−îng Quan Kim Hång chØ h¸n tö , lªn tiÕng hái : - C¸c h¹ tªn g× ? - T¹i hä hä T©y , thÞ danh lµ M«n Ngäc . Th−îng Quan Kim Hång c−êi ruåi . Nô c−êi cña h¾n nh− muèn nô c−êi kh¸c . Nh−ng trong nô c−êi cña Th−îng Quan Kim Hång chît lãe lªn sù tµn ®éc khi h¾n mÝm m«i l¹i . C¶ s¶nh ®−êng im ph¨ng ph¾c . Mäi con m¾t ®Òu ®æ dån vÒ Th−îng Quan Kim Hång vµ T©y M«n Ngäc . T©y M«n Ngäc g−¬ng mÆt vÉn l¹nh tanh , thØnh tho¶ng ®«i gß m¸ míi h¬i giõn giùt . Th−îng Quan Kim Hång cÊt tiÕng hái : - C¸c h¹ ¨n thÊy ngon kh«ng ? - §a t¹ Bang Chñ , t¹i h¹ ¨n rÊt ngon . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 460 Th−îng Quan Kim Hång hái tiÕp : - C¸c h¹ cã ghÜ m×nh ®ang nãi chuyÖn víi ai kh«ng ? Vµ hµnh «éng cña c¸c h¹ cã qua ®−îc ta kh«ng ? - T¹i h¹ ®−îc Bang Chñ mêi ®Õn ®Ó dù lµ giao kÕt nªn ch¾c cã yÕn tiÖc . TÊt nhiªn hµnh ®éng cña t¹i h¹ tr−íc tiªn lµ ph¶i ¨n . Th−îng Quan Kim Hång l·nh ®¹m tr¶ lêi : - Mét b¸n miÕn gµ , mét t« b¸nh canh t«m , hai trøng gµ chiªn , nh−ng miÕn gµ c¸c h¹ chØ hóp qua vµi muçng , b¸nh canh cã lÏ h¬i dë nªn chØ nhón ®òa råi th«i , hai trøng gµ chiªn th× chØ ¨n ph©n nöa víi mét chót b¸nh , cã ph¶i thÕ kh«ng ? T©y M«n Ngäc c−êi nh¹t : - ThËt kh«ng ngê Bang Chñ l¹i biÕt râ tõng cö ®éng cña t¹i h¹ nh− thÕ Êy . Th−îng Quan Kim Hång th¶n nhiªn : - Nh÷ng thø mµ c¸c h¹ ¨n nÕu ch−a tiªu th× ch¾c cßn trong bao tö chø ? T©y M«n Ngäc ®¸p : - Tù nhiªn . Th−îng Quan Kim Hång vôt nÆng mÆt : - Tèt , mæ thö bao tö ra xem . Coi nh÷ng thø Êy cã cßn hay kh«ng ? TÊt c¶ nh÷ng ng−êi cã mÆt ®· biÕt tr−íc khi míi b¾t ®Çu gµi chuyÖn , ai còng bÕt Th−îng Quan Kim Hång muèn g©y sù víi T©y Mèn Ngäc nh−ng kh«ng mét ai ngê chuyÖn nµy l¹i ®Õn nh− thÕ Êy , v× thÕ c©u nãi cña h¾n võa døt lµ tÊt c¶ ®Òu t¸i mÆt . LÖnh cña Th−îng Quan Kim Hång võa ban ra nh− nói , kh«ng bao giê thay ®æi , bÊt cø tr−êng hîp nµo còng thi hµnh ®Õn n¬i ®Õn chèn . T©y M«n Ngäc x¸m mÆt : - Bang Chñ ®Þnh ®ïa . Th−îng Quan Kim Hång kh«ng nãi thªm mét tiÕng , ngay lóc ®ã bèn tªn ®¹i h¸n ¸o vµng ®· x«ng ra . T©y M«n Ngäc ®øng lªn , thanh kiÕm ®· ®−îc tuèt ra khái vá . T¸ch ! Kh«ng ai thÊy Th−îng Quan Kim Hång nhÊc tay nh−ng chiÕc ®òa tr−íc mÆt vôt bay nh−ng kh«ng ai thÊy bay vÒ h−íng nµo , hä ch−a chíp m¾t th× chiÕc ®òa ®· ghim ®óng vµo Kiªn TÜnh huyÖt bªn ph¶i cña T©y M«n Ngäc . So¶ng ! Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 461 TiÕng thanh kiÕm bÞ ríi xuèng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Mang xuèng vµ xem cho thËt kü ®õng ®Ó lÇm lÉn kh«ng nªn . M«i cña T©y M«n Ngäc mÊp m¸y nh−ng v× sî ®iÕng nªn h¾n nãi kh«ng ra tiÕng . Th−îng Quan Kim Hång th¶n nhiªn ®Õn l¹nh lïng : - Nh÷ng thø ®iÓm t©m cßn nguyªn trong bao tö th× ta sÏ th−êng m¹ng cho ng−¬i , b»ng kh«ng c¸i chÕt cña ng−¬i ®−îc coi lµ chÕt l¶ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
nguon tai.lieu . vn