Xem mẫu

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 363 Håi hai m−¬i bèn C¸i gót trong th¾ng b¹i M é phÇn . Trong giíi giang hå , mçi ngµy ®Òu cã nh÷ng trËn quyÕt ®Êu . §ñ c¸c h¹ng ng−êi , ®ñ c¸c nguyªn nh©n , ®ñ c¸c ph−¬ng thøc quyÕt ®Êu . Nh−ng chç quyÕt ®Êu ®óng nghÜa , ®óng víi tÝnh chÊt cña nã chØ cã mÊy n¬i . §ã lµ ®ång hoang , rõng vµ phÇn mé . PhÇn nhiÒu ng−êi ta thÝch b·i tha ma . Trong m−êi trËn quyÕt ®Êu chØ cã mét lµ kh«ng cã ng−êi chÕt , mét lµ nhiÒu nhÊt chÕt ®¸ng lý ph¶i nãi lµ kh«ng trËn quyÕt ®Êu nµo mµ kh«ng cã ng−êi chÕt . Hä chän b·i tha ma , cã lÏ cã hËu ý rÊt râ rµng . §ªm ®· vÒ khuya , s−¬ng phñ kh¸ nhiÒu . L÷ Phông Tiªn vÉn ¸o tr¾ng nh− tuyÕt phñ , h¾n ®øng im l×m tr−íc mét nÊm mé cao tr−íc tÊm mé bia . §øng xa xa nh×n l¹i víi ng−êi tÇm th−íc vµ víi chiÕc ¸o tr¾ng l¹nh lïng tr«ng h¾n y nh− lµ sø gi¶ cña tö thÇn . Linh Linh nÐp s¸t vµo m×nh Lý TÇm Hoan , nµng run rÈy v× s−¬ng , v× sî . TiÓu Phi rÇm giäng : - Dang ra . Linh Linh thôt ra sau l−ng cña Lý TÇm Hoan : - T«i ? Nµng nh×n TiÓu Phi b»ng ®«i m¾t lÊm lÐt . TiÓu Phi l¹nh lïng : - T«i b¶o c« ®Êy . Linh Linh cói ®Çu sî sÖt : - C¸c anh nãi chuyÖn t«i kh«ng thÓ ... nghe ®−îc hay sao ? TiÓu Phi nãi : - C« kh«ng thÓ nghe , kh«ng cã ai cã thÓ nghe . Lý TÇm Hoan thë ra nãi víi Linh Linh thËt dÞu : - Ng−êi ta chÞu khã ngåi víi c« mÊy ngµy liÒn , b©y giê c« còng nªn ®Õn víi ng−êi ta mét chót . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 364 Linh Linh cói ®Çu mét lóc råi nµng vôt ngÈng mÆt lªn nãi lín ; - ThËt th× t«i kh«ng muèn ë ®©y , kh«ng muèn ®Õn ®©y . C¸c ng−êi kh«ng biÕt g× c¶ , chØ biÕt cã mçi mét viÖc giÕt ng−êi nµy giÕt ng−êi kia , ng−êi kia giÕt ng−êi nä nh−ng ... nh−ng ®Ó lµm g× ? Lu«n c¶ c¸c ng−¬i còng ch−a ch¾c biÕt giÕt ®Ó lµm g× ? Giµ nh− thÕ b¶o lµ anh hïng th× nhÊt ®Þnh tÊt c¶ nh÷ng anh hïng trong thiªn h¹ ®Òu chÕt hÕt . Lý TÇm Hoan , TiÓu Phi vµ L÷ Phông Tiªn im lÆng ®øng nghe . Sau cïng hä im lÆng ®−a m¾t nh×n theo nµng bá ®i nh− ch¹y . Chê cho nµng ®i khuÊt ®· kh¸ xa , TiÓu Phi ngÈng mÆt ngã Lý TÇm Hoan : - T«i ch−a tõng yªu cÇu anh mét chuyÖn g× , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan nãi : - Anh ch−a hÒ yªu cÇu víi mét ai . TiÓu Phi nãi : - B©y giê t«i yªu cÇu anh mét viÖc . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - Anh nãi ®i . TiÓu Phi mÝm m«i : - LÇn nµy , bÊt luËn thÕ nµo anh còng kh«ng nªn ng¨n c¶n , anh ph¶i ®Ó t«i hµnh ®éng , nÕu anh ra tay th× t«i ... t«i sÏ chÕt t¹i n¬i ®©y . §«i m¾t Lý TÇm Hoan gÇn nh− nh¾m l¹i , giäng h¾n buån da diÕt : - Nh−ng ... nh−ng , TiÓu Phi , anh kh«ng cÇn ph¶i lµm nh− thÕ . TiÓu Phi c−¬ng quyÕt : - Kh«ng , t«i nhÊt ®Þnh lµm nh− thÕ bëi v× ... Giäng h¾n trÇm h¼n xuèng : - Bëi v× L÷ Phông Tiªn nãi ®óng , nÕu cø nh− thÕ nµy m·i t«i cã sèng th× còng nh− ®· chÕt , v× thÕ t«i kh«ng thÓ bá qua c¬ héi . Lý TÇm Hoan gÆng l¹i : - C¬ héi ? TiÓu Phi gËt ®Çu : - NÕu t«i sèng l¹i th× ®©y lµ c¬ héi cuèi cïng . Lý TÇm Hoan nãi : - Ch¼ng lÏ sau nµy kh«ng cßn c¬ héi nµo kh¸c hay sao ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 365 TiÓu Phi l¾c ®Çu : - Sau nµy dÇu cßn cã c¬ héi nh−ng h«m nay lµ ngµy t«i lµm sèng l¹i dòng khÝ cña t«i , nÕu t«i cã ngµn c¬ héi t«i còng kh«ng thÓ nµo phÊn t¸c . Mét con ng−êi khi bÞ ch¹m vµo néi t©m qu¸ m¹nh , nÕu ®Ó l©u h¬n th× chÝ khÝ sÏ tiªu trÇm mµ khi ®· nh− thÕ th× cho dÇu con ng−êi bÞ nghÞ lùc ®Õn ®©u còng sÏ ch×m lu«n chø kh«ng lµm sao ngãc ®Çu lªn ®−îc n÷a . Lý TÇm Hoan nãi : - ý cña anh , t«i hiÓu rÊt râ rµng . TiÓu Phi ng¾t ngang : - HiÓu râ th× tèt l¾m . T«i còng biÕt anh hiÓu thªm r»ng tay t«i b©y giê ®· trë nªn chËm ch¹p bëi v× trong hai n¨m nay chÝnh t«i còng c¶m thÊy ph¶n øng trong con ng−êi m×nh bÞ tr× ®én gÇn nh− tª d¹i . Nh−ng còng v× thÕ mµ t«i c−¬ng quyÕt , ®©y lµ lóc cÇn nhÊt kh«ng thÓ bá qua . Lý TÇm Hoan hái : - T¹i sao ph¶i b©y giê ? TiÓu Phi xoÌ bµn tay ra . Nh÷ng m¶nh chÐn lóc s©u vµo da thÞt , m¸u ®á lßng bµn tay h¾n . H¾n nãi : - Bëi v× b©y giê t«i bçng ph¸t hiÖn ra r»ng sù ®au ®ín vÒ thÓ x¸c kh«ng b»ng sù thèng khæ cña t©m hån , nh−ng khi cã sù ®au ®ín vÒ thÓ x¸c th× sù ®au ®ín cña t©m hån cãa nhiÒu phÇn gi¶m thiÓu , ch¼ng nh÷ng thÕ , sù ®au ®ín vÒ thÓ x¸c cßn lµm cho con ng−êi thanh tÜnh , phÊn chÊn , nã lµm cho thÇn trÝ con ng−êi mÉn nhuÖ. H¾n nãi ®óng . Sù ®au ®ín vÒ thÓ x¸c vèn kÝch thÝch thÇn kinh , nã lµm cho con ng−êi ph¶n øng bÐn nh¹y , nã lµm cho con ng−êi ph¸t xuÊt tiÒm lùc còng nh− mét con ngùa bÞ ®¸ ®au , nã sÏ ch¹y nhanh h¬n vµ mét d· thó mang th−¬ng rÊt ®¸ng sî h¬n lóc b×nh th−êng . Lý TÇm Hoan trÇm ng©m : - Anh cã ®ñ sù tù tin ? TiÓu Phi gÆng l¹i : - §èi víi t«i , anh kh«ng cã ®ñ lßng tin hay sao ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Hay l¾m , anh h·y ®i ®i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 366 TiÓu Phi vôt h¬i do dù : - VÞ c« n−¬ng khi n·y lµ ai thÕ ? Lý TÇm Hoan nãi : - Nµng tªn Linh Linh , nµng lµ c« g¸i rÊt ®¸ng th−¬ng . TiÓu Phi nãi : - T«i th× t«i thÊy nµng rÊt giái tµi nãi dèi . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Sao ? TiÓu Phi nãi : - NÕu kh«ng ph¶i thËt t©m ®îi anh , nµng ®îi anh rÊt cã thÓ cã mét nguyªn nh©n kh¸c n÷a . Lý TÇm Hoan m¬m mµng : - Sao ? TiÓu Phi nãi : - NÕu nµng thËt lßng ®îi anh th× nµng quan t©m nhiÒu vÒ anh míi ®óng . Lý TÇm Hoan nãi : - Cã lÏ v× ... TiÓu Phi ng¾t ngang : - Th©n h×nh cña anh b©y giê nh×n qua ai còng cã thÓ biÕt anh ®· võa tr¶i qua nhiÒu khèn khæ , thÕ nh−ng nµng l¹i kh«ng hÒ hái han anh vÒ chuyÖn Êy . Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - Cã lÏ nµng ch−a cã c¬ héi . TiÓu Phi nãi : - Mét c« g¸i khi ®· quan t©m ®Õn ai th× nhÊt ®Þnh kh«ng bao giê chÞu bá qua c¬ héi . TrÇm ng©m mét lóc , Lý TÇm Hoan c−êi nãi : - Anh sî t«i m¾c bÉy nµng µ ? TiÓu Phi nãi : - T«i chØ thÊy nµng nãi kh«ng thËt l¾m . Lý TÇm Hoan mØm c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 367 - NÕu anh muèn sèng ®−îc tho¶i m¸i th× ®õng bao giê anh hy väng ®µn bµ nãi thËt víi m×nh . TiÓu Phi gÆng l¹i : - Anh cho r»ng ng−êi ®µn bµ nµo còng ®Òu nãi dèi ? Lý TÇm Hoan kh«ng tr¶ lêi th¼ng th¾n , h¾n nãi : - NÕu anh lµ mét ng−êi th«ng minh , sau nµy ®õng bao giê nãi th¼ng t−ríc mÆt ng−êi ®µn bµ r»ng nµng nãi dèi bëi v× nÕu anh v¹ch trÇn nh− thÕ , tÊt nhiªn nµng sÏ cã nhiÒu lý do gi¶ thÝch hµnh ®éng cña m×nh , kh«ng khi nµo hä chÞu nhËn lµ hä ®· nãi dèi víi anh . H¾n c−êi nãi tiÕp : - V× thÕ cho nªn , nÕu anh gÆp mét ng−êi ®µn bµ hay nãi dèi th× ph−¬ng ph¸p hay nhÊt lµ cø lµm nh− anh rÊt tin t−ëng ë nµng , hoµn toµn tin t−ëng ë nµng kh«ng th× anh sÏ r−íc lÊy c¸i khæ vµo th©n . TiÓu Phi nh×n ®¨m ®¨m Lý TÇm Hoan , h¾n nh×n mµ kh«ng nãi . Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - Cã ph¶i anh cã nhiÒu ®iÒu muèn nãi n÷a ? TiÓu Phi còng c−êi c−êi : - Cho dÇu cßn th× còng kh«ng cÇn ph¶i nãi bëi v× nh÷ng c¸i t«i ch−a nãi th× anh ®· biÕt c¶ råi . *** Nh×n theo c¸i d¸ng ®i cña TiÓu Phi , Lý TÇm Hoan c¶m thÊy trong lßng m×nh d©ng lªn mét nçi vui s−íng kh«ng sao nãi ®−îc . G· thiÕu niªn quËt c−êng cuèi cïng ®· qu¶ kh«ng ng· xuèng . Vµ nhÊt lµm ®iÒu lµm cho Lý TÇm Hoan l¹c quan nhÊt lµ lÇn nµy , TiÓu Phi nãi rÊt nhiÒu nh−ng tuyÖt nhiªn kh«ng hÒ ®¶ ®éng ®Õn L©m Tiªn Nhi . ¸i t×nh vÉn kh«ng thÓ chiÕm ®−îc sinh m¹ng cña kÎ anh hïng . TiÓu Phi vÉn lµ mét anh hïng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 368 KÎ anh hïng mét khi c¶m thÊy c¸i sèng cña m×nh lµ « nhôc , h¾n sÏ b»ng lßng thµ trän ®êi kh«ng bao giê gÆp l¹i ng−êi m×nh yªu , thµ cho cø ®Ó nµng ®æ lÖ , thµ chÕt . Bëi v× h¾n thÊy kh«ng mÆt mòi nµo ®Ó gÆp l¹i nµng . Nh−ng TiÓu Phi liÖu cã th¾ng ®−îc L÷ Phông Tiªn kh«ng ? NÕu lÇn nµy h¾n l¹i b¹i , cho dÇu L÷ Phông Tiªn kh«ng giÕt h¾n liÖu h¾n cã cßn cam ®¶m ®Ó sèng hay kh«ng ? Lý TÇm Hoan vôt khom m×nh ho sÆc sôa . *** L÷ Phông Tiªn h·y cßn ®øng ®îi , h¾n kh«ng nãi mét lêi . Con ng−êi nµy qu¶ nhiªn kiªn nhÉn . GÆp con ng−êi ®ñ søc kiªn nhÉn nh− thÕ Êy , ®óng lµ mét ®èi thñ ®¸ng gêm . TiÓu Phi giËt ph¨ng ngùc ¸o , h¾n xße bµn tay ®Çy miÕng chai chµ x¸t vµo th©n m×nh thËt m¹nh . Nh÷ng miÕng miÓng bÐn ngãt l¹i cµy vµo da thÞt , m¸u l¹i b¾n ra . Trong ¸nh s¸ng lê mê cña mï s−¬ng , s¾c m¸u vÉn t−¬i . M¸u , chØ cã m¸u míi lµm cho ng−êi bÞ kÝch thÝch b¶n tÝnh nguyªn thñy , bµn tÝnh d· thó cña con ng−êi , t×nh dôc vµ cõu hËn còng cã thÓ nh−ng m¸u t−¬i míi thËt lµ trùc tiÕp kÝch thÝch . L÷ Phông Tiªn ®øng quay m¾t vÒ h−íng giã . Nh÷ng ®ãm l©n tinh bÊt chît nho¸ng ngang qua mÆt h¾n , L÷ Phông Tiªn chíp m¾t , tay h¾n nh− m¸y ®éng nh− muèn hÊt ®¸m l©n tinh nh−ng h¾n gi÷ l¹i ngay . M¾t h¾n chØ chíp nöa chõng , nghÜa lµ chØ h¬i m¸y ®éng nöa chõng , nghÜa lµ chØ nh¸y m¾t trong tiÒm thøc , chØ thÕ th«i vµ h¾n ng−ng l¹i thËt nhanh . Trong c¸i " sinh tö quyÕt ®Êu " , tÊt c¶ nh÷ng ®éng t¸c kh«ng cÇn thiÕt ®Òu mang ®Õn mét nguy c¬ trÝ m¹ng , ng−êi luyÖn vâ , ng−êi ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm chiÕn ®Êu ®Òu tr¸nh ®−îc lçi lÇm ®ã , L÷ Phông Tiªn lµ h¹ng ng−êi nh− thÕ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 369 Nh−ng tay h¾n ch−a m¸y ®éng mµ nh÷ng sí thÞt n¬i b¶ vai h¾n ®· " biÕn ®éng tiÒm n¨ng " , n¬i ®ã trong mét tho¸ng , " kh«ng tÞnh " thÊt t¹c . Tù nhiªn , ®ã kh«ng ph¶i lµ mét c¬ héi tèt , nh−ng mét c¬ héi " xÊu " vÉn h¬n " kh«ng " . Mét c¬ héi dÇu chØ tho¸ng qua víi nöa c¸i nh¸y m¾t , mét c¬ héi dÇu míi cÊu thµnh tõ trong tiÒm thøc cña ®èi ph−¬ng , TiÓu Phi còng ch¼ng bá qua . Thanh kiÕm h¾n nho¸ng lªn . *** ChØ mét vµi kiÕm th«i nh−ng quan hÖ to lín v« cïng . VËn m¹ng cña TiÓu Phi tõ ®©y gëi vµo thanh kiÕm ®ã . NÕu ®Æc thï , TiÓu Phi sÏ ®øng yªn , sÏ röa s¹ch sù nhôc nh· cña mét lÇn thÊt b¹i , nh¸t kiÕm ®ã nÕu thÊt thñ , vËn m¹ng h¾n sÏ tiªu trÇm , lón suèng , lón m·i , con ng−êi h¾n sÏ nh− L÷ Phông Tiªn ®· nãi : Cã sèng còng kh«ng h¬n g× chÕt . Mét nh¸t kiÕm ®−a ra chØ ph¶i thµnh c«ng chø kh«ng cã quyÒn thÊt b¹i . *** ¸nh m¾t loÐ lªn , t¾t ngÊm . R¾c ! Thanh kiÕm g·y lµm ®«i . TiÓu Phi thôt ra sau , trªn tay h¾n chØ cßn ph©n nöa thanh kiÕm , phÇn c¸n . Nöa thanh kiÕm phÇn ngän bÞ kÑp vµo hai ngãn tay cña L÷ Phông Tiªn . Nh−ng mòi kiÕm ®· ghim vµo b¶ vai cña h¾n . L÷ Phông Tiªn tuy kÑp g·y ®−îc thanh kiÕm cña TiÓu Phi nh−ng tay cã phÇn chËm h¬n . M¸u tõ trªn b¶ vai cña h¾n b¾t ®Çu thÊm −ít qua líp ¸o . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 370 Nh¸t kiÕm ®ã tù nhiªn ®¾c thñ . Da mÆt cña TiÓu Phi ngêi ngêi ¸nh s¸ng dÞ th−êng , ¸nh s¸ng thu ho¹ch vÒ th¾ng lîi . VÎ mÆt cña L÷ Phông Tiªn vÉn th¶n nhiªn , h¾n l¹nh lïng ngã TiÓu Phi , nöa thanh kiÕm ghim vµo b¶ vai cña h¾n , h¾n kh«ng buån nhæ . TiÓu Phi ®øng lÆng im , h¾n kh«ng cã ý ®¸nh tiÕp . Nçi thèng khæ tÝch uÊt trong lßng h¾n ®· ®−îc bóng ra . H¾n nghe lßng nhÑ nhâm , kh«ng ph¶i thø nhÑ nhâm cña qu¶ bãng x× h¬i mµ lµ thø nhÑ cña khèi ®¸ nÆng võa r¬i xuèng . H¾n cÇn th¾ng lîi chø kh«ng ph¶i cÇn m¹ng ng−êi . L÷ Phông Tiªn ®øng yªn nh− chê ®îi ®èi ph−¬ng truy kÝch , h¾n ®îi kh¸ l©u vµ vôt nãi : - Hay ! RÊt hay ! C©u nãi ®ã cã ý nghÜa rÊt râ rµng , con ng−êi cña L÷ Phông Tiªn cã lÏ tõ tr−íc tíi nay ch−a bao giê nãi mét c©u thËt t×nh nh− thÕ , ®−îc h¾n nãi c©u nµy , ng−êi ®èi diÖn nhÊt ®Þnh phÊn chÊn , bao nhiªu sôp ®æ phót chèc t−ng bõng . Nh−ng tr−íc lóc bá ®i , L÷ Phông Tiªn l¹i nãi thªm c©u nãi : - Lý TÇm Hoan nãi qu¶ ®óng vµ thËt ®· kh«ng xem lÇm ng−êi . H¾n nãi c©u ®ã cã nghÜa g× ? Lý TÇm Hoan nãi g× víi h¾n ? *** Bãng L÷ Phông Tiªn lÇn mÊt trong ®¸m s−¬ng mï . MÆt Lý TÇm Hoan s¸ng rùc , h¾n në nô c−êi thËt t−¬i vµ b−íc tíi ®Ëp m¹nh lªn vai TiÓu Phi : - Anh ®óng vÉn lµ anh , t«i biÕt uÊt khÝ trong ng−êi anh ®· ®−îc h¹ xuèng nh−ng kh«ng ph¶i tiªu tan , trªn ®êi kh«ng cã vÞ t−íng b¸ch th¾ng nµo kh«ng cã lóc b¹i , c¶ thÇn th¸nh còng thÕ chø kh«ng nãi ®Õn ng−êi , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Giäng h¾n vôt cÊt cao sang s¶ng : - Nh−ng tõ ®©y , lßng tin cña t«i víi anh t¨ng tr−ëng h¬n nhiÒu ... TiÓu Phi ng¾t ngang : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 371 - Anh cho r»ng tõ ®©y t«i sÏ kh«ng b¹i n÷a ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Vâ c«ng cña L÷ Phông Tiªn kh«ng d−íi mét ng−êi nµo trong thiªn h¹ , nÕu h¾n kh«ng thÓ tr¸nh næi anh mét kiÕm th× trªn ®êi nµy e r»ng kh«ng cßn ai tr¸nh næi . TiÓu Phi nãi : - Nh−ng t«i c¶m thÊy c¸i th¾ng nµy cã h¬i miÔn c−ìng . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - MiÔn c−ìng ? TiÓu Phi nãi : - Tay t«i kh«ng cßn lÑ nh− tr−íc n÷a . Lý TÇm Hoan hái : - Ai nãi thÕ ? TiÓu Phi nãi : - Kh«ng cÇn ai nãi , chÝnh t«i , t«i ®ñ cam ®¶m biÕt nh− thÕ . M¾t h¾n nh×n theo h−íng ®i cña L÷ Phông Tiªn , h¾n nãi thËt chËm : - T«i c¶m thÊy r»ng h¾n cã thÓ th¾ng t«i , tay h¾n kh«ng chËm h¬n tay t«i nh− thÕ . Lý TÇm Hoan nãi : - Vâ c«ng cña h¾n qu¶ thËt cã cao , cã thÓ cao h¬n anh nh−ng anh l¹i n¾m ch¾c ®óng c¬ héi , ®ã chÝnh lµ chç mµ kh«ng ai cã thÓ h¬n anh , v× thÕ anh míi th¾ng . H¾n c−êi c−êi nãi tiÕp : - V× thÕ , L÷ Phông Tiªn tuy b¹i , h¾n b¹i nh−ng thµnh thùc phôc anh , c¶ con ng−êi nh− h¾n cßn phôc anh , thÕ mµ anh l¹i kh«ng tù tin ®−îc anh hay sao ? TiÓu Phi bËt c−êi . Lý TÇm Hoan còng c−êi vµ nãi tiÕp : - V« luËn lµ nh− thÕ nµo , chuyÖn n·y còng ®¸ng cho m×nh kh¸nh chóc , anh thÝch kh¸nh chóc b»ng g× nÌ ? TiÓu Phi c−êi : - R−îu , tù nhiªn lµ r−îu , ngoµi r−îu ra ®©u cã g× kh¸c ®−îc . Lý TÇm Hoan c−êi lín : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 372 - §óng , tù nhiªn lµ r−îu , kh¸nh chóc mµ kh«ng cã r−îu th× y nh− lµ nÊu canh kh«ng thªm muèi . TiÓu Phi vç tay : - Cßn l¹t h¬n nÊu canh kh«ng muèi n÷a lµ kh¸c . *** TiÓu Phi ®· ngñ vïi . R−îu qu¶ thËt lµ kú diÖu , cã lóc nã lµm cho con ng−êi phÊn chÊn , cã lóc l¹i lµm cho ng−êi ngñ ngon . Trong mÊy ngµy nay , TiÓu Phi gÇn nh− kh«ng hÒ chîp m¾t hay cã ngñ th× còng chØ chËp chên . H¾n kh«ng lµm sao t−ëng t−îng ®−îc , kh«ng hiÓu sao lóc ë " nhµ " cø n»m xuèng lµ th¼ng mét giÊc lu«n tíi s¸ng , ®¸ng lµ ngñ nh− heo . Chê cho TiÓu Phi ngñ råi , Lý TÇm Hoan ©m thÇm ra khái kh¸ch ®iÕm . QuÆt qua mét con ®−êng kh¸c , n¬i ®©y l¹i cã kh¸ch s¹n , Lý TÇm Hoan vßng qua bªn tr¸i nh¶y phãng khái ®Çu t−êng . H¾n chØ b¸m vung mÊy cµnh c©y lµ lät vµo hËu viÖn . Trêi ®· s¾p s¸ng råi , cã mét gian phßng vÉn h·y ®Ó ®Ìn , Lý TÇm Hoan gâ nhÑ vµo c¸nh cöa . TiÕng bªn trong : - Lý Th¸m Hoa ? Lý TÇm Hoan ®¸p : - V©ng . Cöa më . Ng−êi më cöa lµ L÷ Phông Tiªn . Vµnh m«i cña Lý TÇm Hoan ®iÓm mét nô c−êi l¹nh nh¹t : - Lý Th¸m Hoa lµ con ng−êi thñ tÝn . Giäng mét ng−êi con g¸i tiÕp theo : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 373 - T«i ®· nãi tr−íc råi , chØ cÇn h¾n høa lµ kh«ng bao giê cã chuyÖn quªn . Ng−êi con g¸i sau l−ng L÷ Phông Tiªn : Linh Linh . ¸nh ®Ìn kh«ng s¸ng l¾m , d−íi ¸nh ®Ìn mï mê , da mÆt Lý TÇm Hoan tr¾ng bÖch mét c¸ch dÔ sî , h¾n l¼ng lÆng ®i vµo vµ quay ngang l¹i vßng tay : - §a t¹ . L÷ Phông Tiªn ®iÒm ®¹m : - Kh«ng cÇn ®a t¹ bëi v× ®©y lµ chuyÖn trao ®æi , kh«ng ai ph¶i c¶m t¹ ai . Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - ChuyÖn trao ®æi nµy kh«ng ph¶i còng cã thÓ b»ng lßng , v× thÕ t«i xin ®a t¹ . L÷ Phông Tiªn nãi : - §óng lµ chuyÖn trao ®æi hÕt søc ®Æc biÖt , lóc nµo b¶o Linh Linh ®Õn nãi víi t«i , chÝnh t«i ban ®Çu còng ph¶i v« cïng kinh ng¹c . Lý TÇm Hoan nãi : - V× thÕ cho nªn t«i b¶o riªng nµng ph¶i gi¶i thÝch thËt kü cµng . L÷ Phông Tiªn nãi : - ThËt ra th× còng kh«ng cÇn ph¶i gi¶i thÝch v× t«i rÊt hiÓu vµ th«ng c¶m c¸c h¹ b¶o t«i cè ý b¹i vµo tay TiÓu Phi ch¼ng qua v× muèn cho h¾n cã c¬ héi phÊn chÊn , ®Ó h¾n khái bÞ ch«n vïi , ®ã lµ mét chuyÖn hay . Lý TÇm Hoan nãi : - Qu¶ thËt t«i cã ý nh− thÕ bëi v× h¾n lµ con ng−êi ®¸ng cho t«i lµm nh− thÕ . L÷ Phông Tiªn nãi : - T¹i v× anh lµ b»ng h÷u cña h¾n nh−ng t«i th× kh«ng ph¶i . T«i kh«ng hÒ nghÜ ®Õn mµ trªn ®êi nµy còng kh«ng mét ai yÖu cÇu t«i mét chuyÖn kú côc qu¸ møc nh− thÕ . Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - ThÕ nh−ng huynh ®µi vÉn chÞu gióp cho . ¸nh m¾t cña L÷ Phông Tiªn ngã th¼ng vµo Lý TÇm Hoan nh− ®ao xo¸y : - C¸c h¹ tin r»ng t«i nhÊt ®Þnh b»ng lßng ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Ýt nhÊt t«i còng cã phÇn n¾m ch¾c bëi v× t«i ®· nh×n thÊy huynh ®µi kh«ng ph¶i nh− h¹ng tÇm th−êng , chØ nh÷ng con ng−êi phi phµm nh− huynh ®µi míi cã thÓ lµm chuyÖn phi phµm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 374 ¸nh m¾t cña L÷ Phông Tiªn cã h¬i hßa ho·n : - Anh còng n¾m ch¾c r»ng h¾n kh«ng khi nµo lµm h¹i sinh m¹ng cña t«i ? Lý TÇm Hoan nãi : - T«i biÕt h¾n cßn râ h¬n t«i biÕt biÕt chÝnh t«i , th¾ng b¹i ®èi víi h¾n chØ mét phÇn th«i , h¾n kh«ng khi nµo cè t×nh truy kÝch . L÷ Phông Tiªn vôt thë ra : - Qu¶ ®óng anh kh«ng xem lÇm h¾n còng nh− ®· ch¼ng nh×n lÇm t«i . Vµ h¾n chît c−êi nh¹t : - T«i chØ høa víi c¸c h¹ lµ ®Ó cho h¾n th¾ng mét chiªu , cã nghÜa lµ nÕu h¬n n÷a th× t«i ph¶i thu sinh m¹ng h¾n . Lý TÇm Hoan chíp m¾t : - Huynh ®µi n½m ch¾c nh− thÕ ? L÷ Phông Tiªn rÝt giäng : - C¸c h¹ kh«ng tin ? Hai ng−êi lÆng thinh nh×n nhau thËt l©u . Lý TÇm Hoan chît c−êi : - B©y giê th× cã thÓ nh−ng sau nµy ch−a ch¾c . L÷ Phông Tiªn nãi : - V× thÕ cho nªn ®¸ng lý t«i kh«ng b»ng lßng , ®Ó h¾n sèng t«i sÏ bÞ nhiÒu uy hiÕp . Lý TÇm Hoan nãi : - ThÕ nh− cã ng−êi rÊt thÝch cã ng−êi uy hiÕp , cã k×nh ®Þch ®¸ng gêm , chØ cã nh− thÕ míi kÝch thÝch , cã kÝch thÝch míi tiÕn bé , mét con ng−êi nÕu ®¹t ®−îc møc " tø h¹ v« nh©n " th× cã lÏ ch¼ng cßn g× ®¸ng gäi lµ sinh thó . L÷ Phông Tiªn trÇm ng©m : - Cã lÏ nh−ng ta b»ng lßng lµm chuyÖn ®ã th× l¹i kh«ng cã nguyªn nh©n Êy . Lý TÇm Hoan chÇm chËm gËt ®Çu : - Tù nhiªn lµ kh«ng ph¶i . L÷ Phông Tiªn nãi nhanh : - Ta b»ng lßng lµm lµ v× ®iÒu kiÖn trao ®æi cña c¸c h¹ gi¸ cao . Lý TÇm Hoan c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 375 - NÕu gi¸ hµng cña m×nh kh«ng cao th× lµm sao nãi chuyÖn trao ®æi víi ng−êi ? L÷ Phông Tiªn nãi : - C¸c h¹ nãi ta b»ng lßng chuyÖn Êy th× ch¾c c¸c h¹ còng sÏ chÞu víi ta mét chuyÖn . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - §óng . L÷ Phông Tiªn nãi : - Nh−ng c¸c h¹ kh«ng hÒ chØ râ ®ã lµ chuyÖn g× . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - §óng . L÷ Phông Tiªn nãi : - NghÜa lµ ta cã quyÒn b¶o c¸c h¹ lµm chuyÖn g× còng ®−îc . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - §óng . ¸nh m¾t cña L÷ Phông Tiªn ngêi ngêi tr«ng rÊt dÔ sî : - NÕu ta b¶o c¸c h¹ chÕt ? Lý TÇm Hoan th¶n nhiªn : - LÊy mét m¹ng cña t«i ®Ó ®æi lÊy mét m¹ng cña h¾n , ®iÒu ®ã còng c«ng b»ng . H¾n nãi thËt ®iÒm ®¹m , miÖng h¾n h¬i c−êi y nh− lµ sinh m¹ng cña h¾n kh«ng cßn thuéc vÒ h¾n v× thÕ cho nªn h¾n kh«ng m©ý quan t©m . Nh−ng Linh Linh th× run run nh− cÇy sÊy , nµng vïng chen ra mäp tr−íc mÆt L÷ Phông Tiªn , giäng nµng gÇn nh− khãc : - T«i biÕt anh kh«ng khi nµo lµm nh− thÕ , v× ... v× anh còng lµ ng−êi tèt ... cã ph¶i thÕ kh«ng ? Cã ph¶i thÕ kh«ng ? L÷ Phông Tiªn ngËm miÖng khÝt rinh , h¾n kh«ng hÒ liÕc tíi nµng . H¾n chØ l¹nh lïng nh×n Lý TÇm Hoan , miÖng h¾n mÝm l¹i , khoÐ miÖng h¾n h¬i th¬ nhÕch mét s¾c diÖn cùc kú ng¹o nghÔ . H¹ng ng−êi nh− thÕ Êy kh«ng hÒ xem sinh m¹ng kÎ kh¸c vµo ®©u . Linh Linh nh×n miÖng h¾n , mÆt nµng mçi lóc mét xanh , toµn th©n nµg run lÈy bÈy . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 376 Nµng rÊt hiÓu Lý TÇm Hoan . Nµng biÕt chØ cÇn L÷ Phông Tiªn nãi mét c©u lµ Lý TÇm Hoan b»ng lßng ®i vµo c¸i chÕt mµ kh«ng nãi nöa lêi . H¾n cã thÓ v× ng−êi kh¸c mµ sèng tù nhiªn h¾n còng cã thÓ v× ng−êi kh¸c mµ chÕt , víi h¾n , ®ã lµ chuyÖn ch¼ng cã g× quan träng . Nµng còng rÊt hiÓu L÷ Phông Tiªn . Sinh m¹ng cña ng−êi kh¸c ®èi víi h¾n ch¼ng cã ra g× . Hai tay nµng «m mÆt vµ ngÊt lu«n . Bëi v× nµng kh«ng muèn , kh«ng d¸m nghe c©u nãi sÏ tho¸t ra tõ cöa miÖng cña L÷ Phông Tiªn . NgÊt lÞm ©u còng lµ mét thø linh d−îc mµ trêi cè ý ban tÆng cho loµi ng−êi , bÊt cø chuyÖn g× khi ng−êi ta kh«ng cßn chÞu ®ùng næi , bÊt cø chuyÖn g× kh«ng thÓ nghe næi , kh«ng thÓ nh×n næi lµ ng−êi ra ngÊt lÞm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
nguon tai.lieu . vn