Xem mẫu

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 348 håi thø hai m−¬i ba Gi¸ trÞ cña m×nh H ai cha con Long Tiªu V©n tho¸t h¼n ra ngoµi , trong lßng hä rÊt khoan kho¸i, rÊt ®¾c ý . Long Tiªu V©n kh«ng d»n ®−îc , h¾n bËt c−êi : - Con h·y nhí , nh−îc ®iÓm cña ng−êi kh¸c tøc lµ c¬ héi tèt cho m×nh, ng−êi n¾m v÷ng c¬ héi sÏ kh«ng bao giê thÊt b¹i . Long ThiÕu V©n nãi : - Nh−îc ®iÓm cña Lý TÇm Hoan b©y giê con hoµn toµn biÕt râ . Long Tiªu V©n nãi : - V× thÕ cho nªn sím muén g× råi h¾n còng sÏ chÕt vÒ tay m×nh . H¾n chît nghe cã tiÕng c−êi . TiÕng c−êi tõ bªn h«ng nhµ ®èi diÖn . Mét con ng−êi ®ang ®øng d−íi hiªn miÖng ngËm chiÕc ®ïi gµ . Hai cha con Long Tiªu V©n giËt n¶y m×nh : l·o Hå ®iªn . M¾t cña Hå BÊt Quy d¸n chÆt vµo chiÕc ®ïi gµ , kh«ng thÊy h¾n nh×n cha con Long Tiªu V©n, h×nh nh− h¾n thÊy chiÕc ®ïi gµ qóy h¬n hai cha con hä . H¾n kh«ng ngã nh−ng h¾n nãi : - Khái cÇn ph¶i ch¹y nhanh , Lý TÇm Hoan nhÊt ®Þnh kh«ng ®uæi theo ®©u bëi v× nÕu kh«ng thÕ , hai cha con ng−¬i lµm sao ra cöa . Long Tiªu V©n x¸m mÆt . H¾n ®· hiÓu råi . H¾n hiÓu t¹i sao Lý TÇm Hoan suèt m−êi mÊy ngµy nhÞn ®ãi mµ bçng nhiªn cßn søc phãng phi ®ao chÝnh x¸c . H¾n ®· biÕt ai cho Lý TÇm Hoan ¨n trong suèt m−êi mÊy ngµy nay . Nh−ng Hå ®iªn ®©u ph¶i ng−êi dÔ chäc , v× thÕ nªn Long Tiªu V©n lËy ®Ët vßng tay : - Trong suèt m−êi mÊy ngµy nay ®Ó cho c¸c h¹ tæn phÝ chiÕu cè cho ng−êi b»ng h÷u cña t«i thËt cã lçi hÕt søc . Hå BÊt Quy nhón nhón vai : - Kh«ng cã chi , kh«ng cã chi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 349 H¾n chît gËt gËt ®Çu nh− thÊm thÝa mét ®iÒu g× vµ vôt c−êi ha h¶ : - ThËt ra th× còng ch¼ng cã chi , Lý TÇm Hoan ¨n còng ch¼ng nhiÒu , mçi ngµy h¾n chØ nuèt s¬ s¬ vµi c¸i ®ïi gµ , n¨m s¸u c¸i b¸nh bao . H¾n ng−ng l¹i råi vç tay c−êi h« hè : - NghÜ tøc c−êi cho c¸i tªn thñ ngôc cña ng−¬i , mçi lÇn ta ®iÓm vµo huyÖt ngñ cña h¾n ®Õn khi h¾n tØnh dËy , h¾n l¹i t−ëng m×nh ngñ thËt ... hµ hµ ... Long Tiªu V©n nghiÕn r¨ng nh−ng kh«ng d¸m nãi . Hå BÊt Quy nãi tiÕp : - Ng−¬i nãi víi ta còng cã chç tèt , ta còng ®· gióp cho ng−¬i mét viÖc , nh− vËy lµ huÒ , b©y giê ta còng cÇn nãi cho ng−¬i biÕt mét ®iÒu , c¸i thø con ng−êi nh− ng−¬i , nöa tiÕng ta còng kh«ng thÌm nãi . Long Tiªu V©n chØ cßn c¸ch c−êi kháa lÊp . Hå BÊt Quy l¹i nãi : - Nh−ng cã mét c©u ta kh«ng nãi kh«ng thÓ ®−îc , mét c©u nãi cuèi cïng . Long Tiªu V©n nãi : - T¹i h¹ xin nghe . Hå BÊt Quy nãi : - Ng−¬i tuy lµ mét th»ng chÕt bÇm , Th−îng Quan Kim Hång cµng chÕt bÇm h¬n n÷a , nÕu ng−¬i muèn cïng h¾n kÕt giao th× tèt h¬n ng−¬i nªn ®i kiÕm mét sîi d©y treo cæ m×nh lªn cho tho¶i m¸i . §ïng lµ c©u nãi cuèi cïng , v× võa døt lêi lµ h¾n ®· nhón ch©n nh¶y tãt lªn nãc nhµ vµ mÊt hót ë phÝa sau . Long Tiªu V©n nh×n theo në nô c−êi ®¾c ý : - Kh«ng ngê chuyÖn kÕt giao gi÷a ta vµ Th−îng Quan Kim Hång ®−îc giang hå hay nhanh nh− thÕ ! *** Men theo ch©n t−êng chÇm chËm b−íc ®i , Lý TÇm Hoan vµ TiÓu Phi kh«ng nãi mét lêi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 350 Hä cïng biÕt r»ng trong hoµn c¶nh nµy lÆng thinh nh−ng h¬n c¶ ngµn c©u nãi . Bãng hoµng h«n ®æ xuèng , tõ trong bøc t−êng cao tiÕng s¸o vôt cÊt lªn rÐo r¾t . TiÕng s¸o tuy kh«ng qu¸ bi th−¬ng nh−ng nghe nÆng trÜu −u t− . TiÕng s¸o ®Æt d×u gîi lßng ng−¬i th−¬ng nhí xa x«i . TiÓu Phi vôt nãi : - T«i vÒ . Lý TÇm Hoan hái : - Nµng ®ang ®îi ph¶i kh«ng ? TiÓu Phi lµm thinh . TrÇm ng©m thËt l©u , Lý TÇm Hoan vôt hái : - Anh cho r»ng nµng nhÊt ®Þnh ®îi anh ph¶i kh«ng ? Da mÆt cña TiÓu Phi h¬i x¹m l¹i , h¾n nãi : - LÇn nµy chÝnh nµng muèn t«i ®Õn cøu anh . Lý TÇm Hoan lÆng thinh . H¾n rÊt hiÓu L©m Tiªn Nhi nh−ng lÇn nµy h¾n thÊy khã mµ xÐt ®o¸n . TiÓu Phi nãi tiÕp : - Trong ®êi cña t«i chØ cã hai ng−êi th©n cËn , t«i hy väng ... hy väng c¶ hai sÏ còng sÏ lµ ... b»ng h÷u cña nhau . Mét c©u nãi kh«ng dµi nh−ng h¾n ph¶i ng−ng ®i ng−ng l¹i mÊy lÇn míi nãi xong chøng tá c©u nãi ®ã ®èi víi h¾n qu¸ khã kh¨n . Nh×n d¸ng c¸ch ®au khæ cña ng−êi b¹n t©m giao , Lý TÇm Hoan cµng c¶m thÊy bi th−¬ng v« h¹n . ChØ cã nh÷ng ng−êi cã yªu , biÕt yªu , ®· th«ng c¶m mét c¸ch s©u xa ch©n gi¸ trÞ cña ¸i t×nh , míi thÊy ®−îc nçi thèng khæ cña nh÷ng ng−êi nÆng mang lÊy nã . TiÕng s¸o cßn v¨ng v¼ng nh−ng chÝnh c¸i ch×m c¸i næi Êy cµng khiÕn cho ng−êi nghe nÆng trÜu th−¬ng t©m . Lý TÇm Hoan vôt nãi : - T«i còng muèn gÆp nµng . Vµnh m«i cña TiÓu Phi khÐp vµo nhau thËt chÆt . Lý TÇm Hoan c−êi c−êi : - NÕu kh«ng thÊy tiÖn l¾m th× xin anh h·y thay t«i mµ c¶m t¹ nµng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 351 TiÓu Phi buån buån : - T«i chØ mong anh ®õng lµm tæn th−¬ng t×nh c¶m cña nµng . ThËt t×nh TiÓu Phi kh«ng bao giê nãi mét c©u nh− thÕ víi Lý TÇm Hoan , b×nh sinh h¾n kh«ng lµm tæn th−¬ng t×nh c¶m mét ai , nÕu cã h¾n chØ lµm tæn th−¬ng chÝnh h¾n . Nh−ng v× L©m Tiªn Nhi , h¾n c¾n r¨ng nãi ra c©u Êy . *** NgÇng mÆt nh×n lªn . phÝa tr−íc ®Ìn ®uèc huy hoµng . Lý TÇm Hoan vµ TiÓu Phi ®· b−íc tíi mét con ®−êng lín trong thÞ trÊn . Con ®−êng nµy lµ chç sinh ho¹t vÒ ®ªm , tèi ®Õn kh«ng khÝ thËt t−ng bõng , giíi ¨n ch¬i chiÕm nhiÒu h¬n c¶ . TiÕng rao hµng , tiÕng c−êi nãi lén xén , tiÕng chöi thÒ , ng−êi qua ®−êng kh«ng lóc nµo kh«ng cã c¶m t−ëng lïng bïng . Gian hµng b¸n tr¸i c©y rim ®−êng cã lÏ thu hót ng−êi nhiÒu nhÊt , hÇu hÕt kh¸ch hµng cña nã lµ nh÷ng c« cËu cßn ®Ó chám . Nãi thÕ kh«ng cã nghÜa gian hµng nµy kh«ng cã ng−êi lín ®Õn mua nh−ng nÕu ®øng l©u l©u sÏ nhËn ra nh÷ng ng−êi lín ®Õn ®Òu toµn lµ ng−êi lín g¸i . Nh÷ng x©u tr¸i c©y rim ®−êng , bÊt cø nho t¸o hay tr¸i mèc d−íi ¸nh ®Ìn còng trë nªn t−¬i m¸t l¹ th−êng . Lý TÇm Hoan chît dõng l¹i tr−íc gian hµng ®ã . H¾n nh×n ®¨m ®¨m vµo gian hµng , h¾n c¶m thÊy lµm nh− mçi x©u tr¸i c©y rim ®êng ®Òu cã Èn ®«i m¾t lãng l¸nh ng©y th¬ . H¾n bÊt gi¸c lÇm bÇm : - Linh Linh cã cßn ®ã hay kh«ng ? H¾n bçng nghe thÌn thÑn , h¾n ®· bá quªn chuyÖn ®ã trong lßng cña h¾n . Sù thËt th× còng kh«ng ®¸ng tr¸ch , bÊt cø ai khi gÆp ph¶i c¶nh khèn ®èn gÇn ®Õn c¸i chÕt nh− thÕ còng kh«ng cßn lßng d¹ nµo quan t©m ®Õn chuyÖn nhá nhen . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 352 Nh−ng víi Lý TÇm Hoan th× kh¸c , chuyÖn ®ã ®èi víi h¾n tuy kh«ng ph¶i lµ chuyÖn quan träng trong nh÷ng chuyÖn quan träng trong ®êi h¾n nh÷ng còng kh«ng ph¶i lµ chuyÖn kh«ng ®©u . Nµng chØ cã mét chç n−¬ng tùa v÷ng ch¾c nhÊt trong ®êi lµ h¾n , h¾n kh«ng cã quyÒn bá nµng l¹c lâng b¬ v¬ . TiÓu Phi còng dõng ngay l¹i . ¸nh m¾t cña h¾n còng ®¨m ®¨m nh×n vµo nh÷ng x©u tr¸i c©y , m¾t h¾n më to . Y nh− Linh Linh khi míi ®Æt ch©n ®Õn ®ã , TiÓu Phi nh×n ®Òu s÷ng sê . Lý TÇm Hoan mØm c−êi . Ng−êi b¹n trÎ cña h¾n vÉn ch−a mÊt t×nh ng©y th¬ , ®iÒu mµ h¾n c¶m thÊy vui s−íng nhÊt . TiÓu Phi vôt nãi : - Chóng m×nh l©u l¾m råi ch−a uèng l¹i víi nhau mét chÐn nµo . Lý TÇm Hoan c−êi : -Anh muèn uèng µ ? TiÓu Phi nhoÎn miÖng : - Kh«ng biÕt t¹i sao ë gÇn bªn anh lµ t«i thÊy muèn uèng r−îu . B©y giê Lý TÇm Hoan b¾t gÆp l¹i nô c−êi cña TiÓu Phi , nô c−êi ngµy x−a . Lý TÇm Hoan ®· rÊt buån khi gÆp l¹i TiÓu Phi sau hai n¨m n¬i gian nhµ cña L©m Tiªn Nhi , h¾n buån nghe nh− muèn chÕt khi thÊy nô c−êi ®· mÊt , h¾n buån khi thÊy nô c−êi ®æi thay . B©y giê h¾n nghe lßng rén r· , kh«ng ph¶i c¸i rén r· cña løa tuæi ngµy x−a , b©y giê h¾n ®· s¾p qu¸ bèn m−¬i tuæi nh−ng sù rén r· trong lßng h¾n vÉn kh«ng kh¸c ngµy x−a cho mÊy , h¾n ®−îc thÊy chØ nô c−êi cña b¹n . Lý TÇm Hoan c−êi : - Giê nµy mµ ¨n b¸nh bao uèng r−îu th× tuyÖt l¾m , tuy ¨n b¸nh bao kh«ng ph¶i lµ thø ®−a cay nh−ng t«i muèn m×nh dïng nã . TiÓu Phi c−êi : - §ùoc l¾m , chØ sî chç sang lµ t«i mêi anh kh«ng næi chø b¸nh bao th× d− søc. *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 353 Trªn ®êi cã rÊt nhiÒu chuyÖn l¹ kú . L¹ kú ®Õn møc nãi l¹i kh«ng ai tin nh−ng sù thËt vÉn lµ sù thËt . Ch¼ng h¹n nh− mét c« g¸i cµng xÊu bao nhiªu l¹i cµng lµm chuyÖn lè l¨ng , mét kÎ nghÌo m¹t rÖp th× l¹i −a mêi kh¸ch . Mêi kh¸ch so ví ®−îc mêi khoan kho¸i h¬n nhiÒu , chØ cã ®iÒu h¬i tiÕc lµ c¸i khoan kho¸i Êy rÊt Ýt ng−êi chÞu h−ëng thô . Qu¸n b¸nh bao nµy còng kh«ng kh¸ g× mÊy v× nh÷ng hµng s¹p b¸nh bao bªn ngoµi ®· dÞu bít kh¸ nhiÒu , v× thÕ b©y giê chÝnh ®óng vµo b÷a ¨n tèi nh−ng trong qu¸n vÉn l−a th−a . Trong qu¸n chØ cã bèn n¨m bµn cã kh¸ch . Bµn trong gãc tËn cïng mét ng−êi ¸o tr¾ng . Lý TÇm Hoan b−íc vµo lµ thÊy ngay ng−êi Êy . TiÓu Phi b−íc vµo còng thÊy h¾n . NghÜa lµ c¶ hai cïng nh×n vµo ng−êi ¸o tr¾ng tr−íc nhÊt hay nãi b»ng c¸ch kh¸c lµ ¸nh m¾t cña hä bÞ thu hót tr−íc nh©ts bëi ng−êi ¸o tr¾ng . Kh«ng ph¶i chØ riªng TiÓu Phi vµ Lý TÇm Hoan mµ bÊt cø ng−êi nµo b−íc vµo qu¸n nµy ®Òu còng bÞ h¾n thu hót nh− thÕ c¶ . Tuy ngåi trong chiÕc qu¸n b×nh d©n , d−íi c©y ®Ìn dÇu ¸m khãi nh−ng con ng−êi cña h¾n gÇn nh− kh«ng cã lÊy mét chót bôi nµo, chiÕc ¸o tr¾ng cña h¾n nÕu ®Ó cho ng−êi nµo kh¸c mÆc , nhÊt ®Þnh ng−êi Êy sÏ kh«ng biÕt ngåi vµo ®©u khi v« c¸i qu¸n nµy , kh«ng chØ c¸i qu¸n nµy mµ cã thÓ ë bÊt cø n¬i ®©u ch¾c ch¾n ng−êi mÆc chiÕc ¸o Êy sÏ cø lÊy qu©y kh«ng d¸m ngåi , kh«ng d¸m dùa . ChiÕc ¸o tr¾ng qu¸ , s¹ch qu¸ . Nh×n vµo chiÕc ¸o Êy ng−êi ta cã c¶m t−ëng nh− ®ang ë trong tiÖn giÆt vµ ng−êi Êy võa lÊy chiÕc ¸o trßng vµo . Ng−êi ¸o tr¾ng tuy còng cã nh÷ng ®−êng nh¨n ë tËn cïng ®u«i m¾t nh−ng kh«ng mét ai cã thÕ nãi h¾n giµ . H¾n ¨n vËn rÊt gi¶n ®¬n nh−ng còng rÊt lµ sang träng . Nh−ng nh÷ng thø ®ã kh«ng ph¶i nh÷ng thø thu hót ng−êi kh¸c - c¸i lµm cho mäi ng−êi ®Òu bÞ thu hót n¬i con ng−êi cña h¾n lµ khÝ chÊt cña h¾n . H¾n kh«ng lµm mét cö chØ nµo , h¾n kh«ng nãi mét lêi nµo nh−ng chØ nh×n qua , ng−êi ta thÊy ngay c¸i khÝ chÊt ®ã , c¸i khÝ chÊt h¬n ng−êi . Nh−ng nÕu b¶o ph©n t¸ch v× ®©u mµ cã c¶m gi¸c Êy , nhÊt ®Þnh kh«ng ai cã thÓ gi¶i thÝch ®−îc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 354 GÇn bµn cña h¾n cã mÊy bµn xoay quanh nh−ng nh÷ng chiÕc bµn Êy ®Òu bá trèng . H×nh nh− ai còng ®Òu cã mÆc c¶m khi thÊy h¾n , nh×n vµo h¾n ng−êi ta c¶m thÊy m×nh d¬ d¸y qu¸ . §ã chÝnh lµ ng−êi ¸o tr¾ng ®øng d−íi m¸i hiªn h«m nµo , ng−êi ®· dïng nÐn b¹c ®¸nh g·y c©y ®ßn g¸nh cña bän thÇy bãi mï , ng−êi ®· dïng hai ngãn tay lµm kÐo c¾t c©y c«n b¹c tõng khoanh . Nh−ng lµm sao m−êi mÊy ngµy nay mµ h¾n vÉn cßn l¸ng ch¸ng ë ®©y ? Ch¼ng lÏ h¾n chê ®îi ng−êi h¾n hÑn ? H¾n võa n©ng chÐn th× Lý TÇm Hoan vµ TiÓu Phi b−íc vµo , h¾n véi ng−ng tay nöa chõng , m¾t h¾n nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan . §èi diÖn víi h¾n lµ mét c« g¸i ¸o hång tãc bÝnh , nµng theo ¸nh m¾t cña h¾n vµ quay l¹i , nµng thÊy Lý TÇm Hoan . GÇn nh− kh«ng kÞp ®Èy ghÕ ra , nµng ®øng ph¾t lªn vµ ch¹y l¹i chôp laýa tay Lý TÇm Hoan dÆt dÆt : - T«i biÕt , t«i biÕt kh«ng khi nµo anh l¹i bá t«i , t«i biÕt kh«ng khi nµo anh l¹i quªn t«i . Lý TÇm Hoan nh×n s©u vµo m¾t Linh Linh , giäng h¾n kÝch ®éng : - C« ... c« vÉn ®îi ®Êy µ ? Linh Linh gËt ®Çu . hai m¾t nµng öng ®á : - T¹i lµm sao mµ l©u qu¸ vËy ? §îi anh lo muèn chÕt . TiÓu Phi vôt hái : - §îi ë ®©y ? B©y giê Linh Linh míi thÊy TiÓu Phi , nµng giËt m×nh tù nhiªn lµ nµng biÕt h¾n nh−ng h¾n kh«ng nhËn biÕt nµng , ch¼ng nh÷ng h¾n kh«ng biÕt nµng mµ h¾n còng kh«ng khi nµo biÕt ®−îc r»ng L©m Tiªn Nhi cßn cã mét tæ Êm kh¸c n÷a , h¾n kh«ng biÕt næi r»ng c« g¸i ®øng tr−íc mÆt m×nh chÝnh lµ ng−êi gióp viÖc cho m×nh . Linh Linh chíp m¾t : - NÕu kh«ng ®îi anh Êy th× t«i ngåi ë ®©y lµm chi ? TiÓu Phi x½ng giäng : - ThiÕu g× chuyÖn lµm chø ®©u ph¶i nhÊt thiÕt v× ®îi ng−êi nªn míi ngåi ®©y ? Nh− kh«ng muèn nãi n÷a , nh−ng võa ng−ng lµ h¾n véi nãi liÒn theo : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 355 - NÕu ®îi ng−êi th× sao l¹i quay l−ng ra cöa . §îi ng−êi lµ ph¶i tr«ng ngãng dßm chõng . Mét c©u nãi thËt bÊt ngê , Lý TÇm Hoan kh«ng ngê TiÓu Phi l¹i nãi mét c©u nh− vËy . B×nh th−êng h¾n lµ mét con ng−êi Ýt nãi, cµng Ýt muèn ®¶ ®éng t×nh c¶m cña riªng b©y giê bçng nhiªn l¹i nãi mét c©u nhän ho¾t , nhän ®Õn dÔ sî . NhÊt lµ ®èi víi mét c« g¸i l¹ nh− Linh Linh . T¹i sao ? Lý TÇm Hoan hiÓu ngay , h¾n kh«ng b»ng lßng kÎ nµo lõa g¹t b»ng h÷u cña h¾n . Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ thë ra , h¾n kh«ng d¸m ®Ó ai nghe tiÕng thë buån ®au cña h¾n . C¸u nh×n sù vËt cña TiÓu Phi ch¼ng nh÷ng bÐn nh¹y mµ l¹i cßn kh¸c h¬n ng−êi rÊt nhiÒu chuyÖn , c¸i nh×n cña h¾n thËt thÊu triÖt , râ rµng . ThÕ nh−ng tr−íc mÆt L©m Tiªn Nhi th× h¾n l¹i trë thµnh ng−êi mï m¾t . Lý TÇm Hoan khÏ liÕc TiÓu Phi vµ ®−a m¾t vÒ phÝa Linh Linh . Nµng øa n−íc m¾t : - NÕu anh ®îi mét ng−êi ®Õn m−êi mÊy ngµy th× anh sÏ hiÓu t¹i sao t«i l¹i ngåi quay l−ng ra cöa . Nµng nhÑ lau n−íc m¾t vµ nãi tiÕp b»ng mét giäng bïi ngïi : - Lóc b¾t ®Çu , mçi mét ai ®i vµo qu¸n lµ tim t«i nh¶y rén lªn v× t«i nghÜ lµ anh Êy , mÊy ngµy sau t«i biÕt thªm mét chuyÖn , t«i ph¶i quay l−ng trë ra v× nÕu t«i kh«ng lµm thÕ th× b©y giê t«i ®· ph¸t ®iªn . TiÓu Phi lµm thinh . H¾n c¶m thÊy h¾n nãi h¬i nhiÒu . Linh Linh cói mÆt : - Nh−ng cho dÇu ngåi quay l−ng ra còng ch−a ch¾c t«i cßn tØnh nçi , nÕu kh«ng nhê vÞ L÷ ... L÷ ®¹i ca ®©y gióp thªm lßng tin th× .... C« ta nghÑn ngµo nãi kh«ng thµnh tiÕng . Lý TÇm Hoan dêi tia m¾t vÒ phÝa ng−êi ¸o tr¾ng , h¾n mØm c−êi : - §a t¹ . Ngwoif ¸o tr¾ng ng¾t lêi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 356 - C¸c h¹ kh«ng cÇn ph¶i c¶m t¹ bëi v× t«i ë l¹i ®©y kh«ng ph¶i v× gióp c« n−¬ng nµy mµ lµ v× còng chê c¸c h¹ . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Chê t«i ? Ng−êi ¸o tr¾ng gËt ®Çu : - Ph¶i , t«i ®îi c¸c h¹ . H¾n c−êi c−êi , trong c¸i c−êi ®ã cã Èn kÝn mét c¸i g× ng¹o nghÔ : - Trong ®êi nµy cã rÊt Ýt ng−êi ®¸ng cho t«i ®îi , mét trong sè ®ã lµ TiÓu Lý Phi §ao . Lý TÇm Hoan ch−a kÞp lé mét cö chØ ng¹c nhiªn th× Linh Linh ®· hái : - ña , t«i kh«ng cã nãi t«i ®îi ai mµ ... mµ t¹i sao L÷ ®¹i ca biÕt t«i ®îi Lý Th¸m Hoa ? Ng−êi ¸o tr¾ng ®iÒm ®¹m tr¶ lêi : - NÕu c« muèn sèng trong giang hå , muèn sèng ®−îc l©u th× cã nh÷ng ng−êi mµ nhÊt ®Þnh c« ph¶i biÕt , trong nh÷ng ng−êi Êy , TiÓu Lý Phi §ao lµ mét . TiÓu Phi hái : - Cßn nh÷ng ng−êi nµo n÷a ? Ng−êi ¸o tr¾ng nãi : - Ng−êi nµo n÷a th× kh«ng cÇn nãi , Ýt nhÊt còng ph¶i biÕt thªm t«i vµ c¸c h¹ . TiÓu Phi liÕc xuèng tay m×nh , ¸nh m¾t cña h¾n thËt lµ ¶m ®¹m , h¾n vôt xoay m×nh qua bµn bªn ngåi xuèng gäi tiÓu nhÞ : - R−îu . TiÓu NhÞ cói ®Çu : - Ch¼ng hay kh¸ch quan cã gäi mãn chi ®Ó ®−a cay ? TiÓu Phi nãi : - R−îu . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 357 Nh÷ng ai biÕt uèng r−îu còng ®Òu hiÓu r»ng mét ng−êi khi mµ muèn say th× khi dïng r−îu hä sÏ ®−a cay b»ng r−îu . ChuyÖn Êy bÊt cø ng−êi uèng r−îu nµo còng biÕt nh÷ng rÊt Ýt ng−êi dïng v× nh÷ng ng−êi kh«ng cã g× qu¸ thèng khæ trong lßng khi uèng r−îu hä lu«n lu«n muèn chËm say . Cµng chËm say chõng nµo cµng tèt chõng Êy . Ng−êi ¸o tr¾ng kh«ng dêi tia m¾t nh×n TiÓu Phi , h×nh nh− h¾n cã thë phµo , thø thë phµo thÊt väng . Nh−ng khi h¾n dêi ¸nh m¾t qua Lý TÇm Hoan th× m¾t h¾n ngêi lªn , ®æng tö thu nhá l¹i lÇn lÇn , ®ã lµ ¸nh m¾t ®Æc tr−ng cña con nhµ vâ . Lý TÇm Hoan còng nh×n h¾n : - Ch¼ng hay ®¹i ca ... Ng−êi ¸o tr¾ng ®¸p : - L÷ Phông Tiªn . §ã lµ mét ®¹i danh hiÓn h¸ch , mét ®¹i danh mµ ng−êi nghe nhÊt ®Þnh th−êng ®æi s¾c . Nh−ng Lý TÇm Hoan kh«ng lé vÎ ng¹c nhiªn , h¾n ®iÒm ®¹m mØm c−êi : - §óng lµ Ng©n KÝch ¤n HÇu L÷ Phông Tiªn . L÷ Phông Tiªn l¹nh lïng : - Ng©n KÝch ¤n HÇu ®· chÕt m−êi n¨m vÒ tr−íc . LÇn nµy th× Lý TÇm Hoan cã vÎ ng¹c nhiªn . Nh−ng h¾n kh«ng hái tíi bëi v× h¾n biÕt c©u nãi ®ã cña L÷ Phông Tiªn ch−a hÕt . Qu¶ nhiªn L÷ Phông Tiªn nãi tiÕp : - Ng©n KÝch ¤n HÇu ®· chÕt nh−ng L÷ Phông Tiªn ch−a chÕt . Lý TÇm Hoan trÇm ng©m , h×nh nh− h¾n cè hiÓu c¸i th©m ý trong c©u nãi ®ã . Trong Binh KhÝ Phæ cña B¸ HiÓu Sinh ®· liÖt Ng©n KÝch cña h¾n vµo hµng thø n¨m . Víi ng−êi kh¸c th× ®ã lµ mét ®iÒu vinh quang nh−ng víi h¾n th× ®ã cã thÓ lµ ®iÒu sØ nhôc . H¾n tuyÖt nhiªn kh«ng thÓ ®øng d−íi mét ai nh−ng h¾n còng biÕt kh«ng khi nµo B¸ HiÓu Sinh nhËn lÇm . NhÊt ®Þnh h¾n ®· huû bá Ng©n KÝch cña m×nh ®Ó luyÖn mét m«n vâ c«ng kh¸c lîi h¹i h¬n . Lý TÇm Hoan chÇm chËm gËt ®Çu : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 358 - §óng , t«i ®· nghÜ r»ng Ng©n KÝch ¤n HÇu ®· chÕt . L÷ Phông Tiªn nh×n h¾n ®¨m ®¨m : - L÷ Phông Tiªn còng ®· chÕt håi m−êi n¨m vÒ tr−íc vµ b©y giê sèng l¹i . Lý TÇm Hoan chíp m¾t : - B»ng vµo chuyÖn chi mµ khiÕn cho L÷ ®¹i hiÖp sèng l¹i ? L÷ Phông Tiªn chÇm chËm ®Æt mét bµn tay trªn bµn , bµn tay ph¶i . H¾n nh×n bµn tay cña m×nh nãi : - KhiÕn cho ta sèng l¹i lµ bµn tay nµy . Nh×n vµo bµn tay th× mãng tay c¾t rÊt khÐo , rÊt s¹ch , da tay mÞn mµng . Bµn tay rÊt hîp víi vãc d¸ng cña L÷ Phông Tiªn . Nh−ng nÕu biÕt nh×n th× bµn tay Êy cã chç kh¸c l¹ . Ngãn tay c¸i , ngãn tay gi÷a vµ ngãn trá mµu da kh«ng gièng nh÷ng n¬i kh¸c trong bµn tay . Da cña ba ngãn tay Êy tuy còng rÊt tr¾ng , rÊt mÞn nh−ng nã l¹i ngêi ngêi , nã kh«ng gièng sù cÊu thµnh bëi m¸u thÞt , nã gièng mét thø kim thuéc . Nh−ng ba ngãn tay Êy râ rµng n»m trong bµn tay cña h¾n . NÕu mãng tay ®−îc cÊu thµnh bëi m¸u thÞt th× t¹i sao mãng tay l¹i b»ng kim thuéc . Vµ mµu da còng kh«ng gièng mµu da toµn bé ? L÷ Phông Tiªn nh×n s÷ng bµn tay m×nh vµ khÏ thë ra : - ChØ tiÕc lµ B¸ HiÓu Sinh kh«ng cßn . Lý TÇm Hoan hái : - NÕu «ng Êy ch−a chÕt th× sao ? L÷ Phông Tiªn nãi : - NÕu l·o ch−a chÕt th× ta sÏ ®Õn hái l·o tay cã thÓ liÖt vµo binh khÝ hay kh«ng ? Lý TÇm Hoan c−êi : - H«m qua t«i cã nghe ng−êi ta nãi mét c©u rÊt thó vÞ . L÷ Phông Tiªn hái : - Nãi sao ? Lý TÇm Hoan ®¸p : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 359 - H¾n nãi , chØ cÇn cã thÓ giÕt ng−êi th× cã thÓ gäi lµ lîi khÝ . H¾n mØm c−êi nãi tiÕp : - Tay vèn kh«ng ph¶i lµ binh khÝ nh−ng nÕu lµ thø tay giÕt ng−êi th× kh«ng nh÷ng nã chÝnh lµ binh khÝ mµ cßn lµ lîi khÝ . L÷ Phông Tiªn lÆng thinh , h¾n kh«ng nãi mµ h×nh nh− còng kh«ng cö ®éng . Nh−ng ngãn tay c¸i , ngãn gi÷a vµ ngãn trá trong bµn tay cña h¾n chît lón mÊt d−íi mÆt bµn . Kh«ng nghe mét tiÕng ®éng , cho ®Õn chÐn r−îu ®Çy trµng kÕ ®ã còng khång chao ®éng . Ngãn tay cña h¾n Ên lón xuèng mÆt bµn y nh− ng−êi ta dïng mét thanh ®ao thËt bÐn c¾t vµo miÕng thÞt bß non . L÷ Phông Tiªn th− th¶ nãi : - Bµn tay nÕu cã thÓ lµ binh khÝ th× kh«ng biÕt trong Binh KhÝ Phæ sÏ liÖt vµo hµng thø mÊy nhØ ? Lý TÇm Hoan nãi : - C¸i ®ã th× b©y giê rÊt khã nãi . L÷ Phông Tiªn hái : - T¹i sao ? Lý TÇm Hoan ®¸p : - Bëi v× bÊt cø mãn binh khÝ nµo cÇn ®èi phã lµ ng−êi chø kh«ng ph¶i chiÕc bµn . L÷ Phông Tiªn bËt c−êi . Giäng c−êi cña h¾n rÊt ng¹o nghÔ mµ còng rÊt tµn khèc . Cø d−íi m¾t ta th× thÕ nh©n so s¸nh víi chiÕc bµn tay nµy còng kh«ng h¬n kÐm lµ bao . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Sao ? L÷ Phông Tiªn nãi : - Trong ®ã còng cã ng−êi ngo¹i lÖ . Lý TÇm Hoan hái : - MÊy ng−êi ? L÷ Phông Tiªn lanh l¶nh : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 360 - Ta vèn nghÜ r»ng cã s¸u ng−êi nh−ng b©y giê thÊy l¹i th× chØ cã bèn mµ th«i . H¾n n÷a nh− v« t×nh nöa nh− cè ý quÐt m¾t vÒ phÝa TiÓu Phi vµ nãi tiÕp : - Bëi v× Qu¸ch Tung D−¬ng ®· chÕt , cßn mét ng−êi n÷a tuy cßn sèng nh−ng so víi chÕt th× còng ch¼ng kh¸c g× . TiÓu Phi ngåi quay l−ng vÒ phÝa L÷ Phông Tiªn , h¾n vèn kh«ng thÊy cö chØ cña hä L÷ nh−ng ngay lóc Êy mÆt h¾n vôt t¸i xanh . Tù nhiªn h¾n ®· nghe vµ hiÓu rÊt râ ý nghÜa trong lêi nãi cña L÷ Phông Tiªn . Lý TÇm Hoan vôt nãi : - Ng−êi Êy còng sèng l¹i råi nh−ng kh«ng ph¶i " chÕt " ®Õn m−êi n¨m . L÷ Phông Tiªn nhón vai : - Ch−a ch¾c . Lý TÇm Hoan hái : - C¸c h¹ cã thÓ " sèng l¹i " th× t¹i sao ng−êi kh¸c kh«ng thÓ " sèng l¹i " ? L÷ Phông Tiªn ®¸p : - T¹i v× kh«ng gièng nhau . Lý TÇm Hoan hái : - Kh«ng gièng ë chç nµo ? L÷ Phông Tiªn ®¸p : - Bëi v× t«i " chÕt " nh−ng kh«ng ph¶i chÕt trong tay cña ®µn bµ , nhÊt lµ c¸i t©m cña t«i kh«ng chÕt . Bôp ! ChÐn r−îu trong tay cña TiÓu Phi n¸t ngøu ra nh− bôi . Nh−ng h¾n vÉn kh«ng ®éng ®Ëy . lµm nh− c¸i chÐn bÓ kh«ng do tay h¾n bãp . M¾t L÷ Phông Tiªn vÉn nh×n Lý TÇm Hoan : - T«i ®Õn ®©y lÇn nµy môc ®Ých lµ ®Ó t×m bèn ng−êi , ®Ó chøng minh bµn tay nµy cã ph¶i lµ lîi khÝ hay kh«ng vµ chÝnh v× thÕ nªn t«i míi ë l¹i ®©y chê c¸c h¹ . Lµm thinh h¬i l©u , Lý TÇm Hoan míi hái : - C¸c h¹ nhÊt ®Þnh cÇn ph¶i chøng minh . L÷ Phông Tiªn gËt ®Çu : - NhÊt ®Þnh . Lý TÇm Hoan hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 361 - C¸c h¹ muèn chøng minh cho ai xem ? L÷ Phông Tiªn ®¸p : - Cho chÝnh ta xem . Lý TÇm Hoan vôt c−êi : - §óng , tÊt c¶ ai còng ®Òu cã thÓ dèi ®−îc , chØ cã tù m×nh lµ kh«ng dèi ®−îc . L÷ Phông Tiªn ®øng lªn nãi tõng tiÕng mét : - Ta ë ngoµi chê c¸c h¹ . *** TiÖm b¸nh bao kh¸c h¬n nh÷ng tiÖm ¨n kh¸c . §ã lµ n¬i kh«ng cã lùa giê , kh«ng ph¶i lóc th× ®«ng vµ lóc th× nhÊt ®Þnh kh«ng cã kh¸ch . B©y giê chØ cßn cã bän Lý TÇm Hoan . Linh Linh c¾n m«i ngåi im lÆng . Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ ®øng lªn . Linh Linh vôt kÐo tay h¾n vµ hái nhá : - Anh ... anh nhÊt ®Þnh ra ngoµi Êy ? Lý TÇm Hoan c−êi buån : - Trong kiÕp ng−êi cã nh÷ng chuyÖn mµ khi gÆp kh«ng lµm sao tr¸nh ®−îc . H¾n nãi mµ m¾t ngã TiÓu Phi . TiÓu Phi vÉn quay l−ng l¹i . L÷ Phông Tiªn ®· ra tíi cöa . TiÓu Phi vôt trÇm giäng : - §øng l¹i . L÷ Phông Tiªn ®øng l¹i nh−ng kh«ng quay mÆt : - C¸c h¹ còng cã chuyÖn muèn nãi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 362 TiÓu Phi ®¸p : - §óng , ta còng cã mét chuyÖn muèn chøng minh . L÷ Phông Tiªn hái : - C¸c h¹ muèn chøng minh chuyÖn chi ? Tay TiÓu Phi vÉn cßn n¾m cøng nh÷ng m¶nh chÐn bÓ , m¸u tõ kÏ tay nhá tõng giät xuèng bµn . H¾n nãi g»n tõng tiÕng : - Ta chØ muèn chøng minh xem ta ®· chÕt hay cßn sèng . L÷ Phông Tiªn quay ph¾t ng−êi trë l¹i . Lµm nh− b©y giê h¾n míi thÊy cã mÆt TiÓu Phi vµ sau ®ã hai m¾t h¾n nh− thu nhá l¹i , h¾n c−êi kh« khèc : - Tèt , ta còng sÏ ®îi c¸c h¹ . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
nguon tai.lieu . vn