Xem mẫu

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 334 Håi thø hai m−¬i hai Gi¸ trÞ anh hïng T iÓu Phi chît nghe ruét m×nh cuån cuén nh− nhµo lén , nh− bÞ bãp teo . H¾n khom m×nh xuèng h¹ bµn , ãi toµn n−íc gi¶i . §· h¬n mét ngµy ®ªm , h¾n kh«ng cã thø g× vµo miÖng . " Anh ph¶i høa víi t«i lµ anh sÏ vÒ , t«i sÏ ®îi anh ë ®©y m·i m·i ... " H¾n nghe nh− bªn tai h·y cßn v¨ng v¼ng tiÕng nãi cña ng−êi yªu . V× c©u nãi Êy , bÊt luËn sù t×nh diÔn biÕn ra sao , h¾n còng ph¶i trë vÒ . Nh−ng cßn Lý TÇm Hoan ? Lý TÇm Hoan kh«ng nh÷ng lµ ng−êi b»ng h÷u tèt nhÊt trong ®êi cña h¾n mµ lµ mét con ng−êi nh©n c¸ch vÜ ®¹i nhÊt cã mét kh«ng hai . H¾n cã thÓ ®øng nh×n ng−êi ta giÕt Lý TÇm Hoan sao ? H¾n vôt khom m×nh ôa khan , h¾n ãi , nh−ng lÇn nµy kh«ng ph¶i n−íc gi¶i mµ lµ m¸u . *** Lý TÇm Hoan vèn kh«ng biÕt m×nh ®ang ë t¹i ®©u , h¾n còng kh«ng muèn biÕt m×nh ®ang ë t¹i ®©u . H¾n còng kh«ng ph©n biÖt lµ ban ngµy hay ban tèi . H¾n kh«ng cùa quËy g× ®−îc c¶ , tÊt c¶ nh÷ng huyÖt , tõng khíp x−¬ng ®· bÞ ®iÓm c¶ råi . Kh«ng cã thøc ¨n còng kh«ng n−íc uèng . H¾n bÞ giam gi÷ n¬i ®©y ®· m−êi mÊy h«m råi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 335 Cho dÇu h¾n kh«ng bÞ ®iÓm huyÖt , sù ®ãi kh¸t còng lµm cho h¾n tiªu tan søc lùc . Kinh V« M¹ng nh×n h¾n l¹ lïng . H¾n n»m co queo mét gãc t−êng gièng nh− mét c¸i bong bãng x× h¬i . Gian nhµ thËt tèi . Bãng tèi lµm mê khu«n mÆt cña h¾n , kh«ng nhËn ®−îc thÇn th¸i cña h¾n , kh«ng nhËn râ t×nh c¶m cña h¾n ph¸t lé ra sao . Trong ¸nh s¸ng lê mê chØ cã thÓ nh×n thÊy quÇn ¸o cña h¾n qu¸ d¬ d¸y , ®Çu tãc h¾n rèi bêi , d¸ng c¸ch h¾n tiÒu tuþ vµ ®«i m¾t thËt bi th−¬ng . Kinh V« M¹ng vôt hái : - §©y lµ Lý TÇm Hoan ? Long Tiªu V©n ®¸p : - ChÝnh h¾n . Kinh V« M¹ng ph¶ng phÊt h¬i thÊt väng , h¾n hái giäng nghi ngê : - §©y lµ TiÓu Lý Phi §ao ? Long ThiÕu V©n c−êi : - Cho dÇu lµ m·nh s− , thÇn hæ nh−ng nÕu chÞu ®ãi suèt m−êi mÊy ngµy còng thÕ th«i . Long Tiªu V©n thë ra : - Thùc t×nh th× t«i kh«ng muèn ®èi xö víi h¾n nh− thÕ nh−ng ng−êi kh«ng lßng giÕt cäp , cäp vÉn muèn h¹i ng−êi , ®· ®−îc mét bµi häc quÝ gi¸ tr−íc kia nªn t«i kh«ng muèn bÞ dÉm lªn vÕt cò . Kinh V« M¹ng trÇm ng©m vµ vôt hái : - §ao cña h¾n ®©u ? Long Tiªu V©n do dù : - Kinh Tiªn Sinh ch¾c muèn xem ngän ®ao cña h¾n ? Kinh V« M¹ng kh«ng tr¶ lêi , bëi v× c©u hái ®ã lµ thõa . Long Tiªu V©n cuèi cïng råi còng ph¶i lÊy ngän ®ao ra tõ trong l−ng cña chÝnh m×nh . §ao rÊt nhÑ , rÊt ng¾n , rÊt máng gÇn nh− l¸ m¹ non . Kinh V« M¹ng vuèt mòi ®ao , d¸ng c¸ch cña h¾n tr«ng nh− tr×u mÕn . Long Tiªu V©n c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 336 - ThËt ra nã lµ mét thø ®ao th−êng chø kh«ng ®¸ng kÓ lµ lîi khÝ . Kinh V« M¹ng nãi : - Lîi khÝ ? B»ng vµo h¹ng ng−êi nh− ng−¬i mµ còng d¸m bµn vÒ lîi khÝ hay sao ? H¾n ®−a ®«i m¾t thËt l¹nh vµo mÆt Long Tiªu V©n råi gÆn hái : - Ng−¬i biÕt lîi khÝ lµ g× kh«ng ? M¾t h¾n lµ m¾t c¸ chÕt nh−ng nã l¹i cã mét uy lùc l¹ lïng , nã kh«ng béc lé c¶m t×nh nh−ng nã cã thÓ b¾n ra nh÷ng tia nh×n khèc liÖt , nh×n vµo ®«i m¾t ®ã , ng−êi ta cã c¶m gi¸c nh− trong méng gÆp ¸nh m¾t yªu tinh mµ khi tØnh dËy vÉn cßn nghe ín l¹nh . Long Tiªu V©n nghe h¬i thë cña m×nh nh− muèn ghÑt , h¾n cè c−êi m¬n : - Mong Kinh Tiªn Sinh chØ gi¸o . Tia m¾t Kinh V« M¹ng b©y giê míi dêi trë l¹i mòi ®ao , h¾n nãi g»n g»n tõng tiÕng : - Cã thÓ giÕt ng−êi lµ lîi khÝ , nÕu kh«ng cã nghÜa ®ã th× cho dÇu lµ Can T−¬ng M¹c Tµ , nh÷ng thanh kiÕm b¸u cã ®Õn tay h¹ng ng−êi nh− ng−¬i còng sÏ hãa ra thanh s¾t tÇm th−êng chø kh«ng ph¶i lµ lîi khÝ . Long Tiªu V©n c−êi g−îng : - V©ng , v©ng ... Kinh Tiªn Sinh kiªn gi¶i thËt tinh t−êng lµm cho ... Kinh V« M¹ng nh− kh«ng bao giê nghe thÊy , h¾n vôt hái : - Ng−¬i cã biÕt cho ®Õn nay cã bao nhiªu ng−êi ®· chÕt vµo ngän ®ao nµy kh«ng ? Long Tiªu V©n ngËp ngõng : - H×nh nh− ... kh«ng ®Õm hÕt . Kinh V« M¹ng nãi : - §Õm hÕt . Kim TiÒn Bang quËt khëi chØ míi trong thêi gian ng¾n , chØ míi kho¶ng hai n¨m nh−ng tr−íc khi s¸ng lËp , Th−îng Quan Kim Hång ph¶i r·i cña kh«ng biÕt bao l©u ®å m−u ®Þnh ®Þnh kÕ , b×nh sinh Th−îng Quan Kim Hång h×nh nh− rÊt chÞu hai c©u : " Cã chuÈn bÞ lµ nªn , kh«ng chuÈn bÞ lµ h− " " Mét thuËt l¹ , mét b¸t c¬m " Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 337 Kim TiÒn Bang së dÜ chØ trong vßng hai n¨m uy chÊn thiªn h¹ chuyÖn Êy kh«ng ph¶i do vËn khÝ mµ lµ do chuÈn bÞ . Long Tiªu V©n còng ®· tõng nghe tr−íc ngµy s¸ng lËp , Kim TiÒn Bang ®· s−u tra tÊt c¶ lai lÞch lín nhá cña tõng nh©n vËt giang hå , néi bÊy nhiªu ®ã còng ®ñ thÊy hä ®· hao phÝ bao nhiªu t©m lù . Long Tiªu V©n thËt rÊt khã tin h¾n hái : - §Õm hÕt nh−ng ch¼ng hay ®Õm ®−îc bao nhiªu ? Kinh V« M¹ng nãi : - B¶y m−¬i s¸u ng−êi . H¾n l¹nh lïng nãi tiÕp : - Trong b¶y m−¬i s¸u ng−êi ®ã kh«ng cã ng−êi nµo vâ c«ng thÊp h¬n ng−¬i . Long Tiªu V©n ®µnh c−êi trõ vµ tia m¾t h¾n liÕc vÒ phÝa Lý TÇm Hoan , h¾n mong thÊy ®ùoc mét chót g× ®Ó chøng minh r»ng cßn sè cña Kinh V« M¹ng lµ con sè ®¸ng tin . Nh−ng Lý TÇm Hoan b©y giê cã lÏ kh«ng cßn khÝ lùc ®Ó t×m mét c¸i gËt ®Çu . Long ThiÕu V©n chíp m¾t : - NÕu Lý TÇm Hoan mµ chÕt d−íi ngän ®ao nµy th× ch¾c vui biÕt mÊy . H¾n nãi ch−a døt c©u th× ¸nh thÐp lãe lªn , ngän ®ao bÞ Kinh V« M¹ng xÑt th¼ng vÒ phÝa Lý TÇm Hoan . Long ThiÕu V©n ch¾c ch¾n lµ vui l¾m , h¾n thiÕu chót n÷a nh¶y dùng lªn reo lín . Nh−ng h¾n ch−a kÞp v× ngän ®ao gÇn ®Õn Lý TÇm Hoan bçng quÆt r¬i xuèng ®Êt ngay tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan . Thñ ph¸p vÒ ¸m khÝ cña Kinh V« M¹ng qu¶ còng ®¹t ®−îc møc cao . Nh×n theo ngän ®ao , Kinh V« M¹ng vôt nãi : - Gi¶i huyÖt ®¹o cho h¾n . Long ThiÕu V©n ng¹c nhiªn : - Nh−ng ... Kinh V« M¹ng rÝt giäng : - Ta b¶o gi¶i khai huyÖt ®¹o cho h¾n . Cha con Long Tiªu V©n nh×n nhau vµ chît hiÓu ra ý h¾n . Long Tiªu V©n gËt gËt ®Çu vµ hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 338 - Th−îng Quan Bang Chñ chØ cÇn Lý TÇm Hoan chø kh«ng ph¶i cÇn chuyÖn sèng hay lµ chÕt ®Êy chø ? Long ThiÕu V©n c−êi : - Th−îng Quan l·o b¸ vèn kh«ng −a r−îu vµ Töu Quû chØ khi nµo chÕt ®i míi tan mïi r−îu , míi lµm cho ng−êi kh«ng xèn m¾t . Long Tiªu V©n chíp m¾t : - NhÊt lµ mang mét c¸i th©y ®i cã lÏ dÔ h¬n mang ng−êi sèng , nhÊt ®Þnh sÏ kh«ng bao giê ph¸t sinh chuyÖn phiÒn hµ . Long ThiÕu V©n nãi : - Nh−ng Kinh Tiªn Sinh kh«ng giÕt ng−êi v« lùc ph¶n kh¸ng , v× thÕ ... Kinh V« M¹ng trÇm giäng : - C¸c ng−¬i nãi qu¸ nhiÒu . Long Tiªu V©n c−êi : - V©ng v©ng , t¹i h¹ sÏ gi¶i khai liÒn cho h¾n . §iÓm huyÖt lµ do chÝnh tay h¾n , tù nhiªn h¾n gi¶i rÊt dÔ dµng . Long Tiªu V©n vç vai Lý TÇm Hoan dÞu giäng : - HiÒn ®Ö , xem chõng Kinh tiªn Sinh ®©y muèn cïng víi hiÒn ®Ö ph©n tranh cao h¹ . Kinh Tiªn Sinh vèn lµ tay kiÕm ph¸p tuyÖt lu©n mong hiÒn ®Ö hÕt søc cÈn thËn . §Õn b©y giê h¾n vÉn gäi hai tiÕng " HiÒn ®Ö " b»ng mét giäng ngät ngµo , con ng−êi nh− thÕ thËt ®¸ng lµm cho ng−êi ®êi b¸i phôc . Lý TÇm Hoan kh«ng nãi mét lêi . H¾n kh«ng cã g× ®Ó nãi , h¾n chØ në nô c−êi chua xãt vµ chÇm chËm nhÆt ngän ®ao lªn . H¾ nh×n s÷ng ngän ®ao trong tay , m¾t h¾n h×nh nh− rØ ra ngoµi khãe . Râ rµng ®©y lµ ngän ®ao danh vang thiªn h¹ : TiÓu Lý Phi §ao . B©y giê ngän ®ao ®· n»m trong tay h¾n . Nh−ng sinh lùc cña h¾n cã cßn ®Ó phãng ra hay kh«ng ? *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 339 Giai nh©n xÕ bãng , hµo kiÖt cïng ®−êng , ©u còng lµ mét nçi bi ai nhÊt cña thÕ nh©n . BiÕt lµm sao h¬n n÷a . Nçi bi ai dÔ lµm cho ng−êi xóc ®éng tiÕc th−¬ng . Nh−ng n¬i nµy , b©y giê , kh«ng cã ai xóc ®éng , kh«ng cã ng−êi th−¬ng tiÕc . ¸nh m¾t cña Long ThiÕu V©n ngêi ngêi kho¸i tr¸ , h¾n nãi b»ng mét giäng thong dong : - TiÓu Lý Phi §ao tr¨m ph¸t kh«ng sai mét nh−ng kh«ng biÕt b©y giê cßn hiÖu nghiÖm nh− thÕ kh«ng nhØ ? Lý TÇm Hoan chÇm chËm ng−íc lªn nh×n h¾n vµ chÇm chËm cói ®Çu . Kinh V« M¹ng nãi : - Khi ta giÕt ng−êi nhÊt ®Þnh cho ng−êi mét c¬ héi cuèi cïng cña ng−¬i , ng−¬i hiÓu râ chø ? Lý TÇm Hoan nhÕch m«i c−êi , nô c−êi thª thiÕt . Kinh V« M¹ng nãi : - Tèt , ng−¬i h·y ®øng lªn . Lý TÇm Hoan h¬i thë dån dËp vµ «m ngùc ho sÆc sôa . Long ThiÕu V©n nãi thËt dÞu dµng : - NÕu Lý thóc thóc ®øng lªn kh«ng næi , tiÓu diÖt cã thÓ ®ì cho . H¾n chíp m¾t c−êi c−êi nãi tiÕp : - Nh−ng ch¾c ch¾n kh«ng cÇn , nghe nãi phi ®ao cña Lý thóc thóc bÊt luËn ngåi hay n»m còng vÊn tróng ®Ých nh− th−êng . Lý TÇm Hoan thë mét h¬i dµi , h×nh nh− h¾n muèn nãi mét c©u . Nh−ng h¾n võa hÐ m«i th× ng−ng l¹i . Cã ng−êi b−íc nhanh ®Õn . TiÓu Phi . H¾n ®i vµo nh− mét c¬n giã lèc . Da mÆt h¾n nhît nh¹t , dßng m¸u n¬i khoÐ miÖng vÉn ch−a kh« . ChØ trong nh¸y m¾t , chØ trong mÊy phót mµ tr«ng h¾n giµ qu¸ tuæi . H¾n x«ng v« vµo nh− bay vµ h¾n dõng ngay thËt lÑ , dõng l¹i v÷ng nh− trång . Kinh V« M¹ng nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 340 - Ng−¬i vÉn ch−a n¶n chÝ ? Lý TÇm Hoan ngÈng mÆt lªn , n−íc mÆt chùc trµo ra . TiÓu Phi liÕc nhanh vµo mÆt Lý TÇm Hoan , h¾n liÕc thËt nhanh vµ chiÕu ngay l¹i vµo mÆt Kinh V« M¹ng , h¾n nãi tõng tiÕng mét : - Muèn giÕt h¾n tr−íc hÕt ph¶i giÕt ta . H¾n nãi b»ng mét giäng thËt nÆng , thËt v÷ng vµng , hoµn toµn kh«ng hÒ xóc ®éng . ¸nh m¾t c¸ chÕt cña Kinh V« M¹ng thay ®æi l¹ lïng : - Ng−¬i kh«ng cßn nghÜ vÒ nµng . TiÓu Phi nãi : - Ta chÕt råi nµng vÉn cßn sèng ®−îc . Nãi c©u nãi Êy , h¾n vÉn hoµn toµn trÊn tÜnh nh−ng ¸nh m¾t h¾n vÉn kh«ng dÊu kÞp tho¸ng gîn u sÇu, ®au ®ín , h¬i thë h¾n còng cã khã kh¨n . Nh÷ng c¸i Êy kh«ng che ®−îc Kinh V« M¹ng . H×nh nh− Kinh V« M¹ng c¶m nghe cã mét sù an ñi l¹ lïng , h¾n ®iÒm ®¹m hái : - Ng−¬i kh«ng sî nµng ®au khæ ? TiÓu Phi nãi : - Sèng bÊt an kh«ng b»ng lµ chÕt , nÕu ta kh«ng chÕt , nµng cµng ®au khæ h¬n nhiÒu . Kinh V« M¹ng hái : - Ng−¬i cho r»ng nµng lµ h¹ng ng−êi nh− thÕ µ ? TiÓu Phi nãi : - Tù nhiªn . Trong con m¾t cña TiÓu Phi , L©m Tiªn Nhi kh«ng nh÷ng lµ " Tiªn N÷ " mµ cßn lµ " Th¸nh N÷ " cho nªn h¾n kh«ng nh÷ng ®oan quyÕt víi lßng m×nh . Vµnh m«i chai ®¸ cña Kinh V« M¹ng chît hÐ nô c−êi thËt nhÑ . Kh«ng ai thÊy ®−îc c¸i c−êi cña h¾n v× nã nhÕch ra ch−a trän ®· t¾t ngay . Lu«n c¶ h¾n , cã lÏ h¾n kh«ng nhí m×nh cã c−êi kh«ng , nÕu cã th× ë lóc nµo . NÕu cã ai nhanh m¾t thÊy vµnh m«i h¾n ®éng ®Ëy , nhÊt ®Þnh còng kh«ng biÕt ®ã lµ c¸i c−êi cña h¾n , h¾n c−êi thËt kú côc , v× da thÞt trªn mÆt h¾n kh«ng quen hoÆc kh«ng hÒ biÕt cö ®éng theo mét c¸i c−êi , da mÆt trªn mÆt h¾n chai nh− da c¸ ®uèi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 341 H¾n kh«ng giê chÞu c−êi bëi v× theo h¾n , c−êi cã thÓ lµm cho con ng−êi mÒm yÕu . Nh−ng c¸i c−êi cña h¾n b©y giê cã kh¸c , c¸i c−êi y nh− c©y kiÕm , chØ cã ®iÒu kiÕm lµm cho ng−êi mang th−¬ng cßn c¸i c−êi nµy sÏ lµm cho tim ch¶y m¸u . ChØ cã mçi mét m×nh TiÓu Phi kh«ng hiÓu næi , h¾n nãi : - Ng−¬i tuy cã t¸m phÇn giÕt ®−îc ta nh−ng cã hai phÇn n÷a , ta cã thÓ giÕt ®−îc ng−¬i . Kinh V« M¹ng nãi : - Ta ®· nãi kh«ng giÕt ng−¬i th× ta kh«ng bao giê giÕt . TiÓu Phi mÝm m«i : - Kh«ng ®−îc . Kinh V« M¹ng nãi : - Ta muèn ng−¬i sèng ®Ó xem ... C©u nãi cña h¾n ch−a døt th× ¸nh kiÕm lÐo lªn . *** Hai ®−êng kiÕm loÐ lªn nh− hai ®−êng ®iÖn xÑt chÐo qua nhau . Nh−ng cßn cã mét ¸nh s¸ng thø ba , ¸nh s¸ng nµy nhanh h¬n hai ¸nh s¸ng tr−íc . ThËt nhanh vµ thËt ng¾n . ChØ trong mét c¸i nhÊy m¾t , tÊt c¶ ¸nh s¸ng ®Òu t¾t ngÊm . TÊt c¶ nh÷ng cö ®éng ®Òu ng−ng l¹i . KiÕm cña Kinh V« M¹ng ®· ghim vµo b¶ vai cña TiÓu Phi nh−ng chØ s©u ®é vµi ph©n . KiÕm cña TiÓu Phi chÜa ngay vµo yÕt hÇu cña Kinh V« M¹ng c¸ch xa ba ph©n r−ìi . B¶ vai h¾n m¸u ®· øa ra ngoµi ¸o , ch¶y dµi xuèng ¸o . Nh−ng t¹i sao mòi kiÕm cña Kinh V« M¹ng kh«ng thÓ s©u h¬n ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 342 N¬i b¶ vai cña h¾n c¾m xiªn xiªn mét ngän phi ®ao . TiÓu Lý Phi §ao *** B»ng mét ma lùc nµo kiÕn cho Lý TÇm Hoan phãng næi ngän phi ®ao ? Da mÆt cña hai cha con Long Tiªu V©n t¸i nhît , tay ch©n run b¾n , hä thôt lui tõng b−íc , tõng b−íc ®Õn s¸t gãc t−êng . Lý TÇm Hoan ®· ®øng lªn . Kinh V« M¹ng tõ tõ quay l¹i , ¸nh m¾t cña h¾n tr¬ tr¬ . ThËt l©u , h¾n vôt nãi : - Hay ! Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - Kh«ng ph¶i hay , chØ t¹i c¸c h¹ xem th−êng t«i , kh«ng coi t«i vµo ®©u c¶ , nÕu kh«ng ch−a ch¾c t«i ®· lµm g× ®−îc . Kinh V« M¹ng c−êi nh¹t : - C¸c h¹ cã thÓ lõa ®−îc m¾t t«i nh− vËy ®ñ thÊy b·n l·nh cao h¬n . Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m : - T«i kh«ng hÒ lõa c¸c h¹ , t«i ch−a hÒ nãi t«i kh«ng thÓ phãng ®ao , c¸i ®ã do chÝnh c¸c h¹ t−ëng nh− thÕ , chÝnh m¾t c¸ h¹ ®· lõa c¸c h¹ . TrÇm ng©m mét phót , Kinh V« M¹ng nãi tõng tiÕng mét : - §óng , lçi chÝnh t¹i h¹ . Lý TÇm Hoan thë ra : - Tèt l¾m , c¸c h¹ tuy lµ ®éc thñ nh−ng kh«ng ph¶i lµ tiÓu nh©n . Kinh V« M¹ng lõ m¾t vÒ phÝa hai cha con Long Tiªu V©n : - TiÓu nh©n kh«ng xøng lµ ®éc thñ . Lý TÇm Hoan nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 343 - Hay , c¸c h¹ h·y ®i ®i . Kinh V« M¹ng rÝt giäng : - T¹i lµm sao c¸c h¹ ch¼ng giÕt ta ? Lý TÇm Hoan nãi : - T¹i v× chÝnh c¸c h¹ còng kh«ng cã ý giÕt ng−êi b»ng h÷u cña t«i . Kinh V« M¹ng nghiªng ®Çu dßm ngän ®ao trªn vai m×nh , h¾n hái thËt chËm : - Nh−ng ta cè ý phÕ bá h¾n mét c¸nh tay . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - T«i biÕt . Kinh V« M¹ng hái : - ThÕ sao ngän ®ao cña c¸c h¹ phãng chÖch ra ngoµi thËt nhÑ nh− thÕ ? Lý TÇm Hoan nãi : - Ng−êi cho t«i mét , t«i xin tr¶ l¹i ba . Kinh V« M¹ng ngÈng mÆt nh×n th¼ng Lý TÇm Hoan , h¾n kh«ng nãi lêi nµo . Tia m¾t h¾n thËt ®Æc biÖt , gi«ng gièng nh− h¾n nh×n Th−îng Quan Kim Hång . Lý TÇm Hoan nãi : - T«i cßn hai chuyÖn muèn nãi . Kinh V« M¹ng nãi : - Nãi ®i . Lý TÇm Hoan nãi : - Qu¶ thËt t«i ®· phãng ngän ®ao nµy vµo m×nh cña b¶y m−¬i s¸u ng−êi råi nh−ng trong ®ã co hai m−¬i t¸m ng−êi kh«ng chÕt , nh÷ng ng−êi chÕt ®Òu thËt ®¸ng chÕt . Kinh V« M¹ng mÝm miÖng lµm thinh . Lý TÇm Hoan ho nho nhá mÊy tiÕng vµ nãi tiÕp : -Trong ®êi t«i , t«i ch−a hÒ giÕt lÇm ng−êi nµo v× thÕ t«i hy väng c¸c h¹ sau nµy giÕt ng−êi cã lÏ nªn cã vµi phót c©n ph©n . L¹i lÆng thinh mét lóc kh¸ l©u , Kinh V« M¹ng ngã Lý TÇm Hoan : - T«i còng cã mét viÖc muèn nãi . Lý TÇm Hoan nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 344 - Xin nghe . Kinh V« M¹ng g»n tõng tiÕng : - Tõ tr−íc ®Õn nay ta kh«ng b»ng lßng chÞu cña ai mét lêi gi¸o huÊn , còng kh«ng b»ng lßng cho ai gi¸o huÊn . H¾n chÊm døt c©u nãi b»ng mét c¸i ®Ëp thËt m¹nh vµo c¸n ngän phi ®ao , ngän ®ao lót s©u vµo vai h¾n chØ cã thÊy c¸n . M¸u tõ vai h¾n vät ra , th©n h¾n h¬i l¶o ®¶o nh−ng mÆt h¾n vÉn tr¬ tr¬ , vµnh m«i , khãe m¾t cña h¾n kh«ng hÒ m¸y ®éng . H¾n kh«ng nãi thªm mét tiÕng nµo , còng kh«ng thÌm ngã ®Õn ai , h¾n b−íc nhanh ra cöa . H¾n ®i thËt th¼ng , thËt v÷ng nh− håi h¾n míi b−íc vµo . *** Anh hïng . Sao l¹i gäi lµ anh hïng ? Ch¼ng lÏ anh hïng lµ nh− thÕ Êy ? Cã ng−êi ®· thay mÆt cho " Anh Hïng " mµ ®Þnh nghÜa : GiÕt ng−êi nh− ngãe , ®¸nh b¹c nh− ®iªn , uèng r−îu chÕt bá , mª g¸i kh«ng can næi . Kh«ng hoµn toµn sai nh−ng kh«ng tuyÖt ®èi ph¶i lµ nh− thÕ . Anh hïng cã thÓ cã nhiÒu thø nh−ng anh hïng nh− Lý TÇm Hoan th× trªn ®êi nµy ch¾c kh«ng ®−îc mÊy ng−êi . ThÇn s¾c cña TiÓu Phi thËt lµ x¬ x¸c , h¾n thë dµi s−ên s−ît : - Suèt ®êi h¾n ch¾c kh«ng cßn dïng kiÕm ®−îc . Lý TÇm Hoan nãi : - H¾n h·y cßn tay ph¶i . TiÓu Phi nãi : - Nh−ng h¾n quen ®ïng tay tr¸i , nÕu dïng tay ph¶i nhÊt ®Þnh sÏ chËm h¬n nhiÒu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 345 H¾n l¹i thë dµi vµ nãi tiÕp : - §èi víi ng−êi dïng kiÕm mµ nãi " chËm " ®ång nghÜa víi " chÕt " . TiÓu Phi lµ con ng−êi kh«ng bao giê biÕt thë dµi , b©y giê h¾n thë dµi kh«ng chØ riªng cho Kinh V« M¹ng mµ cßn cho c¶ h¾n . Lý TÇm Hoan nh×n h¾n ®¨m ®¨m : - Mét con ng−êi chØ cÇn cã quyÕt t©m th× cho dÇu mÊt h¼n ®i mét c¸nh tay thuËn nhÊt hay mÊt c¶ hai tay , ph¶i dïng miÖng c¾n ®èc kiÕm vÉn lÑ nh− th−êng , nÕu mét con ng−êi cßn c¶ hai tay nh−ng thÇn khÝ bÞ mÊt ®i , nhiÖt huyÕt kh«ng cßn còng kÓ nh− v« dông . H¾n c−êi c−êi nãi tiÕp : - Trong ®êi cßn c¶ hai tay rÊt nhiÒu nh−ng ng−êi dïng kiÕm thËt nhanh hái cã mÊy ai ? TiÓu Phi l¼ng lÆng nghe, ¸nh m¾t h¾n ngêi ngêi . H¾n vôt b−íc nhanh tíi n¾m chÆt tay Lý TÇm Hoan : - T«i hiÓu râ ý anh . Lý TÇm Hoan nãi : - T«i biÕt anh sÏ hiÓu râ rµng . C¶ hai ng−êi n−íc m¾t trµo ra . NÕu cã ng−êi thø ba chøng kiÕn nhÊt ®Þnh còng sÏ v« cïng c¶m ®éng . ChØ tiÕc mét ®iÒu lµ hai cha con cña Long Tiªu V©n l¹i kh«ng ph¶i lµ h¹ng ng−êi nh− thÕ . Hä chØ len lÐn bá ®i . Lý TÇm Hoan ®øng quay l−ng vÒ phÝa hä vµ h×nh nh− h¾n kh«ng ®Ó ý . TiÓu Phi nh×n thÊy nh−ng h¾n kh«ng nãi mét lêi . Cho m·i ®Õn khi hai cha con hä khuÊt ngoµi c¸nh cöa , TiÓu Phi míi thë phµo : - T«i biÕt anh muèn tha cho hä . Lý TÇm Hoan nãi : - H¾n ®· cøu t«i . TiÓu Phi nãi : - H¾n cøu anh mét lÇn nh−ng h¹i anh kh«ng biÕt bao lÇn . Lý TÇm Hoan c−êi , giäng c−êi ¶o n·o : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 346 - Cã nh÷ng chuyÖn thËt khã mµ nhí nh−ng cã nh÷ng chuyÖn thËt khã mµ quªn . TiÓu Phi nãi : - §ã ch¼ng qua cã nh÷ng chuyÖn mµ anh kh«ng b»ng lßng nhí ®Êy th«i . H¾n cã thÓ lµ mét con ng−êi Ýt tuæi , Ýt tr¶i ®êi nh−ng nh÷ng nhËn xÐt vÒ cuéc ®êi cña h¾n thËt lµ s¾c bÐn . Lý TÇm Hoan thë ra : - Nh−ng còng cßn nh÷ng chuyÖn mµ dÇu kh«ng b»ng lßng nghÜ ®Õn thÕ nh−ng l¹i lóc nµo còng vÉn hiÖn ra trong ãc , m·i kh«ng lµm sao kh¾c cho ®ã lµ nçi thèng khæ nhÊt cña kiÕp ng−êi . TiÓu Phi hái : - Cßn anh th× sao ? Anh chØ nhí chuyÖn ng−êi ta cøu anh cßn th× tÊt c¶ ®Òu hoµn toµn quªn hÕt . Lý TÇm Hoan c−êi : - Còng cã lÏ kh«ng ph¶i hoµn toµn quªn nh−ng thËt th× ch−a hÒ c¨m hËn bëi v× h¾n còng cã nçi thèng khæ cña h¾n . TrÇm ng©m mét phót , TiÓu Phi vôt bËt c−êi : - B©y giê th× t«i míi biÕt , kiÕp sèng cña con ng−êi hoµn toµn ch¼ng c«ng b×nh . Lý TÇm Hoan hái : - Sao l¹i ch¼ng c«ng b×nh ? TiÓu Phi nãi : - TØ nh− cã ng−êi rÊt thiÖn l−¬ng , chØ bÊt h¹nh lµm sai mét chuyÖn , thÕ mµ ph¶i mang mèi hËn trän ®êi , ch¼ng nh÷ng ng−êi ®êi ®· kh«ng dung thø mµ chÝnh b¶n th©n hä còng kh«ng lµm sao dung thø . Lý TÇm Hoan lµm thinh . H¾n rÊt th«ng c¶m c¸i c¶nh " nhÊt thÊt tóc thµnh thiªn cæ hËn " . TiÓu Phi nãi tiÕp : - Nh−ng nh÷ng ng−êi nh− Long Tiªu V©n suèt ®êi cã thÓ chØ lµm ®−îc mét chuyÖn tèt , chØ cøu anh mét lÇn v× thÕ nªn anh kh«ng khi nµo c¶m thÊy h¾n lµ con ng−êi xÊu . Lêi lÏ cña h¾n lÇn lÇn ra chiÒu c¶m kh¸i . Lý TÇm Hoan chît hiÓu râ ý h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 347 H¾n ®· v× L©m Tiªn Nhi mµ bÊt b×nh . H¾n nhËn r»ng L©m Tiªn Nhi suèt ®êi chØ lµm sai cã mçi mét lÇn thÕ mµ Lý TÇm Hoan kh«ng chÞu tha thø . " Yªu " tiÕng thËt ®¬n gi¶n mµ kú diÖu , cã lóc thËt ªm ®Òm , cã lóc thËt ®au ®ín mµ còng cã lóc thËt ®¸ng sî - kh«ng chØ nã cã thÓ biÕn con ng−êi th«ng minh thµnh mét kÎ ngu mµ nã cßn lµm cho ng−êi thµnh ®ui tèi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
nguon tai.lieu . vn