Xem mẫu

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 280 Håi thø m−êi t¸m cäp xuèng ®Êt b»ng BÞ mét l−ît bèn thÕ hiÓm ®éc , nhÊt lµ c¸i vËt sau cïng lµm cho m¾t Lý TÇm Hoan næi ®om ®ãm , cho ®Õn khi b×nh tÜnh l¹i th× thÊy bé mÆt cña g· ¨n mµy . G· ngåi xæm ngang m×nh , tay h¾n chËn ngang cæ Lý TÇm Hoan , h¾n c−êi hÒnh hÖch. H¾n lµ ai ? T¹i sao h¾n l¹i ¸m to¸n m×nh ? H¾n ®· nhËn ra m×nh tõ lóc nµo ? H¾n vµ ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng cã quan hÖ ra sao ? Cã nh÷ng c©u ®¸ng hái nh−ng Lý TÇm Hoan vÉn nÝn thinh . Trong t×nh c¶nh nh− thÕ nµy , Lý TÇm Hoan biÕt hay nhÊt lµ lµm thinh . G· ¨n mµy nhÝu m¾t : - T¹i sao ng−¬i kh«ng nãi ? Lý TÇm Hoan nhÕch m«i c−êi : - NÕu c¸c h¹ bÞ ng−êi ta ®Ì nh− thÕ nµy th× c¸c h¹ lµm sao ? G· ¨n mµy nãi : - Ta sÏ kªu rÐo thËp b¸t ®¹i tæ tiªn cña nã ra mµ chöi . Lý TÇm Hoan nãi : - M¾t t«i kh«ng mï , thÕ mµ kh«ng thÊy ®−îc c¸c h¹ lµ mét cao thñ vâ l©m , nh− vËy kÎ ®¸ng chöi lµ t«i chø ®©u ph¶i c¸c h¹ . G· ¨n mµy l¾c ®Çu c−êi : - §óng ng−¬i lµ con ng−êi cæ qu¸i , cæ qu¸i ®Õn møc ta ch−a tõng thÊy bao giê , nÕu ng−¬i cßn nãi thªm ch¾c ch¾n lµ ta sÏ ®á mÆt . H¾n ®øng lªn kªu lín : - Con ng−êi nµy lµ bËc qu©n tö , lµ con ng−êi tèt , nÕu c¸c ng−¬i kh«ng ra th× ta bá ®Êy . C¸nh cöa sau cña mét c¨n nhµ më hÐ , mét tèp ng−êi trong ®ã b−íc ra . Lý TÇm Hoan kh«ng ngê khi thÊy ®¸m ng−êi nµy th× h¾n nh− ngñ m¬ võa tØnh giÊc . Th× ra , tõ ®Çu ®Õn cuèi , hä ®· s½n mét c¸i bÉy cho h¾n dÉm ch©n . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 281 Ng−êi thø nhÊt ®i ra ®óng lµ tªn thÇy bãi m¾t mï . Theo sau ®ã lµ mét ng−êi ®µn bµ mét m¾t , tªn g¸nh r−îu , g· ®¹i h¸n ¸o xanh vµ tªn b¸n ®Ëu hò chiªn . Lý TÇm Hoan c−êi g−îng : - ThËt lµ diÖu kÕ , t¹i h¹ v« cïng béi phôc . Tªn thÇy bãi l¹nh lïng : - Kh«ng d¸m . Lý TÇm Hoan nãi : - Th× ra chuyÖn nµy kh«ng dÝnh lÝu g× ®Õn ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng c¶ µ ? Tªn thÇy bãi nãi : - Quan hÖ th× tù nhiªn lµ cã , chØ cã ®iÒu ... G· ¨n mµy hít lêi nãi : - ChØ cã ®iÒu ch−a gÆp ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng , chuyÖn võa råi lµ vë kÞch riªng diÔn riªng cho ng−¬i xem . Lý TÇm Hoan c−êi : - Vë kÞch thËt lµ hay . Tªn thÇy bãi nãi : - §óng lµ hay , nÕu kh«ng hay th× lµm sao lõa ®−îc Lý Th¸m Hoa ? Lý TÇm Hoan hái : - Lµm sao c¸c vÞ l¹i biÕt t«i ? Tªn thÇy bãi nãi : - Bän nµy tuy kh«ng biÕt nh−ng cã ng−êi kh¸c biÕt . Lý TÇm Hoan cau mÆt : - C¸c vÞ ch−a biÕt t«i th× t¹i sao chiÕu cè kü nh− thÕ ? Tªn thÇy bãi nãi : - T¹i chuyÖn ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng . Vµ mÆt h¾n vôt ®Çy o¸n ®éc : - Chóng ta v« cïng t−ëng niÖm h¾n nh−ng hiÒm v× kh«ng t×m ®−îc h¾n , nÕu h¾n biÕt Lý Th¸m Hoa cïng ë chung víi bän nµy th× nhÊt ®Þnh h¾n sÏ dêi gãt ngäc ®Õn ngay . Lý TÇm Hoan mÝm miÖng : - Nh−ng nÕu h¾n kh«ng ®Õn th× ch¼ng hãa ra c¸c vÞ phÝ c«ng v« Ých hay sao ? Tªn thÇy bãi nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 282 - ChuyÖn ng−êi kh¸c th× ng−êi ®õng nhäc c«ng lo , h·y lo tÝnh chuyÖn cña m×nh , bän nµy n¾m vÊn ®Ò ch¾c l¾m chø nÕu kh«ng th× téi g× l¹i ph¶i phÝ c«ng . Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m mØm c−êi : - C¸c h¹ cã thÓ nghÜ ra mét c¸i kÕ nh− thÕ còng ch¼ng dÔ dµng . TrÇm ng©m mét lóc , g· thÇy bãi nãi : - NÕu t¹i h¹ cã ®−îc m−u kÕ hay nh− thÕ th× ®«i m¾t nµy lµm sao mï ®−îc . Lý TÇm Hoan cau mµy : - Nh− vËy kÎ bµy kÕ kh«ng ph¶i lµ c¸c h¹ ? Tªn thÇy bãi l¾c ®Çu : - Kh«ng . G· ¨n mµy nãi theo lu«n : - Còng kh«ng ph¶i lµ ta , trong ®Çu ta vèn cã mét c¸i bÖnh kinh niªn , cø hÔ nghÜ ®Õn chuyÖn h¹i ng−êi lµ thøc suèt c¶ ngµy . Lý TÇm Hoan gËt gËt ®Çu : - Nh− vËy c¸c vÞ chØ lµ diÔn viªn , bªn sau h·y cßn ng−êi ®¹o diÔn vµ sau n÷a lµ t¸c gi¶ . Tªn thÇy bãi nãi : - Ng−¬i còng kh«ng cÇn ph¶i hái v× råi ®©y ng−¬i sÏ biÕt ngay . H¾n vung c©y gËy tróc trong tay ®iÓm nhanh vµo huyÖt Hoµn Khiªu n¬i hai ®Çu gèi cña Lý TÇm Hoan vµ nãi tiÕp : - Khi ng−¬i thÊy h¾n råi cã lÏ ng−¬i sÏ c¶m thÊy r»ng sèng trªn ®êi nµy n÷a lµ thõa , ch¼ng thµ chÕt sím mµ sÏ hay h¬n . *** Cöa tuy nhá mµ t−êng rÊt cao . Trong vßng t−êng , s©n tuy cã h¬i réng nh−ng v¾ng lÆng im l×m . Qua ngâ ngo»n ngÌo theo lèi kiÕn tróc hoa viªn lµ lät vµo gi¶i hµnh lang , qua khái hµnh lang th× nghe bªn trong ®¹i s¶nh cã tiÕng c−êi : - C¸c vÞ ®· thØnh ng−êi anh em cña t«i ®Õn hay ch−a ? Nghe giäng nãi tiÕng c−êi ®ã , Lý TÇm Hoan chît c¶m thÊy l¹nh c¶ tay ch©n . Ng−êi t¸c gi¶ vë kÞch , ng−êi chñ m−u trong viÖc b¾t h¾n l¹i lµ ng−êi anh em kÕt nghÜa cña h¾n : Long Tiªu V©n . Tªn thÇy bãi dõng ch©n ngoµi tÊm b×nh phong : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 283 - Chóng t¹i h¹ may mµ kh«ng lµm nhôc m¹ng , cuèi cïng ®· thØnh ®−îc Lý Th¸m Hoa . TiÕng nãi h¾n võa døt th× tõ sau tÊm b×nh phong tho¸ng ra mét ng−êi ¨n vËn cùc kú hoa quý , s¾c diÖn hång hµo , qu¶ ®óng lµ ng−êi b¹n mÊy n¨m kh«ng gÆp : chñ nh©n H−ng V©n Trang Long Tiªu V©n . Võa b−íc ra lµ Long Tiªu V©n ®· n¾m chÆt tay cña Lý TÇm Hoan në nô c−êi t−¬i : - §· hai n¨m råi , Lý hiÒn ®Ö lµm cho ®¹i ca nhí tr«ng gÇn chÕt . Lý TÇm Hoan còng c−êi : - NÕu ®¹i ca muèn gÆp tiÓu ®Ö th× chØ cÇn nãi lªn mét tiÕng , tiÓu ®Ö l©p tøc ®Õn n¬i chø chuyÖn chi ph¶i nhäc ®Õn ch− vÞ b»ng h÷u ®©y nh− thÕ ? G· ¨n mµy bËt c−êi thËt lín , h¾n vç tay ®¸nh bÐp : - Hay , nãi thËt hay , lu«n c¶ da mÆt dµy cña ta mµ bÞ c¸c h¹ nãi ®Õn ph¶i öng hång , b©y giê cã ng−êi nghe mµ kh«ng ®æi s¾c th× thËt t×nh ph¶i phôc l¨n . Long Tiªu V©n lµm nh− chît ®iÕc ngang , h¾n lµm nh− kh«ng nghe g× c¶ , h¾n n¾m lÊy tay Lý TÇm Hoan c−êi nãi : - Ta ®· ®o¸n ®óng , hiÒn ®Ö nhÊt ®Þnh sÏ ®Õn nªn ®· chuÈn bÞ xong b÷a tiÖc tÈy trÇn , anh em m×nh bao nhiªu n¨m kh«ng gÆp , b÷a nay cø ph¶i say nghe . Võa d×u Lý TÇm Hoan , Long Tiªu V©n võa thØnh kh¸ch : - Xin mêi c¸c vÞ , xin mêi . Tªn thÇy bãi nãi : - Chóng t¹i h¹ b»ng lßng lµm viÖc cho Long ®¹i gia , hoµn toµn v× vÊn ®Ò ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng , b©y giê chóng t¹i h¹ lµm viÖc ®· xong , nhí khi ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ®Õn th× mong Long ®¹i gia cho hay mét tiÕng lµ ®−îc råi . MÆt h¾n trÇm xuèng ngang vµ nãi tiÕp : - Cßn nh− r−îu cña Long ®¹i gia thËt t×nh chóng t¹i h¹ kh«ng d¸m khuÊy nhiÔu , b»ng h÷u cña Long ®¹i gia nh− thÕ thËt t×nh chóng t¹i h¹ kh«ng d¸m s¸nh ngang . C©y gËy tróc cña h¾n ®iÓm nhÑ xuèng ®Êt , th©n h×nh h¾n tho¸t nhanh ra cöa . *** Qu¶ nhiªn , tiÖc r−îu ®· bµy ½n . Thøc nh¾m tù nhiªn lµ s¬n tr©n h¶i vÞ cßn r−îu th× còng tù nhiªn lµ mü töu tróc thanh . G· ¨n mµy kh«ng hÒ kh¸ch s¸o , h¾n tiÕn ngay vµo vµ ngåi xuèng ®Çu bµn : - ThËt th× ta còng ®· muèn ®i nh−ng bá ®i mét b÷a tiÖc thÞnh so¹n nh− thÕ nµy th× còng uæng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 284 Vµ h¾n vôt ®−a tay n©ng chÐn r−îu h−íng vÒ Lý TÇm Hoan : - C¸c h¹ còng nªn uèng mét chÐn , r−îu cña h¹ng ng−êi nµy kh«ng uèng còng phÝ . Long Tiªu V©n nãi víi Lý TÇm Hoan : - §©y lµ Hå ®¹i hiÖp , ch¾c hiÒn ®Ö ch−a biÕt . Lý TÇm Hoan hái : - Hå ®¹i hiÖp ? Cã ph¶i t«n danh lµ BÊt Quy . G· ¨n mµy c−êi : - §óng , ®óng , Hå BÊt Quy tøc lµ ta , ta lµ Hå BÊt Quy , c¸c h¹ ngoµi miÖng th× lu«n nãi lµ Hå ®¹i hiÖp chø trong bông nhÊt ®Þnh nãi r»ng " µ , th× ra ®©y lµ Hå ®iªn , th¶o nµo h¾n tr«ng gièng khËt khïng " cã ph¶i thÕ kh«ng nµo ? Lý TÇm Hoan mØm c−êi kh«ng nãi . Hå BÊt Quy nãi tiÕp : - Tèt l¾m , ta xem d¸ng c¸c h¹ kh«ng chõng còng thuéc lo¹i nh− ta , nghÜa lµ còng khËt khïng khËt kh−îng , nÕu kh«ng nãi lµ ®iªn bëi v× nÕu kh«ng ®iªn th× sao l¹i ®i kÕt b¹n víi Long Tiªu V©n . Cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan cói mÆt lµm thinh . Hå BÊt Quy cµng nãi lín tiÕng : - Nh−ng c¸c h¹ còng ®õng bao giê t−ëng ta lµ b»ng h÷u cña h¾n mÆc dï ta còng khËt khïng , ta gióp h¾n v× ta thiÕu h¾n mét mãn nî , lµm xong chuyÖn nµy ta víi h¾n hoµn toµn xa l¹ . Vµ h¾n bçng ®Ëp tay xuèng bµn ®¸nh rÇm mét tiÕng : - ChØ cã ®iÒu chuyÖn nµy lµm qu¸ kÐm quang minh , lµm mÊt mÆt con ng−êi , dï ®ã lµ mét ng−êi ®iªn , mét viÖc lµm kh«ng ra g× , kh«ng ra c¸i g× c¶ , kh«ng ra c¸i g× con khØ g× c¶ . H¾n võa nãi võa t¸t vµo mÆt m×nh h¬n m−êi c¸i vµ gôc xuèng mÆt bµn khãc rèng. Long Tiªu V©n nh− ®· tõng thÊy c¸i khïng cña h¾n ta mµ còng nh− kh«ng muèn ®Ó ý , h¾n lµm nh− kh«ng nghe thÊy . Nh−ng Lý TÇm Hoan th× kh«ng thÕ , h¾n thÊy hä Hå còng cã lý , h¾n c−êi : - Nh−ng dï sao th× có ®¸nh cuèi cïng cña Hå huynh , t¹i h¹ cã phßng ®i n÷a còng kh«ng tr¸nh næi . C©u nãi cña Lý TÇm Hoan nh− muèn l¶ng sang chuyÖn kh¸c ®Ó cho hä Hå bít nçi tù tr¸ch , kh«ng ngê cµng lµm cho h¾n næi ®iªn h¬n , h¾n ®Ëp bµn rÇm rÇm la lín : - C¸i khØ mèc , c¸i khØ kh« , nÕu kh«ng dïng gian kÕ th× lµm g× ta l¹i ®−îc ®ông vµo tay ng−¬i , kh«ng ®ông ®−îc vµo tay th× th¾ng c¸i khØ kh« . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 285 Lý TÇm Hoan chØ cßn c¸ch lµm thinh lu«n . Hå BÊt Quy l¶m nh¶m mét m×nh : - Con ng−êi cña ta thÇn hån bÊt ®Þnh , vui giËn kh«ng chõng , h¾c b¹ch ch¼ng ph©n minh , thËt ®óng lµ c¸i thø kh«ng ra con chã g× c¶ . Vµ h¾n vôt ngÈng lªn trîn trõng vµo mÆt Long Tiªu V©n : -Nh−ng ng−¬i so víi ta th× l¹i kh«ng ra c¸i gièng g× c¶ , c¸i th»ng con cña ng−¬i l¹i cµng kh«ng ra c¸i gièng g× c¶ , râ rµng nã cã hai ch©n , thÕ mµ l¹i häc theo c¸i gièng chã bß lÕt d−íi gÇm bµn , kh«ng lÏ kh«ng cã thÞt ¨n nªn ph¶i bß d−íi gÇm bµn . Long Tiªu V©n ®á mÆt , h¾n nh×n cuèng gÇm bµn thÊy Long ThiÕu V©n qu¶ nhiªn ®ang bß ë d−íi , tay cÇm mét con ®ao vµ ®· bß gÇn tíi chç Lý TÇm Hoan . Long Tiªu V©n thß tay xuèng l«i cæ Long ThiÕu V©n vµ qu¸t hái : - Ng−¬i lµm gièng g× thÕ ? Long ThiÕu V©n vÉn ung dung : - §¹i tr−îng phu ©n o¸n ph©n minh , c©u nãi ®ã cha b¶o ®óng hay kh«ng ®óng ? Long Tiªu V©n ®¸p : - Tù nhiªn lµ ®óng . Long ThiÕu V©n nãi : - LuËt lÖ giang hå cø hÔ cã cõu ph¶i b¸o cã ©n ph¶i tr¶ , h¾n ®· phÕ mÊt vâ c«ng cña con , lµm cho trän ®êi con trë thµnh tµn phÕ , h«m nay con muèn hai ch©n cña h¾n bÞ tµn phÕ ©u còng lµ luËt lÖ giang hå . Long Tiªu V©n hái : - Ng−¬i muèn b¸o cõu cã ph¶i kh«ng ? Long ThiÕu V©n nãi : - V©ng , con muèn b¸o cõu . Long Tiªu V©n rÝt giäng : - Nh−ng ng−¬i cã biÕt ®ã lµ ai kh«ng ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - Con chØ biÕt h¾n lµ cõu nh©n . C©u nãi võa døt th× Long Tiªu V©n ®¸ t¸t lu«n mÊy c¸i vµ trÇm giäng : - Lý ®¹i thóc ®©y lµ ng−êi b¹n ®ång sinh tö cña cha , bÊt luËn ng−êi cã gi¸o huÊn con c¸ch nµo hay ph¶i giÕt con ®i n÷a , con còng kh«ng ®−îc nghÜ chuyÖn b¸o cõu , t¹i sao con d¸m v« lÔ nh− thÕ Êy ? Long ThiÕu V©n vïng quú xuèng tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan : - DiÖt nhi biÕt lçi , diÖt nhi cßn nhá d¹i , kiÕn thøc ch−a cã , xin Lý thóc thóc thø téi cho . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 286 Lý TÇm Hoan lµm thinh , h¾n c¶m nghe trong lßng ch−a xãt . Hai n¨m tr−íc bçng hiÖn ra tr−íc mÆt . Vî chång Long Tiªu V©n qu¸ nu«ng chiÒu con , ®øa bÐ l¹i hung h¨ng tµn nhÉn , mong lßng ¸m h¹i Lý TÇm Hoan trong khi Lý TÇm Hoan xa c¸ch bao n¨m kh«ng ngê h¾n l¹i lµ Long Tiªu V©n , ®¸ng lý ph¶i giÕt ®i nh−ng v× th−¬ng xãt trÎ th¬ nªn chØ phÕ vâ c«ng , kh«ng ngê Long ThiÕu V©n lÊy ®ã lµm mèi thï s©u huyÕt b¸o . B©y giê Lý TÇm Hoan thiÖt kh«ng biÕt nãi sao . H¾n cßn ®ang bµng hoµng th× Hå BÊt Quy ®· nh¶y dùng lªn : - Hai cha con tªn nµy thËt lµm ta kh«ng cßn chÞu næi , thËt ta muèn ãi c¶ r−îu ra ngoµi . H¾n chØ nãi mÊy tiÕng råi ®¹p ghÕ d«ng tuèt ra ngoµi cöa . Long Tiªu V©n h¬i s−îng nh−ng h¾n cè g¾ng c−êi : - Ng−êi hiÖu qu¸ ®óng víi con ng−êi , th¶o nµo thiªn h¹ ch¼ng gäi h¾n lµ Hå ®iªn . Mét con ng−êi ngu nh− bß còng cã thÓ dïng mét ngo¹i hiÖu th«ng minh còng kh«ng sao nh−ng ngo¹i hiÖu lµ " ®iªn " th× con ng−êi kh«ng thÓ nµo tØnh næi . Vèn muèn lµm thinh lu«n nh−ng Lý TÇm Hoan l¹i buéc miÖng : - Nh−ng nÕu mét con ng−êi qu¸ th«ng minh , hiÓu qóa nhiÒu còng cã thÓ lÇn lÇn trë thµnh ®iªn ®−îc . Long Tiªu V©n nghiªng mÆt : - Sao ? Lý TÇm Hoan c−êi g−îng : - Bëi v× ®Õn mét lóc nµo ®ã , cã ng−êi l¹i c¶m thÊy kÎ ®iªn kh«ng chõng l¹i thÝch thó h¬n , v× thÕ cã ng−êi mang mét thèng khæ tËn cïng muèn lµm mét th»ng ®iªn mµ kh«ng lµm ®−îc . Long Tiªu V©n c−êi : - Còng may t«i vèn kh«ng ph¶i lµ kÎ th«ng minh vµ còng m·i m·i kh«ng bao giê phiÒn n·o . §óng lµ Long Tiªu V©n kh«ng bao giê phiÒn n·o bëi v× tÊt c¶ nh÷ng phiÒn n·o h¾n ®· trót lªn ®Çu kÎ kh¸c . Lý TÇm Hoan lÆng thinh , h¾n cói mÆt uèng mét ngôm r−îu . Long Tiªu V©n yªn lÆng nh×n h¾n chê ®îi . H¾n rÊt biÕt khi mµ Lý TÇm Hoan uèng r−îu thËt chËm th× chÝnh lµ lóc mµ t©m sù cña h¾n nÆng nÒ vµ h¾n s¾p s−¶ nãi ra . L¹i qua mét lóc thËt l©u , Lý TÇm Hoan ngÈng mÆt : - §¹i ca . Long Tiªu V©n chíp m¾t : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 287 - Sao ? Qu¶ nhiªn Lý TÇm Hoan nãi th¼ng : - Trong lßng t«i cã ®iÒu muèn nãi nh−ng kh«ng biÕt cã nªn nãi hay kh«ng ? Long Tiªu V©n nãi : - HiÒn ®Ö cø nãi . Lý TÇm Hoan nãi : - BÊt luËn nh− thÕ nµo, chóng ta còng lµ ®«i b¹n l©u n¨m . Long Tiªu V©n nãi ; - Kh«ng ph¶i lµ b¹n bÌ mµ lµ anh em . Lý TÇm Hoan nãi ; - T«i lµ con ng−êi nh− thÕ nµo , ch¾c ®¹i ca ®· biÕt rÊt râ rµng . Long Tiªu V©n nãi : - Ph¶i . H¾n chØ nãi mét tiÕng vµ nãi thËt chËm, ®«i m¾t cã vÎ thÑn thïa . H¾n còng vÉn lµ ng−êi , vÉn lµ con ng−êi . BÊt luËn mét con ng−êi nh− thÕ nµo còng vÉn cã rÊt nhiÒu nh©n tÝnh . Lý TÇm Hoan nãi : - ThÕ th× ®¹i ca muèn tiÓu ®Ö lµm bÊt cø chuyÖn g× còng ®Òu cã thÓ nãi th¼ng ra tr−íc mÆt , chØ cÇn lµ chuyÖn mµ tiÓu ®Ö cã thÓ lµm ®−îc , tiÓu ®Ö sÏ t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó hoµn thµnh . Long Tiªu V©n chÇm chËm n©ng chÐn r−îu lªn . H×nh nh− h¾n cè ý dïng chÐn r−îu ®Ó che mÆt h¾n . Lý TÇm Hoan v× Long Tiªu V©n mµ lµm th× chuyÖn ®· lµm ®· qu¸ nhiÒu råi . Qua mét lóc thËt l©u , h¾n míi thë mét h¬i dµi vµ nãi thËt chËm : - T«i ®· hiÓu ý cña hiÒn ®Ö nh−ng ... nh−ng thêi gian cã nhiÒu lóc ®· thay ®æi ®i nhiÒu chuyÖn . Giäng cña Lý TÇm Hoan thËt buån : - TiÓu ®Ö biÕt cã nhiÒu viÖc mµ ®¹i ca hiÓu lÇm . Long Tiªu V©n nghiªng mÆt : - HiÓu lÇm ? Lý TÇm Hoan nãi : - Ph¶i , hiÓu lÇm , hoµn toµn hiÓu lÇm nh−ng ®¸ng lý ®¹i ca kh«ng nªn hiÓu lÇm nh− thÕ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 288 ¸nh m¾t cña Long Tiªu V©n hiÖn lªn nhiÒu ®au khæ , h¾n trÇm ng©m thËt l©u mµ nãi tõng tiÕng mét : - Nh−ng còng cã viÖc mµ t«i kh«ng hiÓu lÇm mét chót nµo c¶ . Lý TÇm Hoan hái : - Ch¼ng h¹n nh− ? C©u hái võa bu«ng ra h×nh nh− Lý TÇm Hoan hèi hËn . Bëi v× h¾n biÕt Long Tiªu V©n nãi ®Õn chuyÖn nµo råi . §¸ng lý ph¶i biÕt , chuyÖn ®¸ng lý nhÊt lµ , mét ®øa bÐ míi h¬n m−êi tuæi mµ còng ®· hiÓu nh÷ng lêi cha nã s¾p nãi nªn nã len lÐn b−íc ra ngoµi . Long Tiªu V©n nãi : - T«i biÕt trong nh÷ng n¨m nay hiÒn ®Ö lu«n lu«n lµ ®au khæ . Lý TÇm Hoan g−îng c−êi : - §a sè ng−êi ai còng cã ®au khæ . Long Tiªu V©n nãi : - Nh−ng nçi ®au khæ cña hiÒn ®Ö nhiÒu h¬n ng−êi kh¸c , nÆng h¬n ng−êi kh¸c . Lý TÇm Hoan cau mµy : - Sao ? Long Tiªu V©n nãi : - Bëi v× hiÒn dÖ ®· ®em con ng−êi th−¬ng yªu nhÊt nh−êng cho ng−êi kh¸c lµm vî . Råi , chuyÖn ph¶i nãi ®· nãi ra råi . R−îu b¾n r¬i xuèng mÆt bµn , bµn tay cña Lý TÇm Hoan ®· thËt rung . Long Tiªu V©n nãi tiÕp : - Nh−ng nçi thèng khæ cña hiÒn ®Ö ch−a nÆng l¾m bëi v× nÕu mét con ng−êi ®· tù nguyÖn hy sinh cho ng−êi kh¸c thµnh toµn cho ng−êi kh¸c , tù nhiªn sÏ c¶m thÊy con ng−êi m×nh vÜ ®¹i , c¸i c¶m gi¸c ®ã sÏ lµm cho nçi thèng khæ gi¶m nhiÒu . C©u nãi ®ã ®· v« cïng bÐn nhän mµ còng kh«ng thÓ nµo b¶o r»ng v« lý . ChØ cã ®iÒu c¸i ch©n lý Êy l¹i kh«ng tuyÖt ®èi . Tay cña Long Tiªu V©n còng ph¸t rung : - Ch©n chÝnh thèng khæ lµ g× , ®iÒu ®ã ch¾c hiÒn ®Ö thõa biÕt h¬n ai hÕt . Lý TÇm Hoan nãi : - Cã lÏ . Long Tiªu V©n nãi nhanh : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 289 - Khi mét ng−êi ®µn «ng biÕt r»ng vî cña m×nh lµ do ng−êi kh¸c nh−êng cho , nhÊt lµ vî h¾n lu«n lu«n th−¬ng nhí con ng−êi Êy th× ®ã míi lµ ®¹i thèng khæ . §óng , ®ã míi ®Ých x¸c lµ thèng khæ . Ch¼ng nh÷ng thèng khæ mµ cßn lµ c¸i nhôc . Lêi nãi ®ã, ®¸ng lý ng−êi ®µn «ng kh«ng bao giê chÞu nãi ra bëi v× chuyÖn ®ã ®èi víi h¾n rÊt th−¬ng t©m , mét sù th−¬ng t©m qu¸ s©u qu¸ nÆng . Kh«ng mét ai nì nhÉn t©m hèi nhôc chÝnh m×nh , lµm th−¬ng tæn chÝnh m×nh . ThÕ nh−ng Long Tiªu V©n b©y giê ®· nãi ra , nãi ra tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan . Lßng cña Lý TÇm Hoan nÆng nh− treo ®¸ Tõ c©u nãi cña Long Tiªu V©n , h¾n ®· ph¸t hiÖn ra hai chuyÖn . Thø nhÊt , Long Tiªu V©n qu¶ ®· ®au khæ , ®au khæ qóa nhiÒu , qu¸ nÆng , v× thÕ con ng−êi cña h¾n biÕn ®æi , biÕn ®æi ®Õn møc tµn nhÉn , nÕu ®æi l¹i ng−êi ®µn «ng kh¸c , cã lÏ còng sÏ nh− thÕ Êy hoÆc h¬n lªn . Lý TÇm Hoan bçng c¶m thÊy Long Tiªu V©n qu¶ lµ con ng−êi ®¸ng th−¬ng hÕt søc . Con ng−êi ®¸ng th−¬ng lu«n lu«n cã nh÷ng hµng ®éng ®¸ng sî . Thø hai , Long Tiªu V©n ®· nãi nh÷ng lêi Êy tr−íc mÆt h¾n , e r»ng sÏ kh«ng bao giê tha h¾n . ChuyÖn sèng chÕt , Lý TÇm Hoan vèn xem c¸i chÕt rÊt nhÑ nh−ng b©y giê h¾n chÕt thËt trong tr−êng hîp nµy − ? *** ChuyÖn vÉn còng kh«ng nhiÒu nh−ng mçi c©u nãi ®Òu ®Õn rÊt chËm vµ mçi c©u nãi ®−îc suy nghÜ kh¸ nhiÒu , ng−ng trÖ kh¸ l©u . Vµo mïa m©y nÆng trªn trêi thËt thÊp , v× thÕ ®¸ng lý ch−a ®Õn giê lªn ®Ìn nh−ng bãng tèi ®· ngËp trµn . S¾c diÖn cña Long Tiªu V©n l¹i tèi h¬n nhiÒu . H¾n n©ng chÐn r−¬u lªn råi l¹i bu«ng xuèng . N©ng lªn , bu«ng xuèng . Kh«ng ph¶i h¾n kh«ng thÓ uèng r−îu nh−ng h¾n kh«ng muèn uèng , h¾n biÕt r−îu dÔ lµm cho con ng−êi dao ®éng . Con ng−êi tµn khèc c¸ch mÊy nh−ng khi cã r−îu vµo cã thÓ sinh ra mèi c¶m t×nh. L¹i qua mét lóc thËt l©u , Long Tiªu V©n l¹i nãi : - H«m nay , t«i nãi nh÷ng lêi mµ ®¸ng lý kh«ng nªn nãi ra . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 290 Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m mØm c−êi : - Mçi con ng−êi t×nh cê nãi ra nh÷ng ®iÒu kh«ng nªn nãi , t«i nghÜ còng nªn v× nÕu kh«ng th× ng−êi Êy kh«ng ph¶i lµ ng−êi . Long Tiªu V©n nãi : - H«m nay mêi hiÒn ®Ö ®Õn ®©y còng ph¶i ®Ó nãi vÒ chuyÖn Êy . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - T«i biÕt . LÇn thø nhÊt , Long Tiªu V©n lé vÎ ng¹c nhiªn : - HiÒn ®Ö biÕt ? Lý TÇm Hoan lËp l¹i : - T«i biÕt . Kh«ng ®îi cho Long Tiªu V©n hái , Lý TÇm Hoan hái tr−íc : - §¹i ca cho r»ng trong v−ên hoa cña H−ng V©n Trang cã ch«n b¸u vËt ph¶i kh«ng ? LÇn nµy Long Tiªu V©n suy nghÜ thËt l©u råi ®¸p: - Cã . Lý TÇm Hoan hái : - §¹i ca cho r»ng tiÓu ®Ö biÕt chç ch«n dÊu Êy ph¶i kh«ng ? Long Tiªu V©n ®¸p : - HiÒn ®Ö ph¶i biÕt chuyÖn ®ã ? Lý TÇm Hoan c−êi : - T«i lµ con ng−êi tõ l©u cã tËt . Long Tiªu V©n hái nhanh : - TËt ? TËt g× ? Lý TÇm Hoan nãi : - C¸i tËt ®ã lµ biÕt nh÷ng chuyÖn kh«ng cÇn biÕt cßn nh÷ng chuyÖn ®¸ng biÕt th× hoµn toµn kh«ng biÕt . Long Tiªu V©n nÝn thinh . Lý TÇm Hoan nãi tiÕp : - ThËt ra th× ®¹i ca còng cÇn ph¶i biÕt chuyÖn ®ã tõ ®Çu ®Õn cuèi toµn lµ mét chuyÖn lõa . Kh«ng khÝ vïng s«i ®éng ngang , Long Tiªu V©n chËn nãi kh«ng cÇn suy nghÜ nh− bao lÇn tr−íc : - T«i tin hiÒn ®Ö v× t«i biÕt hiÒn ®Ö kh«ng bao giê nãi dèi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 291 Nãi xong mét c©u h¬i véi v· , h¾n nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan råi chËm l¹i : - NÕu cã trªn ®êi nµy cã mét kÎ lµm cho t«i tÝn nhiÖm th× kÎ Êy lµ hiÒn ®Ö , nÕu nãi trªn ®êi nµy cßn cã mét kÎ lµ b»ng h÷u cña t«i th× kÎ Êy còng lµ hiÒn ®Ö , nh÷ng lêi lÏ cña t«i cã thÓ lµ gi¶ hÕt nh−ng c©u nµy lµ thËt . Lý TÇm Hoan còng nh×n s÷ng Long Tiªu V©n vµ chît thë ra : - TiÓu ®Ö còng tin t−ëng ®¹i ca bëi v× ... H¾n kh«ng nãi hÕt c©u v× h¾n ®· «m bông ho khan . Chê h¾n ho xong , Long Tiªu V©n míi nãi tiÕp c©u cña h¾n ; - HiÒn ®Ö tin t−ëng t«i bëi v× hiÒn ®Ö biÕt r»ng gi¸ trÞ cña hiÒn ®Ö kh«ng khi nµo bÞ t«i lîi dông , t«i kh«ng cÇn ph¶i g¹t hiÒn ®Ö , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan lÆng thinh kh«ng ®¸p . Long Tiªu V©n ®øng lªn chÇm chËm ®i tíi ®i lui . Gian phßng rÊt im tÞnh , b−íc ch©n cña h¾n cµng lóc cµng nÆng nÒ , ®ñ thÊy lßng h¾n bÊt an , còng cã thÓ h¾n cè ý lµm cho Lý TÇm Hoan hiÓu nh− thÕ Êy . Sau cïng , h¾n ®ét nhiªn dõng l¹i tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan : - HiÒn ®Ö cho r»ng t«i nhÊt ®Þnh sÏ giÕt hiÒn ®Ö ? Lý TÇm Hoan rÊt b×nh tÜnh , bÜnh tÜnh ®Õn møc kh«ng ai ®o¸n næi , h¾n ®iÒm ®¹m tr¶ lêi : - BÊt cø ®¹i ca lµm g× , tiÓu ®Ö còng kh«ng hÒ tr¸ch cø . Long Tiªu V©n nãi : -Nh−ng t«i kh«ng bao giê giÕt hiÒn ®Ö c¶ . Lý TÇm Hoan nãi : - T«i biÕt . Long Tiªu V©n nãi : - §óng , tù nhiªn lµ hiÒn ®Ö biÕt , tõ tr−íc ®Õn nay hiÒn ®Ö lu«n lu«n hiÓu râ lßng t«i . Giäng nãi cña h¾n chît nh− kÝch ®éng : - Bëi v× cho dï t«i cã giÕt hiÒn ®Ö th× còng kh«ng kÐo næi lßng nµng , chØ lµm cho nµng thªm o¸n hËn . Lý TÇm Hoan thë dµi : - Trªn ®êi cã rÊt nhiÒu viÖc mµ con ng−êi kh«ng biÕt ph¶i lµm sao . " Kh«ng biÕt ph¶i lµm sao " N¨m tiÕng thËt ng¾n ngñn , b×nh th−êng nh−ng ®ã lµ tiÕng bi ai cña c¶ mét kiÕp ng−êi , ®ã lµ nçi thèng khæ h¬n bÊt cø nh÷ng g× . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 292 GÆp ph¶i mét chuyÖn mµ kh«ng biÕt ph¶i tr¸nh nÐ lµm sao , kh«ng cßn c¸ch nµo vïng vÉy , kh«ng cßn c¸ch nµo ph¶n kh¸ng th× cho dÇu ®em thÞt x−¬ng ra bÇm n¸t còng " kh«ng biÕt ph¶i lµm sao " . Long Tiªu V©n n¾m chÆt hai bµn tay , giäng h¾n nh− cã vÎ rÝt lªn : - T«i tuy kh«ng giÕt hiÒn ®Ö nh−ng còng kh«ng thÓ th¶ hiÒn ®Ö . Lý TÇm Hoan chÇm chËm gËt ®Çu . " Bëi v× gi¸ trÞ cña t«i anh vÉn cßn lîi dông " . Lý TÇm Hoan kh«ng chÞu nãi ra c©u Êy . Cho dï Long Tiªu V©n ®· bao lÇn lµm h¹i h¾n , ®· bao lÇn lµm th−¬ng tæn h¾n nh−ng h¾n còng kh«ng bao giê nãi mét c©u lµm th−¬ng tæn ®Õn Long Tiªu V©n . Së dÜ Long Tiªu V©n ph¶i n¾m cøng bµn tay lµ v× tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan , h¾n c¶m thÊy m×nh nhá nhÝt , míi thÊy m×nh ti tiÖn vµ còng chÝnh v× thÕ , t×nh b¹n vÜ ®¹i cña Lý TÇm Hoan ®· kh«ng lµm cho h¾n c¶m ®éng mµ tr¸i l¹i , h¾n thªm phÉn né . H¾n n¾m chÆt hai bµn tay b−íc tíi tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan , mÆt h¾n c¨ng lªn nh−ng h¾n vÉn nãi chÇm chËm : - Ta sÏ mang hiÒn ®Ö ®Õn gÆp mét ng−êi , ng−êi Êy rÊt muèn gÆp hiÒn ®Ö mµ hiÒn ®Ö cã lÏ còng muèn gÆp con ng−êi Êy . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
nguon tai.lieu . vn