Xem mẫu

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 268 håi thø m−êi bÈy KhÊt c¸i S−¬ng ®· lo·ng dÇn . Kinh V« M¹ng vÉn cßn ®ang ®øng yªn mét chç , ®«i m¾t c¸ chÕt cña h¾n vÉn ®¨m ®¨m nh×n vµo kho¶ng trèng . S−¬ng ®äng trªn ¸o h¾n , s−¬ng nhá tõng giät xuèng ch©n , h¾n ®øng nh− t−îng ®¸ . H×nh nh− h¾n kh«ng hÒ hay biÕt Th−îng Quan Kim Hång tõ trong rõng rËm b−íc ra . Th−îng Quan Kim Hång còng kh«ng nh×n h¾n , chÇm chËm b−íc tíi tr−íc mÆt h¾n nãi b»ng mét giäng b×nh th−êng : - Trêi h«m nay cã s−¬ng , nhÊt ®Þnh lµ mét ngµy kh¸ tèt . L¾ng mét lóc l©u , Kinh V« M¹ng còng nãi b»ng mét giäng chËm r·i : - Trêi h«m nay cã s−¬ng , nhÊt ®Þnh lµ mét ngµy kh¸ tèt . Ch©n cña Th−îng Quan Kim Hång nhÊc lªn b−íc ®i ®Òu ®Òu , ch©n cña Kinh V« M¹ng còng nhÊc lªn b−íc chång thËt ®óng lªn dÊu ch©n cña h¾n . *** Con ®−êng phè nhá nh−ng thËt lµ rén rÞp , gièng in nh− ng¶ Thiªn KiÒu cña ®« thÞ B¾c B×nh . N¬i nµy thËt ®ñ thø vui ch¬i vµ bu«n b¸n , còng thËt lµ tÊp nËp , b©y giê ch−a ph¶i lµ buæi chiÒu nh−ng nh÷ng s¹p hai bªn ®−êng lµ bµy ra ®Òu ®ñ , nh÷ng sßng ®á ®en , nh÷ng mãn vËt dông , nh÷ng hµng ¨n ®ñ thø , mïi th¬m cña thøc ¨n pha lÉn tiÕng nãi tiÕng c−êi huyªn n¸o . §Õn n¬i nµy , ®«i m¾t Linh Linh hoa lªn , nµng ch−a gÆp mét c¶nh nµo thÝch thó h¬n thÕ n÷a . Nµng nh×n s÷ng tõ vËt nµy sang vËt nä , ®«i m¾t nµng lãe ngêi , ®óng lµ mét c« bÐ míi ra ®êi . ThÊy Lý TÇm Hoan tay cÇm gãi kÑo , Linh Linh bçng bËt c−êi . Nµng võa ¨n kÑo võa nÝu tay Lý TÇm Hoan chØ vµo hµng ngäc th¹ch . Kh«ng mét c« bÐ nµo mµ kh«ng thÝch ®å trang søc . Tù nhiªn Linh Linh ®· mua kh¸ nhiÒu råi , cã lÏ nµng chØ tiÕc v× cã c¸i cæ tay vµ hai tai , gi¸ nh− cßn chç ®eo n÷a ch¾c nµng kh«ng ngÇn ng¹i mua hÕt gian hµng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 269 Nh÷ng c« bÐ mua hµng chØ sî Ýt chø kh«ng khi nµo thÊy nãi sî nhiÒu vµ Lý TÇm Hoan ph¶i cÇm phô nµng c¶ hai tay . Tuy vÉn cïng ®i víi Linh Linh d¹o ch¬i nh−ng ®Çu ãc Lý TÇm Hoan kh«ng cßn chó ý ®Õn g× chung quanh c¶ , h¾n ®ang bËn theo dçi mét ng−êi . Ng−êi Êy ®ang ®i vÒ phÝa tr−íc , trªn m×nh phñ mét chiÕc ¸o bÈn thØu cò x× , ®Çu ®éi mét c¸i nãn réng vµnh t¬i t¶ , h¾n c¾m ®Çu khËp khÔnh b−íc ®i nh− kh«ng biÕt xung quanh m×nh cã nh÷ng cuéc vui . L−ng h¾n cong khßm xuèng , cæ h¾n nh− rót l¹i , gi¸ nh− h¾n ®i ®øng ®µng hoµng , nhÊt ®Þnh h¾n ph¶i lµ mét con ng−êi cao lín hiªn ngang . Võa liÕc thÊy con ng−êi Êy lµ Lý TÇm Hoan d¸n m¾t theo liÒn . ThËt ra th× con ng−êi ®ã còng kh«ng cã g× ®Æc biÖt , chØ nh×n tho¸ng qua còng ®ñ biÕt ®ã lµ mét kÎ ¨n xin . Nh÷ng kÎ ¨n mµy ®©u cã thiÕu g× trong ®−êng phè . Nh−ng trong con m¾t cña Lý TÇm Hoan th× l¹i kh«ng nh− thÕ . Nh−ng d¸n m¾t theo dâi ng−êi ¨n mµy kh«ng chØ mét m×nh Lý TÇm Hoan . PhÝa sau ng−êi Êy cßn cã mét ng−êi kh¸c n÷a b¸m s¸t theo . Lý TÇm Hoan ®Þnh b−íc nhanh lªn nh×n mÆt g· ¨n mµy nh−ng khi h¾n ph¸t hiÖn thÊy cã ng−êi cïng theo dâi ng−êi ¨n mµy ®ã nªn h¾n l¹i th«i . Ng−êi theo g· ¨n mµy h¬i cao vµ gÇy , quÇn ¸o còng th«ng th−êng chø kh«ng cã g× ®Æc biÖt , nh−ng ®«i m¾t h¾n long lanh , chØ nh×n qua , Lý TÇm Hoan nhËn ngay kh«ng ph¶i kÎ tÇm th−êng . Ng−êi ¨n mµy ®i chËm th× ng−êi Êy còng ®i chËm , ng−êi ¨n mµy ®i nhanh h¬n th× ng−êi Êy còng nhanh h¬n . B»ng vµo d¸ng c¸ch , con ng−êi Êy qu¶ ®óng lµ mét lÞch duyÖt giang hå . Lý TÇm Hoan cè b¸m s¸t theo . NÕu h×nh d¸ng ng−êi ¨n mµy cã quan hÖ ®Õn Lý TÇm Hoan th× nhÊt ®Þnh cã quan hÖ ®Õn nhiÒu ng−êi kh¸c vµ ®ã míi chÝnh lµ ®iÒu lo ng¹i . Ng−êi ¨n mµy vÉn c¾m ®Çu b−íc tíi , h×nh nh− h¾n kh«ng hÒ hay biÕt cã ng−êi ®ang theo dâi sau l−ng . Ng−êi qua ®−êng cho h¾n tiÒn , h¾n lÊy , ng−êi kh«ng cho mµ cßn trÒ nhón , h¾n vÉn ®iÒm nhiªn . Linh Linh nh×n quanh vµ bçng n¾m tay Lý TÇm Hoan hái nhá : - Theo ng−êi ¨n mµy µ ? KÓ ra m¾t c« bÐ còng kh¸ lanh . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu ®¸p nhá : - C« nªn nãi nhá h¬n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 270 Linh Linh chíp m¾t : - H¾n lµ ai ? T¹i lµm sao l¹i ph¶i theo dâi h¾n ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - C« kh«ng biÕt ®©u . Linh Linh nãi : - Anh nãi cho t«i biÕt ®i , kh«ng biÕt nªn t«i míi hái chø anh kh«ng nãi t«i hái lªn µ . Lý TÇm Hoan nãi : - H¾n rÊt gièng mét ng−êi b¹n mµ ®· l©u qu¸ t«i kh«ng gÆp . Linh Linh trè m¾t : - B¹n ? H¾n lµ m«n h¹ C¸i Bang µ ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : -Kh«ng ph¶i . Linh Linh hái : - Chø h¾n lµ ai ? Lý TÇm Hoan vÉn ®iÒm ®¹m : - C« kh«ng biÕt th× cã nãi tªn còng kh«ng biÕt ®−îc . Linh Linh lµm thinh nh−ng chØ mét tho¸ng qua , nµng l¹i hái : - Sau l−ng h¾n , tr−íc mÆt m×nh còng cã mét ng−êi theo h¾n ph¶i kh«ng ? Dï ®ang bËn t©m nh−ng Lý TÇm Hoan còng ph¶i bËt c−êi : - Con m¾t cña c« lanh qu¸ . Linh Linh còng c−êi : - Ai vËy ? B¹n cña anh µ ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - Kh«ng ph¶i . Linh Linh nh¨n mÆt : - Kh«ng ph¶i b¹n ch¾c lµ thï ? Lý TÇm Hoan nãi : - Cã lÏ . Linh Linh hái dån : - ThÕ sao anh kh«ng cho ng−êi b¹n anh biÕt ? Lý TÇm Hoan thë dµi : - Ng−êi b¹n t«i thÝch kú l¾m , h¾n kh«ng thÝch ai gióp h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 271 Linh Linh cau mµy : - Nh−ng ... Nµng ch−a kÞp nãi hÕt c©u th× vôt nÝn ngay , nµng thÊy chuyÖn l¹ n¬i phÝa tr−íc . Ng−êi ¨n mµy ®i ®Õn mét c¸i s¹p b¸nh bao . C¸ch cöa hµng b¸nh bao cã ng−êi g¸nh r−îu , thiªn h¹ bu l¹i mua r−îu uèng , trong sè nµy cã mét g· thÇy bãi , da mÆt xanh rên . Xa xa , trong hÌ phè cã mét g· ®¹i h¸n ¸o xanh . Mét g· g¸nh ®Ëu hò chiªn tõ bªn kia ®−êng x¨n xÝt ®i vÒ phÝa ng−êi g¸nh r−îu . Ngoµi ra cßn ng−êi ®µn bµ cao lín ®ang mua kim chØ , khi bµ ta ngÈng lªn míi thÊy bµ ta mét m¾t . Ng−êi ¨n mµy võa ®Õn n¬i Êy th× g· g¸nh r−îu vïng bu«ng g¸nh , ng−êi thÇy bãi mï qu¨ng c¸i chÐn trªn tay. Ng−êi ®¹i h¸n ¸o xanh tõ trong hÌ phè phãng nhanh ra . Ng−êi ®µn bµ mét m¾t x©y m×nh thËt lÑ . Ng−êi theo ®u«i g· ¨n mµy dån tíi , c¶ bän nµy h×nh nh− ®· lËp s½n vßng v©y siÕt chÆt g· ¨n mµy .Tªn b¸n ®Ëu hò chiªn bá g¸nh xuèng , hai tay cÇm ®ßn g¸nh chËn ngang phÝa tr−íc . *** Trªn ®−êng kh«ng ph¶i chØ cã bao nhiªu ng−êi Êy nh−ng nh÷ng ng−êi Êy kh¸c th−êng . Hä hµnh ®éng thÇm lÆng nh−ng nhÞp nhµng , chØ cã ai theo dâi ng−êi ¨n mµy míi thÊy chuyÖn x¶y ra liªn quan mËt thiÕt . Linh Linh nhËn thÊy t×nh h×nh bÊt æn , Lý TÇm Hoan cµng thÊy sím h¬n nµng , h¾n h¬i t¸i mÆt . H¾n ch−a thÊy mÆt ng−êi ¨n mµy nh−ng h¾n biÕt nh÷ng ng−êi lËp thÕ bao v©y . Hä lµ nh÷ng ng−êi b¹n ®ång hµnh sinh tö víi ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng , v× mét ¸n oan mµ ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng bÞ nghi lµ thñ ph¹m , nh÷ng ng−êi b¹n ®ång sinh tö bçng xem ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng lµ kÎ thï kh«ng bao giê ®éi trêi chung . Hä r¾p t©m b¾t ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ®Ó tÕ con ng−êi ®· chÕt . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ch¹y ra vïng quan ngo¹i , trë thµnh tªn ®¸nh xe mµ còng lµ ng−êi b¹n th©n thiÕt cña Lý TÇm Hoan . V× Lý TÇm Hoan mµ ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng trë l¹i Trung Nguyªn vµ bÞ nh÷ng ng−êi nµy b¾t ®−îc , hä ®Þnh moi gan ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ®Ó tÕ ng−êi ®· chÕt mµ hä nghi ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng lµ thñ ph¹m nh−ng Lý TÇm Hoan kÞp thêi cøu tho¸t vµ tõ ®ã , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng vµ Lý TÇm Hoan ph¶i xa nhau . H¬n hai n¨m bÆt v« ©m tÝn . B©y giê míi nh×n qua , Lý TÇm Hoan thÊy ng−êi ¨n mµy hao hao gièng ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nh−ng h¾n kh«ng d¸m ch¾c . B©y giê nhËn ra nh÷ng ng−êi nµy , Lý TÇm Hoan kh«ng cßn nghi ngê g× n÷a , ng−êi ¨n mµy qu¶ ®óng lµ ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng vµ h¾n l©m nguy . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 272 HËn thï ch−a hãa gi¶i , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng mµ gÆp l¹i nh÷ng ng−êi nµy th× m¹ng h¾n kh«ng cßn . Lý TÇm Hoan cã chÕt chø kh«ng thÓ ®Ó cho ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng bÞ th−¬ng vong , nhÊt lµ vô ¸n v« cïng oan uæng cho h¾n . Lý TÇm Hoan kh«ng thÓ mÊt mét ng−êi b¹n nh− ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng . ChØ trong chíp m¾t , ng−êi ¨n mµy ®· bÞ ba mòi ®ao chÜa vµo ngùc . Thiªn h¹ vui ch¬i trªn ®−êng phè lËp tøc t¶n ra . Hä biÕt ngay ®©y lµ chuyÖn ©n o¸n giang hå mµ hä lµ ng−êi b×nh d©n , hä kh«ng bao giê muèn v¹ l©y . §−êng phè tuy réng nh−ng b©y giê chØ cßn cã bän ng−êi ®ang hµnh tung g· ¨n mµy . Tªn thÇy bãi mï trÇm giäng : - H·y ngoan ngo·n nghe theo bän ta , kh«ng ®−îc cã mét tiÕng nµo , biÕt ch−a ? G· ®¹i h¸n ¸o xanh nghiÕn r¨ng trÌo trÑo : - H·y ngoan ngo·n nghe lêi th× cßn sèng ®−îc l©u h¬n , cã mét ý ph¶n kh¸ng nµo th× chÕt kh«ng kÞp trèi . G· ¨n mµy ®ê ®Én gËt ®Çu . Ng−êi ®µn bµ mét m¾t nhÞp nhÞp thanh ®ao trªn vai h¾n : - §i ! Nh−ng chÝnh c¸i x« g· ¨n mµy ®· ph¸t sinh chuyÖn l¹ . ChiÕc nãn cê cña h¾n r¬i xuèng ®Êt , bé mÆt cña h¾n lé nguyªn ra . Bé mÆt vµng bÖch , ®«i m¾t ®ôc ngÇu , c¸i miÖng h¸ hèc toÐt ra c−êi ng¬ ng¸c . Mét g· ¨n mµy khËt khïng chø ®©u ph¶i lµ ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ? Ng−êi ®µn bµ giËn ®Õn rung b¾n tay ch©n , mô ta rÝt giäng : - L·o Ngò , chuyÖn lµm sao thÕ ? Ng−êi cao èm theo dâi tªn ¨n mµy lóc ®Çu run giäng : - Râ rµng lµ ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng sao ®ét nhiªn ... biÕn thµnh g· ¨n mµy khËt khïng ? G· h¸n tö ¸o xanh dËm ch©n , h¾n t¸t cho ng−êi ¨n mµy mét c¸i ®æ löa : - Ng−¬i lµ ai ? Ai ? G· ¨n mµy ®−a tay xoa m¸ , h¾n nhe r¨ng c−êi ®ê ®Én : - Tui lµ tui , sao khi kh«ng «ng ®¸nh tui ? G· b¸n r−îu nãi : - Kh«ng chõng ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng c¶i trang ®Êy , h·y lét mÆt h¾n xem . G· thÇy bãi l¾c ®Çu : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 273 - Kh«ng ph¶i ®©u , h¾n kh«ng ph¶i lµ ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng . Cho ®Õn b©y giê , chØ cã g· thÇy bãi lµ vÉn gi÷ vÎ mÆt l¹nh lïng , giäng h¾n còng l¹nh lïng . Ng−êi ®µn bµ mét m¾t hái : - NhÞ ca ngh râ giäng h¾n nãi råi µ ? G· thÇy bãi nãi : - ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng cã chÕt còng kh«ng ®Õn nçi chÞu xuèng mét c¸i t¸t tay nh− thÕ kia ®©u . H¾n ngÈng mÆt lªn hái tiÕp : - L·o Ngò , chó nghÜ chuyÖn nµy lµm sao ? G· cao èm x¹m mÆt : - NhÊt ®Þnh tªn nµy th«ng ®ång víi ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nªn cè ý dÉn dô lµm cho m×nh l¹c h−íng ®Ó cho hä ThiÕt cao ch¹y xa bay . Ng−êi ®µn bµ mét m¾t giËn d÷ : - Chø chó lµm c¸i gièng g× mµ ®Ó cho nã tho¸t dÔ dµng nh− thÕ chø ? G· èm cao cói mÆt : - Cã lÏ ... cã lÏ h¾n chuån ngay khi h¾n vµo cÇu tiªu . Ng−êi ®µn bµ mét m¾t quay ph¾t l¹i nh×n g· ¨n mµy : - Nh− vËy ng−¬i lµ ®ång ®¶ng cña ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng , ta sÏ giÕt ng−¬i . Mô ta chôp lÊy c©y ®ßn g¸nh tõ trong tay cña tªn b¸n r−îu gi¸ng xuèng ®Çu cña g· ¨n mµy . §Õn b©y giê Lý TÇm Hoan kh«ng cßn ®øng yªn ®−îc n÷a . Cho dÇu g· ¨n mµy cã ph¶i thËt khËt khïng hay kh«ng , h¾n cã ph¶i lµ b»ng h÷u cña ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng hay kh«ng , v« t×nh hay cè ý h¾n còng ®· gióp cho ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng tho¸t th©n , Lý TÇm Hoan kh«ng thÓ ®Ó cho h¾n chÕt . Huèng chi , nÕu muèn biÕt tin vÒ ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nhÊt ®Þnh ph¶in hê v·o g· ¨n mµy . Lý TÇm Hoan m¸y ®éng c¸nh tay . Rèp ! Nh−ng h¾n khái ph¶i can thiÖp v× c©y ®ßn g¸nh cña ng−êi ®µn bµ mét m¾t ®· g·y lµm ®«i . Kh«ng ai biÕt vËt g× vµ tõ ®©u ®· ®¸nh g·y c©y ®ßn g¸nh nh−ng hä còng mét l−ît thèi lui . Vµ hä rËp lªn : - KÎ nµo can thiÖp ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 274 Trong m¸i hiªn bªn phè cã tiÕng ®¸p «n hoµ : - Ta ®©y . Bao nhiªu cÆp m¾t quay vÒ h−íng ®ã . Mét ng−êi ¸o tr¾ng d¸ng dÊp th− sinh ®ang chÊp tay sau ®Ýt , ngÈng mÆt nh×n con chim ®ang nh¶y nhãt trong lång treo d−íi hiªn nhµ . Ng−êi ¸o tr¾ng h×nh nh− thÝch chim h¬n lµ c¸i ®¸m ng−êi ®ang hå héc bªn ngoµi , h¾n tr¶ lêi nh−ng m¾t vÉn cø nh×n vµo con chim nh¶y nhãt . §u«i m¾t h¾n còng ®· cã vÕt nh¨n nh−ng m¾t h¾n vÉn s¸ng nh− sao , ai nh×n vµo còng chØ kÕt luËn h¾n lµ mét th− sinh c«ng tö chø kh«ng tµi nµo ®o¸n ra niªn kû h¾n . G· ®¹i h¸n ¸o xanh thÐt lín : - TiÓu tö , ng−¬i ®¸nh g·y c©y ®ßn g¸nh ph¶i kh«ng ? Ng−êi ¸o tr¾ng kh«ng nãi mét lêi . Bän ng−êi cña g· ¸o xanh qu¸t th¸o nh− s¾p söa trµn vµo ®Ó hµnh hung , th×nh l×nh g· thÇy bãi trÇm giäng : - Dõng l¹i ! H¾n khom ng−êi xuèng nhÆt tõ d−íi ®Êt lªn mét ®Ünh b¹c cÇm lªn vµ nãi tiÕp : - VÞ c«ng tö kia tuy ®· ®¸nh g·y c©y ®ßn g¸nh nh−ng ®æi l¹i ®· ®Òn cho mét ®Ünh b¹c cã thÓ mua ®−îc c¶ tr¨m c©y còng cßn thõa , thÕ th× øc chi mµ lal èi chø . G· ®¹i h¸n ¸o xanh nh×n c©y ®ßn g¸nh g·y vµ nh×n nÐn b¹c , h×nh nh− g· kh«ng tin næi con ng−êi v¨n chÊt th− sinh nh− ng−êi ¸o tr¾ng mµ l¹i cã thÓ dïng ®Ünh b¹c ®¸nh g·y c©y ®ßn g¸nh nh− thÕ Êy . Ng−êi ¸o tr¾ng nghe g· thÇy bãi nãi , h¾n vôt c−êi lªn khanh kh¸ch : - Hay l¾m , thËt kh«ng ngê con ng−êi mï mµ l¹i cßn h¬n ng−êi s¸ng m¾t , vËy xin biÕu lu«n nÐn b¹c ®Êy . G· thÇy bãi nãi : - M¾t tuy mï nh−ng lßng l¹i kh«ng mï , v× thÕ ta kh«ng bao giê lµm chuyÖn kh«ng minh b¹ch . H¾n n¾n n¾n ®Ünh b¹c nãi tiÕp : - C©y ®ßn g¸nh chØ ®¸ng mét tiÒn cßn ®Ünh b¹c nµy cã h¬n m−êi l−îng , c«ng tö cho dÇu muèn båi th−êng c©y ®ßn g¸nh th× còng kh«ng ®Õn nhiÒu nh− thÕ . H¾n võa nãi võa kÐo ®Ünh b¹c dµi ra thµnh mét con roi , tay tr¸i h¾n bÎ ®i mét ®o¹n vµ c−êi nãi : - Bao nhiªu ®©y còng ®· h¬n m−êi c©y ®ßn g¸nh , cßn l¹i th× xin vËt hoµn cè chñ. C©u nãi võa døt th× c©y roi b¹c n¬i tay h¾n còng ®· phãng ra ®©m th¼ng vµo gi÷a ngùc ng−êi ¸o tr¾ng. Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 275 C©y roi b¹c trë thµnh c©y kiÕm vµ ng−êi thÇy bãi xö dông l¹i ®óng lµ chiªu tèi ®éc trong L−ìng Nghi KiÕm Ph¸p cña Vâ §ang , ¸nh s¸ng lo¸ng lªn , ngän roi b¹c ®· phãng nhanh vµo n¨m s¸u huyÖt n¬i gi÷a ngùc ng−êi ¸o tr¾ng . Chê cho ngän roi b¹c vµo s¸t tíi ngùc , ng−êi ¸o tr¾ng míi nhÑ kÐo tay lªn , hai ngãn tay trá vµ gi÷a cña h¾n kÑp lÊy ®Çu roi vµ y nh− mét c¸i kÐp thÐp , h¾n nhÝch mét c¸i lµ mét ®o¹n roi r¬i xuèng . H¾n c−êi lªn thµnh tiÕng : - KiÕm ph¸p cña c¸c h¹ kh¸ l¾m , chØ cã ®iÒu lµ h¬i chËm . Nãi mét tiÕng h¾n xÊp hai ngãn tay mét c¸i tøc th× l¹i thªm mét ®o¹n roi b¹c r¬i liÒn , cho ®Õn khi h¾n nãi gÇn døt th× c©y roi b¹c ®· tiÖn thµnh m−êi mÊy khóc r¬i ®Çy trªn ®Êt . Linh Linh thÌ l−ìi so vai : - Tay cña ng−êi Êy ch¾c kh«ng ph¶i b»ng x−¬ng b»ng thÞt . Bän cña tªn thÇy bãi nh×n khóc roi cßn l¹i côt s¸t tËn tay h¾n , ng−êi nµo còng ®Òu x¹m mÆt nãi kh«ng ra tiÕng . Ng−êi ¸o tr¾ng l¹i chÊp tay sau ®Ýt l¹nh lïng : - B¹c cña ta ®−a ra th× kh«ng bao giê lÊy l¹i , c¸c ng−¬i h·y nhÆt lÊy ®i . " NhÆt lÊy ®i " , tiÕng b¶o l−îm b¹c mµ còng bao hµm tiÕng ®uæi , g· thÇy bãi rÊt th«ng minh , h¾n khum xuèng nhÆt nh÷ng khóc b¹c vµ ®i th¼ng kh«ng hÒ ngã l¹i . Bän ng−êi ®µn bµ mét m¾t rÝu rÝu theo sau , kh«ng ai d·m ngÈng ®Çu lªn . Linh Linh c−êi nhá : - §Õn th× µo µo mµ rót th× l¹i im ru , nh÷ng ng−êi Êy ®óng lµ nh÷ng thøc thêi . TrÇm ng©m mét lóc , Lý TÇm Hoan vôt nãi : - C« cã thÊy gian hµng b¸nh bao ë ®»ng kia kh«ng ? Linh Linh nãi : - Ch¼ng nh÷ng ®· thÊy rÊt sím mµ cßn muèn thö vµi b¸nh n÷a . Lý TÇm Hoan nãi : - §−îc råi , c« h·y l¹i ®»ng Êy ®îi t«i . Linh Linh trè m¾t : - Anh ®Þnh theo ng−êi ¨n mµy ®ã ph¶i kh«ng ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - T«i cã chuyÖn muèn hái h¾n . Tªn ¨n mµy b©y giê ®· låm cåm bß dËy , h¾n hèc miÖng c−êi , h×nh nh− nh÷ng chuyÖn x¶y ra võa råi ®èi víi h¾n kh«ng cã chót g× can hÖ . Linh Linh cói mÆt , m¾t nµng bçng ®á hoe : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 276 - Cho t«i theo víi kh«ng ®−îc sao ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - Kh«ng ®−îc ®©u . Linh Linh nãi nh− s¾p khãc : - §−îc råi , t«i sÏ ®îi anh ë ®ã nÕu anh kh«ng trë l¹i th× t«i sÏ ®îi suèt ®êi . Lý TÇm Hoan vuèt tãc nµng dÞu giäng : - T«i còng muèn ¨n b¸nh bao l¾m , cho nªn ph¶i trë l¹i chø . *** G· ¨n mµy kh«ng ®i nhanh l¾m . Lý TÇm Hoan còng kh«ng véi v· . Trªn ®−êng b©y giê ng−êi ®«ng trë l¹i , mµ ®«ng ng−êi th× nãi kh«ng tiÖn nªn Lý TÇm Hoan cø lß dß theo phÝa sau h¾n xa xa . Lý TÇm Hoan còng muèn nh×n kü ng−êi ¸o tr¾ng , ng−êi míi dïng ChØ TiÔn Ng©n C«n , mét c«ng phu v« cïng høng thó . Cao thñ vâ l©m nh− con ng−êi Êy qu¶ thËt kh«ng nhiÒu . Lµ ng−êi biÕt vâ , t×nh cê gÆp gì nh− thÕ thËt lµ mét chuyÖn may m¾n v« cïng , kh«ng ai l¹i kh«ng muèn lµm quen . Nh−ng b©y giê Lý TÇm Hoan kh«ng cã th× giê , chuyÖn t×m tin tøc ng−êi b¹n n¨m x−a gÊp h¬n , h¾n ®µnh bá qua c¬ héi . H×nh nh− ng−êi ¸o tr¾ng muèn nãi g× víi Lý TÇm Hoan , cã lÏ h¾n ®· thÊy Lý TÇm Hoan tõ l©u nh−ng khi h¾n võa b−íc ra th× ®¸m ®«ng ng−êi qua ®−êng ®· ïn ïn v©y chung quanh h¾n , hä h¸o kú muèn nh×n s¸t mÆt con ng−êi cã ngãn vâ l¹ lïng . Nhê thÕ , Lý TÇm Hoan t¸ch ®¸m ®«ng theo riÕt g· ¨n mµy PhÝa tr−íc . mót con ®−êng lín lµ mét ngâ hÎm , g· ¨n mµy quÑo qua hÎm ®ã . Lý TÇm Hoan b¸m riÕt theo sau . Ngâ hÎm v¾ng ng−êi mµ lµ mét ngâ côt , mót ®Çu lµ con ®−êng hÑp , phÝa sau lµ d·y nhµ , g· ¨n mµy quÑo lu«n v« ®ã . Lý TÇm Hoan riÕt theo th× chît mÊt dÊu , h¾n kh«ng biÕt g· ¨n mµy ®i ®©u . Cè d»n c¬n n«n nãng , Lý TÇm Hoan cø men theo con hÎm nhá , cöa sau cña d·y nhµ ®Òu ®ãng kÝn b−ng . H¾n chît thÊy mét ng−êi ®ang ngåi chåm hæm trong mét hèc v¾ng , ®óng lµ g· ¨n mµy . Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ b−íc tíi gÇn nh−ng g· ¨n mµy vÉn kh«ng hay . H¾n ®ang cÇm mét vËt g× chïi nhanh vµo th©n ¸o . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 277 Lý TÇm Hoan nhãn gãt dßm , qu¶ ®óng lµ khóc b¹c mµ ng−êi ¸o tr¨ng c¾t r¬i khi n·y . Lý TÇm Hoan c−êi hái : - B»ng h÷u tªn hä lµ chi ? G· ¨n mµy giËt m×nh nh×n lªn , ®«i m¾t h¾n trîn trõng : - Ai lµ b»ng h÷u , kh«ng cã b»ng h÷u , b»ng h÷u ai ®©u ... Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - T«i muèn hái th¨m mét ng−êi mµ ... G· ¨n mµy nãi : - Ng−êi nµo kh«ng biÕt , tui kh«ng biÕt ng−êi nµo , ng−êi nµo còng kh«ng biÕt ... §óng lµ g· khËt khïng , chØ cã mét c©u mµ g· lËp ®i lËp l¹i kh«ng biÕt bao nhiªu lÇn . Lý TÇm Hoan ®ang ®Þnh t×m c¸ch hái th× h¾n vôt tho¸ng ra ch¹y tuèt . ¡n mµy th× ng−êi nµo còng ch¹y hay , cã lÏ ®ã lµ së tr−êng cña hä nh−ng hoµn toµn lµ hä chØ ch¹y chø kh«ng cã khinh c«ng , tù nhiªn h¾n kh«ng lµm sao ch¹y khái Lý TÇm Hoan . H¾n võa tr¸nh nÐ , võa la : - Lµm c¸i g× vËy , lµm c¸i g× vËy ? Bé muèn giùt b¹c cña ng−êi ta h¶ ? Lý TÇm Hoan mØm c−êi vµ giËt ph¾t khóc b¹c trong tay h¾n . H¾n la ám tái : - Bí ng−êi ta , bí ng−êi ta , nã ¨n c−íp , nã ¨n c−íp ... ¡n c−íp cña ¨n mµy th× qu¶ lµ mét chuyÖn nhôc t¸m chÝn ®êi tæ t«ng ¨n c−íp , còng may lµ hÎm nµy v¾ng ng¾t kh«ng mét bãng ng−êi nªn h¾n la còng ch¼ng ai nghe. Lý TÇm Hoan c−êi nãi : - Ng−êi b¹n chÞu tr¶ lêi t«i mét c©u hái th× ch¼ng nh÷ng t«i tr¶ khóc b¹c nµy l¹i mµ cßn cho thªm nguyªn mét nÐn . ¸nh m¾t lê ®ê cña g· ¨n mµy chît s¸ng lªn , h¾n nh×n Lý TÇm Hoan nh− ®Ó tÝnh to¸n vµ nhÑ gËt ®Çu : - Th«i nh¸ , hái ®i . Lý TÇm Hoan hái : - Anh lµ b»ng h÷u cña ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ? G· ¨n mµy l¾c ®Çu : - Tui kh«ng cã b»ng h÷u , ®i xin kh«ng cã b»ng h÷u . Lý TÇm Hoan hái : - Anh cã thÊy mét ng−êi cao lín , cã r©u quai nãn hay kh«ng ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 278 G· ¨n mµy suy nghÜ håi l©u råi gËt ®Çu lia lÞa : - Cã cã , cã gÆp . Lý TÇm Hoan hái : - H¾n ë ®©u ? G· ¨n mµy nãi : - Håi s¸ng sím , trong cÇu tiªu . Lý TÇm Hoan hái : - Lµm g× trong cÇu tiªu ? G· ¨n mµy ®¸p : - T«i ®ang tiªu th× h¾n ®i vµo , h¾n b¶o lµ lµm dïm h¾n mét chuyÖn , h¾n sÏ cho tiÒn . µ c¸i th»ng Êy tiÒn nhiÒu l¾m . Lý TÇm Hoan hái : - H¾n nhê lµm chuyÖn g× ? G· ¨n mµy ®¸p : - H¾n ®æi bé quÇn ¸o vµ c¸i nãn nµy cho t«i , h¾n biÓu t«i c¾m ®Çu ®i ®õng nh×n ai hÕt . Hõ , c¸i chuyÖn dÔ lÊy tiÒn qu¸ . Lý TÇm Hoan c−êi thÇm , thËt kh«ng ngê con ng−êi ch©n thùc nh− lµ d¹i cña ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng mµ l¹i còng cã ngµy dïng ®−îc phÐp Kim ThiÒn Tho¸t X¸c ®Ó l¸nh th©n . G· ¨n mµy c−êi hÒ hÒ : - Tui lÊy tiÒn h¾n ngay , ®óng lµ c¸i th»ng khËt khïng , ¸o t«i cßn r¸ch h¬n ¸o nã. Lý TÇm Hoan nãi ; - T«i còng khËt khïng nh− h¾n nh−ng tiÒn t«i nhiÒu h¬n h¼n . Võa nãi , Lý TÇm Hoan võa xæ c¶ tói banh ra . Xæ tói banh ra lµ l¹i nhí ®Õn ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng . Lóc Lý TÇm Hoan ph©n chia tµi s¶n cho thiªn h¹ ®Ó bá ®i , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng c−¬ng quyÕt gi÷ l¹i mét sè , h¾n b¶o dµnh ®Ó cho Lý TÇm Hoan chi dông . Gi¸ mµ kh«ng cã ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng gi÷ l¹i th× trong mÊy n¨m nay , Lý TÇm Hoan kh«ng c¬m nguéi mµ ¨n chø ®õng mong tíi r−îu . G· ¨n mµy nh×n b¹c trªn tay Lý TÇm Hoan b»ng ®«i m¾t ham muèn thÌm thuång. Lý TÇm Hoan nãi : - NÕu anh dÉn t«i ®i t×m con ng−êi ®æi ¸o cho anh th× t«i sÏ ®−a anh hÕt mí b¹c nµy , b©y giê ®−a tr−íc cho anh ®ã . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 279 G· ¨n mµy hai tay qu¬ lÊy b¹c : - §−îc , ®−îc , t«i dÉn ®i cho . ChØ cÇn gÆp ®−îc ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng th× cho bÇu hÕt b¹c c¶ kho , Lý TÇm Hoan còng kh«ng hÒ tiÕc chø ®õng nãi bÊy nhiªu ®ã . H¾n ®Ó cho g· ¨n mµy mÆc t×nh qu¬ lÊy . G· ¨n mµy tay ®· ph¸t rung , h¾n khËt khïng nh−ng vÉn cßn ham b¹c . Hai tay h¾n hèt b¹c tõ trªn tay cña Lý TÇm Hoan , h¾n h¬i rung cho nªn tay h¾n cø ch¹m m·i vµo tay hä Lý . Lý TÇm Hoan mØm c−êi dÔ d·i . Nh−ng nô c−êi cña Lý TÇm Hoan bçng t¾t ngay khi g· ¨n mµy hµnh ®éng . H¾n lµm bé chø kh«ng ph¶i rung , h¾n lµm bé ®Ó ch¹m vµo tay Lý TÇm Hoan råi thõa c¬ tung lu«n mét l−ît bèn ®ßn khèc liÖt . Thø nhÊt , khi tay h¾n ch¹m vµo tay cña Lý TÇm Hoan th× h¾n dïng ngay thÕ NhiÔm Y Tr¶o VËt , mét m«n néi c«ng chÝnh t«ng mµ ng−êi bÞ b¾t ®õng hßng tr¸nh tho¸t . Thø hai , h¾n dïng Vâ §ang CÈm N· thñ gi÷ chÆt m¹ch m«n cña Lý TÇm Hoan . Thø ba , h¾n thi triÓn phÐp Ph©n C©n Thè Cèt lµm cho nh÷ng khíp x−¬ng cña Lý TÇm Hoan bÞ chªnh lÖch . Vµ thø t− lµ dì h«ng Lý TÇm Hoan lªn quËt xuèng theo ph−¬ng ph¸p ®« vËt cña gièng d©n miÒn biªn ¶i , c¶ bèn thÕ ®Òu lµ néi gia ch©n lùc , thø c«ng phu khã nhäc mµ nÕu häc ®−îc còng ph¶i mÊt c¶ m−êi n¨m khæ luyÖn . Lý TÇm Hoan cho dÇu cã nhËn ra h¾n kh«ng ph¶i lµ t©m th−êng còng kh«ng t−ëng t−îng h¾n lµ cao thñ nh− thÕ Êy , nÕu cã nhËn ra h¾n lµ kÎ mang tuyÖt kü vâ c«ng còng kh«ng t−ëng t−îng h¾n ¸m to¸n m×nh b»ng c¸ch ®ã . Trong ®êi cña Lý TÇm Hoan cã lÏ ®©y lµ lÇn thø nhÊt bÞ giËt m×nh v× chuyÖn qu¸ dçi bÊt ngê . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
nguon tai.lieu . vn