Xem mẫu

  1. Hút thu c lá là nguyên nhân gây ra t bi n gen Các ch t gây ung thư có trong thu c lá là nguyên nhân chính d n ns t bi n DNA và nh ng ngư i hút thu c bình quân 15 i u thì DNA l i b t bi n m t l n. ây là k t qu nghiên c u m i nh t c a các nhà khoa h c c a Vi n nghiên c u Sanger thu c Qu Welkom, ư c ăng trên T p chí “T nhiên” c a Anh.
  2. nh: Inmagine C th các nhà khoa h c ã ti n hành gi i mã gen trong các kh i u c a nh ng ngư i m c b nh ung thư ph i và b nh u ác tính. K t qu nghiên c u cho th y, có kho ng 23.000 gen trong t ng s t h p gen c a nh ng ngư i m c b nh ung thư ph i ã b t bi n và i v i ngư i m c b nh u ác tính là kho ng 33.000 gen b t bi n. Ti n s Andy Futeruier, thành viên nhóm nghiên c u cho bi t: “ t bi n gen do hút thu c lá gây ra s d n n nh ng t n thương vĩnh c u, b i vì s t bi n gen mang tính di truy n t th h này sang th h khác.” Theo ông Peter Campbell ph trách nhóm nghiên c u, “phát hi n này có ý nghĩa r t quan tr ng trong nghiên c u các phương pháp i u tr b nh ung thư t nay v sau. D a vào gi i mã gen trong khác kh i u
  3. giúp chúng ta có th s d ng lo i thu c m i nh m tr c ti p vào gen b t bi n ti n hành i u tr b nh ung thư”.