Xem mẫu

  1. Hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổ chức BHXH Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức bảo hiểm xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội Thời hạn giải quyết:20 ngày đối với người hưởng lương hưu, 10 ngày đối với người hưởng BHXH một lần kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hưởng lương hưu hoặc Quyết định hưởng BHXH một lần
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người lao động lập Tờ khai cá nhân và tập hợp hồ sơ gửi tổ 1. Bước 1 chức bảo hiểm xã hội 2. Bước 2 Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Sổ bảo hiểm xã hội 2. Tờ khai cá nhân theo mẫu do tổ chức BHXH quy định Số bộ hồ sơ: không quy định
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai cá nhân Công văn số 1564/BHXH Hướng d... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn