Xem mẫu

  1.    Department of garment technology and fashion design    Center of practical training & industry co­operation    HƯỚNG DẪN XUẤT NHẬP ĐỊNH DẠNG CHUẨN [.dxf] (ƯDPM: Modaris of Lectra) 1. Tạo File dữ liệu có định dạng [ .dxf] Bước 1. Tạo thư mục lưu trữ - Tạo thư mục lưu trữ file [.dxf] Bước 2. Mở mã hàng gốc Bước 4. Kiểm tra kết quả đã chuẩn [.mdl] thực hiện - Từ một mã hàng đã mở cần Kiểm tra trong thư mục bước 1 đã có [convert] sang file [.dxf]  Chọn mẫu chưa đường dẫn lưu trữ mã hàng theo thư ------------------- The end ------------------- mục (Bước 1) đã tạo. Bước 3. Thao tác lệnh xuất mẫu định dạng chuẩn [.dxf] - Từ mã hàng đã mở  Chọn [File]  [Export]  Mở ra hộp thoại bấm TC “.AAMA”  PC  [New Alias…] 2. Mở File [.dxf] Bước 1. Kiểm tra thư mục khách hàng gửi đã có file định dạng chuẩn [.dxf] chưa? - Kiểm tra, giải nén (Nếu khách hàng gửi thưc mục đã nén)n từ thư mục khách hàng gửi định dạng [.dxf]. Xem có file cần thực hiện chưa? Bước 2. Các bước chuẩn bị phải làm cho một mã hàng mới với phần mềm thiết kế chỉnh sửa nhảy cỡ Modaris of Lectra - Thiết lập thư mục lưu trữ mã hàng - Thiết lập bảng quy tắc nhảy cỡ Bước 3. Chọn đường dẫn lưu trữ mã hàng - File  Access Paths  Bấm Trái - Trong hộp thoại được mở chọn  Ô chuột chọn dòng trên cùng [Model [Alias name]: Điền tên mã hàng – Ô save library]  Chọn đường dẫn tới [Access path]: Bấm TC vào Chọn thư mục để lưu mã hàng (Thư mục đường dẫn tới thư mục Bước 1 để Tên mã hàng)  Bấm các mũi tên lưu trữ mẫu [.dxf]  OK  (Dấu chấm than) để sao chép TC [+ Tên mã hàng] TC chọn chi đường dẫn tới các thư mục tiếp tiết  OK theo. User’s guide         MODARIS of LECTRA software Created by: Đoan Van Trac Mobile: 03213.69.11.80 and 0916.22.11.80 Page [1]
  2.    Department of garment technology and fashion design    Center of practical training & industry co­operation    Bước 4. Tạo mã biểu tượng mã hàng mới - Bấm [Ctrl+n] - Đặt tên cho mã hàng Bước 5. Chọn đơn vị thiết kế mã hàng Bấm Trái chuột [Menu Parameter]  [Length Unit]  Chọn hệ đơn vị thiết kế + Nếu t/ kế hệ mét chọn “cm”, + Nếu t/ kế hệ inch chọn “Inches and 10ths” Bước 6. Chọn canh sợi thường dùng - Giữ Trái chọn Ổ [Other axis]  Di chuột Chọn [Grain line axis ‘DF’] Bước 7. Thao tác lệnh nhập mẫu định dạng chuẩn [.dxf] - Trong cửa sổ Modaris  File  -  Mở ra hộp thoại  Ô [Alias Import  Mở ra hộp thoại name] Điền tên mã hàng – Ô [Access path]: Bấm TC vào Chọn [Interperrability]  bấm TC [AAMA] đường dẫn tới thư mục [Bước 1] có  PC  [New Alias] file dữ liệu chuẩn [.dxf]  OK  TC [+ Tên mã hàng]  TC chọn chi tiết  OK Bước 8. Lưu mã hàng: File  Save ------------------- The end ------------------- ----------------------------------------------- Good luck ----------------------------------------------- Bogor Indonesia, ngày 27 tháng 04 năm 2010 Người thự hiện Đoàn Văn Trác Email: trac.doan@gmail.com trac.doan@utehy.edu.vn trac.doan@yahoo.com.vn Nick name (Skype & Messenger): trac.doan User’s guide         MODARIS of LECTRA software Created by: Đoan Van Trac Mobile: 03213.69.11.80 and 0916.22.11.80 Page [2]