Xem mẫu

  1. Hướng dẫn xây dựng mô hình trên Simulink với Toolbox thí nghiệm điều khiển quá trình Các thông tin cụ thể về Toolbox thí nghiệm điều khiển quá trình và các khối trong đó được nêu chi tiết trong tài liệu Hướng dẫn sử dụng Toolbox thí nghiệm điều khiển quá trình . Tài liệu này chỉ hướng dẫn cách xây dựng một mô hình Simulink cụ thể với toolbox này cũng như một số vấn đề có thể gặp phải. Xây dựng mô hình Simulink có sử dụng các khối trong Toolbox thí nghiệm điều khiển quá trình như thế nào? Toolbox được xây dựng dưới dạng một thư viện khối bổ sung vào hệ thống thư viện khối của Simulink. Việc sử dụng các khối trong toolbox cũng giống như việc sử dụng các khối chuẩn của Simulink. Các khối trong toolbox, sau khi đã được cài đặt thành công, được xếp trong thư viện Process Control Experiments trên cửa sổ thư viện khối của Simulink. Quá trình mô phỏng chạy quá nhanh nên không thể sử dụng giao diện đồ họa tương tác, làm thế nào để làm chậm quá trình mô phỏng lại? Khi xây dựng mô hình Simulink và sử dụng các thiết lập mặc định, Simulink sử dụng ode45 ở chế độ Variable-Step để giải phương trình vi phân, do đó quá trình mô phỏng thường được thực hiện rất nhanh và làm cho người sử dụng không kịp sử dụng giao diện đồ họa tương tác. Để làm chậm quá trình mô phỏng lại, thậm chí đến gần với quá trình diễn ra trong thời gian thực, có thể sử dụng chế độ Fixed-Step thay cho chế độ Variable-Step: trong cửa sổ mô hình Simulink, chọn trình đơn Simulation\Simulation Parameters; trong trang Solver, mục Solver Options\Type, chọn Fixed-Step thay cho Variable-Step và chọn ode5 (Dormand-Prince) ở ô bên cạnh; trong ô Fixed step size, đưa vào một giá trị chu kỳ T phù hợp. Nếu T càng nhỏ, tốc độ mô phỏng càng chậm, và ngược lại. Chọn một giá trị T phù hợp để đạt được tốc độ mô phỏng như mong muốn. Khi bắt đầu mô phỏng, Simulink báo lỗi ở khối Tank GUI hoặc khối Two-Tank GUI. Thông báo lỗi có liên quan đến chu kỳ trích mẫu của khối. Trường hợp này thường xảy ra khi khối giao diện đồ họa được đặt chu kỳ trích mẫu và giá trị chu kỳ này không phù hợp với chế độ mô phỏng đã chọn. Để khắc phục lỗi này, đặt chu kỳ trích mẫu của các khối giao diện đồ họa là -1 để khối được cập nhập theo sự thay đổi của các khối có liên quan (các khối đưa tín hiệu đến đầu vào của khối giao diện đồ họa).