Xem mẫu

 1. Luận Văn Đề Tài: HƯỚNG DẪN VIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP HƯỚNG DẪN VIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2009
 3. HƯỚNG DẪN VIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Chuyên ngành : Tài chính doanh nghiệp (Dành cho sinh viên hệ đào tạo Đại học) Mục đích của chuyên đề tốt nghiệp là tạo điều kiện cho sinh viên có dịp so sánh, đánh giá và gắn liền giữa những vấn đề lý luận với thực tiễn về tình hình quản lý tài chính tại các doanh nghiệp cũng như môi trường tài chính mà các doanh nghiệp hoạt động. Đây là vấn đề cần thiết đối với sinh viên chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp. Sinh viên có thể thực tập và nghiên cứu tài chính ở mọi doanh nghiệp thuộc nhiều hình thức sở hữu như tổng công ty, công ty liên doanh, công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn … Mọi loại hình kinh doanh như doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, ngân hàng và các định chế tài chính … Ngoài ra, sinh viên còn có thể thực tập tại các Bộ, Vụ, Viện, Sở Tài chính và các ban ngành khác. Sinh viên có thể thực tập các vấn đề liên quan đến các môn học thuộc chuyên ngành tài chính như tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, đầu tư tài chính, phân tích tài chính, hoạch định ngân sách vốn, quản lý danh mục đầu tư, quản lý rủi ro. I – HƯỚNG DẪN CHUNG Trong quá trình thực tập, các sinh viên cần có sự chuẩn bị để thực hiện và hoàn thành luận án qua các bước sau : 1. Chọn đề tài : Sinh viên có thể chọn bất cứ nội dung nào trong chương trình Tài chính doanh nghiệp sao cho phù hợp với khả năng và tình hình thực tiễn của nền kinh tế (Lưu ý: trong phần này sinh viên nên trao đổi với giáo viên trực tiếp hướng dẫn về nội dung đề tài ).
 4. 2. Viết đề cương : Sau khi chọn đề tài, các sinh viên có thể viết đề cương chi tiết và liên hệ với các giáo viên giảng dạy được phân công hướng dẫn để được góp ý, sửa chữa cho đề cương hoàn chỉnh. 3. Thực hiện viết chuyên đề : Trên cơ sở đề cương chi tiết được sửa, sinh viên viết và hoàn thiện chuyên đề của mình. 4. Tất cả chuyên đề tốt nghiệp khi nộp chấm điểm đều phải có đề cương có chữ ký đồng ý của giáo viên hướng dẫn. II – NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHUYÊN ĐỀ Kết cấu của chuyên đề gồm 3 phần ( không kể mở đầu và kết luận) Phần 1 : Cơ sở lý luận. Tài liệu tham khảo là các giáo trình tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, đầu tư tài chính, … do giáo viên Khoa TCDN biên soạn và các giáo trình khoa học khác. Phần 2 : Đánh giá thực trạng về vấn đề mà đề tài đã đề cập và lựa chọn. Khoa khuyến khích SV sử dụng các phương pháp kinh tế lượng như phân tích hồi quy để xử lý và giải thích số liệu có liên quan. Nếu sinh viên viết về các đề tài thuộc về môi trường tài chính liên quan đến các vấn đề vĩ mô thuộc tài chính quốc tế và đầu tư tài chính thi nguồn số liệu là các thông tin có liên quan trên mạng hoặc các tạp chí. Phần 3 : Các giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện những vấn đề mà chuyên đề đã đề cập. (Trong phần này SV nên lượng hóa nội dung các giải pháp hoặc xây dựng mô hình cho các giải pháp). III – MỘT SỐ ĐỀ TÀI GỢI Ý 1. Vận dụng lý thuyết PPP, IRP, IFE trong việc giải thích lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam so với các đồng tiền khác trên thế giới.
 5. 2. Quản lý và phòng ngừa (hedging ) rủi ro tài chính. 3. Phương pháp định giá doanh nghiệp. 4. Đầu tư dài hạn tại doanh nghiệp. 5. Tìm hiểu cho thuê tài chính và các nghiên cứu ứng dụng cho thuê tài chính tại Việt Nam. 6. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 7. Quản lý tài chính tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 8. Các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu. 9. Thực trạng cán cân tài khoản vãng lai Việt Nam và tác động của thực trạng này đối với môi trường tài chính tại các doanh nghiệp nước ta trong hoạt động ? Giải pháp. 10. Vấn đề tự do hóa tài khoản vốn tại Việt Nam. 11. Vấn đề lạm phát – lãi suất – tỷ giá hối đoái của các nước trong khu vực và trên thế giới. Tác động của chúng đối với cán cân thanh toán và môi trường tài chính của Việt Nam. 12. Vấn đề lạm phát – lãi suất – tỷ giá hối đoái của các nước trong khu vực và trên thế giới. Tác động của chúng đối với tình hình tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam. 13. Xây dựng phương án tài trợ ngắn hạn thích hợp cho doanh nghiệp VN trong xu thế hội nhập. 14. Vấn đề thua lỗ của các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam và tình trạng định giá chuyển giao.
 6. 15. Nghiên cứu hành vi tài chính của các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. 16. Cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn của các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam. Phương án tài trợ dài hạn thích hợp. 17. Ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) trong việc định giá tài sản tại doanh nghiệp. 18. Quyết định vay và cho vay dưới góc độ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới. 19. Hoạch định đầu tư tài chính trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 20. Quản lý tài chính tại các công ty đa quốc gia đang đầu tư tại Việt Nam. 21. Quản lý tài sản ngắn hạn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 22. Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương. 23. Đánh giá tác động của chính sách bán chịu đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 24. Hoạch định ngân sách tiền mặt và tác dụng của việc hoạch định ngân sách trong quản lý tài chính ngắn hạn trong doanh nghiệp. 25. Bán trả góp và các mô hình bán trả góp của doanhnghiệp. 26. Phân tích và lập kế hoạch tài chính. 27. Phân tích tài chính dự án đầu tư 28. Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp.
 7. 29. Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả trên thị trường chứng khoán. 30. Chiến lược đầu tư và huy động tiền mặt tại doanh nghiệp. (Vận dụng các mô hình EOQ, Miller Orr trong phân tích một doanh nghiệp cụ thể ). 31. Phân tích mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư tài sản tài chính. 32. Phân tích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất trên thị trường tài chính. 33. Chính sách phân phối tại các công ty cổ phần ảnh hưởng đến giá trị của doanh nghiệp. 34. Vấn đề kết hợp quyết định đầu tư và quyết định tài trợ trong việc hoạch định tài chính ở các doanh nghiệp. 35. Các chiến lược quản lý vốn luân chuyển tại doanh nghiệp. 36. Những tác động đòn bẩy lên doanh lợi và rủi ro. Đòn cân định phí và đòn cân nợ của doanh nghiệp. 37. Hoạch định chiến lược tài chính doanh nghiệp thích hợp cho giai đoạn phát triển của doanh nghiệp từ giai đoạn khởi sự, tăng trưởng, bảo hòa và suy thoái. 38. Chính sách phân phối cổ tức đối với giá trị doanh nghiệp. 39. Chính sách nợ tác động đến giá trị doanh nghiệp. 40. Nguyên tắc cơ bản trong hoạch định cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. 41. Ứng dụng các công cụ phái sinh (derivatives) trong việc phòng ngừa rủi ro. 42. Thực trạng thuê tài sản trong nền kinh tế Việt Nam, nghiên cứu việc ứng dụng nghiệp vụ thuê tài sản ở các doanh nghiệp Việt Nam. 43. Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn trong doanh nghiệp.
 8. 44. Xây dựng chính sách tín dụng thích hợp trong doanh nghiệp. 45. Ứng dụng kỹ thuật phân tích tỷ giá để dự báo tỷ giá trong nền kinh tế Việt Nam. Chú thích : 1. Khoa khuyến khích các SV không viết luận văn tốt nghiệp các đề tài về phân tích tài chính. Nội dung phân tích tài chính chỉ nên là một phần đương nhiên phải có trong chương 2 đối với một số luận văn đề cập đến quản trị tài chính tại doanh nghiệp. 2. Trên đây chỉ là những đề tài mang tính định hướng. SV được quyền viết bất kỳ đề tài nào ngoài danh mục trên nếu được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn. CÁC ĐỀ CƯƠNG GỢI Ý CHO MỘT SỐ ĐỀ TÀI Đề tài : TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁN CÂN THANH TOÁN VÀ MÔI TRƯỜNG TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM Mở đầu : - Lý do chọn đề tài. - Nội dung nghiên cứu của đề tài. Phần I : Cơ sở lý luận 1. Tỷ giá hối đoái và các phương pháp xác định tỷ giá.
 9. 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. 3. Tác động của tỷ giá đến cán cân thanh toán và môi trường tài chính. 4. Các chính sách điều hành tỷ giá hiện nay trên thế giới. 5. Các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá Phần II : Thực trạng về chính sách quản lý tỷ giá của Việt Nam trong thời gian qua. 1. Chính sách điều hành tỷ giá của chính phủ Việt Nam trong thời gian qua. 2. Phân tích ảnh hưởng của tỷ giá đến cán cân thanh toán Việt Nam. 3. Phân tích ảnh hưởng của tỷ giá đến môi trường tài chính. 4. Các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá đã sử dụng ở Việt Nam. Phần III : Các giải pháp và kiến nghị Dựa trên những nội dung đã phân tích đánh giá ở phần 2, đưa ra các giải pháp về điều hành chính sách tỷ giá trong giai đoạn sắp tới. Việc sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá mới vào Việt Nam Kết luận.
 10. Đề tài : VẤN ĐỀ LẠM PHÁT VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁN CÂN THANH TOÁN VÀ MÔI TRƯỜNG TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM Mở đầu : - Lý do chọn đề tài. - Nội dung nghiên cứu của đề tài. Phần I : Cơ sở lý luận 1. Lạm phát và các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát. 2. Tác động của lạm phát đến cán cân thanh toán. 3. Tác động của lạm phát đến môi trường tài chính. Phần II : Thực trạng về lạm phát và tác động của lạm phát đến cán cân thanh toán và môi trường tài chính của Việt Nam trong thời gian qua. 1. Tình hình lạm phát của Việt Nam trong thời gian qua. 2. Phân tích tác động của lạm phát đến cán cân thanh toán Việt Nam. 3. Phân tích ảnh hưởng của lạm phát đến môi trường tài chính của Việt Nam. Phần III : Các giải pháp và kiến nghị Dựa trên những nội dung đã phân tích đánh giá ở phần 2, đưa ra các giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định cán cân thanh toán và cải thiện môi trường tài chính của Việt Nam.
 11. Kết luận. Đề tài : LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP Mở đầu : - Lý do chọn đề tài. - Nội dung nghiên cứu của đề tài. Phần I : Cơ sở lý luận I – Khái niệm, mục đích, phương pháp phân tích tài chính : - Khái niệm phân tích tài chính. - Mục đích phân tích tài chính. - Phương pháp phân tích tài chính. II – Nội dung phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp - Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán - Phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả KD - Phân tích tình hình tài chính qua các tỷ số tài chính III – Các mô hình lập kế hoạch tài chính Phần II : Tình hình thực tiễn tại doanh nghiệp I – Giới thiệu về doanh nghiệp II – Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp.
 12. - Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán. - Phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả KD - Phân tích tình hình tài chính qua các tỷ số tài chính III – Thực trạng lập kế hoạch tài chính tại doanh nghiệp trong thời gian qua. Phần III : Các giải pháp và kiến nghị Kết luận. Đề tài HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN ĐẦU TƯ Mở đầu - Lý do chọn đề tài - Nội dung nghiên cứu của đề tài Phần I: Cơ sở lý luận I. Một số khái niệm cơ bản về hoãch định ngân sách vốn đầu tư. II. Nội dung hoạch định ngân sách vốn đầu tư 1. Đề xuất các dự án 2. Hoạch định dòng tiền 3. Xác định chi phí sử dụng vốn 4. Phân tích và ra quyết định
 13. 5. Đánh giá hiệu quả của dự án III. Các phương pháp phân tích đánh giá dự án đầu tư 1. Phương pháp thời gian hoàn vốn 2. Phương pháp hiện giá thuần 3. Phương pháp tỷ suất doanh lợi nội bộ 4. Phương pháp chỉ số sinh lời. Phần II: Hoạch định ngân sách vốn đầu tư tại doanh nghiệp I. Giới thiệu sơ lược về doanh nghiệp II. Nội dung hoạch định ngân sách vốn đầu tư 1. Đề xuất các dự án 2. Hoạch định dòng tiền 3. Xác định chi phí sử dụng vốn 4. Phân tích và ra quyết định 5. Đánh giá hiệu quả của dự án Phần III: Giải pháp và kiến nghị Kết luận
 14. Đề tài CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THẤP CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN Mở đầu - Lý do chọn đề tài - Nội dung nghiên cứu của đề tài Phần I: Cơ sở lý luận về cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp 1. Khái niệm về cấu trúc vốn, chi phí sử dụng vốn 2. Cấu trúc vốn tối ưu, các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn tối ưu 3. Tác động của cấu trúc vốn đến doanh lợi và rủi ro 4. Cấu trúc vốn trong mối quan hệ với giá trị doanh nghiệp Phần II: Thực trạng về cấu trúc vốn, chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp A – Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp B – Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại doanh nghiệp 1. Phân tích cấu trúc vốn của doanh nghiệp 2. Phân tích chi phí sử dụng vốn của từng nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp
 15. 3. Phân tích tác động của cấu trúc vốn đến doanh lợi và rủi ro của doanh nghiệp 4. Phân tích cấu trúc vốn trong mối quan hệ với giá trị doanh nghiệp Phần III: Các biện pháp tái cấu trúc vốn và hạ thấp chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp Kết luận. Đề tài PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC VỐN VỚI CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY Mở đầu - Lý do chọn đề tài - Nội dung nghiên cứu của đề tài Phần I: Cơ sở lý luận A. Một số khái niệm về cấu trúc vốn và chính sách phân phối I. Khái niệm về cấu trúc vốn II. Khái niệm về chính sách phân phối III. Y nghĩa của việc xây dựng cấu trúc vốn hợp lý và chính sách phân phối thích hợp B. Nội dung phân tích I. Phân tích cấu trúc vốn
 16. 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn 2. Chi phí sử dụng vốn 3. Anh hưởng của đòn bẩy tài chính II. Phân tích về chính sách phân phối 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách phân phối 2. Các hình thức chi trả lợi tức cổ phần C. Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và chính sách phân phối của doanh nghiệp Phần II: Phân tích tình hình thực tế tại công ty A. Giới thiệu công ty B. Phân tích tình hình thực tế tại công ty I. Phân tích cấu trúc vốn 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn tại công ty 2. Chi phí sử dụng các nguồn vốn thực tế của công ty 3. Anh hưởng của đòn bẩy tài chính đối với cấu trúc vốn của công ty 4. Đánh giá rủi ro tài chính của công ty II. Phân tích chính sách phân phối của công ty 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách phân phối 2. Các hình thức chi trả lợi tức cổ phần
 17. III. Mối quan hệ giữa chính sách phân phối và cấu trúc vốn mục tiêu của công ty Phần III: Các giải pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc vốn tại công ty Phần này dựa vào những nhận xét ở phần phân tích để thực hiện Kết luận. Đề tài QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Mở đầu - Lý do chọn đề tài - Nội dung nghiên cứu của đề tài Phần I: Cơ sở lý luận I. Môi trường hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại VN II. Đặc điểm công tác quản lý tài chính tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại VN 1. Quyết định tài trợ 2. Quyết định phân phối 3. Quyết định đầu tư III. Các chỉ tiêu sử dụng khi phân tích tài chính các doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài
 18. Phần II: Thực trạng công tác quản lý tài chính tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại VN A. Giới thiệu sơ lược tình hình của doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài I. Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh III. Cơ cấu tổ chức IV. Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp B. Phân tích tình hình thực tế về quản lý tài chính của các doanhnghiệp có vốn ĐTNN tại VN I. Tình hình quản lý vốn II. Nguồn tài trợ cho doanh nghiệp có vốn ĐTNN III. Đặc điểm chi phí sản xuất kinh doanh và thu nhập của cácdoanh nghiệp có vốn ĐTNN tại VN IV. Anh hưởng của vấn đề tỷ giá và những quy định về chínhsách thuế đến công tác tổ chức tài chính Phần III Các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính của doanh nghiệp có vốn ĐTNN tại VN Phần này dựa vào những nhận xét ở phần phân tích để thực hiện. Kết luận.
 19. Đề tài VẤN ĐỀ LẠM PHÁT – LÃI SUẤT – TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ TRÊN THẾ GIỚI TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Mở đầu - Lý do chọn đề tài - Nội dung nghiên cứu của đề tài Phần I: Cơ sở lý luận I. Mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá – lý thuyết ngang giá sức mua PPP, lý thuyết ngang giá lãi suất IRP, hiệu ứng Fisher quốc tế IFE II. Vận dụng các lý thuyết trên vào thực tế Phần II: Phân tích tác động của lạm phát – lãi suất – tỷ giá hối đoái đến tình hình tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam I. Tác động của quá trình hội nhập kinh tế thế giới đến lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái. II. Phân tích ảnh hưởng của các biến số trên đối với hoạt động tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam 1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (xuất nhập khẩu) 2. Tình hình đầu tư trong nước và nước ngoài
 20. 3. Tình hình quản lý vốn, chi phí và thu nhập của doanh nghiệp Phần III: Các giải pháp Phần này dựa vào những nhận xét ở phần phân tích để thực hiện. Kết luận. IV - HÌNH THỨC Số trang yêu cầu của chuyên đề từ 45 – 50 trang, đánh máy khổ A4, 1 trang 26 dòng, 1 dòng từ 14 đến 16 chữ. Tờ bìa in trên giấy cứng. Phần nhận xét của cơ quan thực tập. Phần nhận xét và kết quả chấm điểm của chuyên đề.
nguon tai.lieu . vn