Xem mẫu

  1. Hướng dẫn về 4 loại bảo hiểm trong chương trình EPS Hướng dẫn thủ tục tham gia, yêu cầu bồi thường của 4 loại bảo hiểm • 4 loại bảo hiểm trong chương trình EPS là gì? o Là 4 loại bảo hiểm mà người lao động và chủ sử dụng phải tham gia căn cứ theo Luật về việc làm đối với lao động nước ngoài (Bảo hiểm hết hạn xuất cảnh, Bảo hiểm tiền bảo chứng, Bảo hiểm chi phí về nước, Bảo hiểm tai nạn rủi ro) Loại hình và nội dung của 4 loại bảo hiểm • Chủ sử dụng tham gia bảo hiểm o Phân loại Bảo hiểm hết hạn xuất cảnh Bảo hiểm tiền bảo chứng Giảm nhẹ gánh nặng về trách Mục đích bảo nhiệm thanh toán các quỹ hưu Bảo đảm cho tiền lương hiểm trí của các doanh nghiệp vừa chưa thanh toán và nhỏ Chủ sử dụng(Trừ những Người tham doanh nghiệp có ít hơn 5 nhân Chủ sử dụng gia bảo hiểm viên) Người lao động(Chủ sử dụng Người được được nhận tiền nếu người lao Người lao động bảo hiểm động làm việc ít hơn 1 năm hoặc bỏ ngang) Nộp tiền bảo Theo EPS là 8,3% lương mỗi Mỗi người 16000 won mỗi hiểm tháng năm Thời hạn 15 ngày tính từ khi hợp đồng 15 ngày tính từ khi hợp tham gia lao động có hiệu lực đồng lao động có hiệu lực Nội dung bảo Tiết kiệm tiền lương hưu (Khi hiểm/ Trường người lao động làm việc hơn 1 Khi xảy ra tình trạng chậm hợp yêu cầu năm và không bỏ ngang thay lương bổi thường đổi nơi làm việc, hoăc xuất - Tối đa là 2 triệu won bảo hiểm cảnh 1) 1) Người lao động không Sau khi thanh tra lao động bỏ ngang, làm việc hơn 1 năm của Bộ lao động xác nhận Thủ tục thanh (trường hợp thay đổi nơi làm tình trạng chậm lương toán việc hoặc xuất cảnh) - Yêu cầu chi trả bảo hiểm - Đơn yêu cầu bồi thường bảo - Giấy xác nhận chưa thanh hiểm toán tiền
  2. Phân loại Bảo hiểm hết hạn xuất cảnh Bảo hiểm tiền bảo chứng - Phô tô thẻ tài khoản ngân - Chi tiết báo cáo chậm hàng của chính người lao lương - Phô tô hộ chiếu hoặc thẻ - Phô tô thẻ tài khoản ngân đăng kí người nước ngoài hàng 2) Nếu người lao động bỏ ngang hoặc làm việc ít hơn 1 năm thì tiền bảo hiểm sẽ tự động được chuyển cho chủ sử dụng Căn cứ theo điều 23 Luật về Căn cứ theo điều 13 Luật về viêc làm đối với người lao Xử phạt việc làm đối với người lao động nước ngoài điều 23 và người không động nước ngoài và điều 21 điều 27 pháp lệnh thi hành, tham gia bảo pháp lệnh thi hành, người người không tham gia bảo hiểm không tham gia bảo hiểm phải hiểm phải nộp phạt dưới 5 nộp tiền phạt dưới 5 triệu won triệu won • Người lao động tham gia bảo hiểm o Phân loại Bảo hiểm chi phí về nước Bảo hiểm tai nạn rủi ro Dự phòng trường hợp chết, Mục đích bảo Tiết kiệm chi phí khi về tai nạn cho lao động nước hiểm nước ngoài ngoài các tai nạn nghề nghiệp Người tham Người lao động Người lao động gia bảo hiểm Người được Người lao động Người lao động bảo hiểm Thanh toán 1 lần (tùy theo Nộp tiền bảo 400 nghìn – 600 nghìn won, giới tính, tuổi tác, thời gian hiểm thanh toán 1 lần lưu trú) Thời hạn tham 80 ngày kể từ khi hợp đồng 15 ngày kể từ khi hợp đồng gia lao động có hiệu lực lao động có hiệu lực Trường hợp chết, tai nạn Nội dung bảo không phải tai nạn nghề hiểm/ Trường Chi trả cho người lao động nghiệp hợp yêu cầu khi xuất cảnh (trừ trường - Bị thương : tối đa 30 triệu bổi thường bảo hợp xuất cảnh tạm thời) won hiểm - Bệnh tật : Tối đa 1500 triệu won
  3. Phân loại Bảo hiểm chi phí về nước Bảo hiểm tai nạn rủi ro - Đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm - Trường hợp tai nạn : Giấy Sau khi Trung tâm hỗ trợ chúng nhận y tế tuyển dụng Bộ lao động cấp - Trường hợp chết : Giấy giấy xác nhận lịch trình chứng nhận tử vong xuất cảnh - Xác nhận của gia đình - Đơn yêu cầu bồi thường Thủ tục thanh (trường hợp tử vong) bảo hiểm toán - Chứng nhận của gia đình - Phô tô thẻ tài khoản ngân (Đại sứ quán công chứng) hàng của chính người lao - Giấy ủy quyền (Trường hợp động tử vong) - Phô tô hộ chiếu hoặc thẻ - Phô tô hộ chiếu hoặc thẻ đăng kí người nước ngoài đăng kí người nước ngoài - Phô tô thẻ tài khoản ngân hàng Theo điều 15 Luật về việc Theo điều 23 Luật về việc làm đối với người lao động làm đối với lao động nước Xử phạt người nước ngoài và điều 22 pháp ngoài, và điều 28 pháp lệnh không tham gia lệnh thi hành, người không thi hành, người không tham bảo hiểm tham gia phải nộp phạt dưới gia bảo hiểm phải nộp phạt 1 triệu won dưới 5 triệu won Hướng dẫn về từng loại bảo hiểm Bảo hiểm hết hạn xuất cảnh (Departure Guarantee Insurance)(Chủ sử dụng tham gia bảo hiểm) Bảo hiểm tiết kiệm tiền lương hưu hàng tháng theo tiêu chuẩn tiền lương ghi trong hợp đồng, (thủ tục giải quyết thôi việc) tiền lương hưu – tiền bảo hiểm = tiền chênh lệnh • Đối tượng tham gia o Chủ sử dụng tuyển dụng lao động nước ngoài còn thời hạn làm việc hơn 1 năm, có nhiều hơn 5 lao động thường xuyên (trừ những doanh nghiệp liên quan đến xây dựng sử dụng các phương pháp tuyển dụng đặc biệt) • Thời hạn tham gia o Trong vòng 15 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực • Hồ sơ tham gia
  4. o 1 bản hợp đồng bảo hiểm, 1 mẫu đơn rút tiền tự động, 1 bản sao thẻ tài khoản ngân hàng (đứng tên người lao động hay chủ sử dụng) • Hoàn lại (Chủ sử dụng) o Trường hợp người lao động bỏ ngang hoặc làm việc ít hơn 1 năm Chủ sử dụng nộp cho Trung tâm an ninh việc làm giấy khai báo thay đổi tuyển dụng lao động nước ngoài Nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho công ty Bảo hiểm Samsung o Trường hợp xuất cảnh sau khi làm việc hơn 1 năm và không bỏ ngang: Người lao động nộp cho Trung tâm an ninh việc làm giấy khai báo dự định xuất cảnh → nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho công ty bảo hiểm Samsung o Trường hợp thay đổi nơi làm viêc sau khi làm việc hơn 1 năm: Người lao động nộp cho Trung tâm an ninh việc làm đơn đăng kí thay đổi nơi làm việc Nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho công ty bảo hiểm Samsung Bảo hiểm tiền bảo chứng (Guarantee Insurance)(Chủ sử dụng tham gia bảo hiểm) Bảo hiểm tiền lương chưa thanh toán đã được ghi trong hợp đồng lao động(giới hạn 2 triệu won) • Tố tụng hành chính khác biệt o Doanh nghiệp thuê ít hơn 300 lao động thường xuyên o Doanh ngiệp không áp dụng Luật bảo lãnh lương (Trừ những doanh nghiệp liên quan đến xây dựng áp dụng phương pháp tuyển dụng đặc biệt) • Thời hạn tham gia o Trong vòng 15 ngày tính từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực • Hồ sơ tham gia o 1bản Hồ sơ tham gia bảo hiểm cấp phép • Thanh toán cho người lao động nước ngoài o Xác nhận và thông báo về tình trạng chậm lương cho cơ quan quản lý lao động → hủy bỏ hợp đồng lao động do tình trạng chậm lương và thay đổi nơi làm việc → nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho công ty bảo hiểm Xêun→ Công ty bảo hiểm bồi thường • Hoàn lại (Chủ sử dụng) o Trong trường hợp giấy phép tuyển dụng hết hạn, người lao động xuất cảnh, bỏ ngang dù không bị chậm lương thì chủ sử dụng sẽ được hoàn lại tiền bảo hiểm chưa thông qua không bao gồm tiền bảo hiểm đã thông qua (hoặc phí bảo hiểm thấp nhất) trong phí bảo hiểm đã nộp
  5. Nộp đơn xin hoàn lại phí bảo hiểm, chứng minh thư nhân dân, đăng kí con dấu, giấy chứng nhận đăng kí con dấu, gửi yêu cầu cho chi nhánh của công ty bảo hiểm Seoul Bảo hiểm chi phí về nước (Return Cost Insurance)(Người lao động tham gia bảo hiểm) • Thời hạn tham gia o 80 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực • Phí bảo hiểm o (Loại 1) Trung Quốc, Philippin, Indonexia, Thái Lan, Việt Nam: 400 nghìn won o (Loại 2) Mông Cổ, Kyrgyzstan, các quốc gia khác : 500 nghìn won o (Loại 3) Sri Lanka : 600 nghìn uôn Phí bảo hiểm có thể thay đổi tùy theo giá vé máy bay • Thủ tục tham gia o Người lao động kí hợp đồng bảo hiểm chi phí về nước tại Trung tâm đào tạo việc làm o Nộp lệ phí bảo hiểm bằng số tài khoản ngân hàng được ghi trong hợp đồng bảo hiểm trong vòng 80 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực (ngày nhập cảnh) • Hồ sơ cần nộp o 1 bản sao của hợp đồng bảo hiểm (do Trung tâm đào tạo việc làm cấp) • Trường hợp chi trả bảo hiểm o Trường hợp xuất cảnh do hết thời hạn lưu trú o Trường hợp xuất cảnh trước khi hết hạn lưu trú vì lí do cá nhân (trừ trường hợp xuất cảnh tạm thời) o Trường hợp người lao động bỏ nơi làm việc, tự nguyện xuất cảnh hay bị bắt buộc xuất cảnh • Thủ tục chi trả o Trước khi xuất cảnh 1 tháng, người lao động phải nộp giấy khai báo lịch trình xuất cảnh cho Trung tâm an ninh việc làm o Nộp 1 bản Mẫu đơn xin yêu cầu bồi thường bảo hiểm, 1 bản sao thẻ tài khoản ngân hàng (của người lao động), 1 giấy chứng nhận căn cước cho công ty Bảo hiểm Samsung Bảo hiểm tai nạn rủi ro (Casualty Insurance) (Người lao động tham gia bảo hiểm) • Đối tượng tham gia
  6. o Người nhập cảnh theo chương trình làm việc không chuyên (E-9), hoặc người nhập cảnh theo chương trình làm việc khám phá (H-2) • Thời hạn tham gia o Trong vòng 15 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực • Nội dung bảo hiểm o Trường hợp người lao động chết hay bị bệnh, sẽ chi trả tiền bảo hiểm theo mức mà Bộ trưởng Bộ lao động đã thông báo • Thủ tục tham gia o Người lao động kí hợp đồng bảo hiểm tại Trung tâm đào tạo việc làm và nộp phí bảo hiểm (nộp 1 lần tiền bảo hiểm của cả 3 năm) • Khai báo thanh toán chi trả bảo hiểm o Trường hợp người lao động bị chết hay bị tai nạn, chủ sử dụng nộp giấy khai báo cho Trung tâm an ninh việc làm về việc thay đổi tuyển dụng lao động nước ngoài • Thủ tục thanh toán o Nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho công ty Bảo hiểm Samsung trong trường hợp người lao động bị chết, tai nan, bệnh tật o Những trường hợp chết không phải do tai nạn nghề nghiệp, yêu cầu công ty Bảo hiểm Samsung bồi thường (Gia đình nạn nhân có thể trực tiếp yêu cầu) • Hồ sơ cần nộp o 1 Đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm, 1 giấy chứng nhận căn cước, 1 bản sao thẻ tài khoản ngân hàng (đứng tên người lao động hay gia đình người lao động, giấy ủy quyền, giấy xác nhận của gia đình, giấy chứng nhận tử vong hay tai nạn…)
nguon tai.lieu . vn