Xem mẫu

MUÏC LUÏC Trang Môû ñaàu 5 Caøi ñaët ban ñaàu 6 Giöõ an toaøn cho maùy 7 Mode tính toaùn vaø caøi ñaët maùy 11 Nhaäp bieåu thöùc vaø giaù trò 15 Hieån thò keát quaû ôû daïng π, 2 23 Tính toaùn cô baûn 26 Söû duïng tính lieân tieáp trong pheùp tính 30 Söû duïng boä nhôù pheùp tính vaø xem laïi 31 Söû duïng boä nhôù maùy tính 32 Söû duïng chöùc naêng CALS 35 Söû duïng chöùc naêng SOLVE 37 Caùc pheùp tính haøm 40 Chuyeån ñoåi giaù trò hieån thò 49 Toaùn veà soá phöùc 51 Thoáng keâ 54 Toaùn trong heä ñeám cô soá N 65 Giaûi phöông trình 68 Ma traän 70 Baûng soá töø moät haøm 74 Toaùn Vectô 77 Haèng soá khoa hoïc 79 Thoâng tin kó thuaät 83 Naêng löôïng 92 Phuï luïc höôùng daãn 93 3 MÔÛ ÑAÀU Kí hieäu MATH chæ ñònh daïng toaùn. Kí hieäu LINE chæ ñònh daïng doøng ôû phaàn nhaäp, xuaát. Caùc phím aán ñöôïc ñaët trong oâ vuoâng Kí hieäu SHIFT , ALPHA chæ raèng phím naøy ñöôïc aán tröôùc phím chöùc naêng. Ví duï : laø chöùc naêng chính, aán tröïc tieáp maøu vaøng, aán sau D maøu ñoû aán sau Phím maøu tím (nhö i) aán tröïc tieáp trong chöông trình ñaõ goïi (nhö CMPLX ) Phím maøu xanh luïc ( nhö HEX ) aán tröïc tieáp trong chöông trình ñaõ goïi (nhö laø BASE – N). Caùc chöõ trong ngoaëc sau phím aán duøng ñeå giaûi thích yù nghóa cuûa phím Ví duï : ( ) 1 (sin−1) : coù yù nghóa laø aán ñeå goïi chöùc naêng (arcsin) Khi menu hieän leân, muoán choïn chöùc naêng naøo thì ta aán soá ghi tröôùc chöùc naêng aáy. 5 Ví duï : Trong menu SETUP (goïi baèng phím ) AÁn 3 ñeå choïn Deg hoaëc aán 2 ñeå choïn daïng doøng khi nhaäp, xuaát. Neáu aán tieáp phím ta ñöôïc trang menu keá Hai phím , laøm hieän caùc trang menu cuøng loaïi. Hoaït ñoäng cuûa con troû ñöôïc chæ ra bôûi ❄, S, W, ✠. U ✡ ☪ ✞ Höôùng daãn naøy chæ duøng muïc ñích minh hoïa, ñoâi khi coù khaùc ñoái vôùi töøng maùy treân thöïc teá. Noäi dung naøy coù theå thay ñoåi maø khoâng caàn baùo tröôùc. Trong baát kì tröôøng hôïp naøo coâng ti CASIO seõ khoâng chòu traùch nhieäm vôùi ai veà nhöõng toån thaát phaùt sinh bôûi vieäc mua hoaëc söû duïng saûn phaåm vaø taøi lieäu naøy. Vaø hôn theá nöõa, coâng ti CASIO seõ khoâng chòu traùch nhieäm veà baát kì khieáu naïi gì ñoái vôùi vieäc söû duïng taøi lieäu naøy bôûi moät beân khaùc. Söû duïng baûn phuï luïc rôøi Khi thaáy coù ghi chuù Phuï luïc thì phaûi xem theâm ôû baûng phuï luïc keøm höôùng daãn naøy. Ví duï khi thaáy “#021>” thì tra cöùu ôû muïc #021 cuûa phuï luïc. Deg : Chæ ñôn vò ño goùc laø ñoä. Rad : Chæ ñôn vò ño goùc laø radian. CAØI ÑAËT BAN ÑAÀU Phaûi thöïc hieän thao taùc sau ñeå caøi ban ñaàu (maëc ñònh) cho maùy : Phaûi aán nhö sau ñeå xoùa taát caû döõ lieäu nhôù hieän haønh. 9 (CLR) 3 (ALL) (Yes) Xem theâm phaàn caøi ñaët maùy ban ñaàu veà MODE (phaàn sau) Xem theâm veà soá nhôù (phaàn sau) 6 GIÖÕ AN TOAØN CHO MAÙY Phaûi ñoïc caùc ñieàu naøy tröôùc khi söû duïng maùy vaø giöõ laïi ñeå nghieân cöùu veà sau ! Caån thaän Daáu hieäu naøy thoâng baùo coù theå gaây toån thöông hoaëc hoûng maùy neáu khoâng chuù yù. Pin • Sau khi thaùo pin ra khoûi maùy, haõy caát vaøo nôi an toaøn, xa taàm tay treû em ñeå traùnh treû em nuoát phaûi. • Neáu treû em baát ngôø nuoát phaûi pin, haõy ñöa ngay ñeán baùc só. • Khoâng ñöôïc saïc pin laïi, haõy laáy pin ra khi bò yeáu. Khoâng ñöôïc boû pin vaøo choã noùng hay ñoát pin. • Söû duïng pin khoâng ñuùng caùch deã roø ræ vaø hö hoûng caùc vaät ñeå gaàn, coù theå gaây hoûa hoaïn hay thöông tích. • Luoân ñaët pin ñuùng cöïc khi laép vaøo maùy. • Chæ söû duïng ñuùng loaïi pin ghi trong höôùng daãn. Huûy maùy tính Khoâng ñöôïc huûy maùy tính baèng caùch ñoát boû vì khi laøm theá moät soá linh kieän coù theå gaây noå moät caùch baát ngôø taïo ruûi ro hoûa hoaïn vaø thöông tích. CAÅN THAÄN KHI SÖÛ DUÏNG • Luoân aán phím ON khi söû duïng maùy. • Thaäm chí khi maùy vaãn hoaït ñoäng bình thöôøng, haõy neân thay pin ít nhaát 2 naêm moät laàn. Pin cheát coù theå roø ræ gaây hö hoûng vaø tính toaùn sai. Khoâng ñöôïc ñeå pin heát naêng löôïng trong maùy. 7 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn