Xem mẫu

  1. Hư ng d n s d ng và b o qu n máy nh KTS
  2. M T S NÚT CH C NĂNG CƠ B N C AMÁY NH K THU T S * CÁC CH Đ CH P AUTO : (Automatic): T đ ng – máy s t đ ng đi u ch nh l y nét, cân b ng tr ng, t c đ tr p màn hình, t đ ng t t hay b t đèn Flash…( Đây là ch đ thư ng dùng cho dòng máy du l ch). Av: (Aperture Value):Ưu tiên đ m - có th đi u ch nh đư c đ m c a ng kính (s d ng trong môi trư ng thi u sáng) Tv: (Shutter Speed):Ưu tiên màn tr p – có th đi u ch nh đư c t c đ màn tr p. M: (Manual): Ch đ ch p ch nh tay: cân b ng tr ng, đ nh y sáng ISO, m c đèn Flash, kh u đ m … P: (Programme): l p trình AF: (Stitch Assist): H tr n i nh (Panorama): ghép nh. Movies: Quay phim video. Play Mode: ch d xem l i nh và video. SCN: Scence - Ch đ c nh đ c bi t. - Night Scence: c nh đêm trong đi u ki n thi u ánh sáng. - Portrait: Ch p chân dung.
  3. - Landscape: ch p phong nh, ngoài tr i. - Sport: Ch p th thao. - Under water: Ch p dư i nư c( ph i có v nh a b c máy – không bao g m theo máy). - Fireworks: Ch p c nh pháo hoa. - Indoor: Ch p trong nhà. *T TB TM TS CH C NĂNG. Macro: T t ch đ ch p c n c nh: ch p văn b n, ch p v t th g n. Lưu ý: khi ch p c n c nh ph i t t đèn flash, ch đ tiêu c đ v wide (không zoom). Flash: T t b t đèn flash: đèn luôn b t, đèn t đ ng, đèn ch ng m t đ , đèn t t. Continues: Ch p liên ti p( s d ng trong ch đ th thao ho c kids & pet). SelfTime: T t b t ch đ ch p h n gi (10s, 2s, ho c t đ t th i gian) Erase/ Delete: Xoá nh và video. Func/ Set: ch đ ch p ho c quay video, nh n nút Func/set đ cài đ t ch t lư ng nh, video, và c nh, video. ch đ xem l i
  4. nh n Func/ set có ch c năng xác nh n hành đ ng gi ng như phím enter c a bàn phím máy tính. * TRÌNH T XOÁ FILE NH, FILE VIDEO + Xoá m t b c nh ho c m t file video: -chuy n sang ch đ PLAYMODE, ch n file c n xoá, nh n phím có bi u tư ng thùng rác: Erase/ Delete. ch n Erase r i nh n ok (nút Func/set) xác nh n vi c xoá nh…. HƯ NG D N B O QU N VÀ S D NG MÁY QUAY – MÁY NH KTS. - Tránh cho máy thay đ i nhi t đ đ t ng t. - Không lưu c t máy nơi có đ m cao (Ngăn t , ngăn qu n áo, phòng l nh…), nóng rung hay va ch m. - Trong trư ng h p s d ng môi trư ng có hơi nư c cao (bãi bi n, thác nư c, băng đăng..), sau khi s d ng nên đưa đi b o trì máy. - Không đư c quay phim, ch p nh tr c di n v i ngu n ánh sáng m nh ho c v i m t tr i (CCD s b h ng – máy s không đư c b o hành). - V i đi u ki n khí h u nhi t đ i có đ m cao c a Vi t Nam, nên có lo i t ch ng m, m c (ho c gói hút m) đ b o qu n máy.
  5. - N u không có nhu c u s d ng thư ng xuyên, hàng tháng quý khách nên l y máy ra đ nơi khô, thoáng kho ng 30 phút và v n hành 10 phút, v sinh máy…nh m gi m b t lư ng hơi nư c tích t trong máy.) LƯU Ý KHI K T N I V IMÁY TÍNH. Đ i v i t t c các thi t b đi n t cao c p c m tay) - Khi k t n i máy tính, tránh c m c ng USB phía trư c case máy . d d n đ n hi n tư ng máy tính không nh n di n đư c máy nh, máy quay,…ho c cháy h ng. Quý khách nên lưu ý luôn luôn c m c ng USB phía sau máy tính. - Khi ng ng k t n i máy tính nên th c hi n đúng thao tác thoát an toàn ( vào Safely Remove Hardware, ch n thi t b và nh n stop đ t t thi t b ). Trong Windows XP, quý khách ph i đóng các trương trình đang làm vi c v i các thư m c trong th nh hay b nh trong đ i v i máy nghe nh c MP3…trư c thì m i có th t t đư c thi t b . N u không đúng thao tác có th d n đ n m t d li u hay h ng thi t b. - Không dùng máy tính đ FOMAT th nh (Memory card). Phòng k thu t Digi4u - Hà N i. Chăm sóc và b o qu n máy nh s
  6. Khi đã s h u m t thi t b vô cùng h u d ng như máy nh s , b n cũng nên tham kh o nh ng phương pháp chăm chút, b o qu n làm tăng tu i th cho công c này. Cũng như nh ng thi t b đi n t khác, ngư i s d ng máy nh không nên b t lên, t t đi liên t c. V i máy nh s làm như v y d b h ng b c m bi n ho c cháy màn hình. S d ng đúng quy cách làm tăng s c m nh cho máy nh s . Trong quá trình ch p, không nên b m liên t c nhi u l n d gây h i cho máy, màn hình cũng vì th d b nh hư ng và có th tr c tr c b t c lúc nào. Không nên dùng máy nh k thu t s nh ng nơi có đ m cao, ho c dùng xong thì ph i đem s y ngay và cho vào h p ch ng m. Đ c bi t không nên cho camera vào t qu n áo vì đó là nơi có nhi u hơi nư c d làm m máy nh. Nơi c t gi máy nh s cũng tránh môi trư ng có đ m cao. Trư ng h p khi máy nh v a dính nư c mưa, b n nên dùng máy s y tóc v i kho ng cách t i thi u t 40 cm vì đ g n s quá nóng không t t cho linh ki n đi n t bên trong. Đ b o qu n máy nh m t cách t t hơn khi không dùng đ n, b n nên mua h p đ ng máy các hi u bán máy nh.
  7. Các h p này thư ng làm b ng nh a trong và kín, bên trong có s n các gói thu c ch ng m. N u có đi u ki n hơn b n có th mua t đ ng thi t b s có ngu n đi n s y. B o qu n b ng cách đ thi t b trong t ch ng m, là phương pháp có v khoa h c nh t, vì có đ ng h đo và nguyên l ý h at đ ng rõ ràng, giá thành c a t t 100USD đ n vài trăm USD. Đơn gi n hơn, b n có th áp d ng bi n pháp b o qu n mang tính truy n th ng hơn b ng cách cho thi t b vào thùng kín có g o rang bên trong, g o rang lên s khô và háo nư c nên s hút h t hơi m trong thi t b , phương pháp này cũng tương t phương pháp dùng h t hút m. ng kính c a máy nh hay b m , có v t vân tay ho c b i. Đ ng lo l ng, b n c ch p bình thư ng, b i không nh hư ng nhi u đ n ch t lư ng hình nh. Khi lau, cách t t nh t b n nên mua b gi y lau ng kính chuyên d ng t i các c a hàng nh, g m nư c r a, gi y lau,bình x t b i. Đ quá trình lau ng kính không b xư c, trư c h t b n hãy bơm s ch b i th t m nh b ng qu x t. Sau đó nh d u lau, thoa đ u trên m t ng kính, dùng gi y lau di theo đư ng tròn t trong ra ngoài nhi u l n cho đ n khi khô. Thao tác cu i cùng là x t b i l n n a đ các m u v n c a gi y bay đi. Tuy nhiên, b n không nên l m d ng vi c lau r a ng kính này nhi u l n vì s không t t cho ch t lư ng nh.
  8. Đ i v i pin c a máy nh, b n hoàn toàn có th áp d ng các bi n pháp b o qu n pin dùng cho ĐTDĐ và laptop như n p pin đúng lúc hay tránh s c ch ng nhi u l n khi lư ng đi n v n còn làm pin d b chai. Ngu n pin t t không ch giúp cho đ b n c a nó cao hơn mà máy nh ho t đ ng cũng đư c n đ nh.
nguon tai.lieu . vn