Xem mẫu

 1. Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 84-8-35496492 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG TRUÙT DÖÕ LIEÄU TÖØ MAÙY GPS SANG MAÙY TÍNH Böôùc 1: - Caøi phaàn meàm Mapsource töø ñóa CD vaøo maùy tính. Böôùc 2: - Môû maùy GPS, gaén caùp truyeàn döõ lieäu vaøo maùy GPS vaø maùy tính. - Khôûi ñoäng phaàn meàm Mapsource, ta coù maøn hình sau: - Choïn menu Transfer treân maøn hình Mapsource - Choïn Receive From Device, xuaát hieän maøn hình sau: 1/18
 2. Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 84-8-35496492 - Neáu oâ Device chöa saùng leân vaø chöa hieån thò model cuûa thieát bò treân ñoù, thì coù nghóa laø maùy tính vaø maùy GPS chöa keát noái vôùi nhau, ta laøm nhö sau: o Töø maøn hình Windows choïn Start o Choïn Settings o Choïn Control Panel o Choïn muïc Add Hardware, xuaát hieän maøn hình sau: o Choïn Next 2/18
 3. Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 84-8-35496492 o Choïn Yes, I have … o Choïn Garmin Device o Choïn Next, xuaát hieän maøn hình 3/18
 4. Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 84-8-35496492 o Choïn Finish, keát thuùc vieäc caøi ñaët maùy tính hieåu thieát bò GPS Garmin. Böôùc 3: - Khôûi ñoäng laïi maùy tính. - Khôûi ñoäng phaàn meàm MapSource - Choïn menu Transfer treân maøn hình Mapsource - Choïn Receive From Device, xuaát hieän maøn hình sau: - Neáu oâ Devive khoâng hieån thò model maùy thì ta caém ñaàu USB treân sôïi caùp vaøo coång USB treân maùy tính (Phaûi ñaûm baûo raèng coång USB treân maùy tính 4/18
 5. Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 84-8-35496492 coøn söû duïng ñöôïc). - Thanh Status Bar cuûa maùy GPS: - Khi thanh Status Bar xuaát hieän bieåu töôïng sau: thì luùc ñoù maùy tính ñaõ hieåu thieát bò GPS, neáu maùy GPS khoâng xuaát xuaát hieän bieåu töôïng naøy thì ñoåi coång USB khaùc hoaëc ñoåi sang maùy tính khaùc cho ñeán khi xuaát hieän bieåu töôïng naøy. Böôùc 4: - Khi maùy tính ñaõ hieåu thieát bò GPS vaø xuaát hieän cöûa soå sau: - Ta ñaùnh daáu vaøo moät trong nhöõng oâ döõ lieäu muoán truyeàn töø maùy GPS sang maùy tính: Maps (Baûn ñoà), Routes (Chæ ñöôøng), Waypoints (Ñieåm löu toaï ñoä), Tracks (Ño track log) ñeå chuyeån caùc döõ lieäu naøy sang maùy tính. - Choïn Receive, xuaát hieän thoâng baùo sau: - 5/18
 6. Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 84-8-35496492 - Maùy GPS seõ töï ñoäng taét khi döõ lieäu ñaõ ñöôïc chuyeån xong. - Choïn OK, keát thuùc vieäc truyeàn döõ lieäu. Böôùc 5: Caøi ñaët thoâng soá treân phaàn meàm Mapsource: - Töø maøn hình Mapsource, choïn Edit, choïn Preferences … 6/18
 7. Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 84-8-35496492 - Xuaát hieän maøn hình sau: - Choïn Unit ñeå caøi ñaët ñôn vò ño. - Choïn Position ñeå choïn caùch theå hieän toaï ñoä ñieåm theo kinh ñoä, vó ñoä hoaëc 7/18
 8. Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 84-8-35496492 toaï ñoä UTM (met) hoaëc VN2000. - Caøi ñaët thoâng soá VN2000 cho baûn ñoà TP. Hoà Chí Minh: o Khôûi ñoäng chöông trình Mapsource o Choïn menu Edit\ choïn Preferences o Choïn Possition o Trong oâ Grid ta choïn: User Defined Grid o Click chuoät vaøo oâ Properties vaø nhaäp caùc thoâng soá sau: 8/18
 9. Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 84-8-35496492 o Trong oâ Datum ta choïn: User Defined Datum o Click chuoät vaøo oâ Properties vaø nhaäp caùc thoâng soá sau: Böôùc 6: Löu döõ lieäu treân maùy tính: - Töø maøn hình Mapsource choïn menu File, choïn Save as… xuaát hieän cöûa soå sau: 9/18
 10. Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 84-8-35496492 - Ñaët teân file cho döõ lieäu caàn löu treân maùy tính. - Choïn kieåu döõ lieäu ñeå löu (Save as type): o MPS Files (*.mps): Döõ lieäu ñöôïc chaïy treân phaàn meàm Mapsource. o DXF (*.dxf): Döõ lieäu ñöôïc chaïy treân phaàn meàm AutoCad hoaëc xuaát döõ lieäu sang phaàn meàm MapInfo. o TXT (*.txt): Döõ lieäu ñöôïc môû töø Notepad hoaëc Excel./. CHUYEÅN DÖÕ LIEÄU TÖØ FILE *.TXT HOAËC *.DXF SANG MAPINFO I./ Döõ lieäu töø file *.dxf: Chuù yù: Tröôùc khi chuyeån file döõ lieäu *.dxf sang döõ lieäu Mapinfo thì file *.dxf naøy khoâng ñöôïc môû bôûi baát kyø chöông trình naøo. - Khôûi ñoäng phaàn meàm Mapinfo - Choïn menu Table\ choïn Import seõ xuaát hieän cöûa soå sau: 10/18
 11. Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 84-8-35496492 - Choïn file *.dxf muoán xuaát sang Mapinfo seõ xuaát hieän maøn hình sau: - - Trong oâ DXF Layers to Import xuaát hieän caùc loaïi döõ lieäu muoán xuaát sang Mapinfo, choïn taát caû hoaëc choïn moät phaàn döõ lieäu muoán xuaát sang Mapinfo. - Choïn oâ Projection ñeå choïn löôùi chieáu baûn ñoà muoán taïo. (Neáu ñaõ coù döõ lieäu baûn ñoà cuõ ta choïn löôùi chieáu baûn ñoà muoán taïo cuøng vôùi löôùi chieáu cuûa baûn ñoà cuõ (baûn ñoà neàn)). - Maøn hình seõ xuaát hieän caùc cöûa soå sau: 11/18
 12. Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 84-8-35496492 - Choïn OK cho taát caû caùc maøn hình treân, sau ñoù choïn OK ôû maøn hình sau: 12/18
 13. Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 84-8-35496492 - Ñaët teân file cho lôùp döõ lieäu Mapinfo muoán taïo. II./ Döõ lieäu töø file *.txt: Böôùc 1: - Môû file döõ lieäu baèng phaàn meàm Excel 13/18
 14. Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 84-8-35496492 - Sau ñoù ta xöû lyù döõ lieäu ñeå ñöa caáu truùc file veà nhö sau: - Löu file döõ lieäu laïi theo kieåu *.xls 14/18
 15. Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 84-8-35496492 Böôùc 2: - Khôûi ñoäng phaàn meàm MapInfo Choïn menu File / Open / Chọn file: Test.xls sau đó chọn nút Open 15/18
 16. Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 84-8-35496492 - Xuất hiện maøn hình nhö sau: - Choïn OK 16/18
 17. Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 84-8-35496492 - Chọn menu Table / Create Points - Chọn Projection để chọn hệ bản đồ cho table Test. - Các dòng Get X, Get Y chọn tọa độ XY cho tọa độ của điểm. - Chọn OK - Chọn menu File / Open / chọn table: Test.tab 17/18
 18. Công ty Viễn Tin Nam Long – Tel: 84-8-35496492 18/18
nguon tai.lieu . vn