Xem mẫu

 1. Bé GTVT VKH&CN GTVT VKH&CN GTVT VKH&CN GTVT Bé GTVT Bé GTVT Bé giao th«ng vËn t¶i ViÖn Khoa Häc vµ C«ng NghÖ GTVT 1252-§−êng L¸ng - §èng §a – Hµ Néi ®Ò tµI ®éc lËp cÊp nhµ n−íc nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o mét sè thiÕt bÞ chuyªn dïng phôc vô söa ch÷a n©ng cÊp cÇu bª t«ng ë viÖt nam m· sè ®t®l 2003/04 B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc vµ c«ng nghÖ Néi dung 2. §Ò môc: H−íng dÉn sö dông thiÕt bÞ ®ång bé n©ng dÇm thay gèi cÇu Chñ nhiÖm ®Ò tµi: TS. NguyÔn Xu©n Khang Th− ký ®Ò tµi: TS. NguyÔn V¨n ThÞnh Chñ tr× néi dung 2 TS. NguyÔn Xu©n Khang Chñ tr× ®Ò môc: ThS. NguyÔn Huy TiÕn Hµ Néi, 2004
 2. Bé giao th«ng vËn t¶i ViÖn Khoa Häc vµ C«ng NghÖ GTVT 1252-§−êng L¸ng - §èng §a – Hµ Néi ®Ò tµI ®éc lËp cÊp nhµ n−íc nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o mét sè thiÕt bÞ chuyªn dïng phôc vô söa ch÷a n©ng cÊp cÇu bª t«ng ë viÖt nam m· sè ®t®l 2003/04 B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc vµ c«ng nghÖ Néi dung 2. §Ò môc: H−íng dÉn sö dông thiÕt bÞ ®ång bé n©ng dÇm thay gèi cÇu Chñ nhiÖm ®Ò tµi: TS. NguyÔn Xu©n Khang Th− ký ®Ò tµi: TS. NguyÔn V¨n ThÞnh Chñ tr× néi dung 2 TS. NguyÔn Xu©n Khang Chñ tr× ®Ò môc: ThS. NguyÔn Huy TiÕn Hµ Néi, 2004 1
 3. Danh s¸ch nh÷ng ng−êi tham gia thùc hiÖn ®Ò môc Chøc C¬ quan TT Hä vµ tªn Häc vÞ Chøc vô danh c«ng t¸c 1 L©m H÷u §¾c KS Phã ViÖn tr−ëng Chñ tr× 2 Bïi Xu©n Ngã TiÕn sü Tr−ëng phßng §Ò môc 3 Bïi Xu©n Häc Th¹c sü ViÖn KH vµ 4 NguyÔn ChÝ Minh Kü s− CN Giao 5 §inh Träng Th©n Kü s− Nghiªn cøu viªn Th«ng VËn T¶i Tham gia 6 Lª Nguyªn Hoµng Kü s− 7 §inh TiÕn Khiªm Kü s− 8 Lª Quý Thuû TiÕn sü Phã Ban ChÊt Chñ tr× Côc §¨ng l−îng MTC Néi dung 4 KiÓm VN Chñ nhiÖm bé Tr−êng §¹i Chñ tr× 9 Vò Liªm ChÝnh PGS, TS m«n M¸y x©y häc X©y dùng §Ò môc dùng Hµ Néi 2
 4. Môc lôc Môc Trang 1. qui ®Þnh chung .............................................................................................................. 4 1.1. Qui ®Þnh chung ............................................................................................................. 4 1.2. Ph¹m vi sö dông cña thiÕt bÞ......................................................................................... 4 1.3. C¸c côm bé phËn chñ yÕu vµ th«ng sè kü thuËt ........................................................... 5 2. C¸c trang thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn............................................................................... 7 2.1 S¬ ®å bè trÝ c¸c trang thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn...................................................................... 7 2.2 Chøc n¨ng vµ c¸ch vËn hµnh c¸c trang thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn........................................... 9 3. kiÓm tra tr−íc khi lµm viÖc............................................................................... 13 3.1. KiÓm tra tæng qu¸t thiÕt bÞ.......................................................................................... 13 3.2. KiÓm tra møc dÇu thñy lùc. ........................................................................................ 13 3.3. KiÓm tra vÞ trÝ ®Æt kÝch................................................................................................ 14 4 VËn hµnh thiÕt bÞ n©ng dÇm ............................................................................... 15 4.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ. ...................................................................................................... 15 4.2. Bè trÝ kÝch ................................................................................................................... 15 4.3. VËn hµnh thiÕt bÞ ®Ó n©ng dÇm................................................................................... 16 4.4. VËn hµnh thiÕt bÞ ®Ó h¹ dÇm....................................................................................... 17 5 b¶o d−ìng ®Þnh kú ................................................................................................... 18 5.1 Chó ý vÒ an toµn. ........................................................................................................ 18 5.2. C¸c chó ý kh¸c............................................................................................................ 18 5.3. Thay thÕ ®Þnh kú c¸c phô tïng an toµn....................................................................... 18 6. DÇu thñy lùc ............................................................................................................... 19 7. an toµn........................................................................................................................... 20 7.1. Kü thuËt an toµn chung............................................................................................... 20 7.2. An toµn tr−íc khi vËn hµnh ........................................................................................ 20 7.3. An toµn sau khi khëi ®éng thiÕt bÞ ............................................................................. 21 7.4. An toµn trong khi vËn hµnh ........................................................................................ 21 7.5. An toµn khi di chuyÓn thiÕt bÞ n©ng dÇm.................................................................... 22 7.6. An toµn khi l¾p r¸p vµ b¶o d−ìng thiÕt bÞ n©ng dÇm .................................................. 22 7.7. An toµn phßng ho¶...................................................................................................... 24 3
 5. 1. qui ®Þnh chung 1.1. Qui ®Þnh chung Tµi liÖu nµy h−íng dÉn tr×nh tù, ph−¬ng ph¸p vµ c¸ch thùc hiÖn c«ng viÖc vËn hµnh, b¶o qu¶n, b¶o d−ìng thiÕt bÞ ®ång bé n©ng dÇm thay gèi cÇu còng nh− c¸c nguyªn t¾c an toµn cho ng−êi vµ thiÕt bÞ. Tµi liÖu nµy kh«ng chØ cã t¸c dông gióp ng−êi vËn hµnh mµ cßn c¶ c¸c c¸n bé kü thuËt vµ qu¶n lý ®¹t ®−îc kÕt qu¶ c«ng viÖc tèi −u th«ng qua viÖc vËn hµnh vµ b¶o d−ìng thiÕt bÞ mét c¸ch an toµn, kinh tÕ vµ hiÖu qu¶. • Ph¶i ®äc kü vµ hiÓu toµn bé tµi liÖu nµy TR−íc khi vËn hµnh thiÕt bÞ. • Ng−êi vËn hµnh ph¶i th−êng xuyªn nghiªn cøu tµi liÖu nµy ®Ó cã thÓ thµnh thôc mäi thao t¸c còng nh− ghi nhí mäi qui ®Þnh vµ yªu cÇu ®· chØ ra. • ViÖc vËn hµnh, kiÓm tra vµ b¶o d−ìng thiÕt bÞ ph¶i ®−îc tiÕn hµnh mét c¸ch cÈn träng víi nguyªn t¾c an toµn lµ sè mét. • C¸c nguyªn t¾c vµ qui ®Þnh an toµn trong tµi liÖu nµy chØ lµ c¸c yªu cÇu vµ qui ®Þnh bæ sung vµo c¸c nguyªn t¾c vµ qui ®Þnh an toµn th«ng th−êng. 1.2. Ph¹m vi sö dông cña thiÕt bÞ Bªn c¹nh viÖc sö dông thiÕt bÞ ®ång bé n©ng dÇm thay gèi cÇu trong c¸c c«ng tr×nh n©ng cÊp vµ söa ch÷a cÇu, thiÕt bÞ nµy cßn ®−îc sö dông trong c¸c c«ng tr×nh vµ môc ®Ých kh¸c víi ®iÒu kiÖn c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt cña thiÕt bÞ phï hîp vµ ®¸p øng ®ùoc yªu cÇu cña c«ng tr×nh. D−íi ®©y liÖt kª mét sè øng dông ®iÓn h×nh cña thiÕt bÞ ®ång bé n©ng dÇm lµ: • N©ng dÇm b¶o d−ìng, söa ch÷a vµ thay gèi cÇu. • N©ng dÇm ®Ó n©ng cao cao ®é cña cÇu, t¨ng chiÒu cao th«ng thuyÒn, söa ch÷a ®Ønh, mè trô cÇu. • X©y dùng nhµ b»ng ph−¬ng ph¸p n©ng sµn • Xö lý lón nghiªng cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng • Söa ch÷a nhµ, n©ng nhµ lªn cao ®é míi 4
 6. 1.3. C¸c côm bé phËn chñ yÕu vµ th«ng sè kü thuËt 1 2 3 5 6 4 7 8 9 1: B¶ng t¸p l« ®iÒu khiÓn 2: §éng c¬ ®iÖn 3: §ång hå thñy lùc 4: Bé nguån thñy lùc 5: §−êng èng thñy lùc 6: KÝch n©ng 7: §Çu ®o chuyÓn vÞ 8: £ cu h·m 9: Van khãa t¶i H×nh 1.1: H×nh d¸ng vµ c¸c côm bé phËn c¬ b¶n cña thiÕt bÞ n©ng dÇm 5
 7. B¶ng 1.1: Th«ng sè kü thuËt thiÕt bÞ n©ng dÇm H¹ng môc §¬n vÞ Th«ng sè KiÓu ®iÒu khiÓn - C¸c thao t¸c ®−îc ®iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh PLC • Cho phÐp ®Æt tr−íc hµnh tr×nh n©ng • Theo dâi qu¸ tr×nh n©ng h¹ trªn mµn h×nh m¸y vi tÝnh • L−u tr÷ sè liÖu cho tõng c«ng tr×nh C«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn Hp 5 Van ph©n phèi thñy lùc - Ph©n phèi ®iÖn tõ, 2 vÞ trÝ, 2 cöa l−u th«ng, cã van khãa t¶i 2 chiÒu, ®iÖn 24 v«n Lùc n©ng lín nhÊt cña mét kÝch TÊn 100 Lùc n©ng lín nhÊt cña toµn bé hÖ 1000 thèng thiÕt bÞ Lo¹i kÝch - Lµm viÖc hai chiÒu - N©ng b»ng thñy lùc, håi b»ng lß xo. Cã ª cu h·m cÇn pÝt t«ng Chªnh lÖch cho phÐp cao ®é n©ng mm ≤ 2,0 gi÷a c¸c kÝch Hµnh tr×nh n©ng tèi ®a mm 80 Sè l−îng kÝch n©ng C¸i 10 ¸p suÊt lµm viÖc ®Þnh møc cña kÝch MPa 33 L−u l−îng tèi ®a cña b¬m thñy lùc l/ph 6,28 Tèc ®é n©ng dÇm mm/phót 10-20 6
 8. 2. C¸c trang thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn 2.1 S¬ ®å bè trÝ c¸c trang thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn Ng−êi vËn hµnh thiÕt bÞ n©ng dÇm ph¶i n¾m v÷ng c¸ch bè trÝ, c«ng dông c¸c c«ng t¸c, cÇn ®iÒu khiÓn vµ b¶ng t¸p l« ®iÒu khiÓn. H×nh vÏ 2.1 d−íi ®©y giíi thiÖu c¸ch bè trÝ phÝm bÊm, c«ng t¾c vµ c¸c ®Ìn b¸o trªn b¶ng t¸p l« diÒu khiÓn cña thiÕt bÞ n©ng dÇm ®ång bé.. B¶ng thuyÕt minh 2.1 cho ta thÊy chøc n¨ng cña c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn c¬ b¶n. 1 2 3 4 5 6 7 19 8 9 10 18 11 12 17 16 15 14 13 1: C«ng t¾c nguån 2 :C«ng t¾c më loa 3 : Mµn h×nh c¶m øng 4 : §Ìn b¸o lçi ®−êng truyÒn 5 : §Ìn b¸o ®ñ ¸p suÊt 6 : §Ìn b¸o sù cè 7 : §Ìn b¸o kÕt thóc c«ng viÖc 8 : C«ng t¾c khëi ®éng 9 : C«ng t¾c dõng 10 : C«ng t¾c xãa d÷ liÖu 11 : §Ìn b¸o hiÖu n©ng 12 : §Ìn b¸o hiÖu h¹ 13: C«ng t¾c ®iÒu khiÓn dõng kÝch theo chÕ ®é b»ng tay 14 : C«ng t¾c ®iÒu khiÓn kÝch n©ng theo chÕ ®é b»ng tay 15 : C«ng t¾c ®iÒu khiÓn kÝch h¹ theo chÕ ®é b»ng tay 16 : C«ng t¾c van ph©n phèi 17 : C«ng t¾c van gi÷ t¶i 18 : C«ng t¾c lùa chän chiÒu chuyÓn ®éng cña kÝch 19 : C«ng t¾c lùa chän chÕ ®é n©ng cña kÝch H×nh 3.1: B¶ng t¸p l« ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng dÇm 7
 9. B¶ng 2.1 : Chøc n¨ng mét sè bé phËn ®iÒu khiÓn chÝnh Stt Tªn gäi Chøc n¨ng 1 C«ng t¾c nguån BËt nguån cho b¶ng ®iÒu khiÓn 2 C«ng t¾c loa BËt hÖ thèng loa liªn l¹c néi bé 3 Mµn h×nh c¶m øng HiÓn thÞ vµ ®iÒu khiÓn c¸c th«ng sè ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ 4 §Ìn b¸o lçi ®−êng truyÒn Th«ng b¸o c¸c lçi thuéc vÒ ®−êng truyÒn d÷ liÖu 5 §Ìn b¸o ®ñ ¸p suÊt Th«ng b¸o t×nh tr¹ng ¸p suÊt cña hÖ thèng 6 §Ìn b¸o sù cè Th«ng b¸o sù cè cña hÖ thèng kÝch n©ng 7 §Ìn b¸o kÕt thóc c«ng viÖc Th«ng b¸o c«ng viÖc kÕt thóc 8 Nót khëi ®éng KÝch ho¹t hÖ thèng ho¹t ®éng khi lùa chän ë chÕ ®é tù ®éng 9 Nót dõng Dõng ho¹t ®éng cña hÖ thèng khi lùa chän ë chÕ ®é tù ®éng 10 Nót xãa Xãa mäi d÷ liÖu cµi ®Æt tr−íc ®ã 11 §Ìn b¸o hiÖu n©ng Th«ng b¸o kÝch ®ang trong hµnh tr×nh n©ng 12 §Ìn b¸o hiÖu h¹ Th«ng b¸o kÝch ®ang trong hµnh tr×nh h¹ 13 Nót ®iÒu khiÓn dõng kÝch Dõng kÝch t−¬ng øng khi hÖ thèng ®ang ho¹t theo chÕ ®é b»ng tay ®éng theo chÕ ®é b»ng tay 14 Nót ®iÒu khiÓn kÝch h¹ theo H¹ kÝch t−¬ng øng khi hÖ thèng ®ang ho¹t ®éng chÕ ®é b»ng tay theo chÕ ®é b»ng tay 15 Nót ®iÒu khiÓn kÝch n©ng N©ng kÝch t−¬ng øng khi hÖ thèng ®ang ho¹t theo chÕ ®é b»ng tay ®éng theo chÕ ®é b»ng tay 16 C«ng t¾c van ph©n phèi KÝch ho¹t c¸c van ph©n phèi ®iÖn tõ vÒ vÞ trÝ më hoÆc ®ãng 17 C«ng t¾c van gi÷ t¶i KÝch ho¹t c¸c van gi÷ t¶i ®iÖn tõ vÒ vÞ trÝ më hoÆc ®ãng 18 C«ng t¾c lùa chän chiÒu Lùa chän chiÒu chuyÓn ®éng cña hÖ thèng kÝch chuyÓn ®éng cña kÝch (N©ng-H¹) 19 C«ng t¾c lùa chän chÕ ®é Lùa chän chÕ ®é n©ng cña hÖ thèng kÝch (Tù n©ng cña kÝch ®éng - Tay) 8
 10. 2.2 Chøc n¨ng vµ c¸ch vËn hµnh c¸c trang thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn. [1] C«ng t¾c nguån: BËt c«ng t¸c nguån (Khi ®ã ®Ìn b¸o sÏ s¸ng) ®Ó cÊp ®iÖn cho hÖ thèng. [2] C«ng t¾c loa: BËt loa th«ng b¸o néi bé. C¸c th«ng b¸o sÏ tù ®éng ®−îc ®−a ra khi c«ng viÖc kÕt thóc hoÆc khi cã sù cè. [3] Mµn h×nh c¶m øng : mµn h×nh nµy sÏ s¸ng lªn vµ hiÓn thÞ c¸c th«ng sè ho¹t ®éng cña hÖ thèng khi lµm viÖc. Dïng ngãn tay ch¹m nhÑ vµo mµn h×nh ®Ó thay ®æi lùa chän c¸c th«ng sè cÇn xem hoÆc ®Ó thay ®æi th«ng sè lµm viÖc cÇn thiÕt §Æt chiÒu cao n©ng ®Þnh møc + BËt c«ng t¾c nguån lªn, mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ nh− h×nh 2.2 + Dïng ngãn tay ch¹m vµo « ch÷ “§Þnh møc”, mµn h×nh c¶m øng sÏ hiÓn thÞ nh− h×nh 2.3. Trªn mµn h×nh sÏ cã 10 H×nh 2.2: Mµn h×nh chÝnh « ®Ó nhËp sè liÖu chiÒu cao n©ng ®Þnh møc cho 10 kÝch. Gi¸ trÞ ban ®Çu khi ch−a ®Æt ®−îc mÆc ®Þnh lµ 0. + Dïng ngãn tay ch¹m vµo « sè liÖu cña kÝch thø nhÊt ®Ó ®Æt chiÒu cao n©ng ®Þnh møc cho kÝch 1. Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ nh− h×nh 2.4 H×nh 2.3: Mµn h×nh ®Æt ®Þnh møc + Sö dông c¸c sè trªn mµn h×nh ®Ó nhËp d÷ liÖu chiÒu cao n©ng ®Þnh møc cho kÝch (§¬n vÞ 0,1 mm) + Ên phÝm enter ®Ó l−u d÷ liÖu, ®ång thêi mµn h×nh sÏ quay trë vÒ d¹ng nh− hinh 2.5, kÕt thóc viÖc ®Æt chiÒu cao n©ng cho kÝch 1. H×nh 2.4: Mµn h×nh nhËp sè liÖu 9
 11. + TiÕp tôc lµm t−¬ng tù ®Ó ®Æt chiÒu cao n©ng cho tÊt c¶ c¸c kÝch. + Khi kÕt thóc viÖc ®Æt chiÒu cao n©ng cho kÝch cuèi cïng, Ên phÝm “OK” ®Ó kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Æt chiÒu cao n©ng. + Mµn h×nh sÏ quay trë l¹i mµn h×nh chÝnh nh− h×nh 2.2. H×nh 2.5: Mµn h×nh ®Æt ®Þnh Theo dâi qu¸ tr×nh n©ng møc + Tõ mµn h×nh chÝnh nh− h×nh 2.2, Ên vµo « cã ch÷ “§/K n©ng”. Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ nh− h×nh 2.6 + C¸c gi¸ trÞ sè liÖu trong tõng « lµ gi¸ trÞ cao ®é thùc tÕ cña kÝch t−¬ng øng t¹i thêi ®iÓm ®ã (§¬n vÞ 0,1 mm) + Khi kÝch ch−a n©ng, mäi gi¸ trÞ trong H×nh 3.6: Mµn h×nh theo dâi c¸c « ®−îc ®Æt ë gi¸ trÞ 0 qu¸ tr×nh n©ng Theo dâi qu¸ tr×nh h¹ + Tõ mµn h×nh chÝnh nh− h×nh 2.3 , Ên vµo « cã ch÷ “§/K h¹”. Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ nh− h×nh 2.7 + C¸c gi¸ trÞ sè liÖu trong tõng « lµ gi¸ trÞ cao ®é thùc tÕ cña kÝch t−¬ng øng t¹i thêi ®iÓm ®ã + Khi c¸c kÝch h¹ xuèng vÒ tíi vÞ trÝ H×nh 3.7: Mµn h×nh theo dâi ban ®Çu, mäi gi¸ trÞ trong c¸c « trë vÒ qu¸ tr×nh h¹ gi¸ trÞ 0 [4] §Ìn b¸o lçi ®−êng truyÒn: §Ìn sÏ bËt s¸ng khi cã lèi trong ®−êng truyÒn dÉn tÝn hiÖu. [5] §Ìn b¸o ®ñ ¸p suÊt: §Ìn sÏ bËt s¸ng khi ¸p suÊt trong hÖ thèng ®· ®ñ. 10
 12. [6] §Ìn b¸o sù cè: §Ìn sÏ bËt s¸ng khi cã sù cè trong qu¸ tr×nh n©ng nh− b¬m ho¹t ®éng nh−ng dÇm kh«ng ®−îc n©ng lªn. [7] §Ìn b¸o kÕt thóc c«ng viÖc: §Ìn sÏ bËt s¸ng khi qu¸ tr×nh n©ng hoÆc h¹ ®· hoµn thµnh theo ®óng c¸c gi¸ trÞ ®Þnh møc ®· ®Æt ban ®Çu. [8] C«ng t¾c khëi ®éng: Ên c«ng t¾c xuèng ®Ó khëi ®éng qu¸ tr×nh häat ®éng cña hÖ thèng thiÕt bÞ (ChØ cã t¸c dông khi hÖ thèng ®Æt ë chÕ ®é tù ®éng) [9] C«ng t¾c dõng: Ên c«ng t¾c xuèng ®Ó dõng qu¸ tr×nh häat ®éng cña hÖ thèng thiÕt bÞ (ChØ cã t¸c dông khi hÖ thèng ®Æt ë chÕ ®é tù ®éng) [10] C«ng t¾c xãa: Ên c«ng t¾c xuèng ®Ó xãa mäi d÷ liÖu trªn mµn h×nh c¶m øng [11] §Ìn b¸o hiÖu n©ng: Khi kÝch ®ang trong qu¸ tr×nh n©ng, ®Ìn t−¬ng øng cña kÝch ®ã sÏ s¸ng lªn. [12] §Ìn b¸o hiÖu h¹: Khi kÝch ®ang trong qu¸ tr×nh h¹, ®Ìn t−¬ng øng cña kÝch ®ã sÏ s¸ng lªn. [13] Nót ®iÒu khiÓn dõng kÝch theo chÕ ®é b»ng tay: Ên phÝm nµy xuèng ®Ò dõng kÝch l¹i. (C«ng t¾c nµy chØ cã t¸c dông khi hÖ thèng ho¹t ®éng ë chÕ ®é b»ng tay) [14] Nót ®iÒu khiÓn n©ng kÝch theo chÕ ®é b»ng tay: Ên phÝm nµy xuèng ®Ò n©ng kÝch t−¬ng øng lªn. (C«ng t¾c nµy chØ cã t¸c dông khi hÖ thèng ho¹t ®éng ë chÕ ®é b»ng tay) [15] Nót ®iÒu khiÓn h¹ kÝch theo chÕ ®é b»ng tay: Ên phÝm nµy xuèng ®Ò h¹ kÝch t−¬ng øng xuèng. (C«ng t¾c nµy chØ cã t¸c dông khi hÖ thèng ho¹t ®éng ë chÕ ®é b»ng tay) [16] C«ng t¾c van ph©n phèi: BËt c«ng t¾c nµy lªn, vÒ phÝa ch÷ “Më” ®Ó kÝch ho¹t van ph©n phèi vÒ vÞ trÝ më. Ng−îc l¹i, bËt c«ng t¾c nµy xuèng ®Ó van ph©n phèi vÒ vÞ trÝ ®ãng. C«ng t¾c van ph©n phèi (L−u ý: C«ng t¾c nµy van nµy chØ cã t¸c dông khi c«ng t¾c lùa chän chÕ 11
 13. ®é lµm viÖc cña hÖ thèng bËt vÒ phÝa “B»ng tay”). [17] C«ng t¾c van tæng: BËt c«ng t¾c nµy lªn, vÒ phÝa ch÷ “Më” ®Ó kÝch ho¹t van tæng vÒ vÞ trÝ më. Ng−îc l¹i, bËt c«ng t¾c nµy xuèng ®Ó van tæng vÒ vÞ trÝ ®ãng. (L−u ý: C«ng t¾c nµy C«ng t¾c van tæng van nµy chØ cã t¸c dông khi c«ng t¾c lùc chän chÕ ®é lµm viÖc cña hÖ thèng bËt vÒ phÝa “B»ng tay”). [18] C«ng t¾c lùa chän chiÒu chuyÓn ®éng cña kÝch: BËt c«ng t¾c nµy lªn, vÒ phÝa ch÷ “N©ng” ®Ó lùa chän chiÒu chuyÓn ®éng cña kÝch theo N©ng H¹ chiÒu n©ng. Ng−îc l¹i, bËt c«ng t¾c C«ng t¾c lùa chän chiÒu chuyÓn nµy xuèng vÒ phÝa ch÷ “H¹” ®Ó lùa ®éng cña kÝch chän chiÒu chuyÓn ®éng cña kÝch theo chiÒu h¹. [19] C«ng t¾c lùa chän chÕ ®é ho¹t ®éng cña hÖ thèng: BËt c«ng t¾c nµy lªn, vÒ phÝa ch÷ “Tù ®éng” ®Ó lùa chän chÕ ®é lµm viÖc cña hÖ thèng lµ tù ®éng. Ng−îc l¹i, bËt c«ng t¾c nµy Tù ®éng B»ng tay xuèng, vÒ phÝa ch÷ “b»ng tay” ®Ó C«ng t¾c lùa chän chÕ ®é ho¹t ®éng lùa chän chÕ ®é lµm viÖc cña hÖ cña hÖ thèng thèng lµ b»ng tay. 12
 14. 3. kiÓm tra tr−íc khi lµm viÖc 3.1. KiÓm tra tæng qu¸t thiÕt bÞ. KiÓm tra c¸c ®−êng èng thñy lùc , c¸c cót nèi vµ c¸c kÝch n©ng thñy lùc ®Ó ph¸t hiÖn c¸c chç ch¶y dÇu nÕu cã. KiÓm tra sù lµm viÖc cña c¸c ®Çu ®o chuyÓn vÞ. KiÓm tra c¸c cÇu ch× vµ c¸c ®Çu nèi cña d©y ®iÖn. SiÕt chÆt hoÆc c¾m chÆt c¸c KiÓm tra b¶ng t¸p l« vµ c¸c gi¾c nèi bÞ láng. ®Ìn b¸o BËt c«ng t¾c nguån cña b¶ng ®iÒu khiÓn, quan s¸t, kiÓm tra b¶ng t¸p l« vµ c¸c ®Ìn b¸o ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng bÊt th−êng nÕu cã. KiÓm tra vµ xoay thö c¸c ª cu h·m, ®¶m b¶o r»ng c¸c ª cu chuyÓn ®éng tr¬n tru trong suèt chiÒu dµi ren. KiÓm tra b»ng m¾t ®èi víi ®ång hå thñy lùc, ®¶m b¶o r»ng kim ®ang ë vÞ trÝ 0. KiÓm tra ª cu h·m 3.2. KiÓm tra møc dÇu thñy lùc. §iÒu khiÓn thu tÊt c¶ c¸c kÝch thñy lùc vÒ hÕt hµnh tr×nh. KiÓm tra dÇu thñy lùc b»ng c¸ch quan s¸t th−íc kiÓm tra. DÇu ph¶i n»m trong kho¶ng gi÷a hai v¹ch L vµ H, NÕu dÇu n»m d−íi v¹ch L, ph¶i bæ sung thªm. Mùc dÇu quan s¸t ®−îc cã thÓ thay ®æi tïy theo nhiÖt ®é. Cã thÓ tham kh¶o c¸c th«ng tin sau: - Khi nhiÖt ®é dÇu gÇn víi nhiÖt ®é bªn ngoµi (10-30oC), Mùc dÇu quan s¸t ®−îc sÏ gÇn víi v¹ch d−íi L. - Khi nhiÖt ®é dÇu gÇn víi nhiÖt ®é vËn hµnh th«ng th−êng (50-80oC), Mùc dÇu quan s¸t ®−îc sÏ gÇn víi v¹ch trªn H. 13
 15. H L KiÓm tra møc dÇu thñy lùc 3.3. KiÓm tra vÞ trÝ ®Æt kÝch. KiÓm tra vµ ®¶m b¶o ®é b»ng ph¼ng cña ®¸y dÇm cÇu t¹i vÞ trÝ tú kÝch KiÓm tra vµ ®¶m b¶o ®é b»ng ph¼ng cña vÞ trÝ ®Æt kÝch trªn xµ mò, mè, trô. 14
 16. 4 VËn hµnh thiÕt bÞ n©ng dÇm 4.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ. 1. TiÕn hµnh kiÓm tra toµn bé thiÕt bÞ. Chi tiÕt xem phÇn “ KiÓm tra tr−íc khi lµm viÖc” 2. B¶o ®¶m r»ng c¸c kÝch ®· ®−îc h¹ xuèng hÕt hµnh tr×nh. 3. TiÕn hµnh kiÓm tra vÞ trÝ ®Æt kÝch. Chi tiÕt xem phÇn “KiÓm tra vÞ trÝ ®Æt kÝch” 4.2. Bè trÝ kÝch 1. §−a tõng kÝch vµo vÞ trÝ ®Æt kÝch. 2. Nèi ®−êng èng thñy lùc tõ bé nguån tíi c¸c kÝch. KiÓm tra vµ lµm s¹ch bÒ mÆt trong c¸c ®Çu cót nèi nhanh tr−íc khi l¾p. §¶m b¶o r»ng c¸c ®−êng èng tíi c¸c kÝch kh«ng bÞ vÆn xo¾n 3. Khëi ®éng bé nguån, cho ch¹y kh«ng t¶i, kiÓm tra c¸c ®ång hå vµ c¸c ®Ìn b¸o. KiÓm tra c¸c ®Ìn b¸o tÝn hiÖu. KiÓm tra c¸c tiÕng ®éng hoÆc rung ®éng bÊt th−êng. NhiÖt ®é lµm viÖc lý t−ëng cña dÇu thñy lùc lµ trong kho¶ng 50-80oC. 4. L¾p c¸c ®Çu ®o chuyÓn vÞ vµo vÞ trÝ cña mèi kÝch t−¬ng øng VÞ trÝ l¾p ph¶i ®¶m b¶o kh«ng bÞ v−íng c¸c vËt thÓ kh¸c trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ChuyÓn vÞ ®−îc ®o trong qu¸ tr×nh n©ng dÇm lµ chuyÓn vÞ vÒ cao ®é cña dÇm so víi vÞ trÝ ban ®Çu L¾p ®Çu ®o chuyÓn vÞ (Kh«ng ®−îc dïng gi¸ trÞ chuyÓn vÞ cña kÝch) 5. Më c¸c van khãa t¶i t¹i mçi kÝch vÒ vÞ trÝ më. 6. BËt c«ng t¾c van tæng vÒ vÞ trÝ më 7. BËt c«ng t¾c van ph©n phèi vÒ vÞ trÝ më 8. BËt c«ng t¾c lùa chän chÕ ®é lµm viÖc vÒ chÕ ®é b»ng tay. 15
 17. 9. BËt c«ng t¾c lùa chän chiÒu chuyÓn ®éng vÒ vÞ trÝ n©ng. 10. Ên c¸c c«ng t¾c n©ng cho tõng kÝch chuyÓn ®éng theo chiÒu n©ng lªn ®Ó triÖt tiªu hÕt khe hë gi÷a kÝch t−¬ng øng ®ã vµ ®¸y dÇm. Khi ®· triÖt tiªu hÕt khe hë th× Ên c«ng t¾c dõng cña kÝch t−¬ng øng ®Ó dõng kÝch l¹i 11. Dõng bé nguån. 4.3. VËn hµnh thiÕt bÞ ®Ó n©ng dÇm. 1. Khëi ®éng bé nguån, quan s¸t vµ kiÓm tra c¸c ®ång hå vµ c¸c ®Ìn b¸o. KiÓm tra c¸c ®ång hå thñy lùc, KiÓm tra ®Ìn b¸o tÝn hiÖu. KiÓm tra c¸c tiÕng ®éng hoÆc rung ®éng bÊt th−êng. NhiÖt ®é lµm viÖc lý t−ëng cña dÇu thñy lùc lµ trong kho¶ng 50-80oC. 2. Ên c«ng t¾c “Xãa” trªn b¶ng t¸p l« ®iÒu khiÓn ®Ó ®Æt gi¸ trÞ “kh«ng” ban ®Çu cho c¸c kÝch 3. Sö dông phÝm ®iÒu khiÓn trªn mµn h×nh c¶m øng ®Ó ®Æt gi¸ trÞ ®Þnh møc chiÒu cao n©ng cho mçi kÝch (Kh«ng v−ît qu¸ 5 mm) 4. BËt c«ng t¾c ®iÒu khiÓn van ph©n phèi vÒ vÞ trÝ më C«ng t¾c xãa 5. BËt c«ng t¾c ®iÒu khiÓn van tæng vÒ vÞ trÝ më 6. Më c¸c van khãa t¶i t¹i mçi kÝch vÒ vÞ trÝ më 7. BËt c«ng t¾c lùa chän chÕ ®é lµm viÖc vÒ chÕ ®é tù ®éng. 8. BËt c«ng t¾c lùa chän chiÒu chuyÓn ®éng vÒ vÞ trÝ n©ng. 9. Ên c«ng t¾c khëi ®éng cho c¸c kÝch chuyÓn ®éng theo chiÒu n©ng lªn cho tíi khi hÖ thèng tù ®éng dõng l¹i khi ®¹t chiÒu cao ®· ®Þnh. 10. Xoay c¸c ª cu h·m xuèng s¸t mÆt kÝch 11. KiÓm tra thiÕt bÞ còng nh− dÇm cÇu ®Ó ph¸t hiÖn c¸c bÊt th−êng nÕu cã 16
 18. KiÓm tra c¸c®ång hå vµ ®Ìn b¸o tÝn hiÖu. KiÓm tra c¸c tiÕng ®éng hoÆc rung ®éng bÊt th−êng. KiÓm tra c¸c dÇm ®Ó ph¸t hiÖn c¸c bÊt th−êng nÕu cã 12. TiÕp tôc thùc hiÖn tõ b−íc 3 ®Õn b−íc 11 ®Ó n©ng dÇm lªn cho tíi khi ®¹t ®é cao yªu cÇu. 13. Khãa van khãa t¶i t¹i mçi kÝch. 14. Dõng b¬m. 4.4. VËn hµnh thiÕt bÞ ®Ó h¹ dÇm. 1. Cho toµn bé hÖ thèng kÝch n©ng lªn víi ®é cao lµ 2 mm b»ng c¸ch thùc hiÖn c¸c b−íc tõ b−íc 3 ®Õn b−íc 11 cña môc 4.3 2. Níi c¸c ª cu h·m ra, cho lªn b»ng mÆt víi mÆt ®Çu cña kÝch 3. Më c¸c van tæng t¹i mçi kÝch vÒ vÞ trÝ më 4. BËt c«ng t¾c lùa chän chÕ ®é lµm viÖc vÒ chÕ ®é tù ®éng. 5. BËt c«ng t¾c lùa chän chiÒu chuyÓn ®éng vÒ vÞ trÝ h¹. 6. Ên c«ng t¾c khëi ®éng cho c¸c kÝch chuyÓn ®éng theo chiÒu h¹ lªn cho tíi khi hÖ thèng tù ®éng dõng l¹i khi ®¹t gi¸ trÞ h¹ chiÒu cao ®· ®Þnh. 7. KiÓm tra thiÕt bÞ còng nh− dÇm cÇu ®Ó ph¸t hiÖn c¸c bÊt th−êng nÕu cã KiÓm tra c¸c®ång hå vµ ®Ìn b¸o tÝn hiÖu. KiÓm tra c¸c tiÕng ®éng hoÆc rung ®éng bÊt th−êng. KiÓm tra c¸c dÇm ®Ó ph¸t hiÖn c¸c bÊt th−êng nÕu cã 8. TiÕp tôc thùc hiÖn tõ b−íc 6 ®Õn b−íc 7 ®Ó h¹ dÇm lªn cho tíi khi c¸c kÝch rêi hÕt ra khái dÇm. 9. Dõng b¬m vµ ng¾t ®iÖn ra khái bé nguån thñy lùc. 17
 19. 5 b¶o d−ìng ®Þnh kú 5.1 Chó ý vÒ an toµn. • Lu«n mÆc quÇn ¸o b¶o hé thÝch hîp • §éi mò b¶o hé, ®i giµy, g¨ng tay b¶o hé vµ khi cÇn ph¶i ®eo kÝnh b¶o hé. • Kh«ng ®−îc lµm viÖc víi dÇu, mì t¹i n¬i cã ngän löa. • Kh«ng ®−îc lµm viÖc víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn khi tay hoÆc g¨ng tay ®ang −ít. • Trong qu¸ tr×nh b¶o d−ìng, kh«ng cho phÐp ng−êi kh«ng cã tr¸ch nhiÖm l¹i gÇn thiÕt bÞ. • Trõ tr−êng hîp thËt cÇn thiÕt, chØ ®−îc phÐp tiÕn hµnh b¶o d−ìng m¸y khi ®éng c¬ cña bé nguån ®· ngõng h¼n vµ ®· ng¾t ®iÖn ra khái nguån. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh b¶o d−ìng khi ®éng c¬ ®ang ch¹y th× ph¶i cã hai ng−êi, mét ng−êi thao t¸c ®iÒu khiÓn cßn ng−êi kia tiÕn hµnh b¶o d−ìng. • Khi tiÕn hµnh x¶ dÇu hoÆc ®æ dÇu ph¶i lu«n lu«n nhí x¶ ¸p suÊt tr−íc: • Kh«ng ®−îc dïng ngän löa thay cho ®Ìn ®Ó chiÕu s¸ng. 5.2. C¸c chó ý kh¸c. • Lµm nãng dÇu lªn tíi 30-40oC tr−íc khi thay dÇu. • Khi thay dÇu ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra ®Ó ph¸t hiÖn m¹t kim lo¹i nÕu cã trªn dÇu x¶ ra. 5.3. Thay thÕ ®Þnh kú c¸c phô tïng an toµn. C¸c phô tïng liÖt kª trong b¶ng d−íi ®©y cã t¸c dông rÊt lín ®Õn c«ng t¸c an toµn khi vËn hµnh vµ sö dông thiÕt bÞ. V× vËy chóng ph¶i ®−îc thay thÕ ®óng theo thêi gian ®Þnh kú ®· chØ ra trong b¶ng, cho dï ch−a cã hiÖn t−îng háng hãc x¶y ra víi chóng. Trong tr−êng hîp cã hiÖn t−îng h− háng x¶y ra víi chóng th× tiÕn hµnh thay ngay cho dï ch−a ®Õn thêi gian thay dù ®Þnh. B¶ng 5.1: C¸c phô tïng thay thÕ an toµn Sè tt Tªn phô tïng Chu kú thay 1 Gio¨ng, phít, cña kÝch thñy lùc 5 n¨m 2 §−êng èng thñy lùc 5 n¨m 18
 20. 6. DÇu thñy lùc DÇu thñy lùc dïng cho thiÕt bÞ ®ång bé n©ng dÇm thay gèi cÇu cã thÓ sö dông s¶n phÈm cña bÊt kú h·ng s¶n xuÊt dÇu cã tiÕng nµo trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn khi sö dông ph¶i ®Æc biÖt chó ý tíi viÖc lùa chän ®óng chñng lo¹i dÇu, phï hîp víi ®iÒu kiÖn m«i tr−êng n¬i thi c«ng. B¶ng 6.1 d−íi ®©y chØ ra c¸ch lùa chän lo¹i dÇu thñy lùc phï hîp cho thiÕt bÞ n©ng dÇm thay gèi cÇu theo hÖ thèng ph©n lo¹i dÇu theo ®é nhít SAE (Tiªu chuÈn cña hiÖp héi kü s− « t« Mü). B¶ng 6.2 liÖt kª c¸c lo¹i dÇu t−¬ng ®−¬ng cña mét sè h·ng s¶n xuÊt næi tiÕng trªn thÕ giíi B¶ng 6.1: Ph©n lo¹i dÇu thñy lùc theo ®é nhít SAE Bé phËn sö Lo¹i chÊt láng NhiÖt ®é m«i tr−êng dông -10 0 10 20 30 HÖ thèng thñy DÇu thñy lùc SAE 10W-30 lùc SAE 15W-40 SAE 10W B¶ng 6.2: ChuyÓn ®æi dÇu thñy lùc cña mét sè h·ng næi tiÕng trªn thÕ giíi Tªn h·ng Lo¹i dÇu BP Vanellus C3 CALTEX RPM delo 400 RPM delo 450 CASTROL Turbomax RX super CRD CHEVRON Delo 400 EXXON Essolube D3 Essolube XD3 Esso heavy duty Exxon heavy duty MOBIL Delvac 1300 Delvac super 10W-30, 15W-40 SHELL Rimula X TOTAL Rubia S RubiaX 19
nguon tai.lieu . vn