Xem mẫu

 1. SÁCH Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISIS
 2. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS . LÔØI MÔÛ ÑAÀU haøo möøng caùc baïn ñeán vôùi taøi lieäu “Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm ISIS 6 PROFESSIONAL moâ phoûng ñieän töû”. Quaù trình thieát keá maïch ñieän töû vôùi söï hoå trôï cuûa caùc phaàn meàm chuyeân duïng ñaõ vaø ñang thu huùt söï quan taâm cuûa nhieàu sinh vieân , giaùo vieân cuõng nhö caùc kyõ sö trong ngaønh. Trong quaù trình thieát keá maïch ñieän töû, neáu coù beân caïnh moät coâng cuï moâ phoûng ñeå thöïc hieän ngay nhöõng yù töôûng môùi thì baïn seõ tieát kieäm ñöôïc raát nhieàu thôøi gian ñeå duøng vaøo vieäc toái öu maïch ñieän cuûa mình. Treân cô sôû ñoù, ISIS ñaõ ra ñôøi, phaùt trieån treân 12 naêm nay bôûi Labcenter Electronics- moät coâng ty saûn xuaát phaàn meàm CAD cuûa Anh- vaø ñöôïc haøng nghìn ngöôøi söû duïng treân khaép theá giôùi. Vôùi ISIS chuùng ta coù theå moâ phoûng haàu heát caùc daïng maïch ñieän töû, vaø laàn ñaàu tieân ôû caùc chöông trình CAD, ISIS cho pheùp thieát keá hoaøn chænh moät heä thoáng Vi ñieàu khieån bao goàm toaøn boä maïch phaàn cöùng giao dieän beân ngoaøi, sau ñoù moâ phoûng söï töông taùc giöõa chuùng. ISIS coøn ñaët quan taâm ñeán vieäc thieát keá maïch in (Printed Circuit Board-PCB) vôùi söï hoå trôï keát xuaát maïch ñieän sang ARES hoaëc moät chöông trình CAD Layout khaùc ñeå veõ maïch in. Ñoái vôùi caùc sinh vieân môùi cuûa ngaønh ñieän töû, ISIS taïo moät söï haáp daãn baèng moät heä thoáng chöông trình ñaày ñuû coâng cuï maïnh meõ vaø ñaày maøu saéc, nhieàu phoâng chöõ. Keøm theo ñoù laø moät thö vieän caùc thieát keá maãu ña daïng theo thöù töï töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp ñeå caùc baïn tieáp tuïc phaùt trieån theo yù töôûng cuûa mình. Coù raát nhieàu tính naêng öu vieät, tuy nhieân ISIS ñoái vôùi nhieàu ngöôøi söû duïng ôû Vieät Nam vaãn coøn môùi meõ. Vôùi mong muoán giôùi thieäu ISIS ñeán caùc baïn moät caùch toång quaùt nhaát, nhoùm ñaõ choïn phaàn meàm naøy trong baøi baùo caùo moân hoïc “Giaûi tích maïch treân maùy vi tính” cuûa mình. Hy voïng seõ giuùp ñöôïc phaàn naøo trong quaù trình thieát keá maïch cuûa caùc baïn. Vaø taát nhieân do trình ñoä vaø kinh nghieäm coøn giôùi haïn neân chaéc chaén coù nhieàu thieáu soùt trong taäp taøi lieäu naøy, raát mong söï thoâng caûm cuûa caùc baïn. NHOÙM THÖÏC HIEÄN Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TP HCM-Thaùng 6 naêm 2006 - Trang 1-
 3. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS . LÔØI CAÛM ÔN Trong quaù trình thöïc hieän baøi baùo caùo naøy, nhoùm thöïc hieän ñaõ nhaän ñöôïc raát nhieàu goùp yù, ñaùnh giaù quyù baùu töø caùc baïn cuøng lôùp vaø ñaëc bieät töø giaùo vieân tröïc tieáp höôùng daãn thöïc hieän: ThS. Traàn Vaên Duõng. Töø ñoù nhoùm ñaõ coù söï ñieàu chænh, söûa chöûa taøi lieäu cho hôïp lyù hôn. Qua ñaây, nhoùm xin pheùp göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh nhaát ñeán Thaày vaø caùc baïn. Mong raèng taäp taøi lieäu naøy phaàn naøo ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu vaø mong moûi cuûa moïi ngöôøi. Vaø neáu coù cô hoäi, trong phaïm vi trình ñoä cuûa mình, nhoùm mong muoán seõ ñöôïc giôùi thieäu ñeán caùc baïn nhieàu phaàn meàm höõu ích vaø thuù vò khaùc. Nhoùm sinh vieân thöïc hieän:  Nguyeãn Quang Anh Tuù 03101314  Hoà Anh Tuaán 03101319  Phaïm Minh Tieán 03101288  Nguyeãn Duy Hieäu 03101097  Mai Khang Sinh 03101234 - Trang 2-
 4. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS . CAÙCH TOÅ CHÖÙC TAØI LIEÄU NAØY: Vôùi muïc ñích giôùi thieäu ISIS ñeán ngöôøi môùi baét ñaàu söû duïng, nhoùm thöïc hieän ñaõ choïn loïc nhöõng maïch ñieän cô baûn, deå hieåu nhaát qua ñoù neâu baät caùc tính naêng cuûa ISIS. Noäi dung taøi lieäu goàm coù caùc phaàn sau: Phaàn 1: Höôùng daãn caøi ñaët chöông trình. Phaàn 2: Giôùi thieäu toång quaùt chöông trình.  Giao dieän söû duïng.  Thö vieän vaø caùc coâng cuï ño ñaïc.  Ñieàu chænh thoâng soá moâ phoûng vaø söûa loåi. Phaàn 3: Moâ phoûng töông töï. Baøi 1 : Maïch dao ñoäng RLC Baøi 2 : Maïch Trigger Schmitt Phaàn 4: Moâ phoûng soá. Baøi 1 : Thí nghieäm veà coång AND Baøi 2 : Duøng coång NAND thieát keá EX-OR Baøi 3 : Ñeøn saùng daàn, taét daàn duøng voøng xoaén Baøi 4 : Maïch ñeám baát ñoàng boä Baøi 5: Giaûi maõ, hieån thò Led 7 ñoaïn Phaàn 5: Moâ phoûng vi ñieàu khieån. Giôùi Thieäu Ví duï: Maïch ñieàu khieån ñoäng cô böôùc Thö vieän ví duï cuûa ISIS Vôùi söï phaân coâng nhieäm vuï cuï theå nhö sau:  Nguyeãn Quang Anh Tuù : Phaàn 1 vaø phaàn 2.  Mai Khang Sinh : Phaàn 3.  Phaïm Minh Tieán: Baøi 1, 2, 3 phaàn 4.  Nguyeãn Duy Hieäu: Baøi 4, 5 phaàn 4.  Hoà Anh Tuaán: Phaàn 5. - Trang 3-
 5. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS . MUÏC LUÏC NOÄI DUNG TRANG Phaàn môû ñaàu 1 Phaàn 1: Caøi ñaët chöông trình. 5 Phaàn 2: Giôùi thieäu toång quaùt. 12 Khôûi ñoäng, giao dieän chöông trình 13 Caùc thao taùc laøm vieäc 16 Sử dụng thý viện 17 Tạo mạch tích hợp (mạch phụ-Sub Circuit) 21 Sử dụng coâng cuï ño ñaïc, hieån thò daïng soùng 25 Thieát laäp moät soá thoâng soá cô baûn 32 YÙ nghóa moät soá thoâng soá SPICE cuûa ISIS 34 Phaàn 3: Moâ phoûng töông töï. 38 Baøi 1 : Maïch dao ñoäng RLC 39 Baøi 2 : Maïch Trigger Schmitt 49 Phaàn 4: Moâ phoûng soá. 60 Baøi 1 : Thí nghieäm veà coång AND 61 Baøi 2 : Duøng coång NAND thieát keá EX-OR 66 Baøi 3 : Ñeøn saùng daàn, taét daàn duøng voøng xoaén 70 Baøi 4 : Maïch ñeám baát ñoàng boä 80 Baøi 5: Giaûi maõ, hieån thò Led 7 ñoaïn 91 Phaàn 5: Moâ phoûng vi ñieàu khieån. 100 Giôùi Thieäu 101 Ví duï: Maïch ñieàu khieån ñoäng cô böôùc 105 Thö vieän ví duï cuûa ISIS 111 - Trang 4-
 6. ISIS 6.1 Professional Caøi Ñaët SVTH: Nguyeãn Quang Anh Tuù
 7. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Trong thö muïc goác cuûa Proteus, baïn chuù yù file setup.exe vaø patchNoKey.exe. Ñeå caøi chöông trình, ta nhaáp ñoâi file Setup.exe Trình caøi ñaët seõ ñöôïc kích hoaït: Choïn Next ñeå tieáp tuïc sau lôøi chaøo möøng cuûa chöông trình : SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 6 -
 8. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Baïn haõy ñoïc baûn thoaû thuaän baûn quyeàn saûn phaåm vaø choïn Yes ôû cöûa soå License Agreement. Tieáp theo choïn Next ôû khung Product Licence Key. Ñaây laø trang hieån thò thoâng tin ñaêng kyù saûn phaåm nhöng do ñaây laø baûn Crack neân nhöõng thoâng tin naøy ñöôïc boû troáng. SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 7 -
 9. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Phaàn choïn thö muïc caøi ñaët hieän ra, baám Browse ñeå thay ñoåi thö muïc ñích cho quaù trình caøi ñaët. Neáu khoâng muoán thay ñoåi thì ta baám Next ñeå tieáp tuïc. Khi ñoù thö muïc caøi ñaët maëc ñònh seõ laø C:\ProgramFiles\LabcenterElectronic\Proteus 6 Professional: Trong cöûa soå Panel Select Components ñaùnh daáu vaøo 3 oâ choïn vaø baám Next. SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 8 -
 10. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Baûng Select Program Folder xuaát hieän, baïn ñaët teân thö muïc ISIS seõ xuaát hieän ôû Start Menu. Sau ñoù choïn Next ñeå tieáp tuïc. Chöông trình seõ thöïc hieän quaù trình caøi ñaët: SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 9 -
 11. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Cuoái cuøng, ta baám vaøo Finish ñeå keát thuùc quaù trình caøi ñaët. Caùc Shortcut kích hoaït chöông trình seõ coù treân Desktop vaø trong Start Menu\ Programs vôùi teân maø baïn ñaõ ñaët ôû treân. Ñeå thuaän tieän söû duïngchöông trình, baïn neân xem qua file Readme cuûa Proteus. Trong ñoù giôùi thieäu toång quaùt veà caùc tính naêng môùi nhaát cuûa phieân baûn 6.1 so vôùi caùc baûn tröôùc. SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 10 -
 12. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình Ñeå coù theå söû duïng ñöôïc chöông trình , ta caàn lieân heä vôùi Coâng ty Labcenter ñeå mua baûn quyeàn saûn phaåm qua Website www.labcenter.co.uk . Neáu khoâng baïn coù theå söû duïng file patchNoKey.exe coù trong boä saûn phaåm ñeå Crack chöông trình.(Chæ caàn chaïy file naøy vaø choïn Installer ôû baûng hieän ra). Tuy nhieân caàn chuù yù neáu baïn söû duïng phöông phaùp naøy thì baïn seõ khoâng theå caäp nhaät caùc linh kieän môùi cho ISIS töø Lapcenter ! SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 11 -
 13. ISIS 6.1 Professional Giôùi Thieäu Toång Quaùt SVTH: Nguyeãn Quang Anh Tuù
 14. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX /LØßMÕSÈRKGLÚØRKXVÐRL 7XEVX"%PP4VSKVEQW"4VSXIYW4VSJIWWMSREP"-7-74VSJIWWMSREP 'LÚØRK XVÐRL ÕÚØÓG OLØßM ÕSÈRK ZØÝM KMES HMIÈR RLÚ WEY 8LERL 8EÝG :YÓ 8LERL 8VÐRL µØR :YÜRK LMIÉR XLÖ 8LERL 'SÆRK 'YÓ :YÜRK PEÜQ ZMIÈG GLÑRL :YÜRK GLSÓR PÚÓE 'EÝG RYÝX QSÆ TLSßRK < 8SEÓ ÕSÈ GSR XV = 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK 
 15. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX +MESHMIÈRGLÚØRKXVÐRL E8LERLXVÐRLÕØR &ES KSÄQ GEÝG 1IRY UYIR XLYSÈG RLÚ *MPI :MI[ )HMX 8EGSÝ XLIÉ XLÚÓG LMIÈR LEÄYLIÅXGEÝGPIÈRLGYßE-7-7XEÓMÕEÆ]
 16. XVÚÜGEÝGPIÈRLGYßEXLERLGSÆRKGYÓ F8LERLXEÝGZYÓ 'LÚÝEQSÈXWSÅPIÈRLGYßEXLERLXVÐRLÕØRØßHEÓRK7LSVXGYXRLÚ2I[7EZI3TIR ZEÜGEÝGRYÝXWEY 0EÜQXÚØM QEÜRLÐRLZEÜGEÝGGLÊRLWÚßE &EÈX8EÍXPÚØÝMGLSFEßRZIÙ 'LSÓR KSÅG XSEÓ ÕSÈ 'EÝG GSÆRK GYÓ TLSÝRK XS XLY RLSß XSEÜR QEÓGL 9RHS6IHS 'EÍX WES GLIÝT HEÝR 'EÝG PIÈRL XEÝG ÕSÈRK PIÆR ÕSÅM XÚØÓRK ÕEÙ ÕÚØÓG GLSÓR XVÚØÝG 'EÝGGSÆRKGYÓGLÊRLWÚßEXEÓSXLÚZMIÈRPMRLOMIÈR &EÈX 8EÍX GLIÅ ÕSÈ QSÆ TLSßRK XVIÆR RIÄR XLØÜM KMER XLÚÓG &EÈX 8EÍX GLIÅ ÕSÈ XÚÓ ÕM HEÆ] XVSRK WØ ÕSÄ RKY]IÆR P]Ý 8ÐQ OMIÅQ PMRL OMIÈR 'LÊRL WÚßE XLYSÈG XÑRL GLYRK 'EÝG GSÆRK GYÓ UYEßR P]Ý XVERK PEÜQ ZMIÈG
 17. )6' 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK 
 18. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX 0MIÆRXLSÆRK%6)7ÕIÉZIÙQEÓGLMR G8LERLGSÆRKGYÓ 'SQTSRIRX8LIÆQPMRLOMIÈRZEÜSFEßRZIÙ .YRGXMSR(SX8LIÆQÕMIÉQRSÅMRØMKMESRLEYGYßEÕÚØÜRKHEÆ] ;MVI0EFIP+EÝRXIÆRGLSÕÚØÜRKHEÆ] 8I\X 7GVMTX 8LIÆQ 8I\X ZEÜS FEßR ZIÙ &YW :IÙ ÕÚØÜRK &YW 7YF 'MVGYMX 1EÓGL TLYÓ -RWXERX )HMX 1SHI 'LÊRL WÚßE RLERL XLYSÈG XÑRL OMRL OMIÈR -RXIVWLIIX 8IVQMREP 2SÅM ÕEÄY GÚÓG (IZMGI 4MR :IÙ GLEÆR PMRL OMIÈR 7MQYPEXMSR +VETL :IÙ ÕSÄ XLÖ QSÆ TLSßRK 8ETI6IGSVHIV&EÎRKKLM +IRIVEXSV'EÝGQEÝ]TLEÝXXÑRLMIÈY 7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK 
 19. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX :SPXEKI4VSFIµEÄYHSÜÕMIÈREÝT 'YVVIRX4VSFIµEÄYHSÜHSÜRKÕMIÈR :MVXYEP-RWXVYQIRXW'EÝGXLMIÅXFÖEßS 'EÝGGSÆRKGYÓZIÙ( H 'EÝG RYÝX QSÆ TLSßRK 1SÆ TLSßRK PMIÆR XYÓG 1SÆ TLSßRK XÚÜRK FÚØÝG (ÚÜRK QSÆ 8EÓQ HÚÜRK TLSßRK I:YÜRK LMIÉR XLÖ ,MIÉR XLÖ OLEÝM UYEÝX ZYÜRK PEÜQ ZMIÈG LMIÈR LEÜRL OLYRK QEÜY \ERL HÚØRK FMIÉY LMIÈR GLS XSEÜR FEßR ZIÙ OLYRK \ERL PEÝ FMIÉY LMIÈR GLS TLEÄR FEßR ZIÙ ÕERK LMIÉR XLÖ XVIÆR ZYÜRK PEÜQ ZMIÈG GLÑRL /LM XE GLSÓR QSÈX PMRL OMIÈR O]Ý LMIÈY RKY]IÆR P]Ý GYßE RSÝ GYÙRK ÕÚØÓG LMIÉR XLÖ PIÆR ZYÜRK REÜ] J :YÜRK PEÜQ ZMIÈG GLÑRL µEÆ] PEÜ RØM XLÚÓG LMIÈR XSEÜR FSÈ GEÝG XLES XEÝG ÕIÉ LSEÜR XLEÜRL FEßR ZIÙ  'EÝG XLES XEÝG GØ FEßR XVSRK ZYÜRK PEÜQ ZMIÈG GLÑRL 'LSÓR ÕSÅM XÚØÓRK 2LEÅT GLYSÈX TLEßM PIÆR ÕSÅM XÚØÓRK &Sß GLSÓR 2LEÅT GLYSÈX TLEßM PIÆR ZYÜRK XVSÅRK
 20. ,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX (YÜRKFEÜRTLÑQ *TLSÝRKXS *XLYRLSß *\IQXSEÜRQEÓGL µIÉ TLSÝRKXSQSÈXTLEÄRQEÓGLÕIÜ 7LMJXZEÜ OIÝSGLSÓRZYÜRKGEÄRXLESXEÝG
nguon tai.lieu . vn