Xem mẫu

 1. ------ TÀI LIỆU Hướng dẫn sử dụng OrCard
 2. I NÓI U B n ã t ng thi t k m ch , b n mu n ki m tra, phân tích s n ph m c a mình có úng v i ý t ng c a mình không ? B n mong mu n s n ph m c a mình nhanh chóng c ng d ng vào th c t . Nh ng công n nh v y hãy OrCAD chia s cùng b n . Phiên n OrCAD 10.5 s là “ng i” tr lý c l c c a b n trong vi c v nguyên lý, ch y mô ph ng và c bi t là v m ch in . Chính kh n ng ng d ng và s c m nh c a nó ã c kh ng nh và ch ng minh b ng th c t trong nghành n t c a chúng ta . Nh ng ngày qua, tôi là ng i nh n nhi m v tìm hi u , nghiên u và s là ng i gi i thi u tr c ti p ph n m m OrCAD n v i các b n, Chúng tôi ã t ng k t k t qu lao ng c a mình trong t giáo trình sau ây .Chúng tôi hy v ng r ng , v i cu n giao trình này s cung c p cho các b n m t cách t ng quát nh t các công c và l nh các b n khai thác có hi u qu nh t, giúp ích cho công vi c thi t k c a b n. S c m nh c a OrCAD ã c kh ng nh và chúng ta không ph i bàn v nó n a, cái mà ta quan tâm bây gi chính là “làm th nào khai thác và s d ng nó trong công vi c c a mình”. Hy v ng các b n có nh ng ng d ng hi u qu v i ph n m m OrCAD 10.5 Trong quá trình biên so n không tránh nh ng sai sót, kính mong các b n b sung, góp ý giáo trình c a chúng tôi hoàn ch nh h n. Nhóm 7 -l p 03 T1 Khoa TVT - H Bách khoa N
 3. cl c Ch ng 1: v s nguyên lý 1.1:Kh i ng CAPTURE CIS 1.2: Gi i thi u các thanh công c 1.3 :Cách l y linh ki n 1.4: Cách s p x p linh ki n 1.5 N i dây 1.6 Thay i giá tr linh ki n. 1.7 L u và ki m tra s nguyên lý. 1.8 Th c hành v s nguyên lý. Ch ng 2: m ch in 2.1:Kh i ng Layout Plus 2.2 Ch n chân linh ki n: 2.2.1Các th vi n chân thông d ng trong ORCAD 2.2.2 T o chân linh ki n m i: 2.3 Xoá các ký t không c n thi t trên s chân 2.4 Di chuy n linh ki n : 2.5 Ch n l p m ch in: 2.6 Ch n kích th c ng m ch in 2.7 Xác nh chân âm c a ngu n. 2.8 V khung m ch in 2.9 V m ch in. 3.9.1 V t ng 3.9.2V m ch in b ng tay 2.10 ng: 2.11.T o text cho m ch in Ch ng 3: Mô ph ng trong ORCAD 10.5 3.1 V s m ch mô ph ng3.1.1 Th vi n trong m ch mô ph ng 3.1.2 Các ngu n c s d ng trong mô ph ng 3.2. Các thanh công c trên c u s orcad capture h tr cho vi c mô ph ng c a b n: 3.3.Các lo i mô ph ng trong ORCAD 10.5 3.4. Các b c ti n hành mô ph ng 3.4.1 Mô ph ng t ng t : 3. 4.1.1 Mô ph ng transient: 3.4.1.2 .Quét DC 3.4.1.2.1 : Quét DC s c p (DC sweep priman 3.4.1.2.2 Quét DC th c p:(secondary sweep) 3.4.1.3 Quét AC: 3.4.1.4.Phân tích nhi u : 3.4.2 Mô ph ng s :
 4. Ch ng 1 : S NGUYÊN LÝ 1.1 Kh i ng CAPTURE v s nguyên lý ta dung giao di n màn hình Capture Cis. Ch n Start > Program > OrCAD Release 10.5 > Capture Cis Sau ó bi u t ng c a ch ng trình OrCAD Capture xu t hi n trên màn hình Trong c a s này chon File > New > Project. t o s nguyên lý m i h p tho I New Project xu t hi n t i m c Name nh p vào tên s m i.
 5. Tai muc Create a New Project Using nh p ch n Shematic t i m c Location tên ng d n ch a t p tin m I sau dó nh p chu t vào nút OK C a s OrCAD Capture dung v s nguyên lý xu t hi n.Trong c a s y ta th y các thanh công c dung v s nguyên lý n m d c góc ph i màn hình làm vi c.
 6. 1.2 Gi i thi u v thanh công c Các bi u t ng thanh công c th ng dung. Select : Hoàn t t m t thao tác. Place part : Vào c a s ch n linh ki n. Place wire : N I dây . Place net alias : t tên cho ng dây n i. Place bus :V ng Bus. Place junction : T o giao m gi a các ng n i. Place power : Ngu n n. Place ground : N I mass. Place port : Ch n c ng. Place text : T o ch . Design rules check : Ki m tra m ch. Create netlist : T o t p tin có uôi .mnl thi t k m ch in. 1.3 Cách l y linh ki n. Có 2 cách : Trong c a s OrCAD Capture hãy nh p ch n Place >Part. Ho c nh p vào bi u t ng Place Part trên thanh công c . H p tho I Place Part xu t hi n .
 7. Vì trong th m c Libraries ch a có các m c ch a các linh ki n ta c n nên hãy nh p chu t vào nút Add Library ch n các th vi n ch a linh ki n ta c n. Sau ó kích vào nút Open.
 8. Ho c n u ta bi t c tên th vi n và linh ki n ta c n thi hãy ánh tên th vi n vào c Libraries ,và tên linh ki n vào m c Part trong c a s Place Part. Ch n xong ta kích chu t vaò nút OK ch n linh ki n. T i màn hình làm vi c lúc này t I u con tr chu t xu t hi n hình d ng linh ki n ta ch n.Sau ó nh p chu t vào các v trí trên màn hình va sau do nh p vào bi u t ng Select trên thanh công c k t thúc vi c l y linh ki n. 1.4 Cách s p x p linh ki n. s p x p linh ki n, nh p chu t vào bi u t ng linh ki n, lúc này linh ki n i màu sau ó gi và di chuy n linh ki n n v trí thích h p, nh p chu t t linh ki n. Trong quá trình s p x p linh ki n co th quay linh ki n m t góc 90 ho c có th l t linh ki n i x ng theo tr c X hay Y b ng cách nh p ch n linh ki n , linh ki n i màu sau ó nh p ph i chu t va chon l nh Rotate ho c Mirror Horizontally hay Mirror Vertically t trên xu ng. Ho c ta có th nh n phím R trên bàn phím quay linh ki n theo góc 90 ô. Trong ó: Mirror Horizontally: i x ng theo tr c hoành. Mirror Vertically : i x ng theo tr c tung. Rotate : xoay góc 90 ng c chi u kim ng h . Có th c t, copy, xoá, phóng to( Zoom In), thu nh ( Zoom Out) ho c chuy n n trí khác trên b n v ( Go To…). Edit Properties.(ho c có th double-click vào linh ki n) : hi u ch nh thông s linh ki n, s xu t hi n box: (Hình 1.8). 1.5 N i dây . n i dây chon Place > Wire ho c nh p vào bi u t ng Place Wire trên thanh công . Kích chu t trái b t u n i dây, rê chu t n i t chân linh ki n này n chân linh ki n khác. K t thúc n i dâyb ng c ách ch n nút l nh Select.
 9. N u mu n v các ng BUS ,ch nbi u t ng Place Bus trên thanh công c v . Mu n t tên cho ng dây trên m ch n ,ch n bi u t ng Place net Alias trên thanh công va ánh tên ng dây. 1.6 Thay i giá tr linh ki n. Mu n thay I giá tr linh ki n theo úng s nguyên lý, nh p úp chu t vào giá tr linh ki n . Khi ó h p tho i Edit Part xu t hi n, tai m c Value nh p giá tr c n thay i , sau ó nh p chu t vào nút OK ch p nh n thi t t m i này. Ho c kích úp chu t vào linh ki n , h p tho i edit properties và sau ó hi u ch nh nh ng thông s c n thi t .
 10. 1.7 L u và ki m tra s nguyên lý. Khi hoàn thanh xong s nguyên lý, l u lai s vào bi u t ng Save document trên thanh công c l ul is v a v .H p tho i OrCAD Capture xu t hi n h i b n có mu n l u t t c s nguyên lý không . Nh p OK ch p nh n. Nh p vào nút Restore trên thanh công c thu nh màn hình làm vi c Kích ho t c a s qu n lý Project nh p ch n trang s v a thi t k , sau ó nh p vào bi u t ng Design rules check trên thanh công c ki m tra s .
 11. H p tho i Design Rules Check xu t hi n , nh p OK ti n hành ki m tra. Nh p ch n bi u t ng Create netlist trên thanh công c t o t p tin netlist co uôi m r ng .MNL.
 12. H p tho i OrCAD Capture xu t hi n thong báo cho b n bi t thi t k b n v a t o s c l u trong danh sách m ng.Nh p OK ch p nh n. Nh p ph i chu t vào bi u t ng c a ch ng trình sau ó ch n l nh Close t menu xu ng óng ch ng trình v m ch nguyên lý.
 13. Chuy n sang t o m ch in t s nguyên lý v a thi t k b ng cách dung ch ng trình Layout. 1.8 Th c hành v s nguyên lý. Ví d v m ch u khi n t c ng c nh hình v sau. S nguyên lý trên g m các linh ki n: 3 n tr R, 1 bi n tr , 1 t có c c tính, 1 diode th ng, 1 SCR, 2 Port hai chân c m. v s ch n Start > Programs > OrCAD Release 10.5 > Capture Cis. Khi c a s OrCAD Capture xu t hi n , trong c a s này ch n File > New > Project t os nguyên lý m i. H p tho i New Project xu t hi n, t i m c Name nh p vào tên U KHI N T C NG C .Tai muc Create a New Project Using nh p ch n Shematic nh p vào nút Browse ho c nh p vào m c Location tên ng d n ch a t p tin m i sau dó nh p chu t vào nút OK. C a s OrCAD Capture dung v s nguyên lý xu t hi n.
 14. Trong c a s OrCAD Capture hãy nh p ch n Place >Part. Ho c nh p vào bi u t ng Place Part trên thanh công c . H p tho i Place Part xu t hi n . Vì trong th m c Libraries ch a có các m c ch a các linh ki n ta c n nên hãy nh p chu t vào nút Add Library ch n các th vi n ch a linh ki n ta c n. Sau ó kích vào nút Open. H p tho i Browse File xu t hi n nh p chu t vào th vi n Connector r i nh n phím Ctrl trên bàn phím và nh p chu t vào m c Dicrete. . Sau ó kích vào nút Open.
 15. Khi ó h p tho i Place Part xu t hi n , trong h p tho i này t i m c Libraries chon th vi n DICRETE ,tai m c Part nh p vào kí t R ho c nh p chu t vào thanh tr t kéo lên xu ng ch n R.Ch n xong nh p chu t vào nút OK.
 16. T i màn hình làm vi c lúc này t i u con tr chu t xu t hi n hình d ng n tr R.Nh p chu t vào 3 v trí khác nhau trên màn hình làm vi c ch n 3 linh ki n n tr R sau ó nh p vào bi u t ng Select trên thanh công c k t thúc viêc l y n tr . ch n bi n tr , b ng cách nh p ch n vào bi u t ng Place Part .H p tho i Place Part xu t hi n này t i m c Libraries chon th vi n DICRETE ,tai m c Part ch n RESISTOR VAR.Ch n xong nh p chu t vào nút OK. Tr l i h p tho I Place Part , ch n t phân c c trong th vi n DISCRETE b ng cách ch n CAPACITOR POL trong m c Part c a th vi n này. Nh p OK ch n linh ki n. C ng trong th vi n DISCRETE ch n DIODE trong m c Part. Sau ó nh p OK ch n linh ki n. Trong th vi n DISCRETE ch n SCR ng cách ch n EC103M/T t I m c Part .Sau ó nh p OK ch n.
 17. Ch n Port hai chân c m trong th vi n CONNECTOR b ng cách t I m c Libraries ch n th vi n CONNECTOR, sau ó t I m c Part chon CON2. Nh p OK ch n linh ki n.
 18. Sau khi k t thúc vi c l y linh ki n , trên màn hình thi t k các linh ki n s p x p nh sau.
 19. S p x p linh ki n . s p x p linh ki n, nh p chu t vào bi u t ng linh ki n,lúc này linh ki n i màu sau ó gi và di chuy n linh ki n n v trí thích h p, nh p chu t t linh ki n Trong quá trình s p x p linh ki n co th quay linh ki n m t góc 90 ho c có th t linh ki n i x ng theo tr c X hay Y b ng cách nh p ch n linh ki n , linh ki n i màu sau ó nh p ph i chu t va chon l nh Rotate ho c Mirror Horizontally hay Mirror Vertically t trên xu ng. Ho c ta có th nh n phím R trên bàn phím quay linh ki n.
 20. Sau khi s p x p linh ki n xong ta ti n hành n I dây b ng cách ch n Place > Wire ho c nh p vào bi u t ng Place Wire trên thanh công c . Khi s p x p linh ki n và n i dây xong , ta có cs nguyên lý sau:
nguon tai.lieu . vn