Xem mẫu

  1. Hướng dẫn sử dụng chương trình WindStorm để giải các bài toán của Quản trị sx & tác nghiệp
  2. 1. Khởi động chương trình WindStorm Nhấn vào biểu tượng của WindStorm Màn hình chính của WindStorm hiện ra. (hình 1.1) Hình 1.1. Màn hình chính 2. Từ File, chọn New (hình 1.2) Cách khác: dùng chuột click vào nút Bảng Module List hiện ra (hình1. 3) Hình.1.2. File menu Chú ý: Module List là danh sách những mô hình vấn đề mà chương trình Wind Storm có thể giải quyết. Hình 1.3. Bảng Module List 3. Từ danh sách các mô hình, chọn mô hình thích hợp. 4. Chọn OK
  3. Sử dụng mô hình tuyến tính (Linear/ Integer Programming) 1. Từ bảng Module List, chọn Linear/Integer Programming (hình 2.1) Hình 2.1 Lear/Integer Programming Bảng các thông tin (Model Parameters) hiện ra (hình 2.2) 2. Đặt tên cho vấn đề đang giải quyết 3. Tuỳ theo vấn đề, khai báo số biến số Hình 2.2. Bảng các thông tin 4. Khai báo số lượng điều kiện ràng buộc 5. Lựa chọn mục tiêu của bài toán Chú ý: Chọn MAX khi ta muốn tối đa hóa Z Chọn MIN khi ta muốn giảm thiểu Z 6. Chọn OK Bảng thông tin hiện ra, tương ứng với các thông tin đã lựa chọn. (hình 2.3) Chú ý: VAR i: biến số i của vấn đề OBJ COEFF: các chỉ số chi phối hàm mục Hình 2.3. Bảng thông tin tiêu CONSTR i: các chí số của điều kiện rang buộc VARBL TYPE: kiểu biến LOWR BOUND và UPPR BOUND: giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của từng biến INIT SOLN: giải pháp ban đầu, không thể thay đổi Những ô ‘xxxx’ không thể thay đổi giá trị
  4. 7. Điền đầy đủ thông tin 8. Từ Process, chọn Execute (hình 2.4) Hình 2.4. Process menu Màn hình Report options (hình 2.5) 9. Chọn Go to Best Solution Hình 2.5. Report options menu 10. Chọn những nội dung của báo cáo kết quả 11. Chọn Generate Reports Bản báo cáo kết quả xuất hiện (hình 2.6) Hình 2.6. Bản báo cáo kết quả 12. Chọn OK Bản kết quả chính thức xuất hiện (hình 2.7) Hình 2.7. Kết quả
nguon tai.lieu . vn