Xem mẫu

HÛÚNG DÊN ÖN THI MÖN TRIÏT HOC MAC - LÏNIN 1 HÛÚNG DÊN ÖN THI MÖN TRIÏT HOC MAC - LÏNIN TRUNG TÊM BÖI DÛÚNG CAN BÖ GIANG DAY LY LUÊN MAC - LÏNIN VA TÛ TÛÚNG HÖ CHÑ MINH http://ebooks.vdcmedia.com PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚC (Chu biïn) 2 TÊP THÏ TAC GIA 1. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚC (Chu biïn) 2. VU NGOC PHA 3. PGS, PTS. NGUYÏN HÛU VUI 4. TRÊN BACH TUYÏT 5. PTS. NGUYÏN QUANG LÊP 6. PTS. NGUYÏN VÙN TÊN 7. PHAM KÏ THÏ 8. TRÛÚNG HAI CÛÚNG Ngûúi sûa chûa, bö sung: NGUYÏN VÙN TÊN http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚNG DÊN ÖN THI MÖN TRIÏT HOC MAC - LÏNIN 3 MUC LUC I - LÕCH SÛ TRIÏT HOC .............................................................................................................. 9 CÊU 1: Triït hoc la gò? Vên àï cú ban cua triït hoc. Phûúng phap nhên thûc thï giúi cua triït hoc........................... 10 CÊU 2: Nhûng net cú ban cua triït hoc Ên Àö cö àai xung quanh cac vên àï: khúi nguyïn cua thï giúi, con ngûúi va nhên thûc. ............................................................................................. 13 CÊU 3: Nhûng àùc àiïm cú ban cua triït hoc Trung Hoa cö àai vï cac vên àï: khúi nguyïn cua thï giúi, vên àï cú ban cua triït hoc, con ngûúi va nhên thûc. .............................................. 16 CÊU 4: Phên tñch cuöc àêu tranh giûa chu nghôa duy vêt va chu nghôa duy têm trong triït hoc cö àai Hy Lap thöng qua hai àûúng löi triït hoc: Àïmöcrit va Platön. Nhûng gia trõ triït hoc nöi bêt cua Arixtöt................................................................ 20 CÊU 5: Cuöc àêu tranh giûa chu nghòn duy vêt va chu nghôa duy têm tû thï ky XVII àïn thï ky XVIII thöng qua cac triït gia tiïu biïu nhû Bïcún, Höpbú, Àïcactú, Xpinöda, Löccú, Beceli, Hium. ............................................................................... 22 CÊU 6: Trònh bay nhûng tû tûúng cú ban trong phep biïn chûng duy têm cua Hïghen va chu nghôa duy vêt nhên ban cua Phoiúbùc. Sû anh hûúng cua nhûng hï thöng triït hoc trïn àöi vúi sû hònh thanh triït hoc Mac.................................................. 26 CÊU 7: Triït hoc Mac - Lïnin ra àúi la möt têt yïu lõch sû va la möt bûúc ngoùt cach mang trong triït hoc........................ 30 II- CHU NGHÔA DUY VÊT BIÏN CHÛNG VÏ THÏ GIÚI ...................................................... 34 CÊU 8: Phên tñch nöi dung va y nghôa àõnh nghôa vêt chêt cua V.I.Lïnin. .............................................................................. 35 http://ebooks.vdcmedia.com PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚC (Chu biïn) 4 CÊU 9: Quan àiïm cua chu nghôa duy vêt biïn chûng vï nguön göc va ban chêt cua y thûc. Y nghôa cua viïc nùm vûng vên àï nay.................................................................................... 37 CÊU 10: Möi quan hï biïn chûng giûa vêt chêt va y thûc. Y nghôa phûúng phap luên cua viïc nùm vûng vên àï nay trong nhên thûc va hoat àöng thûc tiïn............................................... 40 CÊU 11: Trònh bay hai nguyïn ly cú ban cua phep biïn chûng duy vêt va y nghôa phûúng phap luên cua vên àï ào..... 42 CÊU 12: Nöi dung va y nghôa cua quy luêt thöng nhêt va àêu tranh cua cac mùt àöi lêp..................................................... 45 CÊU 13: Phên tñch mêu thuên bïn trong va mêu thuên bïn ngoai, mêu thuên cú ban va khöng cú ban. Y nghôa thûc tiïn cua viïc nùm vûng vên àï nay.................................................... 48 CÊU 14: Phên tñch mêu thuên chu yïu va mêu thuên khöng chu yïu, mêu thuên àöi khang va mêu thuên khöng àöi khang. Y nghôa cua viïc nùm vûng vên àï nay.......................... 50 CÊU 15: Nöi dung va y nghôa cua quy luêt tû nhûng thay àöi vï lûúng dên àïn nhûng thay àöi vï chêt va ngûúc lai........ 52 CÊU 16: Nöi dung va y nghôa cua quy luêt phu àõnh cua phu àõnh....................................................................................... 55 CÊU 17: Möi quan hï biïn chûng giûa cai chung va cai riïng, y nghôa phûúng phap luên cua no.................................... 58 CÊU 18: Möi quan hï biïn chûng giûa nöi dung va hònh thûc, y nghôa phûúng phap luên cua vên àï.............................. 60 CÊU 19: Sû thöng nhêt biïn chûng giûa ban chêt va hiïn tûúng, y nghôa phûúng phap luên............................................... 61 CÊU 20: Möi quan hï biïn chûng giûa nguyïn nhên va kït qua, y nghôa phûúng phap luên cua no. ..................................... 63 CÊU 21: Möi quan hï biïn chûng giûa têt nhiïn va ngêu nhiïn, y nghôa phûúng phap luên cua vên àï ào....................... 65 http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚNG DÊN ÖN THI MÖN TRIÏT HOC MAC - LÏNIN 5 CÊU 22: Möi quan hï biïn chûng giûa kha nùng va hiïn thûc, y nghôa phûúng phap luên cua vên àï nay....................... 67 CÊU 23: Con àûúng biïn chûng cua qua trònh nhên thûc chên ly, nhên thûc hiïn thûc khach quan.................................. 69 CÊU 24 : Quan àiïm cua chu nghôa duy vêt biïn chûng vï möi quan hï biïn chûng giûa ly luên va thûc tiïn..................... 72 CÊU 25: Chên ly theo quan àiïm cua chu nghôa duy vêt biïn chûng.................................................................................... 74 III- CHU NGHÔA DUY VÊT BIÏN CHÛNG VÏ XA HÖI......................................................... 77 CÊU 26: San xuêt cua cai vêt chêt la cú sú cua àúi söng xa höi va vai tro cua phûúng thûc san xuêt àöi vúi sû tön tai va phat triïn xa höi.......................................................................... 78 CÊU 27: Nöi dung quy luêt vï sû phu húp cua quan hï san xuêt vúi tñnh chêt va trònh àö cua lûc lûúng san xuêt. Sû vên dung quy luêt nay ú nûúc ta........................................................ 81 CÊU 28: Möi quan hï biïn chûng giûa cú sú ha têng va kiïn truc thûúng têng; cú sú ha têng va kiïn truc thûúng têng ú nûúc ta trong thúi ky qua àö....................................................... 85 CÊU 29: Hònh thai kinh tï - xa höi. Sû phat triïn cua cac hònh thai kinh tï - xa höi la möt qua trònh lõch sû tû nhiïn..... 89 CÊU 30: Giai cêp la gò? Vai tro cua àêu tranh giai cêp trong xa höi co giai cêp. Tñnh têt yïu cua cuöc àêu tranh giai cêp trong thúi ky qua àö tû chu nghôa tû ban lïn chu nghôa xa höi................................................................................................. 91 CÊU 31: Nguön göc va ban chêt cua nha nûúc. Tñnh têt yïu va àùc àiïm cua nha nûúc xa höi chu nghôa........................ 94 CÊU 32: Tiïn bö xa höi; nhûng tiïu chuên khach quan va àöng lûc cua sû tiïn bö xa höi..................................................... 97 CÊU 33: Ban chêt con ngûúi. Möi quan hï giûa ca nhên va têp thï; giûa ca nhên va xa höi................................................... 99 http://ebooks.vdcmedia.com ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn