Xem mẫu

 1. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 1 HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM TRUNG TÊM BÖÌI DÛÚÄNG CAÁN BÖÅ GIAÃNG DAÅY LYÁ LUÊÅN MAÁC - LÏNIN VAÂ TÛ TÛÚÃNG HÖÌ CHÑ MINH NHAÂ XUÊËT BAÃN ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂ NÖÅI NÙM 2000 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 2 TÊÅP THÏÍ TAÁC GIAÃ 1. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 2. Trêìn Duy Khang 3. Trõnh Vùn Suâng 4. Àinh Xuên Lyá 5. Lï Ngoåc Liïåu 6. Nguyïîn Thõ Thuãy 7. Ngö Àùng Tri 8. Ngö Vùn Hoaán 9. Trõnh Vùn Giaãng 10. Nguyïîn Hûäu Thu 11. Nguyïîn Kim Lan 12. Phaåm Vùn Tö 13. Nguyïîn Thuyá Muâi Ngûúâi sûäa chûäa, böí sung: Lï Mêåu Haän (Giaáo sû) http://ebooks.vdcmedia.com
 3. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 3 MUÅC LUÅC LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN .......................................................................................................................................................... 5 CÊU 1: TAÁC ÀÖÅNG CUÃA CHÑNH SAÁCH THÖËNG TRÕ THUÖÅC ÀÕA CUÃA THÛÅC DÊN PHAÁP ÀÖËI VÚÁI SÛÅ BIÏËN ÀÖÍI XAÄ HÖÅI, GIAI CÊËP VAÂ MÊU THUÊÎN TRONG XAÄ HÖÅI VIÏÅT NAM CUÖËI THÏË KYÃ XIX ÀÊÌU THÏË KYÃ XX? .... 6 CÊU 2: CON ÀÛÚÂNG TÛÂ CHUÃ NGHÔA YÏU NÛÚÁC ÀÏËN CHUÃ NGHÔA MAÁC - LÏNIN CUÃA NGUYÏÎN AÁI QUÖËC (1911- 1920) VAÂ NHÛÄNG TÛ TÛÚÃNG CAÁCH MAÅNG GIAÃI PHOÁNG DÊN TÖÅC CUÃA NGÛÚÂI ÀÛÚÅC HÒNH THAÂNH TRONG NHÛÄNG NÙM 20 CUÃA THÏË KYÃ XX?................................................................................................................... 8 CÊU 3: QUAÁ TRÒNH CHUÊÍN BÕ VÏÌ CHÑNH TRÕ, TÛ TÛÚÃNG VAÂ TÖÍ CHÛÁC CUÃA NGUYÏÎN AÁI QUÖËC CHO VIÏÅC THAÂNH LÊÅP ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM? ................................................................................................................ 11 CÊU 4: HÖÅI NGHÕ THAÂNH LÊÅP ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 3-2-1930. PHÊN TÑCH NÖÅI DUNG CÚ BAÃN CUÃA CHÑNH CÛÚNG VÙÆN TÙÆT VAÂ SAÁCH LÛÚÅC VÙÆN TÙÆT CUÃA ÀAÃNG. YÁ NGHÔA CUÃA VIÏÅC THAÂNH LÊÅP ÀAÃNG? 13 CÊU 5: HAÄY CHÛÁNG MINH ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM RA ÀÚÂI VAÂ NÙÆM QUYÏÌN LAÄNH ÀAÅO CAÁCH MAÅNG VIÏÅT NAM TÛÂ NÙM 1930 LAÂ MÖÅT XU THÏË KHAÁCH QUAN CUÃA LÕCH SÛÃ? ........................................................... 17 CÊU 6: PHÊN TÑCH HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ RA ÀÚÂI VAÂ NÖÅI DUNG CÚ BAÃN CUÃA "LUÊÅN CÛÚNG CHÑNH TRÕ" THAÁNG 10-1930 CUÃA ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN ÀÖNG DÛÚNG?.......................................................................................... 19 CÊU 7: HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ, THAÂNH QUAÃ VAÂ BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM CUÃA CAO TRAÂO 1930 - 1931? ....... 21 CÊU 8: HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ, THAÂNH QUAÃ VAÂ BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM CUÃA CAO TRAÂO DÊN CHUÃ 1936 — 1939? ................................................................................................................................................................................... 23 CÊU 9: HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ, NÖÅI DUNG VAÂ YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ CUÃA CHUÃ TRÛÚNG ÀIÏÌU CHÓNH CHIÏËN LÛÚÅC CAÁCH MAÅNG CUÃA ÀAÃNG TRONG THÚÂI KYÂ 1939 - 1945? ............................................................................... 26 CÊU 10: HOAÂN CAÃNH, NÖÅI DUNG VAÂ YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ CUÃA BAÃN CHÓ THÕ "NHÊÅT - PHAÁP BÙÆN NHAU VAÂ HAÂNH ÀÖÅNG CUÃA CHUÁNG TA" NGAÂY 12-3-1945 CUÃA BAN THÛÚÂNG VUÅ TRUNG ÛÚNG ÀAÃNG? .................... 29 CÊU 11: YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ, NGUYÏN NHÊN THÙÆNG LÚÅI VAÂ BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM CUÃA CAÁCH MAÅNG THAÁNG TAÁM NÙM 1945? ................................................................................................................................................. 31 CÊU 12: HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ VAÂ NÖÅI DUNG CÚ BAÃN CUÃA BAÃN CHÓ THÕ "KHAÁNG CHIÏËN KIÏËN QUÖËC" THAÁNG 11-1945 CUÃA BAN THÛÚÂNG VUÅ TRUNG ÛÚNG ÀAÃNG? ............................................................................. 34 CÊU 13: ÀAÃNG TA ÀAÄ LAÄNH ÀAÅO NHÊN DÊN TA THÛÅC HIÏÅN NHÛÄNG BIÏÅN PHAÁP GÒ ÀÏÍ BAÃO VÏÅ CHÑNH QUYÏÌN CAÁCH MAÅNG NHÛÄNG NÙM 1945 - 1954? ....................................................................................................... 36 CÊU 14: TAÅI SAO THAÁNG 12-1946, ÀAÃNG ÀAÄ QUYÏËT ÀÕNH PHAÁT ÀÖÅNG CUÖÅC KHAÁNG CHIÏËN TOAÂN QUÖËC. PHÊN TÑCH NÖÅI DUNG CÚ BAÃN ÀÛÚÂNG LÖËI KHAÁNG CHIÏËN CUÃA ÀAÃNG?......................................................... 39 CÊU 15. TRÒNH BAÂY TOÁM TÙÆT NÖÅI DUNG CÚ BAÃN ÀÛÚÂNG LÖËI CAÁCH MAÅNG VIÏÅT NAM ÀÛÚÅC VAÅCH RA TRONG "CHÑNH CÛÚNG ÀAÃNG LAO ÀÖÅNG VIÏÅT NAM" DO ÀAÅI HÖÅI LÊÌN THÛÁ II CUÃA ÀAÃNG THAÁNG 2 - 1951? ................................................................................................................................................................................... 42 CÊU 16: TRONG TIÏËN TRÒNH KHAÁNG CHIÏËN CHÖËNG THÛÅC DÊN PHAÁP (1946 - 1954), ÀAÃNG TA LAÄNH DAÅO QUÊN VAÂ DÊN TA XÊY DÛÅNG VAÂ PHAÁT TRIÏÍN THÛÅC LÛÅC KHAÁNG CHIÏËN TOAÂN DIÏÅN NHÛ THÏË NAÂO? .. 44 CÊU 17: PHÊN TÑCH YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ, NGUYÏN NHÊN THÙÆNG LÚÅI VAÂ BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM CUÃA CUÖÅC KHAÁNG CHIÏËN THÖËNG THÛÅC DÊN PHAÁP VAÂ CAN THIÏÅP MYÄ (1946 - 1954)? .......................................... 47 http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 4 CÊU 18: PHÊN TÑCH ÀÙÅC ÀIÏÍM TÒNH HÒNH NÛÚÁC TA SAU KHI HOAÂ BÒNH LÊÅP LAÅI (7-1954) VAÂ NÖÅI DUNG CÚ BAÃN CUÃA ÀÛÚÂNG LÖËI CAÁCH MAÅNG VIÏÅT NAM DO ÀAÅI HÖÅI LÊÌN THÛÁ III CUÃA ÀAÃNG THAÁNG 9 NÙM 1960 VAÅCH RA? ................................................................................................................................................................. 49 CÊU 19: HÖÅI NGHÕ BAN CHÊËP HAÂNH TRUNG ÛÚNG ÀAÃNG LÊÌN THÛÁ 15 (1-1959) VAÂ ÀAÅI HÖÅI LÊÌN THÛÁ III CUÃA ÀAÃNG (9-1960) ÀAÄ PHÊN TÑCH TÑNH CHÊËT XAÄ HÖÅI MIÏÌN NAM VAÂ VAÅCH RA ÀÛÚÂNG LÖËI CAÁCH MAÅNG MIÏÌN NAM NHÛ THÏË NAÂO?........................................................................................................................................... 52 CÊU 20: QUAÁ TRÒNH CHÓ ÀAÅO CUÃA ÀAÃNG TRONG CAÁC GIAI ÀOAÅN PHAÁT TRIÏÍN CUÃA CAÁCH MAÅNG MIÏÌN NAM TÛÂ NÙM 1954 ÀÏËN NÙM 1975?............................................................................................................................. 55 CÊU 21: ÀÙÅC ÀIÏÍM TÒNH HÒNH VAÂ ÀÛÚÂNG LÖËI CAÁCH MAÅNG XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA ÚÃ MIÏÌN BÙÆC DO ÀAÅI HÖÅI ÀAÅI BIÏÍU TOAÂN QUÖËC LÊÌN THÛÁ III CUÃA ÀAÃNG LAO ÀÖÅNG VIÏÅT NAM ÀÏÌ RA (9-1960)? ........................ 60 CÊU 22: ÀÙÅC ÀIÏÍM, YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ, NGUYÏN NHÊN THÙÆNG LÚÅI VAÂ NHÛÄNG BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM CUÃA ÀAÃNG TRONG CUÖÅC KHAÁNG CHIÏËN CHÖËNG MYÄ, CÛÁU NÛÚÁC? ................................................................... 62 CÊU 23: NHÛÄNG THAÂNH QUAÃ VAÂ YÁ NGHÔA CUÃA SÛÅ NGHIÏÅP CAÁCH MAÅNG XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA ÚÃ MIÏÌN BÙÆC TÛÂ NÙM 1954 ÀÏËN NÙM 1975 ? ............................................................................................................................. 65 CÊU 24: ÀAÅI HÖÅI ÀAÅI BIÏÍU TOAÂN QUÖËC LÊÌN THÛÁ VI CUÃA ÀAÃNG (12-1986) ÀAÄ KIÏÍM ÀIÏÍM, ÀAÁNH GIAÁ THAÂNH TÛÅU VAÂ THIÏËU SOÁT, KHUYÏËT ÀIÏÍM CUÃA 10 NÙM (1975-1986) ÀÛA ÀÊËT NÛÚÁC TIÏËN LÏN THEO CON ÀÛÚÂNG XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA NHÛ THÏË NAÂO?.................................................................................................. 68 CÊU 25: ÀAÅI HÖÅI ÀAÅI BIÏÍU TOAÂN QUÖËC LÊÌN THÛÁ VII CUÃA ÀAÃNG (THAÁNG 6-1991) ÀAÄ ÀAÁNH GIAÁ VÏÌ QUAÁ TRÒNH THÛÅC HIÏÅN ÀÖÍI MÚÁI TRÏN CAÁC LÔNH VÛÅC CUÃA ÀÚÂI SÖËNG XAÄ HÖÅI ÚÃ NÛÚÁC TA TRONG NHÛÄNG NÙM 1987 - 1991 NHÛ THÏË NAÂO? .................................................................................................................................. 72 CÊU 26: NHÛÄNG ÀÙÅC TRÛNG CÚ BAÃN CUÃA CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI ÚÃ VIÏÅT NAM VAÂ PHÛÚNG HÛÚÁNG CÚ BAÃN CHÓ ÀAÅO QUAÁ TRÒNH XÊY DÛÅNG VAÂ BAÃO VÏÅ TÖÍ QUÖËC TRONG "CÛÚNG LÔNH XÊY DÛÅNG ÀÊËT NÛÚÁC TRONG THÚÂI KYÂ QUAÁ ÀÖÅ LÏN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI"?............................................................................................. 76 CÊU 27: ÀAÁNH GIAÁ 5 NÙM THÛÅC HIÏÅN NGHÕ QUYÏËT ÀAÅI HÖÅI VII VAÂ 10 NÙM ÀÖÍI MÚÁI (1986-1996) ............ 79 CÊU 28: NHÛÄNG BAÂI HOÅC CHUÃ YÏËU CUÃA 10 NÙM ÀÖÍI MÚÁI LAÂ GÒ?...................................................................... 81 CÊU 29: NHÛÄNG THAÂNH TÛÅU VAÂ BAÂI HOÅC SAU 5 NÙM THÛÅC HIÏÅN NGHÕ QUYÏËT ÀAÅI HÖÅI LÊÌN THÛÁ VIII CUÃA ÀAÃNG (1995-2000) .................................................................................................................................................... 83 CÊU 30: PHÊN TÑCH NÖÅI DUNG CÚ BAÃN VAÂ YÁ NGHÔA CUÃA BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM NÙÆM VÛÄNG NGOÅN CÚÂ ÀÖÅC LÊÅP DÊN TÖÅC VAÂ CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI?............................................................................................................. 84 CÊU 31: NÖÅI DUNG VAÂ YÁ NGHÔA CUÃA BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM TÙNG CÛÚÂNG ÀOAÂN KÏËT DÊN TÖÅC, ÀOAÂN KÏËT QUÖËC TÏË ? ................................................................................................................................................................ 87 CÊU 32: CHÛÁNG MINH ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM LAÂ NHÊN TÖË CÚ BAÃN LAÄNH ÀAÅO VAÂ TÖÍ CHÛÁC MOÅI THÙÆNG LÚÅI CUÃA CAÁCH MAÅNG VIÏÅT NAM? ................................................................................................................ 90 http://ebooks.vdcmedia.com
 5. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 5 LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN Àïí phuåc vuå viïåc daåy vaâ hoåc têåp caác böå mön lyá luêån chñnh trõ Maác Lïnin trong hïå thöëng trûúâng Àaåi hoåc, cao àùèng vaâ trung hoåc chuyïn nghiïåp. Nhaâ xuêët baãn Àaåi hoåc quöëc gia Haâ Nöåi taái baãn, coá sûãa chûäa vaâ böí sung cuöën Hûúáng dêîn ön thi mön Lõch sûã Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam. Saách do Trung têm Böìi dûúäng caán böå giaãng daåy lyá luêån Maác - Lïnin vaâ tû tûúãng Höì Chñ Minh, Nhaâ xuêët baãn Tû tûúãng - Vùn hoaá trûúác àêy töí chûác biïn soaån vaâ Nhaâ xuêët baãn Chñnh trõ quöëc gia taái baãn. Saách àûúåc trònh baây dûúái daång Hoãi - Àaáp, nöåi dung baão àaãm tñnh hïå thöëng, coá troång àiïím vaâ baám saát yïu cêìu chûúng trònh böå mön Lõch sûã Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam. Chuáng töi rêët mong nhêån àûúåc yá kiïën àoáng goáp cuãa baån àoåc àïí lêìn taái baãn sau coá chêët lûúång hún. Thaáng 3 nùm 2000 NHAÂ XUÊËT BAÃN ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂ NÖÅI http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 6 Cêu 1: Taác àöång cuãa chñnh saách thöëng trõ thuöåc àõa cuãa thûåc dên Phaáp àöëi vúái sûå biïën àöíi xaä höåi, giai cêëp vaâ mêu thuêîn trong xaä höåi Viïåt Nam cuöëi thïë kyã XIX àêìu thïë kyã XX? 1. Chñnh saách thöëng trõ thuöåc àõa cuãa Phaáp úã Viïåt Nam cuöëi thïë kyã XIX àêìu thïë kyã XX Sau khi cú baãn kïët thuác giai àoaån xêm lûúåc vuä trang, thûåc dên Phaáp àaä thi haânh chñnh saách thöëng trõ nö dõch vaâ boác löåt rêët taân baåo àöëi vúái dên töåc ta. - Vïì chñnh trõ: Thi haânh chïë àöå chuyïn chïë, trûåc tiïëp nùæm moåi quyïìn haânh; "chia àïí trõ", thuã tiïu moåi quyïìn tûå do dên chuã, thùèng tay àaân aáp vaâ khuãng böë. Vïì kinh tïë: Tiïën haânh caác chñnh saách khai thaác àïí cûúáp àoaåt taâi nguyïn, boác löåt nhên cöng reã maåt, múã röång thõ trûúâng tiïu thuå haâng hoaá cuãa tû baãn Phaáp; àöåc quyïìn vïì kinh tïë àïí dïî bïì vú veát; àöåc quyïìn quan thuïë vaâ phaát haânh giêëy baåc; duy trò hònh thûác boác löåt phong kiïën; kòm haäm nïìn kinh tïë Viïåt Nam trong voâng laåc hêåu; laâm cho kinh tïë nûúác ta phuå thuöåc vaâo kinh tïë Phaáp. - Vïì vùn hoaá xaä höåi: Thi haânh chñnh saách ngu dên, nö dõch, gêy têm lyá tûå ti vong baãn, àêìu àöåc nhên dên bùçng thuöëc phiïån vaâ rûúåu cöìn, huã hoaá thanh niïn bùçng tiïåm nhaãy, soâng baåc, khuyïën khñch mï tñn dõ àoan, ngùn chùån aãnh hûúãng cuãa nïìn vùn hoaá tiïën böå thïë giúái vaâo Viïåt Nam... 2. Taác àöång cuãa chñnh saách thöëng trõ thuöåc àõa àöëi vúái xaä höåi Viïåt Nam cuöëi thïë kyã XIX àêìu thïë kyã XX - Viïåt Nam àaä biïën àöíi tûâ möåt xaä höåi phong kiïën thaânh möåt xaä höåi thuöåc àõa nûãa phong kiïën, mêët hùèn quyïìn àöåc lêåp, phuå thuöåc vaâo nûúác Phaáp vïì moåi mùåt kinh tïë, chñnh trõ, vùn hoaá. - Caác giai cêëp xaä höåi bõ biïën àöíi: + Giai cêëp phong kiïn àõa chuã àêìu haâng àïë quöëc, dûåa vaâo chuáng àïí aáp bûác, boác löåt nhên dên. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 7 + Giai cêëp nöng dên bõ bêìn cuâng hoaá vaâ phên hoaá sêu sùæc. + Caác giai cêëp múái xuêët hiïån nhû: giai cêëp tû saãn (tû saãn dên töåc vaâ tû saãn maåi baãn); giai cêëp cöng nhên ra àúâi vaâ trûúãng thaânh; giai cêëp tiïíu tû saãn ngaây caâng àöng àaão. - Xaä höåi Viïåt Nam coá hai mêu thuêîn cú baãn: + Möåt laâ: mêu thuêîn giûäa toaân thïí dên töåc Viïåt Nam vúái chuã nghôa àïë quöëc xêm lûúåc Phaáp vaâ boån tay sai. + Hai laâ: mêu thuêîn giûäa nhên dên Viïåt Nam, chuã yïëu laâ giai cêëp nöng dên, vúái giai cêëp àõa chuã phong kiïën. Hai mêu thuêîn àoá gùæn chùåt vúái nhau, trong àoá, mêu thuêîn giûäa toaân thïí dên töåc ta vúái chuã nghôa àïë quöëc Phaáp vaâ tay sai phaãn àöång laâ mêu thuêîn chuã yïëu. Mêu thuêîn àoá ngaây caâng trúã nïn sêu sùæc vaâ gay gùæt. Giaãi quyïët caác mêu thuêîn àoá àïí múã àûúâng cho àêët nûúác phaát triïín laâ yïu cêìu cú baãn vaâ bûác thiïët cuãa caách maång nûúác ta luác bêëy giúâ. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 8 Cêu 2: Con àûúâng tûâ chuã nghôa yïu nûúác àïën chuã nghôa Maác - Lïnin cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc (1911- 1920) vaâ nhûäng tû tûúãng caách maång giaãi phoáng dên töåc cuãa Ngûúâi àûúåc hònh thaânh trong nhûäng nùm 20 cuãa thïë kyã XX? 1. Con àûúâng tûâ chuã nghôa yïu nûúác àïën chuã nghôa Maác - Lïnin cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc Mêëy chuåc nùm àêìu thïë kyã XX, caác cuöåc vêån àöång chöëng Phaáp cûáu nûúác cuãa nhên dên ta liïn tiïëp bõ thûåc dên Phaáp dòm trong bïí maáu. Phong traâo yïu nûúác bïë tùæc, chûa xaác àõnh àûúåc àûúâng löëi àuáng àùæn. Giûäa luác àoá, Nguyïîn Têët Thaânh (tûác Nguyïîn AÁi Quöëc) àaä rúâi Töí quöëc ra ài tòm àûúâng cûáu nûúác múái, àaä bön ba khùæp nùm chêu böën biïín xem xeát tònh hònh, nghiïn cûáu lyá luêån vaâ kinh nghiïåm cuãa caách maång caác nûúác nhêët laâ caách maång Myä vaâ caách maång Phaáp; àaä lao àöång vaâ tham gia àêëu tranh trong haâng nguä giai cêëp cöng nhên vaâ nhên dên lao àöång úã nhiïìu nûúác àïí coá kiïën thûác vaâ kinh nghiïåm vïì giuáp nûúác mònh. Ngûúâi nhêån xeát: ÚÃ àêu boån thûåc dên thöëng trõ cuäng àïìu taân aác, úã àêu nhên dên lao àöång cuäng àïìu bõ aáp bûác, boác löåt, cuäng quêåt khúãi vaâ cêìn àûúåc giaãi phoáng. - Sau khi cuöåc Caách maång Thaáng Mûúâi Nga nùm 1917 thaânh cöng, Ngûúâi àaä hûúáng àïën cuöåc Caách maång Thaáng Mûúâi vaâ chõu aãnh hûúãng cuãa cuöåc caách maång vô àaåi àoá. Nùm 1919, Ngûúâi gûãi àïën Höåi nghõ Veácxay (cuãa caác nûúác àïë quöëc thùæng trêån sau Chiïën tranh thïë giúái thûá I) baãn yïu saách àoâi Chñnh phuã Phaáp thûâa nhêån caác quyïìn tûå do, dên chuã vaâ bònh àùèng cuãa dên töåc Viïåt Nam. Yïu saách àoá cuäng àûúåc Höåi nghõ chêëp nhêån. Tûâ àoá, Ngûúâi ruát ra kïët luêån quan troång: Caác dên töåc bõ aáp bûác muöën àûúåc àöåc lêåp tûå do thêåt sûå, trûúác hïët phaãi dûåa vaâo lûåc lûúång cuãa baãn thên mònh, phaãi tûå mònh giaãi phoáng cho mònh. - Thaáng 7-1920, baãn Sú thaão lêìn thûá nhêët àïì cûúng vïì vêën àïì dên töåc vaâ vêën àïì thuöåc àõa cuãa Lïnin àaä àïën vúái Nguyïîn AÁi Quöëc. http://ebooks.vdcmedia.com
 9. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 9 Noá àaä àaáp ûáng àuáng nguyïån voång tha thiïët maâ Ngûúâi àang êëp uã: àöåc lêåp cho dên töåc, tûå do cho àöìng baâo. Ngûúâi viïët: "Baãn luêån cûúng laâm cho töi caãm àöång, phêën khúãi, saáng toã, tin tûúãng biïët bao!...". Ngûúâi dûát khoaát ài theo con àûúâng cuãa Lïnin. - Thaáng 12 - 1920, Nguyïîn AÁi Quöëc tham gia Àaåi höåi Àaãng xaä höåi Phaáp hoåp úã Tua; àaä boã phiïëu taán thaânh gia nhêåp Quöëc tïë III vaâ thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Phaáp vò cûúng lônh cuãa Quöëc tïë III cuäng nhû cuãa Àaãng Cöång saãn Phaáp àïìu quan têm àïën phong traâo giaãi phoáng dên töåc úã caác thuöåc àõa. Ngûúâi àaä tûâ chuã nghôa yïu nûúác àïën chuã nghôa cöång saãn; àaä tòm àûúåc con àûúâng giaãi phoáng cho dên töåc Viïåt Nam. Ngay tûâ luác àoá, Ngûúâi àaä noái: "Muöën cûáu nûúác vaâ giaãi phoáng dên töåc, khöng coá con àûúâng naâo khaác con àûúâng caách maång vö saãn". 2. Nhûäng quan àiïím tû tûúãng caách maång giaãi phoáng dên töåc cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc - Chuã nghôa thûåc dên laâ keã thuâ chung cuãa giai cêëp cöng nhên vaâ nhên dên lao àöång toaân thïë giúái, laâ keã thuâ trûåc tiïëp nguy haåi nhêët cuãa nhên dên caác nûúác thuöåc àõa. - Caách maång giaãi phoáng dên töåc laâ möåt böå phêån caách maång trong thúâi àaåi àïë quöëc vaâ caách maång vö saãn. Giaãi phoáng dên töåc phaãi gùæn liïìn vúái giaãi phoáng nhên dên lao àöång, giaãi phoáng giai cêëp cöng nhên. - Caách maång giaãi phoáng dên töåc úã caác nûúác thuöåc àõa vaâ caách maång vö saãn úã "chñnh quöëc" coá quan hïå khùng khñt vúái nhau vò chuã nghôa àïë quöëc nhû möåt con àóa coá 2 voâi: möåt voâi huát maáu giai cêëp cöng nhên vaâ nhûäng ngûúâi lao àöång úã "chñnh quöëc" coân möåt voâi huát maáu caác dên töåc thuöåc àõa. Muöën àaánh àöí boån àïë quöëc thò phaãi cùæt caã 2 caái voâi êëy. Phaãi thûåc hiïån sûå liïn minh chiïën àêëu giûäa caác lûåc lûúång caách maång úã thuöåc àõa vaâ "chñnh quöëc". Caách maång thuöåc àõa khöng phuå thuöåc vaâo caách maång vö saãn úã "chñnh quöëc" maâ coá tñnh chuã àöång, àöåc lêåp vaâ coá thïí thaânh cöng trûúác caách maång úã chñnh quöëc vaâ goáp phêìn àêíy maånh caách maång úã chñnh quöëc tiïën lïn. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 10 - Giûúng cao ngoån cúâ chöëng àïë quöëc vaâ boån phong kiïën tay sai, giaânh àöåc lêåp, tûå do laâ tû tûúãng chiïën lûúåc caách maång àuáng àùæn cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc vïì caách maång thuöåc àõa. - Caách maång úã thuöåc àõa, trûúác hïët laâ giaãi phoáng dên töåc, múã àûúâng tiïën lïn giaãi phoáng hoaân toaân lao àöång, giaãi phoáng con ngûúâi, tûác laâ laâm caách maång xaä höåi chuã nghôa. - Vïì lûåc lûúång caách maång: "cöng nöng laâ ngûúâi chuã caách mïånh", "laâ göëc caách mïånh"; cöng nhên laâ giai cêëp laänh àaåo; tiïíu tû saãn, tri thûác laâ baån àöìng minh cuãa caách maång. - Caách maång laâ sûå nghiïåp cuãa quêìn chuáng. Quêìn chuáng cêìn àûúåc giaác ngöå vaâ töí chûác laåi thaânh àöåi nguä vûäng bïìn; àûúåc hiïíu biïët tònh thïë "coá mûu chûúác". - Phaãi thûåc hiïån sûå liïn minh, àoaân kïët vúái caác lûåc lûúång caách maång quöëc tïë; phaãi nïu cao tñnh chuã àöång caách maång, yá thûác tûå lûåc tûå cûúâng. - Phaãi coá Àaãng laänh àaåo. Àaãng phaãi coá hoåc thuyïët caách maång, àoá laâ hoåc thuyïët Maác - Lïnin, phaãi biïët vêån duång àuáng àùæn hoåc thuyïët àoá vaâo hoaân caãnh Viïåt Nam. Hïå thöëng quan àiïím caách maång àuáng àùæn vaâ saáng taåo àoá laâ nöåi dung tû tûúãng caách maång giaãi phoáng dên töåc theo chuã nghôa Maác - Lïnin cuãa Ngûúâi. Hïå thöëng quan àiïím caách maång àoá àûúåc truyïìn vaâo Viïåt Nam trong nhûäng nùm 20 cuãa thïë kyã XX, laâ ngoån cúâ hûúáng àaåo cho caách maång Viïåt Nam ài àuáng quyä àaåo caách maång vö saãn thïë giúái, laâ cú súã lyá luêån cho viïåc thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam. http://ebooks.vdcmedia.com
 11. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 11 Cêu 3: Quaá trònh chuêín bõ vïì chñnh trõ, tû tûúãng vaâ töí chûác cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc cho viïåc thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam? Sau Caách maång Thaáng Mûúâi Nga (1917), phong traâo cöång saãn vaâ cöng nhên quöëc tïë phaát triïín maånh meä. Thaáng 7-1920, Nguyïîn AÁi Quöëc àoåc baãn Sú thaão lêìn thûá nhêët àïì cûúng vïì vêën àïì dên töåc vaâ vêën àïì thuöåc àõa cuãa Lïnin vaâ àaä ài àïën möåt sûå lûåa choån dûát khoaát con àûúâng giaãi phoáng dên töåc do Lïnin vaåch ra. Thaáng 12 nùm 1920, taåi Àaåi höåi Àaãng xaä höåi Phaáp hoåp úã Tua, Nguyïîn AÁi Quöëc àaä taán thaânh viïåc gia nhêåp Quöëc tïë thûá III vaâ biïíu quyïët saáng lêåp ra Àaãng Cöång saãn Phaáp. Nguyïîn AÁi Quöëc trúã thaânh chiïën sô cöång saãn àêìu tiïn cuãa giai cêëp cöng nhên vaâ dên töåc Viïåt Nam. Nguyïîn AÁi Quöëc tñch cûåc xuác tiïën viïåc chuêín bõ vïì chñnh trõ, tû tûúãng vaâ töí chûác cho viïåc thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam. Vïì mùåt tû tûúãng vaâ chñnh trõ: Ngûúâi àaä viïët baâi àùng caác baáo: "Ngûúâi cuâng khöí" do Ngûúâi saáng lêåp, baáo "Nhên àaåo" - cú quan Trung ûúng cuãa Àaãng Cöång saãn Phaáp, baáo "Àúâi söëng cöng nhên" - tiïëng noái cuãa giai cêëp cöng nhên, baáo Sûå thêåt (Liïn Xö), Taåp chñ thû tñn Quöëc tï quöëc tïë cöång saãn), baáo Thanh niïn (Viïåt Nam thanh niïn caách maång àöìng chñ höåi)... vaâ caác taác phêím "Baãn aán chïë àöå thûåc dên Phaáp", "Àûúâng caách mïånh" mang tïn Ngûúâi. Qua nöåi dung caác baâi baáo vaâ caác taác phêím àoá, Ngûúâi têåp trung lïn aán chuã nghôa àïë quöëc, chuã nghôa thûåc dên noái chung vaâ chuã nghôa thûåc dên Phaáp. Ngûúâi vaåch trêìn baãn chêët xêm lûúåc, phaãn àöång, boác löåt, àaân aáp taân baåo cuãa chuã nghôa thûåc dên. Bùçng nhûäng dêîn chûáng cuå thïí, sinh àöång, Ngûúâi àaä töë caáo trûúác dû luêån Phaáp vaâ thïë giúái töåi aác taây trúâi cuãa thûåc dên Phaáp àöëi vúái nhên dên caác nûúác thuöåc àõa. Àùåc biïåt, Ngûúâi àaä trònh baây caác quan àiïím lyá luêån vïì caách maång thuöåc àõa möåt caách àuáng àùæn, saáng taåo vaâ khaá hoaân chónh. (Xem muåc 2 dûúái tiïu àïì: Nhûäng quan àiïím tû tûúãng caách maång giaãi phoáng dên töåc cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc, thuöåc àïì söë 2). Hïå thöëng quan àiïím àoá àûúåc http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 12 truyïìn vaâo Viïåt Nam nhùçm chuêín bõ vïì tû tûúãng vaâ chñnh trõ cho viïåc thaânh lêåp Àaãng. Vïì mùåt töí chûác: Thaáng 12-1924, Nguyïîn AÁi Quöëc àïën Quaãng Chêu (Trung Quöëc), Ngûúâi tham gia saáng lêåp Höåi liïn hiïåp caác dên töåc bõ aáp bûác AÁ - Àöng àïí thöëng nhêët haânh àöång chöëng chuã nghôa thûåc dên. Thaáng 6-1925, Ngûúâi thaânh lêåp "Viïåt Nam thanh niïn caách maång àöìng chñ höåi", töí chûác trung kiïn laâ "Cöång saãn àoaân" laâm noâng cöët àïí trûåc tiïëp truyïìn baá chuã nghôa Maác - Lïnin vaâo Viïåt Nam; múã nhiïìu lúáp huêën luyïån àaâo taåo möåt söë thanh niïn yïu nûúác Viïåt Nam thaânh nhûäng caán böå caách maång, trong àoá, möåt söë àûúåc choån ài hoåc úã Trûúâng àaåi hoåc Phûúng Àöng (Liïn Xö); möåt söë àûúåc cûã ài hoåc quên sûå, phêìn lúán sau naây àûúåc àûa vïì nûúác hoaåt àöång. Hïå thöëng quan àiïím, lyá luêån vïì con àûúâng caách maång cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc trúã thaânh tû tûúãng caách maång hûúáng àaåo phong traâo dên töåc vaâ caác töí chûác chñnh trõ theo khuynh hûúáng caách maång vö saãn, dêîn àïën sûå ra àúâi caác töí chûác cöång saãn úã Viïåt Nam: Àöng Dûúng cöång saãn àaãng (6-1929), An Nam cöång saãn àaãng (7-1929) vaâ Àöng Dûúng cöång saãn liïn àoaân (9-1929). Tûâ ngaây 3 àïën ngaây 7 thaáng 2 nùm 1930, Höåi nghõ thöëng nhêët Àaãng àaä hoåp taåi Cûãu Long Hûúng Caãng), dûúái sûå chuã trò cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc àaä nhêët trñ húåp nhêët caác töí chûác cöång saãn thaânh möåt àaãng duy nhêët lêëy tïn laâ Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam; thöng qua Chñnh cûúng vùæn tùæt, Saách lûúåc vùæn tùæt, Chûúng trònh toám tùæt, Àiïìu lïå vùæn tùæt cuãa Àaãng vaâ Àiïìu lïå vùæn tùæt cuãa caác höåi quêìn chuáng; thöng qua lúâi kïu goåi nhên dõp thaânh lêåp Àaãng do àöìng chñ Nguyïîn AÁi Quöëc thaão. Caác vùn kiïån quan troång cuãa Àaãng àûúåc Höåi nghõ thöng qua laâ Cûúng lônh caách maång àêìu tiïn cuãa Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 13 Cêu 4: Höåi nghõ thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam 3-2-1930. Phên tñch nöåi dung cú baãn cuãa Chñnh cûúng vùæn tùæt vaâ Saách lûúåc vùæn tùæt cuãa Àaãng. YÁ nghôa cuãa viïåc thaânh lêåp Àaãng? 1. Höåi nghõ thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam 3-2-1930 Trong nhûäng nùm 1924-1929, phong traâo cöng nhên Viïåt Nam phaát triïín maånh vúái yá thûác giai cêëp vaâ yá thûác chñnh trõ ngaây caâng roä rïåt àaä taåo thaânh laân soáng caách maång dên töåc, dên chuã maånh meä, trong àoá, giai cêëp cöng nhên àaä thêåt sûå trúã thaânh lûåc lûúång chñnh trõ àöåc lêåp, taåo ra nhûäng àiïìu kiïån chñn muöìi cho sûå phên hoaá tñch cûåc trong "Viïåt Nam thanh niïn caách maång àöìng chñ höåi" vaâ trong Àaãng Tên Viïåt dêîn àïën viïåc hònh thaânh nhûäng töí chûác cöång saãn úã Viïåt Nam. Àoá laâ: Àöng Dûúng cöång saãn àaãng, An Nam cöång saãn àaãng, Àöng Dûúng cöång saãn liïn àoaân. Caác töí chûác naây hoaåt àöång riïng reä, tranh giaânh quêìn chuáng. Thûåc tiïîn àoá àoâi hoãi cêëp thiïët phaãi coá sûå laänh àaåo thöëng nhêët, chùåt cheä cuãa möåt chñnh àaãng duy nhêët cuãa giai cêëp cöng nhên Viïåt Nam. Quöëc tïë cöång saãn àaä gûãi thû cho nhûäng ngûúâi cöång saãn úã Àöng Dûúng, kïu goåi thaânh lêåp möåt Àaãng Cöång saãn duy nhêët. - Àûúåc sûå uyã nhiïåm cuãa Quöëc tïë cöång saãn, Nguyïîn AÁi Quöëc àaä triïåu têåp Höåi nghõ àaåi biïíu caác töí chûác cöång saãn úã Hûúng Caãng tûâ ngaây 3 àïën ngaây 7-2-1930 àïí húåp nhêët thaânh möåt Àaãng Cöång saãn duy nhêët. Tham gia höåi nghõ coá hai àaåi biïíu cuãa Àöng Dûúng cöång saãn àaãng, hai àaåi biïíu cuãa An Nam cöång saãn àaãng. Höåi nghõ àaä nghe Nguyïîn AÁi Quöëc phên tñch tònh hònh trong nûúác vaâ ngoaâi nûúác, phï bònh nhûäng haânh àöång thiïëu thöëng nhêët giûäa caác töí chûác cöång saãn, àïì nghõ caác töí chûác cöång saãn àoaân kïët, thöëng nhêët laåi thaânh möåt àaãng duy nhêët. Caác àaåi biïíu nhêët trñ boã thaânh kiïën, thaânh thêåt húåp taác àïí thöëng nhêët thaânh möåt Àaãng cöång saãn duy nhêët, àoá laâ Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 14 Thöng qua Chñnh cûúng vùæn tùæt, Saách lûúåc vùæn tùæt, Àiïìu lïå vùæn tùæt, Chûúng trònh toám tùæt cuãa Àaãng vïì caách töí chûác caác àoaân thïí quêìn chuáng vaâ àiïìu lïå toám tùæt cuãa cöng höåi, nöng höåi, höåi thanh niïn, höåi phuå nûä, höåi phaãn àïë àöìng minh (tûác laâ mùåt trêån dên töåc thöëng nhêët chöëng àïë quöëc). - Vaåch kïë hoaåch tiïën haânh húåp nhêët caác töí chûác cöång saãn úã trong nûúác vaâ cûã Ban Chêëp haânh Trung ûúng lêm thúâi. Nguyïîn AÁi Quöëc àaä ra lúâi kïu goåi nhên dõp thaânh lêåp Àaãng. 2. Nöåi dung cú baãn cuãa Chñnh cûúng vùæn tùæt vaâ Saách lûúåc vùæn tùæt cuãa Àaãng Chñnh cûúng vùæn tùæt, Saách lûúåc vùæn tùæt àûúåc thöng qua taåi Höåi nghõ thaânh lêåp Àaãng 3-2-1930 tuy coân sú lûúåc, nhûng àaä vaåch ra àûúâng löëi cú baãn, àuáng àùæn cho caách maång Viïåt Nam, laâ Cûúng lônh àêìu tiïn cuãa Àaãng. Nöåi dung cuãa Cûúng lônh toám tùæt: - Àûúâng löëi chiïën lûúåc cuãa caách maång: Trïn cú súã phên tñch tònh hònh kinh tïë, giai cêëp, xaä höåi nûúác ta, Cûúng lônh viïët: "Chuã trûúng laâm tû saãn dên quyïìn caách maång vaâ thöí àõa caách maång àïí ài túái xaä höåi cöång saãn". - Nhiïåm vuå cuãa caách maång tû saãn dên quyïìn úã nûúác ta laâ àaánh àuöíi àïë quöëc Phaáp xêm lûúåc vaâ àaánh àöí boån phong kiïën tay sai, laâm cho nûúác Viïåt Nam àûúåc àöåc lêåp tûå do; tõch thu ruöång àêët cuãa boån àïë quöëc, phong kiïën àïí laâm cuãa cöng vaâ chia cho dên ngheâo; chuêín bõ vaâ laänh àaåo nöng dên ngheâo laâm caách maång ruöång àêët, quöëc hûäu hoaá toaân böå xñ nghiïåp cuãa boån àïë quöëc; thaânh lêåp chñnh phuã cöng nöng binh vaâ töí chûác quên àöåi cöng nöng. Caác nhiïåm vuå trïn bao haâm caã nöåi dung dên töåc vaâ dên chuã, chöëng àïë quöëc vaâ chöëng phong kiïën. Song, nöíi bêåt lïn laâ nhiïåm vuå chöëng àïë quöëc vaâ tay sai phaãn àöång, giaânh àöåc lêåp, tûå do cho dên töåc. - Lûåc lûúång àïí àaánh àöí àïë quöëc vaâ phong kiïën trûúác hïët laâ cöng nöng. Àaãng phaãi thu phuåc cho àûúåc cöng nöng vaâ laâm cho giai cêëp cöng nhên laänh àaåo àûúåc àöng àaão quêìn chuáng ; àöìng thúâi http://ebooks.vdcmedia.com
 15. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 15 "Phaãi hïët sûác liïn laåc vúái tiïíu tû saãn, trñ thûác, trung nöng... àïí keáo hoå vïì phña vö saãn giai cêëp". Àöëi vúái phuá nöng, trung tiïíu àõa chuã vaâ tû saãn Viïåt Nam maâ chûa roä mùåt phaãn caách maång thò phaãi lúåi duång hoùåc trung lêåp. Böå phêån naâo àaä roä mùåt phaãn caách maång thò phaãi àaánh àöí. Trong khi liïn laåc taåm thúâi vúái caác giai cêëp, phaãi rêët cêín thêån, khöng khi naâo nhûúång böå möåt chuát lúåi ñch gò cuãa cöng nöng maâ ài vaâo àûúâng löëi thoaã hiïåp. Giai cêëp cöng nhên laâ giai cêëp laänh àaåo caách maång. Àaánh àöí chuã nghôa àïë quöëc Phaáp vaâ boån phong kiïën, "laâm cho nûúác Viïåt Nam hoaân toaân àöåc lêåp", "lêåp ra chñnh phuã cöng binh" vaâ "quên àöåi cöng nöng" bùçng phûúng phaáp baåo lûåc caách maång, bùçng sûác maånh moåi mùåt cuãa quêìn chuáng, chûá khöng phaãi bùçng con àûúâng caãi lûúng, thoaã hiïåp. - Caách maång Viïåt Nam laâ böå phêån cuãa Caách maång thïë giúái, phaãi àoaân kïët vúái caác dên töåc bõ aáp bûác vaâ giai cêëp vö saãn quöëc tïë, nhêët laâ giai cêëp cöng nhên Phaáp. - Sûå laänh àaåo cuãa Àaãng laâ nhên töë quyïët àõnh thùæng lúåi cuãa caách maång. "Àaãng laâ àöåi tiïn phong cuãa vö saãn giai cêëp", cho nïn Àaãng coá traách nhiïåm thu phuåc cho àûúåc àaåi böå phêån giai cêëp mònh, phaãi laâm cho giai cêëp mònh laänh àaåo àûúåc dên chuáng; "phaãi thu phuåc cho àûúåc àaåi àa söë dên caây vaâ phaãi dûåa chùæc vaâo dên caây ngheâo", phaãi liïn laåc vúái caác giai cêëp caách maång vaâ caác têìng lúáp yïu nûúác àïí àoaân kïët hoå laåi. Àaãng laâ möåt khöëi thöëng nhêët yá chñ vaâ haânh àöång. Àaãng viïn phaãi "hùng haái tranh àêëu cêín thêån vaâ daám hy sinh, phuåc tuâng mïånh lïånh Àaãng vaâ àoáng kinh phñ, chõu phêën àêëu trong möåt böå phêån Àaãng". 3. YÁ nghôa cuãa viïåc thaânh lêåp Àaãng - Höåi nghõ húåp nhêët caác töí chûác cöång saãn úã Viïåt Nam mang têìm voác möåt Àaåi höåi thaânh lêåp Àaãng. Höåi nghõ àaä quy tuå toaân böå phong traâo cöng nhên vaâ phong traâo yïu nûúác dûúái sûå laänh àaåo cuãa möåt àöåi tiïn phong duy nhêët cuãa caách maång, vúái àûúâng löëi caách maång àuáng àùæn, dêîn túái sûå thöëng nhêët vïì tû tûúãng vaâ haânh àöång cuãa phong traâo caách maång caã nûúác. http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 16 - Àaãng ra àúâi àaánh dêëu möåt bûúác ngoùåt cùn baãn trong lõch sûã caách maång nûúác ta, chêëm dûát thúâi kyâ caách maång úã trong tònh traång "àen töëi nhû khöng coá àûúâng ra", chêëm dûát thúâi kyâ bïë tùæc, khuãng hoaãng vïì àûúâng löëi cûáu nûúác, laâ sûå kiïån coá yá nghôa quyïët àõnh àöëi vúái toaân böå quaá trònh phaát triïín cuãa caách maång Viïåt Nam tûâ àoá vïì sau. - Àaãng ra àúâi laâ biïíu hiïån sûå xaác lêåp vai troâ laänh àaåo cuãa giai cêëp cöng nhên Viïåt Nam, khùèng àõnh quaá trònh tûâ àêëu tranh tûå phaát àïën àêëu tranh tûå giaác. - Àaãng ra àúâi laâ kïët quaã têët yïëu cuãa cuöåc àêëu tranh dên töåc vaâ giai cêëp úã Viïåt Nam trong thúâi àaåi múái. Àaãng laâ sûå kïët húåp giûäa chuã nghôa Maác - Lïnin vaâ tû tûúãng Höì Chñ Minh vúái phong traâo cöng nhên vaâ phong traâo yïu nûúác Viïåt Nam trong nhûäng nùm 20 cuãa thïë kyã naây. Höì Chñ Minh àaä viïët: "Viïåc thaânh lêåp Àaãng laâ bûúác ngoùåt vö cuâng quan troång trong lõch sûã caách maång Viïåt Nam. Noá chûáng toã rùçng giai cêëp vö saãn ta àaä trûúãng thaânh vaâ àuã sûác laänh àaåo caách maång". http://ebooks.vdcmedia.com
 17. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 17 Cêu 5: Haäy chûáng minh Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam ra àúâi vaâ nùæm quyïìn laänh àaåo caách maång Viïåt Nam tûâ nùm 1930 laâ möåt xu thïë khaách quan cuãa lõch sûã? 1. Taác àöång cuãa chñnh saách thöëng trõ, khai thaác thuöåc àõa cuãa thûåc dên Phaáp Dûúái taác àöång cuãa chñnh saách thöëng trõ, khai thaác thuöåc àõa cuãa thûåc dên Phaáp, xaä höåi Viïåt Nam àaä chuyïín tûâ xaä höåi phong kiïën sang xaä höåi thuöåc àõa, vúái hai mêu thuêîn cú baãn : mêu thuêîn giûäa dên töåc ta vúái thûåc dên Phaáp vaâ mêu thuêîn giûäa nhên dên ta (chuã yïëu laâ nöng dên) vúái giai cêëp àõa chuã phong kiïën. Giaãi quyïët mêu thuêîn àoá àïí àûa xaä höåi tiïën lïn theo àuáng xu thïë cuãa thúâi àaåi laâ yïu cêìu têët yïëu khaách quan cuãa lõch sûã. Tûâ àêìu thïë kyã XX, do aãnh hûúãng cuãa phong traâo dên chuã tû saãn thïë giúái vaâ nhûäng chuyïín biïën kinh tïë - xaä höåi Viïåt Nam, phong traâo dên töåc úã nûúác ta tiïëp tuåc phaát triïín, nhiïìu töí chûác chñnh trõ theo hûúáng dên chuã tû saãn àaä xuêët hiïån: - Phong traâo Àöng Du (1906 - 1908) do nhaâ yïu nûúác Phan Böåi Chêu laänh àaåo. - Phong traâo Àöng Kinh Nghôa Thuåc (1907) diïîn ra khaá söi nöíi dûúái caác hònh thûác tuyïn truyïìn caãi caách, cöí vuä loâng yïu nûúác. - Phong traâo Duy Tên (1906 - 1908) nhùçm vêån àöång caãi caách vùn hoaá, xaä höåi, àaã kñch boån vua quan phong kiïën thöëi naát. - Töí chûác Viïåt Nam Quang phuåc höåi (1912) nhùçm muåc àñch "àaánh àuöíi quên Phaáp, khöi phuåc nûúác Viïåt Nam". - Phong traâo yïu nûúác cuãa caác têìng lúáp tiïíu tû saãn thaânh thõ phaát triïín maånh nhû phong traâo àêëu tranh àoâi traã tûå do cho cuå Phan Böåi Chêu (1925), töí chûác àaám tang cuå Phan Chu Trinh. - Viïåt Nam quöëc dên àaãng do Nguyïîn Thaái Hoåc saáng lêåp (25- 12-1927) laâ möåt àaãng chñnh trõ theo xu hûúáng caách maång dên chuã tû saãn. Muåc àñch cuãa àaãng naây laâ àaánh àuöíi giùåc Phaáp, lêåt àöí chïë http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 18 àöå phong kiïën, thiïët lêåp dên quyïìn. Cuöåc khúãi nghôa Yïn Baái (9-2- 1930) biïíu thõ tinh thêìn phaãn khaáng quyïët liïåt cuãa giai cêëp tû saãn Viïåt Nam chöëng laåi sûå aáp bûác cuãa thûåc dên Phaáp. Sûå thêët baåi cuãa cuöåc khúãi nghôa àaä böåc löå tñnh chêët non yïëu, bêët lûåc cuãa giai cêëp tû saãn vaâ caác têìng lúáp tiïíu tû saãn trong vai troâ caách maång dên töåc. Caác phong traâo àoá khöng àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu khaách quan cuãa sûå nghiïåp giaãi phoáng dên töåc vaâ àïìu bõ thûåc dên Phaáp àaân aáp. 2. Khuynh hûúáng cûáu nûúác theo con àûúâng caách maång vö saãn Nùm 1911, Nguyïîn AÁi Quöëc ra ài tòm àûúâng cûáu nûúác vaâ àaä lûåa choån àuáng àùæn con àûúâng giaãi phoáng dên töåc, àoá laâ con àûúâng caách maång vö saãn. Nguyïîn AÁi Quöëc tñch cûåc truyïìn baá chuã nghôa Maác - Lïnin vaâo Viïåt Nam, chuêín bõ vïì chñnh trõ, tû tûúãng vaâ töí chûác cho viïåc thaânh lêåp Àaãng tiïn phong caách maång úã Viïåt Nam. Viïåt Nam thanh niïn caách maång àöìng chñ höåi ra àúâi, trûåc tiïëp truyïìn baá lyá luêån Maác - Lïnin, lyá luêån vïì caách maång giaãi phoáng dên töåc cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc vaâo Viïåt Nam, laâm dêëy lïn trong caã nûúác möåt phong traâo dên töåc dên chuã söi nöíi. Àaãng Tên Viïåt cuäng ra àúâi. Khuynh hûúáng caách maång vö saãn phaát triïín maånh laâm xuêët hiïån ba töí chûác cöång saãn úã Viïåt Nam. Ngaây 3 thaáng 2 nùm 1930, Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam ra àúâi. Cûúng lônh àêìu tiïn cuãa Àaãng vaåch roä àûúâng löëi chiïën lûúåc thûåc hiïån caách maång tû saãn dên quyïìn vaâ thöí àõa caách maång àïí tiïën lïn xaä höåi cöång saãn... Nhû vêåy, sau möåt thúâi kyâ daâi, kïí tûâ àêìu thïë kyã XX, lõch sûã dên töåc ta àaä lêìn lûúåt khaão nghiïåm àuã caác cûúng lônh cûáu nûúác khaác nhau vaâ cuöëi cuâng chó coân Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam laâ coá khaã nùng nùæm ngoån cúâ dên töåc, àêëu tranh giaãi phoáng dên töåc, laänh àaåo caách maång Viïåt Nam tiïën lïn. Múái ra àúâi, Àaãng àaä giûúng cao ngoån cúâ caách maång, àoaân kïët vaâ laänh àaåo toaân dên ta tiïën lïn àêëu tranh giaãi phoáng dên töåc, giaãi phoáng giai cêëp, tûâng bûúác giaânh thùæng lúåi trong cuöåc caách maång phaãn àïë vaâ phaãn phong kiïën. http://ebooks.vdcmedia.com
 19. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 19 Cêu 6: Phên tñch hoaân caãnh lõch sûã ra àúâi vaâ nöåi dung cú baãn cuãa "Luêån cûúng chñnh trõ" thaáng 10-1930 cuãa Àaãng Cöång saãn Àöng Dûúng? 1. Hoaân caãnh lõch sûã Cûúng lônh àêìu tiïn cuãa Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam do Höåi nghõ thaânh lêåp Àaãng thaáng 2-1930 thöng qua múái chó phaác ra nhûäng neát cú baãn nhêët vïì àûúâng löëi caách maång Viïåt Nam. Yïu cêìu khaách quan àoâi hoãi Àaãng phaãi coá möåt cûúng lônh àêìy àuã, toaân diïån hún. Sau khi Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam ra àúâi, möåt cao traâo caách maång röång lúán cuãa quêìn chuáng diïîn ra ngaây caâng söi nöíi vaâ àang trïn àaâ phaát triïín maånh. Thaáng 4-1930, àöìng chñ Trêìn Phuá sau möåt thúâi gian hoåc úã Liïn Xö, àûúåc Quöëc tïë cöång saãn cûã vïì nûúác hoaåt àöång vaâ àûúåc böí sung vaâo Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng, àûúåc giao nhiïåm vuå soaån thaão "Luêån cûúng chñnh trõ". Höåi nghõ lêìn thûá nhêët cuãa Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng hoåp thaáng 10-1930, Höåi nghõ quyïët àõnh àöíi tïn àaãng thaânh Àaãng Cöång saãn Àöng Dûúng, cûã ra Ban chêëp haânh Trung ûúng chñnh thûác, àöìng chñ Trêìn Phuá àûúåc cûã laâm Töíng bñ thû. Höåi nghõ àaä thöng qua "Luêån cûúng chñnh trõ". 2. Nöåi dung cú baãn "Luêån cûúng chñnh trõ" göìm 13 muåc, trong àoá, têåp trung nhûäng vêën àïì lúán: Caách maång Viïåt Nam phaãi traãi qua hai giai àoaån, trûúác hïët laâm caách maång tû saãn dên quyïìn, boã qua thúâi kyâ phaát triïín tû baãn chuã nghôa, tiïën thùèng lïn con àûúâng xaä höåi chuã nghôa. Caách maång tû saãn dên quyïìn coá nhiïåm vuå chöëng àïë quöëc vaâ nhiïåm vuå chöëng phong kiïën. Hai nhiïåm vuå naây coá möëi quan hïå khùng khñt vúái nhau. http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 20 Giai cêëp vö saãn vaâ nöng dên laâ hai àöång lûåc chñnh cuãa caách maång, vö saãn laâ giai cêëp laänh àaåo caách maång. Luêån cûúng cuäng phên tñch roä thaái àöå àöëi vúái caách maång cuãa caác giai cêëp, têìng lúáp khaác trong xaä höåi. Caách maång Viïåt Nam phaãi ài theo con àûúâng caách maång baåo lûåc, con àûúâng khúãi nghôa vuä trang. Khúãi nghôa vuä trang giaânh chñnh quyïìn "khöng phaãi laâ möåt viïåc thûúâng", maâ laâ möåt nghïå thuêåt "phaãi theo khuön pheáp nhaâ binh". Sûå laänh àaåo cuãa Àaãng cöång saãn, àöåi tiïn phong cuãa giai cêëp vö saãn, laâ àiïìu kiïån cöët yïëu cho sûå thùæng lúåi cuãa caách maång. Àaãng phaãi lêëy chuã nghôa Maác - Lïnin laâm nïìn taãng tû tûúãng; phaãi liïn hïå mêåt thiïët vúái quêìn chuáng, vúái vö saãn vaâ caác dên töåc thuöåc àõa, vúái caác lûåc lûúång caách maång thïë giúái. Nöëi tiïëp vaâ kïë thûâa nhûäng àõnh hûúáng lúán àûúåc vaåch roä tûâ Chñnh cûúng vùæn tùæt vaâ Saách lûúåc vùæn tùæt do laänh tuå Nguyïîn AÁi Quöëc khúãi thaão, "Luêån cûúng chñnh trõ" thaáng 10-1930 àaä xaác àõnh nhûäng vêën àïì rêët cú baãn trong àûúâng löëi chiïën lûúåc cuãa Àaãng ta. Tû tûúãng lúán bao truâm cuãa Cûúng lônh chñnh trõ thaáng 10-1930 vêîn laâ quaán triïåt àõnh hûúáng gùæn liïìn àöåc lêåp dên töåc vúái chuã nghôa xaä höåi. Song bïn caånh àoá, Cûúng lônh naây vêîn coân nhûäng haån chïë nhû chûa chó ra àûúåc mêu thuêîn chuã yïëu trong xaä höåi thuöåc àõa, chûa xaác àõnh nhiïåm vuå giaãi phoáng dên töåc laâ nhiïåm vuå haâng àêìu. Trong khi nhêën maånh vai troâ cuãa cöng nöng, chûa chuá yá àuáng mûác àïën vai troâ, võ trñ vaâ khaã nùng caách maång cuãa caác giai cêëp vaâ têìng lúáp khaác. Noái möåt caách cuå thïí laâ àaä nhêën maånh möåt chiïìu àïën àêëu tranh giai cêëp, chûa quan têm thñch àaáng àïën vêën àïì dên töåc. Khúi dêåy tinh thêìn yïu nûúác vöën laâ truyïìn thöëng lêu àúâi cuãa dên töåc ta; saách lûúåc vaâ phûúng phaáp caách maång chûâng naâo àaä coân thiïëu linh hoaåt, mïìm deão. Nhûäng haån chïë noái trïn, sau àoá ñt lêu, àaä àûúåc caác höåi nghõ Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng tiïëp theo khùæc phuåc. http://ebooks.vdcmedia.com
nguon tai.lieu . vn