Xem mẫu

 1. Hư ng d n l a ch n máy nh s → Lo i máy nh s nào phù h p ? - Snapshooter - Trendsetter - Business user - Serious amateur - Budget buyer → Bao nhiêu MegaPixel ? → Lo i ng kính nào ? - Fixed-focal-length lenses ( ng kính tiêu c c nh) - Retractable zoom lenses - Fixed zoom lenses - Interchangeable lenses → Lo i th nh nào ? - CompactFlash Types I và II - IBM - Hitachi Microdrive - Secure Digital/ MultiMediaCard (SD/MMC)
 2. - SmartMedia - Sony Memory Stick - Sony Memory Stick Pro - xD-Picture Card → Loa pin nào t t nh t ? - Lo i pin chuyên d ng (Model-specific) - Lo i pin s c thông d ng (Universal rechargeable) - Lo i pin dùng m t l n (Disposable) → Máy nh còn có nh ng tính năng nào n a ? - Video-clip recording ( quay m t o n Vi eo ng n) - Voice recording (ghi âm) - Video conferencing ( àm tho i truy n hình) - Music playback ( chơi nh c MP3) - In-camera editing - Special image modes (Cac chê ô chup ăc biêt ) - World time/alarm clock LO I MÁY NH K THU T S NÀO LÀ PHÙ H P ? Ch n mua máy nh k thu t s hoàn toàn không d .
 3. B t c ai khi đi mua, đ u mong mu n ch n đư c m t chi c máy nh phù h p v i nhu c u c a mình – cân b ng gi a tính năng và giá c . Có l đi u quan tr ng nh t khi đi mua máy nh là ngư i s d ng c n xác đ nh đư c mình s làm gì v i chi c máy nh s p mua này. Sau đây là m t vài ki u ngư i dùng thư ng g p. Snapshooter Nêu ban mong mu n ch p nh ng b c nh đ có th g i e-mail cho gia đình và b n bè, xu t b n lên trang web hay ch in ra nh ng b c nh có kích thư c nh hơn 8x10 inches trên b t c lo i máy in inkjet nào. C n có m t chi c máy nh mà m i ngư i trong gia đình đ u có th s d ng đư c, nh g n d mang theo. Các tính năng c n có: Đ phân gi i (Resolution): 2 tri u đi m nh ho c l n hơn Giá: $200 - $500 Ki u ng kính: ng kính zoom quang h c Ki u th nh : Compact Flash, Memory Stick, XD- Picture, Secure Digital, MultiMedia. Đ nh d ng nh: JPEG Giao ti p: USB, ngõ xu t ra Tivi NTSC/PAL Các ch đ phơi sáng: T đ ng, theo chương trình, có ch đ bù tr đ phơi sáng.
 4. Ki u canh nét: T đ ng Ch đ ho t đ ng c a đèn Flash: T đ ng, ch ng m t đ Ph n m m kèm theo: ch nh s a nh, s p x p theo album Multimedia: có kh năng quay video bao g m c thu ti ng Các tính năng s là ưu th khi ch n l a: Kh năng k t n i tr c ti p v i máy in (không c n máy tính)u Trendsetter N u b n mu n có m t th “đ chơi” đ c đáo, th t s gây n tư ng v i b n bè và nh ng ngư i xung quanh b i nh ng tính năng, công ngh m i nh t. Tuy nhiên s d ng không đư c quá ph c t p. Giá c cũng là m t tiêu chí quan tâm nhưng không ph i là ưu tiên hàng đ u. Các tính năng c n có: Đ phân gi i (Resolution): 3 tri u đi m nh ho c l n hơn Giá: dư i $1000 Ki u ng kính: ng kính zoom quang h c Ki u th nh : Compact Flash, Memory Stick, XD- Picture, Secure Digital, MultiMedia. Đ nh d ng nh: JPEG Giao ti p: USB, ngõ xu t ra Tivi NTSC/PAL
 5. Các ch đ phơi sáng: T đ ng, theo chương trình, có ch đ bù tr đ phơi sáng. Ki u canh nét: T đ ng Ch đ ho t đ ng c a đèn Flash: T đ ng, ch ng m t đ , h tr canh nét Ph n m m kèm theo: ch nh s a nh, s p x p theo album Multimedia: có kh năng quay video bao g m c thu ti ng Các tính năng s là ưu th khi ch n l a: C u trúc (design) thu c lo i siêu nh g n, có tính năng webcam, có tính năng ghi âm, có kh năng chơi nh c MP3. Business user N u b n mu n có m t chi c máy nh dùng cho công vi c, ch p nh qu ng cáo, xu t b n trên gi y ho c trên trang web có tính chuyên nghi p. Các tính năng c n có: Đ phân gi i (Resolution): ph i l n hơn 3 tri u đi m nh Giá: $500 - $100 Ki u ng kính: ng kính zoom quang h c Ki u th nh : Compact Flash, Memory Stick, XD- Picture, Secure Digital, MultiMedia. Đ nh d ng nh: JPEG, TIFF
 6. Giao ti p: USB, ngõ xu t ra Tivi NTSC/PAL Các ch đ phơi sáng: T đ ng, có ch đ bù tr đ phơi sáng, có ch đ ch p ưu tiên kh u đ , ưu tiên t c đ Ki u canh nét: T đ ng Ch đ ho t đ ng c a đèn Flash: T đ ng, ch ng m t đ , có đèn h tr canh nét Ph n m m kèm theo: ph i kèm theo ph n m m ch nh s a nh. Multimedia: có kh năng quay video bao g m c thu ti ng Các tính năng s là ưu th khi ch n l a: watermarking, text – capture mode Serious amateur Nêu ban mu n có đư c nh ng b c nh đ t m c chuyên nghi p, có th in ra nh ng b c nh kích c t 8x10 inches tr lên trên máy in chuyên nghi p. Máy nh c n có các tính năng t o đi u ki n t i đa cho vi c sáng t o nh, có th mua thêm các ng kính ph tr . Các tính năng c n có: Đ phân gi i (Resolution): 4 tri u đi m nh ho c l n hơn Giá: trên $800 Ki u ng kính: ng kính zoom quang h c, có th g n thêm các ng kính ph tr
 7. Ki u th nh : Compact Flash, Memory Stick, XD- Picture, Secure Digital, MultiMedia, Microdrive Đ nh d ng nh: JPEG, TIFF, RAW Giao ti p: USB 2.0, FireWire Các ch đ phơi sáng: T đ ng, ch p ưu tiên t c đ -kh u đ , có ch đ ch p t ch nh, có kh năng l a ch n ki u đo sáng, có ch đ ch p bù tr Ki u canh nét: T đ ng, T l a ch n vùng canh nét, t canh nét (manual) Đèn Flash: có hotshoe cho phép g n đèn flash ngoài, đèn flash có th ho t đ ng ch đ slow-sync Ph n m m kèm theo: ph n m m ch nh s a nh v i đ y đ các tính năng. Multimedia: có kh năng quay video bao g m c thu ti ng Các tính năng s là ưu th khi ch n l a: Có ch đ ch p liên t c (continuous-shooting), có kh năng tương thích v i các ng kính 35mm, có ch đ ch p do ngư i dùng t đ t. Budget buyer Nêu ban mu n có m t chi c máy nh dư i $250, ch c n t o ra nh ng b c nh ch t lư ng v a ph i đ g i e-mail hay xu t b n lên web, ch in nh kích c nh (4x6) trên các máy in thông thư ng, có th s d ng ngay mà không c n đ c sách hư ng d n.
 8. Các tính năng c n có: Đ phân gi i (Resolution): 2 tri u đi m nh ho c l n hơn Giá: dư i $250 Ki u ng kính: Ki u th nh : Compact Flash, Memory Stick, XD- Picture, Secure Digital, MultiMedia. Đ nh d ng nh: JPEG Giao ti p: USB, ngõ xu t ra Tivi NTSC/PAL Các ch đ phơi sáng: T đ ng Ki u canh nét: T đ ng Ch đ ho t đ ng c a đèn Flash: T đ ng, ch ng m t đ Ph n m m kèm theo: ch nh s a nh, s p x p theo album Multimedia: có kh năng quay video bao g m c thu ti ng Các tính năng s là ưu th khi ch n l a: Có tính năng webcam, có màn hình LCD BAO NHIÊU MEGAPIXEL LÀ Đ ? Th c s đây là m t câu h i đánh đ vì v y s có hai câu tr l i: Câu tr l i ng n:
 9. nh s d ng cho m c đích e-mail hay xu t b n lên web thì không c n đ phân gi i t i 3 tri u đi m nh. Nh ng b c nh đư c ch p v i ý đ nh đ in ho c c n ph i ch nh s a thì c n ít nh t là 3 tri u đi m nh. N u như c n ph i in ra nh ng b c nh kích c t 8x10 tr lên thì c n có máy nh 4 tri u đi m nh tr lên. Câu tr l i đ y đ : B n c n máy nh bao nhiêu tri u đi m nh ph thu c vào vi c b n s s d ng b c nh đư c ch pđ làm gì, và s d ng nó như th nào. N u như có ý đ nh trình chi u hay ch in ra nh ng b c nh nh hơn kích c th c c a nh thì đ phân gi i th t s không ph i là v n đ ch ch t Trong hai b c nh trên: bên trái đư c ch p v i máy nh 2 tri u đi m nh, bên ph i đư c ch p v i máy nh 4 tri u đi m nh, c 2 nh này đ u đư c thu nh t i kích c nh hơn kích c th t s (smaller than actual size). H u như không th phân bi t đư c đâu là b c nh ch p b i máy 2 tri u đi m nh, 4 tri u đi m nh, ngo i tr hơi có s khác bi t v m u s c. Tuy nhiên khi phóng to hai b c nh này có th d dàng nh n ra đâu là b c ch p b i máy nh có đ phân gi i cao hơn.
 10. N u như ch c t l y m t ph n c a nh (crop) đ phóng to, ho c in ra thì s khác bi t càng rõ r t. Các chi ti t ch p b i máy 2 tri u đi m nh s m hơn so vơí 4 tri u đi m nh. LO I NG KÍNH NÀO LÀ PHÙ H P? Có c m t r ng các lo i ng kính t lo i r ti n kích c r t nh , tiêu c c đ nh, ch t li u nh a cho t i lo i cao c p có kích c l n, zoom quang h c, ch t li u th y tinh đ c bi t, cho phép tháo l p. M i lo i ng kính đ u nh hư ng đ n thi t k , đ c tính c a máy và nh hư ng r t l n t i ch t lư ng c a nh. Tuy nhiên có th chia ng kính ra làm 4 lo i khác nhau: Fixed-focal-length lenses ( ng kính tiêu c c đ nh) Lo i ng kính này không cung c p tùy ch n zoom quang h c, có h tr ch p macro và ch p phong c nh. Phù h p v i ki u ngư i dùng: snapshooter, budget buyer Ưu đi m:
 11. - Phù h p v i thi t k c a các máy thu c dòng nh g n hay siêu nh g n. - C u trúc c a máy s đơn gi n hơn và d s d ng. - R ti n. - ng kính lo i này thư ng h tr góc nhìn r ng (wide angle of view) vì v y s t t cho ch p phong c nh và nhóm đông ngư i. Như c đi m: - Không zoom đư c các ch đ xa. - Không cung c p các tùy ch n cho phép dùng ng kính ph tr , kính l c. - Ch t lư ng quang h c thư ng không cao. Retractable zoom lenses ng kính lo i này có th thò ra, th t vào khi b t, t t máy Phù h p v i ki u ngư i dùng: snapshooter, budget buyer, trendsetter Ưu đi m:
 12. - T o đi u ki n d dàng cho vi c thi t k các máy thu c dòng nh g n. - ng kính đư c b o v khá t t do th t đư c vào trong thân máy và n p ng kính đư c tích h p s n. Như c đi m: - Thư ng không h tr kính l c ho c kính converters - Kh năng zoom b gi i h n t 2x t i 3x - Th i gian b t máy b kéo dài do c n có th i gian cho ng kính thò ra kh i máy - Tùy ch n canh nét manual b gi i h n Fixed zoom lenses ng kính đư c g n c đ nh vào thân máy. Lo i ng kính này không th th t vào trong thân máy khi t t máy. Phù h p v i ki u ngư i dùng: serious amateur, business user, trendsetter
 13. Ưu đi m: - Kh năng zoom quang h c có th đ t t i 12x - H tr vi c l p thêm ng kính ph tr (wide-angle, close-up…), kính l c (filter) - Máy nh l p ng kính lo i này thư ng có s n các tính năng cao c p - Thư ng cung c p ch đ canh nét t ch nh s d ng vòng canh nét Như c đi m: - C u trúc máy thư ng c ng k nh hơn khi so v i lo i s d ng ng kính thò th t - Đi u khi n máy thư ng ph c t p hơn do có r t nhi u tùy ch n, ch đ Interchangeable lenses Các máy nh chuyên nghi p SLR thư ng s d ng h th ng ng kính này. Ngư i dùng có th tháo r i ng kính và l p ng kính lo i khác ( ng kính tương thích) Phù h p v i ki u ngư i dùng: serious amateur Ưu đi m: - Có ch t lư ng quang h c t t nh t
 14. - Do có th l p thêm các ki u ng kính khác nhau nên h tr r t nhi u ki u c nh ch p - Không c n mua máy nh m i n u ch c n nâng c p ng kính Như c đi m: - Đ t ti n - ng kính thư ng có kích c l n và n ng - D gây nh m l n khi l a ch n ng kính do có s khác bi t v tiêu c gi a các lo i ng kính khác nhau
nguon tai.lieu . vn