Xem mẫu

 1. PH N NĂM HƯ NG D N TH C HI N ðÁNH GIÁ ðánh giá ho t ñ ng thu th p thông tin, phân tích và so sánh v i m c tiêu chương trình nh m ñ nh hư ng, ñi u ch nh chương trình chăm sóc – giáo d c (CS – GD) tr . Ho t ñ ng ñánh giá có th do giáo viên ti n hành ñ t ch c và ñi u ch nh ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c cho phù h p v i tr . Ho t ñ ng ñánh giá còn có th do các c p qu n lí giáo d c (B , S Giáo d c và ñ o t o ; các Phòng Giáo d c và Ban giám hi u nhà trư ng m m non. Vì v y, căn c vào ñ i tư ng tham gia ñánh giá (giáo viên hay cán b qu n lí giáo d c), vi c ñánh giá m u giáo có th chia làm hai lo i : - ðánh giá tr trong quá trình CS – GD. - ðánh giá vi c th c hi n chương trình giáo d c tr . A – ðÁNH GIÁ TR TRONG QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC – GIÁO D C I – M C ð CH - Xác ñ nh nhu c u, h ng thú và kh năng c a t ng tr ñ giáo viên có th l a ch n nh ng tác ñ ng CS – GD thích h p.
 2. - Nh n bi t nh ng ñi m n nh, ñi m y u trong quá trình giáo d c ñ ñi u ch nh vi c t ch c ho t ñ ng giáo d c sao cho phù h p v i tr . II – N I DUNG Giáo viên ñánh giá tr trong quá trình CS – Gia ñình có th chia thành 2 lo i : 1. ðánh giá tr trong các ho t ñ ng hàng ngày - Giáo viên ti n hành ñánh giá tr h ng ngày trong quá trình CS – GD. Nh ng ho t ñ ng trong ngày c a tr m u giáo l n bao g m : ho t ñ ng chơi, ho t ñ ng h c, ho t ñ ng lao ñ ng. - H ng ngày, thông qua nh ng ho t ñ ng trên, giáo viên chú ý phát hi n ra nh ng tr có các bi u hi n tích c c ho c tiêu (có kh năng x p hình hay v r t t t ho c t ra m t m i, chán ăn, …) trong nhóm. l p ñ có nh ng tác ñ ng CS – GD thích h p v i các tr ñó (ho c trao ñ i v i ph huynh ñ có s ph i h p gi a nhà trư ng v i gia ñình trong vi c chăm sóc - giáo d c tr ). ð ng th i, qua nh ng th hi n c a tr , giáo viên có th nh n ra nh ng ñi m m nh, ñi m y u trong quá trình CS – GD c a mình ñ t ñó ñi u ch nh vi c t ch c, vi c CS – GD tr cho phù h p hơn. - Các n i dung c n ñánh giá : + Nh ng bi u hi n v tình tr ng s c kh e c a tr . + C m xúc, thái ñ và hành vi c a tr trong các ho t ñ ng. + Nh ng ki n th c và kĩ năng c a tr .
 3. - D a trên k t qu ñánh giá nhanh h ng ngày, giáo viên c n xác ñ nh : + Nh ng tr c n lưu ý ñ c bi t và các bi n pháp CS – GD tr và nh ng thay ñ i phù h p trong nh ng ngày sau. - M i nhóm/ l p c n l p H sơ cá nhân cho t ng tr ñ theo dõi s ti n b c a các tr trong l p (xem cách làm ph n 3 – phương pháp). 2. ðánh giá vi c th c hi n ch ñ Vi c ñánh giá này giúp giáo viên nhìn nh n l i nh ng vi c mình và l p mình ñã ñư c và chưa làm ñư c trong ch ñ ; t ñó, c i ti n ho c ñi u ch nh các ho t ñ ng ti p theo, xây d ng k ho ch c a ch ñ sau ñư c t t hơn. Giáo viên s d ng phi u ðánh giá vi c th c hi n ch ñ ñ ñánh giá nh ng v n ñ ñã làm ñư c và chưa làm ñư c trong ch ñ sau : - M c ñích. - N i dung. - T ch c ho t ñ ng. - Nh ng v n ñ khác như : tình tr ng s c kh e c a các tr trong l p, t ch c môi trư ng giáo d c, tài li u, ñ dùng, ñ chơi, … T dó, giáo viên lưu ý ñ có th tri n khai các ch ñ khác ñư c t t hơn.
 4. Dư i ñây là m u phi u ñánh giá vi c th c hi n ch ñ (ñã ñư c ch nh s a sau nh ng góp ý c a các t nh năm h c 2006 – 2007) : ðÁNH GIÁ VI C TH C HI N CH ð Trư ng : ……………………………………………………………….. L p : ………… Ch ñ : …………………………………………………………………………………… Th i gian : ………. tu n. T ngày ………. tháng …… ñ n ngày ……… tháng ……… N I DUNG ðÁNH GIÁ 1. V m c tiêu c a ch ñ 1.1. Các m c tiêu ñã th hi n t t …………………………………………………………………………………………… 1.3. Nh ng tr chưa ñ t ñư c các m c tiêu và lí do - V i m c tiêu 1 : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - V i m c tiêu 2 : ……………………………………………………………………………………………
 5. …………………………………………………………………………………………… - V i m c tiêu 3 : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - V i m c tiêu 4 : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - V i m c tiêu 5 : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. V n i dung c a ch ñ . 2.1. Các n i dung ñã th c hi n t t. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2.2 Các n i dung chưa th c hi n ñư c ho c chưa phù h p và lí do nh hư ng ……………………………………………………………………………………………
 6. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. V t ch c các ho t ñ ng c a ch ñ 3.1 V ho t ñ ng có ch ñích - Các gi h c có ch ñích ñư c tr tham gia tích c c, h ng thú và t ra phù h p v i kh …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - Nh ng gi h c có ch ñích mà nhi u tr tõ ra không h ng thú, tích c c tham gia và lí …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.2 V vi c t ch c chơi trong l p - S lư ng các góc chơi : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - Nh ng lưu ý t ch c chơi trong l p ñư c t t hơn (v tính h p lí c a vi c b trí không v.v…):
 7. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.3 V vi c t ch c trong l p - S lư ng các góc chơi : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - Nh ng lưu ý ñ vi c t ch c chơi trong l p ñư c hơn (v tính h p lí c a vi c b trí k năng v.v…): …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. Nh ng v n ñ khác c n lưu ý …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4.1. V s c kh d c a tr (ghi tên nh ng tr ngh nhi u ho c có v n ñ v ăn u ng, v si …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4.2. Nh ng v n ñ trong vi c chu n b phương ti n, h c li u, ñ chơi, lao ñ ng tr c nh
 8. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5. M t s lưu ý quan tr ng ñ vi c phát tri n khai ch ñ sau ñư c t t hơn …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. Phương pháp a) Quan sát - Quan sát là phương pháp theo dõi m t cách có k ho ch, có h th ng và phân tích nh ng thông tin thu th p ñư c. - ð có s li u quan sát khách quan và có ý nghĩa, giáo viên ph i hi u v các quy lu t phát tri n tâm sinh lí c a tr và bi t cách quan sát, ghi chép, phân tích nh ng thông tin ñã quan sát ñư c. Ghi chép ng n g n các s ki n
 9. quan sát ñư c : hành ñ ng, l i nói, nét m t, c ch , bi u hi n c m xúc, tình c m, hoàn c nh mà s ki n di n ra, lí do và nh ng nh n xét có ích cho công tác CS – GD tr . - Giáo viên quan sát các ho t ñ ng h ng ngày và có th ghi l i các s ki n ñ c bi t x y ra th hi n s phát tri n c a tr ñ tìm ra các bi n pháp giáo d c thích h p. b) Trò chuy n - Trò chuy n là phương pháp s d ng m t h th ng câu h i m c ñích nh m thu nh p các thông tin và tìm hi u lí do, nguyên nhân c a các s ki n x y ra. - Phương pháp này thư ng ñư c s d ng ñ ñánh giá s phát tri n ngôn ng , tình c m – xã h i và c m xúc th m mĩ tr . Khi trò chuy n v i tr , giáo viên c n xác ñ nh m c ñích c th , ñ t câu h i phù h p v i m c ñích, chu n b các phương ti n ñ dùng (n u c n). Ch nên trò chuy n khi tr vui v , s n sàng tham gia vào cu c nói chuy n và trong ng c nh phù h p v i m c ñích. - Khi h i tr , cô c n t ra ân c n, ñ ng viên, khuy n khích tr ; cho tr th i gian suy nghĩ ñ tr l i ; có th ñ t câu h i g i ý ñ tr nói ho c th c hi n theo yêu c u c a cô. N u tr không nói b ng l i ho c không th th hi n b ng l i, tr có th dùng ñ ng tác, c ch ñ bi u ñ t ý nghĩ c a mình. - ð có thêm thông tin v tr , giáo viên có th trao ñ i v i ph huynh :
 10. + Khi tr m i ñ n l p, giáo viên nên h i cha m v nh ng thói quen c a tr gia ñình (ăn ; ng ; trò chơi, ñ chơi tr yêu thích, …) ñ giúp cho tr chóng làm quen v i l p và không có xáo tr n nhi u trong sinh ho t c a tr . + Khi tr g p khó khăn trong sinh ho t l p, giáo viên có th trao ñ i v i cha m ñ bi t nh ng thông tin c n thí t. T ñó, giáo viên có th phân tích cho cha m v nh ng bi u hi n c a tr , nêu lí do và ñưa ra nh ng yêu c u ph i h p CS – GD gi a gia ñình và nhà trư ng. c) phân tích s n ph m c a tr - D a trên các s n ph m ho t ñ ng v t ch t và tinh th n (v , n n, th công, …), giáo viên phân tích m c ñ hình thành ki n th c, kĩ năng, năng khi u hay bi u hi n m t s tri u ch ng b nh t t trong lĩnh v c nào ñó c a tr . - ði u quan tr ng ñ i v i tr m u giáo không ch là ñánh giá k t qu mà còn là ñánh giá quá trình t o ra s n ph m ñó như th nào (cùng có m t k t qu như nhau, nhưng cách th c cũng như t c ñ làm c a tr có th khác nhau). - ð ñánh giá s n ph m c a tr , giáo viên c n xác ñ nh m c ñích ñánh giá ; l a ch n s n ph m phù h p v i m c ñích ñánh giá ; l a ch n phương pháp thích h p (cô ñánh giá, tr t ñánh giá hay tr ñánh giá s n ph m c a nhau) ; ghi l i k t qu phân tích, ñánh giá vào phía sau s n ph m c a tr (tranh v , tô màu, …) ho c ghi vào s nh t kí. Do các s n ph m ñư c thu th p theo th i gian mà giáo viên ho c cha m có th d a trên cơ s ñó ñ nh n th y s phát tri n c a tr .
 11. - ð u năm h c, vi c ñánh giá s n ph m c a tr ch y u là do giáo viên th c hi n. Giáo viên giúp tr ñưa ra nh ng nh n xét ñơn gi n v s n ph m c a mình ho c c a b n. Theo cách này, tr h c ñư c cách trình bày nh n xét c a mình, t ñánh giá mình và so sánh mình v i các b n xung quanh. Khi tr t ñánh giá s n ph m c a mình hay s n ph m c a b n, giáo viên có th ñ t nh ng câu h i g i ý như sau : “Cháu thích b c tranh ch nào ?”, “B n tô màu như th nào ?”, “Ch nào cháu th y chưa ñ p ?”, “Mu n b c tranh ñ p hơn cháu làm như th nào ?”. - ðánh giá c a cô giáo v i tr nên th c hi n sau ñánh giá c a tr . Giáo viên giúp tr nh n ra nh ng m t t t, chưa t t và giúp tr hư ng kh c phúc. Tr m u giáo thư ng ñánh giá cao kh năng c a mình, do ñó cô giáo không nên ñưa ra nh ng nh n xét x u gây nh hư ng tiêu c c ñ n tr . - Giáo viên thu th p các s n ph m c a tr cùng v i nh ng nh n xét, ñánh giá c a giáo viên và lưu riêng thành h sơ cá nhân t ng tr . 4. Tiêu chí ñánh giá s phát tri n c a tr cu i 5 tu i a) Phát tri n th ch t - Cân n ng c a tr n m trong kênh A : + Tr trai : 16,0 – 26,6 kg + Tr gái : 15,0 – 26,2 kg - Chi u cao c a tr n m trong kênh A : + Tr trai : 106,4 – 125,8 kg
 12. + Tr gái : 104,8 – 124,5 kg - Phát tri n v n ñ ng thô : + Tr bi t ch y nhanh, ch m, ñ i hư ng theo hi u l nh. + Tr bi t ném trúng ñích. - V n ñ ng tinh : + Tr bi t v ch theo m u. + Tr bi t c t r i các hình v trên tranh. b) Phát tri n nh n th c - Tr bi t phân nhóm theo 2 ho c nhi u hơn các ñ c ñi m cơ b n, g i tên nhóm ñã phân lo i. - Tr bi t ñ m và nh n bi t s lư ng ñ n 10, bi t tr t t t 1 ñ n 10 và hi u khái ni m tương ng 1 – 1. - Hi u nguyên nhân c a các hi n tư ng ñơn gi n xung quanh, bi t ñưa ra các phán ñoán, suy lu n, gi i thích. - Bi t s d ng các khái ni m v th i gian như : hôm nay, hôm qua, ngày mai, sáng, trưa, chi u, t i, … - Tr bi t s p x p các ñ i tư ng theo quy t c nh t ñ nh. - Tr bi t chơi ñóng vai và phân bi t ñư c gi a th t và tư ng tư ng, gi a tình hu ng chơi.
 13. c) Phát tri n ngôn ng - Nghe k chuy n, ñ c thơ không ng t l i ; th hi n c m xúc trong khi nghe (g t ñ u, th hi n qua nét m t, …) ; nghe ñ c và k l i ñư c truy n. - Tr bi t k chuy n theo tranh, k l i chuy n x y ra v i b n thân và xung quanh m t cách rõ ràng m ch l c. - Nh n ra m t s kí hi u và ch cái quen thu c và thích thú t o ra các ch vi t và ch s theo cách riêng c a mình. d) Tình c m và quan h xã h i - Th c hi n ñ n cùng công vi c ñư c giao. - Có n n n p, thói quen v sinh ngăn n p, g n gàng ; có thói quen t ph c v trong sinh ho t h ng ngày. - Bư c ñ u bi t chia s xúc c m và th hi n s quan tâm ñ n ngư i khác. - Có m t s hành vi ñ o ñ c trong sinh ho t như : nói năng l phép, trung th c , bi t ki m ch khi c n thí t. - Bi t x lí m t s tình hu ng ñơn gi n x y ra. e) Ngh thu t và th m mĩ - Bi t di n ñ t b ng ngôn ng nh ng tư ng tư ng c a mình nhân v t, dáng ñi u, gi ng ñi u, nh p ñi u. - Bi t t nh n xét, ñánh giá k t qu trong ho t ñ ng t o hình, âm nh c.
 14. 5. L p h sơ cá nhân tr - H sơ cá nhân là m t d ng tư li u ñ ñánh giá v s ti n b c a tr m t cách có căn c , - H sơ các nhân tr bao g m các s n ph m do tr t làm ra qua các ho t ñ ng như vi t, v , xé, dán, … ho c có th c nh ng s n ph m ñó. H sơ cá nhân c a t ng tr ñư c giáo viên ho c cha m tr thu th p t ñ u cho ñ n cu i năm h c nên s là tư li u r t t t cho th y s ti n b c a tr trong su t năm h c ñó. - M i h sơ các nhân có th ñư c ñ ng trong m t túi riêng (làm b ng bìa hay nilon) ho c có th k p thành t ng k p ñ trong m t h p hay c p tài li u nhi u ngăn. H sơ cá nhân nên ñư c s p x p thành t ng lo i (lo i bài vi t, lo i bài v , lo i bài xé, dán, …) và m i lo i cũng nên ñư c s p x p theo trình t th i gian ñ d th y s ti n b c a con em h hay nh ng ñi m m nh, ñi m y u c a tr ñ gia ñình cùng ph i h p v i giáo viên trong vi c giáo d c tr . - Sau khi ñánh giá tr , giáo viên có th trao ñ i v i ph huynh ñ có nh ng nh n ñ nh chính xác hơn v nh ng nh n xét c a mình và ñ ph i h p v i gia ñình cùng ph i h p v i giáo viên trong vi c giáo d c tr . - Sau khi ñánh giá tr , giáo viên có th trao ñ i v i ph huynh ñ có nh ng nh n ñ nh chính xác hơn v nh ng nh n xét c a mình và ñ ph i h p v i gia ñình trong vi c CS – GD tr ti p theo. - Như v y, m i nhóm/ l p c n có nh ng h sơ ñánh giá sau : + H sơ cá nhân t ng tr .
 15. + Các phi u ñánh giá vi c th c hi n ch ñ . B – ðÁNH GIÁ VI C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH GIÁO D C TR I – M C ðÍCH Các cán b qu n lí (Ban giám hi u, cán b S ho c Phòng Giáo d c, B Giáo d c và ðào t o) ñánh giá vi c th c hi n chương trình giáo d c tr c a trư ng m u giáo và c a giáo viên, t ñó ñưa ra các bi n pháp phù h p ñ nâng cao ch t lư ng CS – GD tr . II – N I DUNG ðánh giá vi c th c hi n chương trình giáo d c tr g m 4 v n ñ : - ðánh giá s phát tri n c a tr . - ðánh giá ho t ñ ng giáo d c c a giáo viên. - ðánh giá ho t ñ ng qu n lí trư ng. - ðánh giá cơ s v t ch t c a trư ng. ð ñánh giá ñư c t ng v n ñ trên, ngư i ñánh giá này ph i d a trên các tiêu chí ñánh giá (là nh ng y u t cơ b n nh t c n ñánh giá). Giáo viên c n th c hi n, ñánh giá 4 n i dung trên theo tiêu chí ñánh giá quy ñ nh trong tài li u “Hư ng d n ch ñ o th c hi n Chương trình giáo d c m m non” c a B Giáo d c và ðào t o. III – PHƯƠNG PHÁP
 16. Các phương pháp ñ ñánh giá vi c th c hi n chương trình giáo d c tr m u giáo bao g m : - Quan sát : ð ñánh giá giáo viên, tr mong các ho t ñ ng CS – GD. - Phi u ñi u tra : ð ñánh giá ho t ñ ng qu n lí trư ng, cơ s v t ch t trư ng, l p. - Tr c nghi m hay s d ng b ng ki m kê : ð ñánh giá tr ,giáo viên - Nghiên c u ñánh giá s n ph m ho t ñ ng : ð ñánh giá vi c th c hi n chương trình và k t qu ho t ñ ng c a tr và giáo viên - Th o lu n nhóm : ð tham kh o ý ki n c a ph huynh, c ng ñ ng, giáo viên. - Ki m tra s sách, k ho ch : ð ñánh giá ho t ñ ng qu n lí c a trư ng, “Phương pháp ñánh giá tr trong ñ i m i giáo d c m m non” (T Ng c Thanh và Nguy n Th Thư, Nhà xu t b n Giáo d c, 2004). ðánh giá vi c th c hi n chương trình CS – GD tr m u giáo có th ti n hành ñ nh kì ho c ñ t xu t vào kho ng 3 tháng cu i năm h c. Sau khi ñánh giá riêng t ng v n ñ trên, nh ng ngư i tham gia ñánh giá c n ñưa ra nh n ñ nh chung v hình th c th c hi n chương trình CS – GD tr và các v n ñ c n kh c ph c ñ nâng cao ch t lư ng CS – GD tr .
nguon tai.lieu . vn