Xem mẫu

  1. Flash 8.0 Cơ B n HƯ NG D N CHÈN FLASH VÀO POWERPOINT M i th c m c và góp ý cho bài vi t xin Liên h v i chúng tôi theo link http://www.dayvahoc.net. Chúc các b n thành công và vui v trong công vi c. Như chúng ta ñã bi t, ph n m m Flash có th giúp t o ra các ñ an phim mô ph ng thú v và r t h u ích cho vi c d y h c. Chúng ta s tìm hi u cách chèn chúng vào m t trong nh ng trình di n thông d ng nh t, ñó là Power Point. Cách 1: S d ng h p tho i công c Control Toolbox. Ưu ñi m: S d ng ñư c trên h u h t các phiên b n Powerpoint. Như c ñi m: Ph i ñ t file Flash trong cùng thư m c v i bài Powerpoint (vì nó ph thu c vào ñ a ch c a file Flash) và cách làm khá ph c t p. Như ñã nói, cách làm này ph thu c vào ñ a ch (ULR) c a file Flash nên trư c h t ta s tìm hi u cách l y (copy) ñ a ch c a m t file Flash. M Explorer (ho c My Computer) → tìm ñ n thư m c ch a file Flash → Click chu t ph i lên file Flash mu n chèn, ch n Properties → Copy (tô ñen, Ctrl + C) ñ a ch trong m c Location (highlight màu vàng).
  2. B n cũng có th l y ñ a ch trên thanh Address (hilight màu xanh), chúng cũng như nhau c thôi. Như v y là b n ñã copy ñư c ñ a ch c a file Flash c n chèn. Lưu ý: file b n ch n ph i là file.swf , ch không ph i file.fla . Ti p theo ta s chèn file ñã ch n vào trình di n Power Point. ▪ B n m file PowerPoint c n chèn Flash. B n có th t o m t Slide m i ñ ch a file Flash b ng cách vào Insert → New Slide. ▪ Vào menu View → Toolbar → Control Toolbox. Trong h p tho i Control Toolbox, nh n vào bi u tư ng More Controls
  3. ▪ ( gõ phím S ) → kéo thanh trư c xu ng m t tí ñ ch n m c Shockware Flash Object → kéo v m t hình ch nh t ñ ch a file Flash. ▪ Click chu t ph i lên hình ch nh t v a v → ch n Properties → click vào ch Custom (ñ u tiên) → click ti p vào d u v a xu t hi n.
  4. ▪ Copy ñ a ch c a file Flash và Paste (Ctr + V) vào ô Movie URL. B n ph i gõ thêm “Tên_file.swf” c n chèn ñ máy tính bi t là c n ph i chèn file nào. ð a ch b n copy ch là ñ a ch c a thư m c, nơi ch a file mà thôi. ▪ Nh n OK. Ti p t c, ñóng các c a s v a thao tác. ▪ Bây gi , b n có th nh n Shift + F5 ñ ki m tra. B n có th ñ u ch nh kích c c a hình ch nh t ch a file Flash như m t hình bình thư ng b ng cách: ñưa chu t vào các góc khi th y các mũi tên ñi u ch nh xu t hi n thì nh n chu t trái và kéo ñ thay ñ i kích c . Lưu ý: ◦ N u b n mang bài PowerPoint có chèn file Flash thì b n ph i ñ t file Flash này cùng thư m c v i file PowerPoint (*.ppt) trư c khi th c hi n các bư c trên. Theo kinh nghi m, tôi khuyên b n nên t p h p các hình nh, âm thanh, film, file Flash, … và file PowerPoint chính ñ t trong cùng m t thư m c (khi mang qua máy khác, b n ch c n chép thư m c ch a bài trình di n ñó là an toàn). ◦ B n có th s d ng ñ a ch tương ñ i, t c là thay gì ph i ghi ñ y ñ ñư ng d n, b n ch c n copy tên file swf vào Movie URL và file swf ñư c ñ t cùng thư m c v i bài PPT. N u file Flash không t ch y khi trình di n thì b n hãy click chu t ph i lên file Flash và ch n Play. ◦ M t lưu ý quan tr ng là b n nên ki m tra l i các ñ i tư ng nhúng (âm thanh, phim, flash, …) t i máy s trình di n trư c khi th c s s d ng. Cách 2: S d ng ph n m m mi n phí Swiff Point Player. Ưu ñi m: ðơn gi n, d th c hi n, không ph i lưu kèm file Flash. Như c ñi m: Dung lư ng file Powerpoint khá l n (do ch a c file Flash) và n u s d ng file này t i nh ng máy chưa cài Swiff Point Player thì chúng ta ph i cài ñ t ph n m m này vào máy ñó.
  5. ◦ Cài ñ i ph n m m: B n t i ph n m m t i website chính th c http://www.globfx.com/downloads/swfpoint.cgi hay theo link SwiffPointPlayer. Doule-click chu t vào file SwiffPointPlayer20.exe ñ cài ñ t → chương trình h i This will install Swiff Point Player. Do you wish to continue ? → b n click Yes. Ti p t c click Next → check vào ô I accept the agreement → click Next → Next → Next → Install → b d u check c a m c Display Help Page (recommended) → click Finish. ◦ S d ng ñ chèn: Sau khi b n ñã m m t file Power Point, quan sát góc dư i, bên ph i s th y bi u tư ng hình ch S màu xanh → click vào nó s hi n ra m t c a s , b n ch n file Flash c n chèn → Insert. B n cũng có th chèn b ng Insert → Flash Movie → ch n file Flash c n chèn, Insert. B n có th thay ñ i kích thư c c a file Flash b ng cách kéo các nút ñi u ch nh. Như v y chúng ta ñã hoàn thành 2 cách chèn file Flash d ng .swf vào trình di n Power Point. Chúc các b n vui v !
nguon tai.lieu . vn