Xem mẫu

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2006 M«n thi: §Þa lÝ - Trung häc phæ th«ng kh«ng ph©n ban §Ò thi chÝnh thøc -------------- h−íng dÉn chÊm Thi B¶n h−íng dÉn chÊm gåm 03 trang A. H−íng dÉn chung - H−íng dÉn chÊm chØ nªu tãm t¾t c¸c ý c¬ b¶n. ThÝ sinh ph¶i diÔn gi¶i s©u s¾c t−¬ng tù SGK th× míi cho ®iÓm tèi ®a. §iÓm trõ tuú thuéc møc ®é kÐm s©u s¾c cña bµi thi. - ThÝ sinh lµm theo c¸ch riªng nh−ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu c¬ b¶n vÉn cho ®ñ ®iÓm. - ViÖc chi tiÕt ho¸ ®iÓm sè (nÕu cã) so víi biÓu ®iÓm ph¶i ®¶m b¶o kh«ng sai lÖch víi h−íng dÉn chÊm vµ ®−îc thèng nhÊt trong Héi ®ång chÊm. - Sau khi céng ®iÓm toµn bµi, lµm trßn ®Õn 0,5 (lÎ 0,25 lµm trßn thµnh 0,5; lÎ 0,75 lµm trßn thµnh 1,0 ®iÓm). B. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm I. phÇn b¾t buéc (5 ®iÓm) §¸p ¸n §iÓm C©u 1 a. BiÓu ®å (3,0®) - VÏ hai h×nh trßn cho hai n¨m: R 2 0 0 3 ≥ R 1 9 8 9 0,50 (ThÝ sinh vÏ R 1 9 8 9 > R 2 0 0 3 trõ 0,25 ®iÓm). - VÏ t−¬ng ®èi chÝnh x¸c tû lÖ lao ®éng c¸c ngµnh. 1,0 (NÕu sai tû lÖ hai ngµnh, ®óng mét ngµnh trong mét biÓu ®å th× trõ 0,25 ®iÓm). - Cã tªn biÓu ®å vµ chó gi¶i ®óng. 0,50 (ThÝ sinh ®iÒn trùc tiÕp chó gi¶i vµo biÓu ®å vÉn cho ®iÓm tèi ®a). b. NhËn xÐt 0,50 - Gi¶m tû lÖ lao ®éng trong khu vùc n«ng - l©m - ng− nghiÖp. - T¨ng tû lÖ lao ®éng trong khu vùc c«ng nghiÖp - x©y dùng vµ dÞch vô. c. Gi¶i thÝch 0,50 - Do chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. - Do qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. C©u 2 a. TÝnh s¶n l−îng lóa b×nh qu©n (2,0®) - Cã c¸c phÐp tÝnh ®óng cho c¸c n¨m lÇn l−ît lµ: 0,75 225,9; 261,4; 267,3; 290,0; 350,1; 411,5; 427,7 (kg/ng−êi) - C«ng thøc tÝnh 0,25 ( TÝnh ®óng 3 n¨m trë xuèng cho 0,25 ®iÓm; tÝnh ®óng tõ 4 ®Õn 6 n¨m cho 0,5 ®iÓm. ThÝ sinh cã thÓ lµm trßn sè ®Õn hµng ®¬n vÞ. ThÝ sinh kh«ng tÝnh ra ®¬n vÞ kg/ng−êi trõ 0,25 ®iÓm). 1
  2. b. NhËn xÐt 1,0 - Sè d©n liªn tôc t¨ng. - S¶n l−îng lóa liªn tôc t¨ng. - S¶n l−îng lóa t¨ng nhanh h¬n d©n sè. - B×nh qu©n lóa trªn ®Çu ng−êi t¨ng. (Kh«ng cã sè liÖu chøng minh sè lÇn hoÆc % t¨ng tr−ëng cã thÓ trõ 0,25 ®iÓm). II. phÇn tù chän (5 ®iÓm) §Ò 1 C©u 1 (C©u 1 chñ yÕu khai th¸c kiÕn thøc trong bµi T©y Nguyªn s¸ch §Þa lÝ líp 12 dµnh (3,5®) cho hÖ THPT kh«ng ph©n ban). * §iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn c©y cµ phª ë T©y Nguyªn. - §Þa h×nh vµ ®Êt ®ai thuËn lîi cho ph¸t triÓn vïng chuyªn canh cµ phª quy m« 0,75 lín. - KhÝ hËu cËn xÝch ®¹o; cã sù ph©n ho¸ theo ®ai cao, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn nhiÒu lo¹i c©y cµ phª. 0,50 * T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ ph©n bè c©y cµ phª. - Lµ c©y c«ng nghiÖp quan träng sè 1 ë T©y Nguyªn. (Sè liÖu dÉn chøng) 0,50 - C¬ cÊu c©y trång ®a d¹ng: Cµ phª chÌ, cµ phª vèi. 0,25 - Ph©n bè réng, tËp trung nhiÒu ë tØnh §¾c L¾c. 0,25 * BiÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn æn ®Þnh c©y cµ phª ë khu vùc nµy. 1,25 - Bæ sung lao ®éng. - §¶m b¶o nhu cÇu vÒ l−¬ng thùc. - N©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt. - Thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi vµo s¶n xuÊt cµ phª, t×m kiÕm æn ®Þnh thÞ tr−êng. - C¸c gi¶i ph¸p kh¸c. C©u 2 (C©u 2 chñ yÕu khai th¸c kiÕn thøc trong bµi Lao ®éng vµ viÖc lµm s¸ch §Þa lÝ 1,5® líp 12 dµnh cho hÖ THPT kh«ng ph©n ban). a. ViÖc lµm ®ang lµ mét vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi gay g¾t ë n−íc ta. 1,0 - N−íc ta cã tû lÖ thÊt nghiÖp, thiÕu viÖc lµm cao. - Sè lao ®éng thiÕu viÖc lµm, thÊt nghiÖp. - Tû lÖ thiÕu viÖc lµm ë n«ng th«n, tû lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ. - Tû lÖ thiÕu viÖc lµm ë n«ng th«n vµ tû lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ cao nhÊt lµ ë ®ång b»ng s«ng Hång, tiÕp ®Õn lµ ë B¾c Trung Bé. ( Kh«ng cã sè liÖu chøng minh cã thÓ trõ 0,25 ®iÓm). 2
  3. b. ViÖc t¨ng c−êng thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi vÊn ®Ò 0,50 gi¶i quyÕt viÖc lµm hiÖn nay ë n−íc ta. - Trùc tiÕp: T¹o ra nhiÒu viÖc lµm. - Gi¸n tiÕp: §µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ ng−êi lao ®éng. §Ò 2 Dùa vµo Atlat §Þa lÝ ViÖt Nam 1. 1/ Quy m«, c¬ cÊu ngµnh cña tõng trung t©m c«ng nghiÖp ë §«ng Nam Bé (2,5®) * KÓ tªn ®óng 3 ®Õn 4 TTCN. 0,25 * Nªu chÝnh x¸c quy m« cña 4 TTCN. (Theo chó gi¶i Atlat, cã thÓ nªu theo sù ph©n lo¹i 1,0 hay sè liÖu tuyÖt ®èi). * Nªu tªn ®−îc c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cña tõng TTCN: - Thµnh phè Hå ChÝ Minh (Nªu tªn tõ 4 ®Õn 6 ngµnh cho 0,25 ®iÓm; trªn 6 ngµnh cho 0,5 ®iÓm). 0,50 - Vòng Tµu, Biªn Hoµ, Thñ DÇu Mét (Mçi trung t©m c«ng nghiÖp, nªu tªn ®−îc 4 0,75 ngµnh trë lªn cho 0,25 ®iÓm). 2. 2/ KÓ tªn c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn vµ nhiÖt ®iÖn trong vïng §«ng Nam Bé (0,5®) 0,50 - Nhµ m¸y thuû ®iÖn: Th¸c M¬, TrÞ An. - Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn: Phó MÜ, Bµ RÞa, Thñ §øc. (NÕu thÝ sinh chØ nªu nhµ m¸y thuû ®iÖn TrÞ An vµ nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ë thµnh phè Hå ChÝ Minh th× cho 0,25 ®iÓm). 3. 3/ So s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau cña 2 trung t©m c«ng nghiÖp Hµ Néi vµ thµnh (2,0®) phè Hå ChÝ Minh * Gièng nhau 0,50 - §Òu lµ trung t©m c«ng nghiÖp cã quy m« lín. - Cã c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp ®a d¹ng. * Kh¸c nhau 1,0 - Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã quy m« gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp lín h¬n Hµ Néi. (DÉn chøng sè liÖu) - Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp ®a d¹ng h¬n Hµ Néi. (DÉn chøng c¸c ngµnh) * Gi¶i thÝch sù kh¸c nhau 0,50 - VÞ trÝ ®Þa lÝ thuËn lîi. - C¸c yÕu tè kh¸c. ---------------------------HÕt-------------------------- 3
nguon tai.lieu . vn