Xem mẫu

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o K× thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2006 M«n thi : §Þa lÝ, Bæ tóc trung häc phæ th«ng §Ò thi chÝnh thøc ------------------------------- h−íng dÉn chÊm thi B¶n h−íng dÉn chÊm gåm 03 trang A. H−íng dÉn chung - §¸p ¸n chØ nªu tãm t¾t c¸c ý c¬ b¶n, thÝ sinh ph¶i diÔn gi¶i s©u s¾c t−¬ng tù SGK th× míi cho ®iÓm tèi ®a. §iÓm trõ tuú vµo møc ®é kÐm s©u s¾c cña bµi thi. - ThÝ sinh lµm theo c¸ch riªng nh−ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu c¬ b¶n vÉn cho ®ñ ®iÓm. - §èi víi C©u1 cña §Ò I vµ §Ò II phÇn tù chän ph¶i cã sè liÖu ®Ó chøng minh (nÕu thÝ sinh dïng sè liÖu kh«ng gièng trong SGK nh−ng t−¬ng ®èi chÝnh x¸c th× vÉn chÊp nhËn). Tr−êng hîp thiÕu sè liÖu th× tuú møc ®é cã thÓ trõ 0,25®iÓm. - ViÖc chi tiÕt ho¸ sè ®iÓm (nÕu cã) so víi biÓu ®iÓm ph¶i ®¶m b¶o kh«ng sai lÖch víi h−íng dÉn chÊm vµ ®−îc thèng nhÊt trong Héi ®ång chÊm. - Sau khi céng ®iÓm toµn bµi, lµm trßn ®Õn 0,5 ( lÎ 0,25 lµm trßn thµnh 0,5; lÎ 0,75 lµm trßn thµnh 1,0 ®iÓm). B. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm §¸p ¸n §iÓm I. PhÇn b¾t buéc (6,0 ®iÓm) C©u 1 VÏ biÓu ®å vµ nhËn xÐt. (4,0®) a.VÏ biÓu ®å (2,0 ®) - VÏ hai biÓu ®å h×nh trßn cho hai n¨m, cã R1985 ≤ R1998 0,50 (NÕu vÏ R1985 > R1998 trõ 0,25® ) - VÏ t−¬ng ®èi chÝnh x¸c tØ lÖ cña c¸c ngµnh: 1,0 (NÕu sai tØ lÖ 2 ngµnh, ®óng mét ngµnh trong mét biÓu ®å th× cho 0,25®) - Cã tªn biÓu ®å vµ chó gi¶i. 0,50 (ThÝ sinh ®iÒn chó gi¶i trùc tiÕp vµo biÓu ®å vÉn cho ®iÓm tèi ®a) b. NhËn xÐt (2,0 ® ) - C¬ cÊu kinh tÕ n−íc ta cã sù thay ®æi theo h−íng gi¶m tØ träng 0,25 n«ng - l©m - ng− vµ t¨ng tØ träng c«ng nghiªp - x©y dùng; dÞch vô. - Sù thay ®æi tØ träng cña c¸c ngµnh cã sù kh¸c nhau. 0,25 + TØ träng ngµnh n«ng- l©m - ng− nghiÖp gi¶m liªn tôc (dÉn chøng) 0,50 + TØ träng ngµnh c«ng nghiÖp - x©y dùng: Tõ 1985-1990 gi¶m, 0,50 tõ 1990-1998 t¨ng (dÉn chøng) + TØ träng dÞch vô:Tõ 1985-1995 t¨ng, tõ 1995-1998 gi¶m. 0,50 (dÉn chøng ) 1
  2. C©u 2 NhËn xÐt vµ giải thÝch. (2,0®) a. NhËn xÐt (1,25 ®) TØ träng cña c¶ hai vïng cã sù thay ®æi nh−ng kh¸c nhau. 0,25 - §«ng Nam Bé cã tØ träng t¨ng nhanh, t¨ng liªn tôc (dÉn chøng) 0,50 - T©y Nguyªn kh«ng æn ®Þnh :giai ®o¹n ®Çu t¨ng sau ®ã gi¶m. 0,50 (dÉn chøng) b. Gi¶i thÝch (0,75 ®) - C¸c vïng cã ®iÒu kiÖn kh¸c nhau, ph¸t triÓn nhanh, chËm kh¸c 0,25 nhau nªn tØ träng trong c¬ cÊu chung cña c¶ n−íc thay ®æi theo thêi gian. - §«ng Nam Bé cã nhiÒu lîi thÕ, ph¸t triÓn nhanh nªn tØ träng cña 0,25 vïng t¨ng lªn. - T©y Nguyªn cã nhiÒu khã kh¨n h¬n nªn tèc ®é ph¸t triÓn kh«ng 0,25 æn ®Þnh, tØ träng còng kh«ng æn ®Þnh. II. PhÇn tù chän (4,0 ®iÓm) §Ò I Chñ yÕu khai th¸c kiÕn thøc trong môc 2vµ 3 bµi Trung du miÒn nói phÝa B¾c s¸ch §Þa lÝ líp 12 dµnh cho häc sinh trung hoc phæ th«ng. C©u 1 ThÕ m¹nh vÒ khai th¸c kho¸ng s¶n vµ trång c©y c«ng nghiÖp cña (3,0®) Trung du vµ miÒn nói phÝa B¾c. *ThÕ m¹nh vÒ khai th¸c kho¸ng s¶n (1,5® ) ThuËn lîi: - NhiÒu lo¹i kho¸ng s¶n (kÓ tªn). 0,25 - Mét sè kho¸ng s¶n tiªu biÓu +Than Qu¶ng Ninh (tr÷ l−îng, s¶n l−îng) 0,50 + C¸c kho¸ng s¶n kh¸c (kim lo¹i, phi kim) 0,50 Khã kh¨n (tr÷ l−îng c¸c má, ph©n bè...) 0,25 *ThÕ m¹nh vÒ trång c©y c«ng nghiÖp (1,5®). - §iÒu kiÖn ®Þa h×nh+ ®Êt ®ai vµ khÝ hËu. 0,50 - Cã thÕ m¹nh vÒ trång c©y c«ng nghiÖp cËn nhiÖt, «n ®íi. 0,25 - C©y c«ng nghiÖp quan träng nhÊt lµ chÌ. 0,25 - Khã kh¨n. 0,25 - ý nghÜa cña viÖc ph¸t huy thÕ m¹nh trång c©y c«ng nghiÖp. 0,25 C©u 2 C¸c yÕu tè tù nhiªn t¹o ra thÕ m¹nh riªng cña Trung du vµ miÒn nói (1,0®) phÝa B¾c. (ChØ yªu cÇu häc sinh kÓ tªn c¸c yÕu tè chÝnh) - YÕu tè t¹o ra thÕ m¹nh vÒ khai th¸c kho¸ng s¶n lµ tµi nguyªn 0,50 kho¸ng s¶n. - YÕu tè t¹o ra thÕ m¹nh vÒ c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp cËn nhiÖt, «n 0,50 ®íi lµ khÝ hËu. 2
  3. §Ò II C©u 1 HiÖn tr¹ng s¶n xuÊt l−¬ng thùc n−íc ta. (3,0®) (Chñ yÕu khai th¸c kiÕn thøc trong bµi VÊn ®Ò s¶n xuÊt l−¬ng thùc, thùc phÈm s¸ch §Þa lÝ líp 12 dµnh cho häc sinh trung häc phæ th«ng) - Lóa lµ c©y l−¬ng thùc chÝnh. 0,25 - DiÖn tÝch trång lóa t¨ng. 0,25 - C¬ cÊu gièng, c¬ cÊu mïa vô thay ®æi. 0,50 - §Çu t− th©m canh. 0,25 - N¨ng suÊt t¨ng liªn tôc. 0,25 - S¶n l−îng, s¶n l−îng b×nh qu©n theo ®Çu ng−êi t¨ng vµ viÖc gi¶i 0,50 quyÕt nhu cÇu trong n−íc, xuÊt khÈu. - Ph©n bè (ph¶i nãi tíi c¸c vïng träng ®iÓm). 0,25 - Kh¶ n¨ng cßn lín. 0,25 - Mét sè khã kh¨n. 0,50 C©u 2 C¸c nh©n tè tù nhiªn lµm cho hai ®ång b»ng trë thµnh vïng (1,0®) träng ®iÓm l−¬ng thùc. ThÝ sinh nªu râ c¸c nh©n tè: 1,0 - §ång b»ng réng lín. - §Êt phï sa ph× nhiªu. - KhÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa. - HÖ thèng thuû v¨n. (NÕu thÝ sinh chØ nªu chung chung: ®Þa h×nh, ®Êt ®ai, khÝ hËu, thuû v¨n th× cho mét nöa sè ®iÓm) -----HÕt----- 3